Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10778

Projektin nimi: Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen ja pedagogiikan kehittämisen hanke TaTu

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Itä-Savon yliopistosäätiö yhdessä

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: 013 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/tatu

Vastuuhenkilön nimi: Timo Tossavainen

Asema: Lehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti: timo.tossavainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 050321 8972

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Kerimäki, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijainen kohderyhmä on SKOPE, SNOR ja niiden henkilökunta sekä heidän kauttaan opettajaksi opiskelevat. Muina kohderyhminä on Itä-Suomessa toimivia kulttuurialan julkisia ja yksityisiä organisaatioita (esim. Lusto, teatterit, museot, Savonlinnan oopperajuhlat) sekä kolmannen sektorin toimijoita. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat yhteistyöoppilaitosten opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat nykyisten SKOPE:n yhteistyöoppilaitosten opettajat, mm. niiden koulujen opettajat, joissa opiskelijat suorittavat opetusharjoittelua.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 257, joista naisia 215

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

eEtelä-Savo hankekokonaisuus muodostuu kolmesta hankkeesta: Taide- ja taitopainotteinen opettajankoulutuksen tutkimuksen ja pedagogiikan kehittämishanke TaTu, LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto sekä LIVE, Learning and innovative environment.

TaTun tavoitteena on 1) kehittää ja uudistaa opettajien koulutusta taide-, kulttuuri- ja ympäristötietoisuuden hyviä käytänteitä ja pedagogisia toimintamalleja soveltamalla ja jalostamalla; 2) tukea SKOPE:n henkilöstön osaamisen kehittymistä vastaamaan lähitulevaisuuden koulutus- ja tutkimustehtäviä osana Itä-Suomen yliopistoa; 3) monipuolistaa SKOPE:n aineenopettajakoulutusta vahvistamalla asiantuntijuutta ja rakenteita Hanke tukee OpeArt-koulutusohjelman rakentumista sekä uusien erityisesti TVT-perusteisten opetuskäytänteiden kehittämistä yhdessä LOVE-hankkeen kanssa.

Projektin ensisijainen kohderyhmä on SKOPE, SNOR ja niiden henkilökunta sekä heidän kauttaan opettajaksi opiskelevat. Muina kohderyhminä on Itä-Suomessa toimivia kulttuurialan julkisia ja yksityisiä organisaatioita. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat yhteistyöoppilaitosten opettajat.

Tuotteet:
Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen pedagoginen malli
Tieteelliset tutkimukset ja muut tuotokset (musiikkiesitykset, näyttelyt)
TVT -perusteiset opetuskäytänteet taide- ja taitoaineisiin

Taide- ja taitoaineilla on keskeinen rooli luovuuden ja persoonallisuuden laaja-alaisessa vahvistumisessa. Niillä on merkitys niin minuuden kuin kulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentamisessa sekä paremman yhteisen tulevaisuuden luomisessa. . Useat tutkimustulokset ovat korostaneet käsillä tekemisen, kulttuurin ja ympäristön merkitystä sekä yhdessä toimimista myös nykyajan opiskelu- ja oppimistaitojen kehittymisessä sekä oppilaiden henkisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Hankkeen keskeisenä pedagogisena lähtökohtana ovat taide- ja taitoaineita sekä kulttuuri- ja ympäristötietoisuutta hyödyntävät tutkivan ja autenttisen oppimisen mallit sekä yhteisöllisyyteen
perustuvat käytänteet ja työtavat. Autenttinen oppiminen perustuu toimijoiden välisten kulttuuristen tietokäytänteiden ja toisaalta sekä rakennetun että luonnonympäristön hyödyntämiseen.
Tutkivaa oppimista voidaan toteuttaa esim. yhdessä tapahtuvan opetuksen mallissa, jossa sekä opettajien ja opettajaksi opiskelevien että eri alojen asiantuntijoiden on mahdollista jäljitellä ja mallintaa toinen toistensa toimintaa ja yrittää yhdessä löytää tuloksellinen tapa risteyttää erilaista osaamista. Hankkeessa kehitettävät pedagogiset toimintamallit ja oppimisympäristöt perustuvat keskeisesti myös tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen soveltamiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksesta vastaa taide- ja taitokasvatuksen asiantuntija.
Tiedotuksen kohderyhmät ovat
- itäsuomalaiset koulutusorganisaatiot verkostoineen, alueen museot ja tutkimuslaitokset, musiikin, kulttuurin, taide- ja taitoalan toimijat
- yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät
- kansalliset ja kansainväliset alan tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
- rahoittajien edustajat ja hankkeen valvojat
- suuri yleisö
Toteutettavat toimenpiteet
- lehdistötiedotteet, -tilaisuudet ja -julkaisut kansallisissa lehdissä hankkeen käynnistyessä ja tarpeen vaatiessa hankkeen päättyessä
- tiedotus UEF:n verkkosivuilla internetissä
- tiedotus sähköpostitse ja postitse
- sidosryhmätyöskentely
- kansainvälisillä foorumeilla tiedottaminen, seminaari- ja koulutustapahtumissa esiintyminen
Viestintävälineet
- projektin omat verkkosivut, intranet sisäisessä viestinnässä
- projektin tuottamat ympäristöt ja verkkopalvelut
- tapahtumien verkkosivut
- sanomalehdet, posti
- henkilökohtainen tiedottaminen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen käynnistymisen jälkeen sen edistymisestä tiedotetaan säännöllisesti mm. verkkosivujen välityksellä ja sen tuloksia esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa.

