Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10776

Projektin nimi: Koulutusportti - Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämishanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 36

Puhelinnumero: 020 636 0070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/uusimaa

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/documents/10191/183303/UUD+Projektit+ja+hankkeet+Koulutusportti/f3fb8918-16

Vastuuhenkilön nimi: Merja Ekqvist

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: merja.ekqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0405879676

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa

Seutukunnat: Turun, Helsingin, Tampereen

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Turku, Tampere

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektissa kehitetään järjestelmää ja toimintamalleja TE-toimistojen virkailijoita varten. Hanke on myös koordinaatiohanke muille Uudenmaan ELY-alueella toimiville saman kehittämisohjelman hankkeille. Kehittämispanoksia voidaan suunnata myös muihin kehittämisohjelman teemoihin.

Vuonna 2010 tehdyn varausjärjestelmähankinnan lopullisena kohderyhmänä ovat kaikki pääkaupunkiseudulle tulevat maahanmuuttajat, jotka työllistyäkseen tarvitsevat tietoa Uudenmaan työmarkkinoista, suomalaisesta työelämästä, suomen kielen koulutuksista, lähtömaan koulutuksen kelpoisuuksista Suomessa sekä tietoa työnantajista. Projekti kohdistuu aluksi Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun ja laajenee muihin kaupunkeihin tarpeen mukaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitoksiin, työnantajiin, järjestöihin, kuntasektoriin ja maahanmuuttajaperheisiin ja -yhteisöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 629, joista naisia 326

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 671, joista naisia 342

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toimii valtakunnallisen Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta- kehittämisohjelman koordinaatiohankkeena Uudenmaan ELY-keskuksessa. Se koordinoi maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen liittyviä projekteja ja hankkeiden yhteistyötä Uudellamaalla. Kehittämisohjelmassa on tarkoitus sovittaa yhteen työhallinnon, kuntien ja muiden toimijoiden tuottamat koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut maahanmuuton alkuvaiheessa. Kotoutumiskoulutuksen lisäksi erityisesti kotoutumistuella tuettavan omaehtoisen koulutuksen tuotteistaminen ja koordinointi on tärkeää, jotta koko koulutustarjonta voidaan yhteismitallistaa ja hyödyntää koulutukseen ohjauksessa tehokkaasti.

Projektin aikana pilotoidaan järjestelmää, jossa kotoutumissuunnitelman ensimmäinen vaihe on koulutukseen ohjaaminen. Koulutuksen aikana tehdään suunnitelma, jonka maahanmuuttaja yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston virkailijan kanssa päivittää koulutuksen päätyttyä ja se merkitään URA-järjestelmään kotoutumis- tai työnhakusuunnitelmaksi. Alkuvaiheen koulutukseen ohjausta varten kehitetään suomen kielen koulutuspaikkojen varausjärjestelmä, jonka kautta asiakkaat voidaan nykyistä sujuvammin ja tehokkaammin ohjata ja osoittaa työvoimapoliittiseen koulutukseen, kotoutumistuella tuettavaan omaehtoiseen kielikoulutukseen tai muuhun täydentävään koulutukseen. Hankkeessa luotavaa uutta maahanmuuttajien kielikoulutuksen tietojärjestelmää käytetään yhdessä URA-järjestelmän kanssa. Kaikki palveluntuottajat ja asiakkaat hyötyvät varausjärjestelmästä.

Hankkeessa luotavaa järjestelmää ja siihen liittyviä muita palveluita voidaan testata työvoimapolittisissa toimenpiteissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa käytetään muun muassa Infopankki.fi-sivustoa tiedotuskanavana koulutuksen tarvitsijoihin. Lisäksi tiedotusta tehdään kotouttamista hoitavien virkalijoiden ja suomen kielen opettajien kautta TE-toimistoissa ja oppilaitoksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

ELY-keskuksen ja TE-toimistojen vuosisuunnittelun yhteydessä arvioidaan, miten projektin tuottamia käytäntöjä voidaan laajentaa. Monikielistä tiedotusaineistoa levitetään TE-toimistoihin sitä mukaa, kun se valmistuu.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 951 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 917 469

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 022 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 917 469

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin keskeinen tuote on koulutuspaikkojen varaus-ja opiskelijatietojen hallintajärjestelmä Koulutusportti. Sitä käyttävät TE-toimistojen virkailijat, kielitaidon alkutestaajat ja kotoutumiskouluttajat kotoutujien kielitaidon testiin ja kotoutumiskoulutukseen ohjaamisen ja koulutuksen aikaisen tiedonvaihdon välineenä. Järjestelmä kerää tilastotietoa siinä käsitellyistä asiakasprosesseista. Koulutusportti-projekti on vuosina 2010-2013 toteuttanut järjestelmän ensimmäisen version lisäksi viisi muuta, jatkokehitettyä versiota ja järjestänyt niiden käyttäjille yhteensä yli 60 käyttäjäkoulutusta. Koulutusportti-järjestelmä on vuoden 2013 lopulla käytössä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen TE-toimistoissa sekä Pohjanmaan TE-toimiston Vaasan toimipisteessä, joissa sillä on yhteensä 166 käyttäjää. Lisäksi sitä käytetään 38 oppilaitoksessa ja testausorganisaatiossa.

Kehysriihen 2013 yhteydessä varattiin määräraha työ-ja elinkeinoministerisössä toimivalle Kotouttamisen osaamiskeskukselle, jonka tehtäviin kuuluu myös Koulutusportin mallin vakinaistaminen ja valtakunnallistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Koulutusportti-projekti tuotti järjestelmän ja toimintamallin kotoutumiskoulutusten hallinnointiin TE-toimistoissa valtakunnallisesti.

Vuoden 2012 alussa valmistui projektin tuottama www.te-info.fi-sivu, jolla on TE-toimiston uutta kotoutuja-asiakasta varten kaksi videota kuudella kielellä sekä esite 14 kielellä. Muun muassa www.te-palvelut.fi-sivuille linkitetty sivu on käytössä useissa TE-toimistoissa ympäri Suomen. Tammikuusta 2013 marraskuun lopulle 2103 sillä on ollut n. 4100 yksittäistä kävijää, jotka olivat käyneet sillä yhteensä n. 11 300 kertaa.

Vuonna 2009 Koulutusportti-projekti sai 1,6 miljoonan euron ESR-määrärahan työvoimapoliittisten toimenpiteiden hankkimista varten, jotta näin mahdollistui Koulutusportti-järjestelmän toimintojen testaaminen. Määrärahalla projekti osti kotoutumiskoulutusta yhteensä 49 337 opiskelijatyöpäivää. Projekti teki ostamiinsa koulutuksiin yhteensä 22 varmennuskäyntiä.

Uudenmaan alueen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämisprojektien koordinaatioroolissaan Koulutusportti-projekti järjesti vuosina 2009-2013 yhteensä 24 projektien yhteistä kokousta sekä hankki vuosina 2010 ja 2013 projektien ulkoisen arvioinnin. Lisäksi projektipäällikkö osallistui alueen projektien ohjausryhmätyöskentelyyn.