Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10777

Projektin nimi: Tietomallipohjaisen suunnitteluteknologian soveltaminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 010 383 40

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lappia.fi, etunimi.sukunimi@lappia.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Martti Holster

Asema: aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: martti.holster(at)lappia.fi

Puhelinnumero: 010 383 4182

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Kemi, Rovaniemi, Pello, Tornio, Haukipudas, Ii, Tervola, Keminmaa, Oulu, Sodankylä, Ylitornio, Kolari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat rakennusteollisuusalan sekä kaivosrakentamisessa ja kaivosmittauksessa toimivat yritykset.
Projektiin osallistuvat isot yritykset toimivat verkostoyhteistyössä pk -yritysten kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Puu- ja metallituoteyritykset, suunnittelutoimistot ja suunnittelu- ja mittausohjelmistojen sekä laitteiden toimittajat.
Oppilaitosten kouluttajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 130, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 65, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tietomallipohjaisen suunnitteluteknologian soveltaminen -projektissa haetaan ratkaisua kohderyhmäyritysten kilpailukyvyn ja tuotantotehokkuuden parantamiseen perustuen kykyyn hyödyntää kolmiulotteista tietomallipohjaista suunnittelujärjestelmää sekä laserkeilaukseen perustuvaa rakennus- ja kaivosmittausta.
Projektiin osallistuvat rakennusteollisuus- ja konepaja-alan sekä kaivosrakentamisessa ja kaivosmittauksessa toimivat yritykset.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

a. Aktiivinen markkinointi yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa
b. Toimialojen julkaisujen hyödyntäminen tiedotuksessa
c. Lehtiartikkelit ja nettisivusto

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009 Lehtiartikkelit ja seminaarit
2010 Nettisivuston avaaminen, lehtiartikkelit ja ajankohtaisseminaarit
2011 Esittelytilaisuudet, lehtiartikkelit ja nettisivusto

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 354 576

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 314 173

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 414 576

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 523

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nykyaikaisilla suunnittelujärjestelmillä voidaan suunniteltavat tuotteet mallintaa mittatarkasti. Mallinnusta voidaan hyödyntää monin tavoin: malli voidaan lähettää suoraan tehtaalle ja työmaalle, mallista saadaan valmiit osa- ja materiaaliluettelot, siitä voidaan konvertoida työstötiedosto suoraan työstöautomaatiokoneelle jne.

Rakennusmittausohjelmilla voidaan tieto siirtää rakennustyömaille tai kaivosmitoitukseen. Monet ominaisuudet olivat vielä täysin tai osittain hyödyntämättä alueella toimivissa rakennus-, betoni-, metalli- ja puualan yrityksissä.

Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi yritysten on investoitava uusiin tuotanto- ja suunnittelumenetelmiin. Tuotteiden kustannusrakenteet muuttuvat uuden teknologian myötä. Uusi teknologia edellyttää uutta osaamista ja uudentyyppistä koulutusta. Myös itse tuotteita voidaan kehittää uusilla tuotantomenetelmillä.
Vaikka kyseessä oli pääosin rakennusalan projekti, niin lähtökohtaisesti sisältö soveltui useaan tekniikan alaan, erityisesti puu- ja metallialalle. Tämä vuoksi laajensimme kohderyhmäämme vastaavasti.
Projektissa tehtävien kehitystöiden valinnassa ainoa merkittävä kriteeri oli, että ne mallinnetaan ohjelmalla, joka pohjautuu tietomallijärjestelmään. Kehitystehtävien osalta tietomallinnus toteutettiin siten, että yritykseltä saatiin lähtötiedot mallintamiselle. Projektin henkilöstön tehtävänä oli vain toteuttaa tietomallinnus teknisesti. Yritys vastasi itse valmistetusta tietomallista ja sen edelleen tuotteistamisesta.