Lisäksi hankkeen tuloksia julkaistaan tieteellisinä julkaisuina ja artikkeleina.
Tiedottaminen noudattaa seuraavia aikataulullisia linjoja:
2008 Tiedotetaan medialle hankkeen alkamisesta.
2009 Hankkeessa tuotettua oppimateriaalia julkistetaan verkostossa ja siitä sekä hankkeen muusta toiminnasta tiedotetaan mediassa. Hankkeessa syntyviä tieteellisiä tuloksia esitellään tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa.
2010 Hankkeessa tuotettua oppimateriaalia julkistetaan verkostossa ja siitä sekä hankkeen muusta toiminnasta tiedotetaan mediassa. Hankkeessa syntyviä tieteellisiä tuloksia esitellään tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa.
2011 Hankkeessa tuotettua oppimateriaalia julkistetaan verkostossa ja siitä sekä hankkeen muusta toiminnasta tiedotetaan mediassa. Hankkeessa syntyviä tieteellisiä tuloksia esitellään tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa.


Hankkeen loppuessa tiedotetaan hankkeen tuloksista ja siitä, kuinka kehitetty toiminta integroidaan osaksi Itä-Suomen yliopistoa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 210 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 210 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 210 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TaTu:n tavoitteena oli kehittää ja uudistaa opettajien koulutusta taide-, kulttuuri- ja ympäristötietoisuuden hyviä käytänteitä ja pedagogisia toimintamalleja soveltamalla ja jalostamalla.Toiseksi, hankkeella haluttiin tukea SKOPE:n henkilöstön osaamisen kehittymistä vastaamaan lähitulevaisuuden koulutus- ja tutkimustehtäviä osana Itä-Suomen yliopistoa sekä monipuolistaa SKOPE:n aineenopettajakoulutusta vahvistamalla asiantuntijuutta ja rakenteita. Hankeella pyrittiin vahvistamaan OpeArt-koulutusohjelman rakentumista ja uusien erityisesti TVT-perusteisten opetuskäytänteiden kehittämistä.

Projektin ensisijainen kohderyhmä oli SKOPE, SNOR ja niiden henkilökunta sekä heidän kauttaan opettajaksi opiskelevat. Muina kohderyhminä oli Itä-Suomessa toimivia kulttuurialan julkisia ja yksityisiä organisaatioita. Projektin välillisiä kohderyhmiä olivat yhteistyöoppilaitosten opettajat.

Hankkeessa pyrittiin tuottamaan taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen pedagoginen malli, taito- ja taideaineiden pedagogiikkaan liittyviä tieteellisiä tutkimuksia ja muita tuotoksia (musiikkiesitykset, näyttelyt) sekä TVT -perusteisia opetuskäytänteitä. Hankkeen keskeisenä pedagogisena lähtökohtana olivat taide- ja taitoaineita sekä kulttuuri- ja ympäristötietoisuutta hyödyntävät tutkivan ja autenttisen oppimisen mallit sekä yhteisöllisyyteen perustuvat käytänteet ja työtavat.

Hanke tuotti useita uusia taide- ja taitoainepainotteisia sekä kulttuuri- ja ympäristökasvatukseen liittyviä innovaatioita sekä tutkimustuloksia. Se edisti uuden opettajankoulutuksen mallin syntymistä. Malli vahvistaa Savonlinnan kampuksen taide- ja taitopainotteista profilaatiota ja tarjoaa hyvät edellytykset toiminnan edelleen kehittämiselle. Erityisesti hankkeessa löytyi uusia toimintatapoja tehdä tutkimuksellista yhteistyötä alueen muiden kulttuuri- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Opettajankoulutuksen henkilöstön osaamisen kehittyminen ja uusien pedagogisten mallien rikastaminen näkyy mm. opetuksen uudistumisena ja koko yhteisön tutkimusprofiilin muuttumisena. Hankkeen tuloksista on kerrottu tarkemmin hankkeen kotisivuilla (http://www.uef.fi/tatu), joita päivitetään edelleen.

Hankkeen hyvät käytännöt liittyvät ensisijaisesti tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri kulttuuri- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, esim. eri alojen asiantuntijoiden yhteistoimintaan produktioiden ja tutkimuksen toteutuksessa ja raportoinnissa.

Taito- ja taidepainotteisen opettajankoulutusta ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa kehitetään edelleen Savonlinnan kampuksella mm. TaTu 2 – Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistaminen –hankkeen piirissä. Tämän hankkeen keskeinen päämäärä on kauaskantoisen ja laaja-alaisen taide- ja taitoainepainotteisen tutkimusohjelman laatiminen ja täytäntöönpano. Tähän kohdistetaan huomattavia yliopiston sisäisiä ja ulkopuolisia resursseja ja sillä pyritään turvaamaan opettajankoulutuksen jatkuminen Etelä-Savossa.