Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10786

Projektin nimi: Palaset kohdalleen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: PL 197

Puhelinnumero: 02 623 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite: WinNova: www.winnova.fi/sivu.aspx?id=164&taso=2&hid=45 ja Sataedu: sataedu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anu Ramberg

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: anu.ramberg(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044 455 8179

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat oppilaitoksissa työskentelevät henkilöt, joiden työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu- ja toteuttamisosaaminen lisääntyy projektin aikana sekä oppilaitokset, jotka voivat projektissa kehittää ja testata uusia toimintakäytäntöjä. Toisena kohderyhmänä ovat satakuntalaiset työelämän organisaatiot, jotka kehittävät henkilöstöään osallistumalla hankkeen toimintaan, ja hankkeen toimintaan osallistuvat em. organisaatioiden työntekijät.

Hankkeelle nimetään projektiryhmä, jonka rungon muodostavat toteuttajaoppilaitosten yhteyshenkilöt. Ryhmää täydennetään asiantuntijoilla tarpeen mukaan. Projektiryhmä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat osallistuvien yritysten ja organisaatioiden henkilöstöt
kokonaisuudessaan.

Henkilöstösuunnittelun ja pilottikoulutusten avulla yritysten ja organisaatioiden osaamispääoma kasvaa ja niiden toimintaedellytykset vahvistuvat. Hankkeen toiminta-alueena on koko Satakunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1294, joista naisia 1182

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palaset kohdalleen -projektissa räätälöidään ja mahdollisuuksien mukaan tuotteistetaan oppilaitosten koulutustarjontaa ja kehitetään osaamisen tunnistamiseen ja koulutusten räätälöintiin sopivia työkaluja. Projektissa toteutetaan pilottikoulutuksia kartoituksissa tunnistettujen tarpeiden ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Osaamisen tunnistaminen ja koulutussuunnittelu räätälöidään yrityskohtaisesti pilottikoulutuksiin sitoutuville yrityksille tms. työelämän organisaatioille. Pilottikoulutukset pyritään toteuttamaan työelämälähtöisesti ja mahdollisimman paljon työpaikoilla.

Projektin hallinnoijana toimii Länsirannikon koulutus Oy WinNova ja osatoteuttajana Satakunnan
koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto Harjavalta (sosiaali- ja terveysala).

Projektin varsinaisena kohderyhminä ovat projektiin osallistuvien oppilaitosten henkilökunta sekä projektiin osallistuvat yritykset ja työelämän organisaatiot sekä pilotointeihin osallistuvat henkilöt.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:
1. Yritysten osaamisen ja tarpeiden tunnistaminen ja sen tueksi kehitettävät työvälineet (mm. osaamis- ja koulutustarvekartoitukset sekä henkilöstösuunnitelmat).
2. Projektin oppilaitosten koulutustarjonnan räätälöinti/tuotteistaminen.
3. Työelämälähtöiset, mahdollisuuksien mukaan työpaikalla toteutettavat pilottikoulutukset.
4. Benchmarking-toiminta ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Palaset kohdalleen -projektista tiedotetaan projektissa mukana olevien oppilaitosten henkilöstölle sisäisissä tiedotustilaisuuksissa ja -lehdissä. Muiden oppilaitosten henkilöstölle tiedotetaan projektista bechmarkingkäyntien yhteydessä sekä erilaisissa hanketapaamisissa (mm. Satakunnan oppilaitosten senssit).

Alueen elinkeinoelämälle ja yrityksille tiedotetaan hankkeesta yrityskäyntien yhteydessä sekä lehtiilmoituksilla ja lehtiartikkeleilla.

Projektista toteutetaan tarvittaessa eri kohderyhmille suunnattuja esitteitä, joita voidaan käyttää projektin markkinoinnissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008
Projektin oppilaitoksissa levitetään ns. edellisen Palaset-hankkeen hyviä käytäntöjä sisäisissä palavereissa ja muissa tapahtumissa. Tavoitteena on innostaa henkilöstöä suunnittelemaan ja toteuttamaan uudentyyppisiä työelämälähtöisiä koulutuskokonaisuuksia.

2009
Projektin hyvien käytäntöjen levitys tapahtuu erilaisissa hanketyöntekijöiden tapaamisissa. Lisäksi levitystä toteutetaan benchmarking-käyntien yhteydessä mm. projektissa toteutettuja materiaaleja jakamalla. Tiedotusta jatketaan myös projektin oppilaitosten henkilöstön tilaisuuksissa. Projektiryhmä osallistuu hyvien käytäntöjen levittämiseen soveltuviin tilaisuuksiin (mm. Ammattitutkan järjestämät ennakointikamarit).

2010
Projektin hyvistä käytännöistä pyritään saamaan tietoa alueen medioihin ja tarvittaessa käytetään myös lehtimainontaa. Projektiryhmä osallistuu edelleen levittämiseen soveltuviin tilaisuuksiin. Hankkeen tiedotusmateriaalia levitetään hanketyöntekijöille suunnatuissa tilaisuuksissa. Projektille jo valmiina käytössä olevalle esitepohjalle kootaan onnistuneiden koulutusten toteutusesimerkkejä käyttämällä tiedottamisessa yritys- ja henkilökuvia.