Yhteistyöyritykset ovat vähitellen sisäistäneet tietomallipohjaisen suunnittelun merkityksen koko tuotantoprosessia ohjaavana välineenä. Vuoden 2011 keväästä lähtien meitä pyydettiin osallistumaan useisiin yritysten kehityshankkeisiin.

Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti neljän kuukauden välein. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ensio Pynninen Rakennusteollisuus RT:stä. Kokouksia pidettiin kaikkiaan 10 kertaa.
TIMAS-projektin aikana järjestettiin seuraavat seminaarit:
Tietomallipohjaisen suunnittelun soveltamine, Puurakentajien suunta uuteen tulevaisuuteen, Tietomallien hyödyntäminen teollisuusrakentamisessa", Puurakentamisen Roadshow 2012, Puurakenteiden suunnittelu ja Tietokoneavusteinen rakennusmittausLisäksi TIMAS-projekti oli näkyvästi esillä mm. rakennusalan messuilla Oulussa, Rovaniemellä ja Torniossa. Pääosin tiedottaminen on tapahtunut suoraan yrityksille, koska lähes kaikki alueella toimivat puu- ja rakennusalan yritykset ovat osallistuneet jo aiemmin ammattiopisto Lappiassa järjestettyihin koulutuksiin ja projekteihin. Olemme olleet tiiviissä yhteistyössä Digipolis Oy:ssä toimivan "Teollisen puurakentamisen uudet näkymät" -hankkeen kanssa. Projektin toimintaan liittyen tehtiin myös useita lehtiartikkeleita paikallislehtiin.

Koulutuksen aikana tehdyt tuotteen olivat pääsääntöisesti (90%) paikallisilta yrityksiltä tai kunnilta saatuja toimeksiantoja. Koulutuksessa keskityttiin uusien työstöratojen kuten suurnopeustyöstön tehokkaaseen soveltamiseen. Lisäksi osa saaduista suunnitelmista muutettiin parametriseksi malliksi, jotta mahdollisten tuotevariaatioiden tekeminen olisi helpompaa.

Nykyisten cad-järjestelmien mahdollisuuksia hyödynnetään vielä erittäin vähän. Kolmiulotteisen mallin ominaisuuksia voidaan käyttää erilaisiin simulointeihin, massalaskentaan, lujuuslaskentaan, animaatioihin yms tuotteen valmistuksen, markkinoinnin sekä testauksen kannalta tärkeisiin asioihin. Koulutuksissa keskityttiin myös näihin uusiin toimintatapoihin suunnittelun osalta.

Mittauskoulutus keskittyi takymetrin käyttöön ja siitä saatavan datan siirtämiseen CAD-ohjelmaan. Lisäksi koulutuksessa käytettiin mMies-ohjelmaa, jota käytetään mm. rakennusten määrä- ja kustannuslaskennassa.

Kehitystehtävät sisälsivät monipuolistaa tietomallinnukseen perustuvaa toimintaa. Yksi keskeisimpiä tehtäviä oli erilaisten rakenteiden ja liitosten mallintaminen ja niiden valmistusprosessin suunnittelu automaatiolinjalle. Projektin aikana kehitettiin uusia tuotteita ja myös tuotantoprosesseja kehitettiin CAD/CAM-teknologian avulla. Uuden teknologian käyttöönotto parantaa merkittävästi yritysten kilpailukykyä.
Ammattiopisto Lappialla on projektissa saavutettujen tulosten myötä valmius tuottaa tietomallipohjaista yrityspalvelua ja kyseessä olevan teknologian koulutusta. Uudet suunnittelu- ja valmistusmenetelmät otetaan mukaan ammatillisiin koulutusohjelmiin. Ammattiopisto Lappiassa toimintaa kehitetään edelleen ja hankkeessa saavutettu osaaminen hyödynnetään opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa. BIM-ohjelmien käyttökoulutus lisätään myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Myös automaatiolinjojen käyttäminen ja CAD/CAM-teknologian koulutus lisääntyy ammattiopinnoissa.