Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10760

Projektin nimi: Valtakunnallinen KOTTI-hanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.11.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Piippukatu 11

Puhelinnumero: 029502500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yritysharava.fi (tähän tietoon avoinna 30.6.2013 saakka)

Vastuuhenkilön nimi: Heinonen Eija

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: eija.heinonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024658

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaiset kohderyhmät ovat:
Yritykset ja yhteisöt ja niissä työskentelevä henkilöstö
Eri viranomaiset (työ- ja elinkeino, koulutus-)
TE-toimistojen henkilö- ja yritysasiakkaat
ELY-keskusten henkillö ja yritysasiakkaat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat ja työelämään palaavat, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa työmarkkinoista, eri ammateista ja eri alojen työllistävyydestä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

A. Kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyvät aiemmin toisistaan erillisinä käytettyjen menetelmien (yritysharava, TKTT, asiantuntijaraadit) hyvät ominaisuudet.
B.Ministeriö valmistelee tietoteknisen ratkaisun, jolla varmistetaan toimintamallin jatkuvuus, toimivuus ja tietoturva. Tavoitteena on myös selkiyttää tietojen käytettävyyttä ottaen huomioon tietojen hyödyntämiseen liittyvä lainsäädäntö. Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa yhteistyössä TEM:n kanssa tietojärjestelmäosion suunnittelua.
Mallin peruslähtökohdan muodostaa yrityksistä kerätty tarvetieto. Tiedon nopea hyödyntäminen auttaa viranomaisen työtä ja resursseja aiempaa tehokkaampaan käyttöön. Tavoitteena on viranomaisten toiminnan tehostuminen, joka heijastuu myönteisinä tuloksina paikalliseen kehitykseen ja työllisyyteen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Markkinointi ja tiedottaminen on osa projektihenkilöstön tehtävää. Tiedotusta tehdään yrityskenttään niillä alueilla, joille kyselyt kohdistuvat. Muutoin tiedotus on pääsääntöisesti hallinnon sisäistä tiedotusta.

Hanke on ollut esillä paljon julkisuudessa, alueilla tv-radiossa ja lehdistössä. Pidämme seminaarien yhteydessä tiedotustilaisuuksia jossa kerromme toiminnasta ja tuloksista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Henkilöstön tehtävänä on markkinoida toimintatapaa. Tavoitteena on rakentaa käyttökelpoinen pysyvä toimintamalli TE-hallintoon.

Alueellinen malli on kehitetty Salon seudulla Yrityssalon, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, KOTTI-projektin ja paikallisen TE-toimiston toimesta. Malli esiteltiin loppuseminaarissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 220 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 133 374

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 220 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 133 374

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yritysharavan valtakunnallinen kehittämisohjelma (KOTTI)

9. Loppuraportin tiivistelmä

Valtakunnallinen KOTTI-hanke toteutti osaltaan toimintalinjaa 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Valtakunnallista ja alueellista ennakointitoimintaa juurrutetaan ja vahvistetaan tukemaan strategisia valintoja.

Valtakunnallinen KOTTI-hanke suunniteltiin vastaamaan toimintalinjan tavoitteisiin. Ensisijaisena tavoitteena oli kehittää työ- ja elinkeinotoimistojen ja silloisten työ- ja elinkeinokeskusten (nyk. ELY-keskusten) käyttöön lyhyen tähtäimen ennakoinnin avuksi työväline ja toimintamalli, jolla pystytään nopeasti ja kattavasti keräämään yritysten työvoimatarpeita, osaamistarpeita, tietoa työvoiman lisäämis- ja vähentämistarpeista jne. Toimintamallilla tarkoitettiin tapaa toimia, hankkia, koota ja käsitellä tietoa. Sen tavoitteena oli myös yhdistää aiemmin toisistaan erillisinä käytettyjen menetelmien (yritysharava, TKTT, asiantuntijaraadit), hyvät ominaisuudet. Toimintamallin kehittäminen tapahtui yhdessä TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa siten, että yritysharavoinnilla kerätyt asiakastarpeet tai liidit saataisiin hoidettua asiakassuhteita kehittävällä tavalla.

Valtakunnallinen KOTTI-hanke haastatteli vuosina 2009-2012 Suomen koko toimivan yrityskannan. Valmiita haastatteluja kertyi 162 000 kpl. Haastattelut kertoivat yritysten työvoiman lisäämistarpeista, henkilöstön koulutustarpeista, yrittäjän sukupolven vaihdossuunnitelmista, arvioita henkilöstön ikääntymisestä, investointitarpeista, kasvusuunnitelmista. Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten halukkuutta palkata ulkomaalaistaustaisia henkilöitä tai vajaakuntoisia työnhakijoita. Jo peruskyselyssä kartoitettiin yritysten halukkuutta nuorten palkkaamiseen. Tämän tiedon perusteella suunnattiin syksyn 2012 nuorisoharavakysely n. 20 000 yritykselle.

ELY-keskukset ja TE-toimistot hyödynsivät kerätyn tiedon asiakaspalvelussaan. Yritysharavaa voi luonnehtia työmenetelmäksi ja toimintatavaksi, jonka avulla työ- ja elinkeinohallinto on ottanut aktiivisen roolin suhteessa yrityksiin. Yritysharava on tuonut aivan uudenlaisen aktiivisen näkökulman viranomaistoimintaan.