2011
Projektin hyvistä käytännöistä pyritään edelleen saamaan tietoa alueen medioihin ja tarvittaessa käytetään myös lehtimainontaa. Projektiryhmä osallistuu edelleen hyvien käytäntöjen levittämiseen soveltuviin tilaisuuksiin. Hankkeen tiedotusmateriaalia levitetään hanketyöntekijöille suunnatuissa tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 511 599

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 511 599

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 811 225

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 885 362

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin hallinnoijana toimi Länsirannikon koulutus Oy WinNova ja osatoteuttajana Satakunnan koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto Harjavalta (sosiaali- ja terveysala).

Palaset kohdalleen -projektissa räätälöitiin ja tuotteistettiin oppilaitosten koulutustarjontaa ja kehitettiin osaamisen tunnistamiseen ja koulutusten räätälöintiin sopivia työkaluja. Projektissa toteutettiin pilottikoulutuksia kartoituksissa tunnistettujen tarpeiden ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Osaamisen tunnistaminen ja koulutussuunnittelu räätälöitiin yritys- ja ryhmäkohtaisesti pilottikoulutuksiin osallistuville yrityksille ja kuntaorganisaatioille. Pilottikoulutukset toteutettiin työelämälähtöisesti ja hyvin paljon työpaikoilla.

Projektin varsinaisina kohderyhminä olivat projektiin osallistuvien oppilaitosten henkilökunta ja projektiin osallistuvat yritykset ja kuntaorganisaatiot sekä pilotointeihin osallistuvat henkilöt. Projektin välillisenä kohderyhmänä olivat osallistuvien yritysten ja organisaatioiden henkilöstöt kokonaisuudessaan. Pilottikoulutusten ja kehittelyjen avulla em. ryhmien osaamispääoma kasvoi ja toimintaedellytykset vahvistuivat.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä olivat:
1. Yritysten osaamisen ja tarpeiden tunnistaminen ja sen tueksi kehitettävät työvälineet (mm. osaamis- ja koulutustarvekartoitukset sekä henkilöstösuunnitelmapohjan laatiminen)
2. Projektin oppilaitosten koulutustarjonnan räätälöinti/tuotteistaminen
3. Työelämälähtöiset, mahdollisuuksien mukaan työpaikalla toteutettavat pilottikoulutukset
4. Benchmarking-toiminta ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

Edellisten lisäksi projektin toiminnan aikana keskeiseksi, viidenneksi, toimenpiteeksi muodostui uusien opetusmenetelmien kehittäminen.

WinNovan osalta toiminnot kohdistuivat pääasiallisesti Porin palveluliikelaitoksen henkilöstön osaamisen monipuolistamiseen. Koulutusohjelmasta syntyi lukuisia erilaisia koulutuspaketteja työyhteisön muutosprosessin hallinnasta yksittäisten koulutuspakettien sisältöihin. Lisäksi projektin aikana palasteltiin muita yksittäisiä koulutuspaketteja ja kehitystuotteita vastaisuudessa toteutettavaksi.

Satedun osalta projektin toiminnot kohdistettiin vastaamaan sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen koulutustarpeita. Sosiaali- ja terveysalalla on täydennyskoulutusvelvoite, mutta useasti työelämän hektisyys tuo haasteen järjestää koulutuksia niin, että perustyö työpaikoilla pystytään hoitamaan ja että kaikilla olisi mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan.

Kokonaisuudessaan projektissa pilotoitiin erilaisia menetelmiä koulutusten järjestämiseksi sekä koulutusten sisällöiksi mm. osaamistarvekartoitukset, ennakointitilaisuudet ja erikoisammattitutkintojen palastelu. Projektin tuloksena saatiin tuotteistettua edellä mainittuja menetelmiä osaksi oppilaitostenkoulutustarjontaa. Yhteistyö työelämän kanssa tiivistyi ja löydettiin uusia hyviä käytäntöjä jatkaa koulutusyhteistyötä.

Toteutetut pilottikoulutukset järjestettiin työelämän aikataulujen (henkilökunnan työvuorot) mukaan ja pääsääntöisesti työyhteisöissä. Koulutukseen pystyi näin osallistumaan mahdollisimman moni työntekijä. Tällä tavoin koulutukset olivat työelämälle myös kustannustehokkaita.

Koska koulutukset räätälöitiin yritysten/organisaatioiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, projektisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ylitettiin osin reippaastikin. Projektiin osallistui 1294 henkilöä (= 88 % yli tavoitteen), joista kertyi 7887 henkilötyöpäivää (= 49 % yli tavoitteen) ja osallistujien palkkakustannuksia koulutusajalta 45 % yli tavoitteen.

Vaikka osallistujia ja henkilötyöpäiviä kertyikin reilusti, jäätiin mukaan tulleiden yritysten määrän tavoitteista lähes puolella, koska suunnitellut pienyrityksille suunnatut koulutukset eivät toteutuneet yrityksistä huolimatta.

Kokonaisuutena hanke toteutti tavoitteensa ja ELY-keskuksen tekemässä paikan päällä tapahtuvassa tarkastuksessakaan ei todettu huomautettavaa ja yhteenvedossa mainitaan mm. "Hanketta on hallinnoitu moitteettomasti."