Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10758

Projektin nimi: Opiskelijalle hyvä tulevaisuus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: PL 230

Puhelinnumero: 036461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.hamk.fi/aokk

Vastuuhenkilön nimi: Seija Mahlamäki-Kultanen

Asema: johtaja

Sähköposti: seija.mahlamaki-kultanen(at)hamk.fi

Puhelinnumero: 036463300

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan ammatillisten oppilaitosten opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö. Mukaan tulevat ammatilliset oppilaitokset selviävät lopullisesti opiskelijavalinnan tulosten selvittyä, kun tiedetään valittujen opiskelijoiden taustaorganisaatiot. Tällöin selviää myös lopullisesti se, kuinka monta ohjaavaa opettajaa hankkeessa tarvitaan ja kuinka montaa opiskelijaa heidän on mahdollista ohjata. Arviolta osallistuvien oppilaitosten määrä on 5 - 7.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat ammatillisten oppilaitosten opiskelijat; keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat; työttömyysuhan alla olevat; opiskelijoiden vanhemmat; opiskelijahuollon ulkoiset verkostot sekä talousalueen työpaikat ja elinkeinoelämä

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 83, joista naisia 67

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opiskelijalle hyvä tulevaisuus -projektin tavoitteena ovat ammatillisen erityisopetuksen strategian mukaisesti liikkumis-, kommunikaatio- ja asenne-esteettömät ammatilliset oppilaitokset, jossa kaikilla, myös erityisopiskeljoilla, on yhtäläiset mahdollisuudet kykyjensä ja edellytystensä mukaiseen koulutukseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Tämä tarkoittaa yksilöllisten valmiuksien kehittämistä työllistymistä, jatko-opintoja ja hyvää elämää varten.
Projektin tavoitteena on vastata ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaisiin haasteisiin : syrjäytymisen ehkäisy, ammatillinen erityisopetus, alueellinen monipuolinen työelämäyhteistyö, verkostoituminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää ammatillisen oppilaitoksen sisäiselle verkostolle yhteistä voimavara- ja ratkaisukeskeistä ajattelu- ja työtapaa erilaisten opiskelijoiden kohtaamisessa.

Projektin tuloksena:
- opetustyötä tekevien henkilöiden erityispedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus on kehittynyt ja muodollisesti pätevien ammatillisten erityisopettajien määrä Pohjois-Pohjanmaalla on kasvanut
- oppilaitoksiin on luotu toimintamalleja, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, ammatiin valmistumista ja työllistymistä
- valmennusohjelman kautta osallistujien sekä verkostojen osaaminen kehittyy ja vahvistuu suhteessa voimavara- ja ratkaisuuntautuneisiin työmenetelmiin
-esteettömyys ja saavutettavuus on otettu huomioon projektiin osallistuvien oppilaitosten oppimisympäristöissä

Projektissa kehitettävät uudet tuotteet ovat koulutusta ja voimavara- ja ratkaisusuuntautuneiden opiskelijahuoltotyön malleja:

Tuote 1. Toteutukseltaan voimavara- ja ratkaisusuuntautuneen työotteen omaksumiseen ja opiskelijahuollon kehittämiseen painottuva ammatillinen erityisopettajankoulutus. Koulutukseen osallistuu yhteensä 40 Pohjois-Pohjanmaan ammatillisissa oppilaitoksissa toimivaa ammatillista opettajaa. Koulutuksen toteutussuunnitelma laaditaan Pohjois-Pohjanmaan alueellisten ja organisaatiokohtaisten tarpeiden pohjalta. Opetussuunnitelmana käytetään HAMK/Ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajankoulutuksen (60 op) vuonna 2008 vahvistettua opetussuunnitelmaa.

Tuote 2. Opiskelijahuollon voimavara- ja ratkaisusuuntautuneen työotteen malli ja siihen liittyvä valmennusohjelma.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteena ovat projektissa mukana olevat oppilaitokset ja niiden henkilöstö, projektihenkilöstö, ohjausryhmä ja rahoittaja. Näille ryhmille tiedotetaan projektin toiminnoista, opiskeljahankinnasta ja valinnasta, koulutusten ja projektin etenemisestä ja vaikutuksista, lisäksi etenkin ohjausryhmälle tiedotetaan talouteen ja muihin seurantaindikaattoreihin liittyvistä kysymyksistä. Projektin sisäinen tiedottaminen on jatkuvaa ja tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
- sähköposti
- www-sivut
- intrat
- sähköinen oppimisympäristö
- kokoukset ja yhteistyötapaamiset
- Skype
- henkilökohtaiset kontaktit
Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
- www-sivut
- esitteet
- muu esittelyaineisto
- artikkelit, myös sähköiset
- levitysseminaarit
- kansalliset seminaarit
- julkaisu
- erilaiset jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1-3/2009 Projektin internet sivut, sähköinen oppimisympäristö ja neuvotteluympäristöjen luominen
1-3/2009 Esitteet projektin tavoitteista ja tarjottavista koulutuksista
1-5/2009 Projektista tiedottamista ja markkinoimista potentiaalisille koulutukseen osallistuville
2009-2010 Tiedotus- ja levittämisseminaarit kohdeoppilaitosten koko henkilöstölle
2009-2011 Projektin etenemistä kuvaavat sähköiset artikkelit
2010-2011 Hyviä käytäntöjä kootaan ja levitetään sekä sähköisissä julkaisuissa että lehtiartikkeleissa
2011 Kehittämishankkeista toimitettu julkaisu

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 497 659

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 495 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 614 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 664 270

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Opiskelijalle hyvä tulevaisuus -projekti toteutui projektisuunnitelman mukaisesti ja saavutti sille asetetut tavoitteet.
Projektin toiminnalliset tavoitteet olivat ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tuottaminen Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja voimavara- ja ratkaisukeskeisen työotteen valmennusohjelman toteuttaminen kohdeoppilaitosten henkilöstölle. Projektin kautta koulutettiin 40 pätevää ammatillista erityisopettajaa, joista valmistui projektin aikana 38, yksi keskeytti ja yksi jatkaa opintojaan Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisella opettajakorkeakoululla opinto-oikeutensa puitteissa. Ammatilliset erityisopettajat tuottivat joko yksin tai pareittain kehittämishankkeita (yht. 34 kpl), jotka suoraan edistävät projektille asetettuja tavoitteita.
Projektin valmennusohjelmaan osallistui kohdeoppilaitosten henkilöstöä yli odotusten; asetetut tavoitteet saavutettiin koulutusosioon osallistuneiden suhteen ja konsultaatiot ja työnohjaus osoittautuivat suosituiksi toteutuksiksi.
Projektista ilmestyi myös julkaisu, jonka kautta projektin sisältöjä, teemoja ja kehittämishankkeita edelleen levitetään.
Projekti on toimintojensa kautta saavuttanut sille asetetut määrälliset tavoitteet ja merkittävällä tavalla alueellisesti edistänyt ammatillisen erityisopetuksen strategian mukaisiin tarpeisiin vastaamista. Projektin avulla on vastattu ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaisiin tarpeisiin ja edistetty pedagogista saavutettavuutta sekä edistetty ammatillisen erityisopetuksen ja opiskelijahuollon osaamisen kehittymistä.