Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10768

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelma, Keski-Suomi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite: Ei internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Suhonen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5814594

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat aloittavat yrittäjät/yritykset sekä kasvua ja kansainvälisyyttä sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista hakevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Myös murrosvaiheissa oleviin yrityksiin voidaan kohdistaa projektin toimenpiteitä. Erityisenä painopisteenä on innovatiivisen uuden yritystoiminnan edistäminen sekä kasvu- ja kansainvälistyvien yritysten kehittäminen. Lisäksi huomioidaan maakunnan kärki- ja kasvualojen yritysverkostoihin kuuluvat yritykset sekä seutujen tarpeet yritystoiminnan kehittämisessä (alue- ja työllisyysnäkökulma - yritysten ja työpaikkojen turvaaminen, murros- ja muutostilanteet).

Suuret yritykset voivat olla mukana, jos ne tukevat pk-yritysten kehittämistä ja ovat osana kehittämisen kohteena olevaa yritysverkostoa. Projekti täydentää valtakunnallisesta osiosta rahoitettavaa Osaamisesta kasvua -hanketta (hak.no 701479)

Projektin toimenpiteitä voidaan kohdistaa myös yritysten kehittämis- ja palvelutehtävissä toimiviin sidosryhmiin (ks. kohta 6.5.1)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten työntekijät sekä pk-yritysten alihankintaverkostot sekä verkostoihin liittyvät yhteistoimintatahot.

Projektin toimenpiteitä toteutettaessa kehitetään samalla organisaation sisäisiä toimintatapoja mm. kasvuyrityspalvelua ja kokonaisvaltaista asiakaspalvelua ELY-keskuksen sekä yrityskehityksen näkökulmasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1330, joista naisia 440

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1273, joista naisia 415

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten käyntiin lähdön ja/tai kasvun edistäminen turvaamalla yritysten johdon ja avainhenkilöstön osaaminen liiketoiminnan muutostilanteissa (yrityksen aloittaminen, kasvu, kansaivälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen, verkostojen rakentaminen) Toiminta on kysyntälähtöistä ja sillä parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritysten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen:
1. palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin
2. pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut
3. yrityspalveluverkoston kehittämiseen liittyvät toimet
4. sisäinen asiakkuuden hoitomalli ELY-keskuksen kehittämisen osana

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Hyödynnetään paikallista lehdistöä sekä yrittäjäjärjestöä ja muuta yhteistyöverkostoa tiedotuskanavina. Lisäksi hyödynnetään ASKO -järjestelmän tarjoamaa viestintämahdollisuutta sekä mm. Internet -sivuja.
Hyvistä käytännöistä tiedotetaan lisäksi ELY-keskusverkostolle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 355 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 213 929

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 357 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 213 929

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut pk-yritysten liiketoimintaosaamisen, tuottavuuden, kasvun ja kansainväkistymisen kehitys sekä osaamisen laajentuminen. Projektin toimenpiteillä on tähdätty yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn vahvistumiseen sekä yhteistoimintaverkostojen merkityksen parempaan ymmärtämiseen.

Projektissa toteutettiin Keski-Suomen yritysten ja yrityspalvelujen kehittämistoimintaa, joissa keskeisiä toimenpiteitä olivat konsultointi- ja valmennusohjelmat sekä teemaseminaarit yritysjohdolle ja asiantuntijoille, tuotteistetut asiantuntijapalvelut, hankeklinikat, yrityskohtaiset konsultoinnit sekä tarvekartoitukset ja esiselvitykset.

Projektin toimintaan 1.9.2008-30.4.2015 on osallistunut yrityksiä koko Keski-Suomen alueelta ilman merkittäviä toimialarajoituksia. Palveluilla on reagoitu alueellisten suhdannetilanteiden muutoksiin. Esiin on nostettu maakunnan pk-yrityksille ajankohtaisia ja tärkeitä ilmiöitä ja tarpeita.

Yksi merkittävimmistä palvelukokonaisuuksista oli valtakunnalliset Tuotteistetut konsultointipalvelut. Palveluiden kysyntä ja tarjonta on vaihdellut projektin eri aikoina: Viimeisimpiä eniten käytettyjä Tuotteistettuja konsultointeja ovat olleet Keski-Suomessa ProStart, PK-LTS, Balanssi, eAskel, Kunto ja Myyntiteho.

Projektissa pilotoitiin yrityksille suunnattuja koulutus-, tapahtum- ja sparrausmalleja, joista kokemukset olivat hyviä. Ajankohtaisten yritysten tarpeiden perusteella teemoiksi nostettiin esimerkiksi aineettomat oikeudet ja niiden suojaaminen, muotoilu, kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet, osuuskuntayrittäjyys, kirjanpito ja sosiaalinen media. Projekti loi myös lyhyitä tapahtumia varten erillisen Pk-yrittäjän tietoiskut -konseptin.

Projektissa korostuvat aktiivinen neuvontatyö ja moniosaaminen sekä säännöllinen yhteydenpito seutukuntiin ja maakunnalliseen kehittämistoimintaan. Yrityksiä ohjattiin myös muihin käytössä oleviin palveluihin koskien organisaatioiden kehittämistä ja rahoitusmahdollisuuksia. Projektin palvelujen kautta uudistettiin toteuttajaorganisaation ja sidosryhmien yrityspalveluiden palvelukokonaisuutta. Saatuja kokemuksia on hyödynnetty myös valtakunnallisten Yritysten kehittämispalveluiden uudistamisen suunnittelussa.