Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10790

Projektin nimi: Ura-ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO)

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3krs

Puhelinnumero: 0207984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi, www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lao.fi/uratakomo

Vastuuhenkilön nimi: Pertti Lakkala

Asema: Lapin ammattiopiston rehtori

Sähköposti: pertti.lakkala(at)lao.fi

Puhelinnumero: 0207984111

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin toimenpiteiden välittömänä kohderyhmänä ovat Lapin ammattiopiston opetus- ja ohjaustehtävissä olevat henkilöt, lähinnä opinto-ohjaajat, top-työpaikkaohjaajat, ryhmänohjaajat.
Edelleen toiminta kohdistuu Lapin ammattiopiston opiskelijoihin, joille tarjotaan erilaisia välineitä (ohjauskeskustelut, ura- ja elämänsuunnittelun valinnaiset/pakolliset työelämälähtöiset opintojaksot, työnhakuvalmiuksiin liittyvät lyhytkoulutukset, mestari-kisällikokeilut jne) ura- ja elämänsuunnitteluun tueksi

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä, joihin toiminta kohdistuu, ovat oppilaitoksen muu tukihenkilöstö ja oppilaitosjohto.Keskeisen välillisen kohderyhmän muodostavat työ- ja työssäoppimispaikkoja tarjoavat alueen yritykset, työpaikat ja työyhteisöt. Alueella toimivat henkilöstövuokrausyritykset saavat rekrytoinnin asiantuntijoina ja toimijoina hyötyä yhteisestä kehittämistyöstä. Välillisesti myös työvoimatoimisto on hyödynsaaja, sillä projektin tavoitteen mukaisesti nuoret työllistyvät välittömästi valmistuttuaan, joten yhä harvempi oppilaitoksesta valmistuva nuori tarvitsee työhallinnon palveluja.
Yliopisto, ammattikorkeakoulut sekä aikuiskoulutusyksiköt saavat motivoituneita jatko-opiskelijoita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ura- ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO) -hanke edistää toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvien nuorten työllistymistä tai jatko-opintoihin siirtymistä sekä osallisuutta.
Ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus tukee osana muita ohjaus- ja neuvontapalveluja valmistumista normiajassa sekä vähentää keskeyttämisiä. Valmistuneiden välitön sijoittuminen työmarkkinoille koulutustaan vastaavaan työhön on tärkeä koko ammatillisen koulutuksen imagolle ja vetovoimaisuudelle.

Projektin toimenpiteiden välittömänä kohderyhmänä ovat Lapin ammattiopiston ohjaus- ja opetustyötä tekevät henkilöt. Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen valmennusohjelmalla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön asiantuntijuuden kehittymistä, erityisesti opintojen loppuvaiheen ohjaukseen.
Valmennusohjelman kuluessa osallistujat rakentavat oppilaitokselle ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamallin, joka antaa henkilöstölle työkaluja mm. ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen nuoren kiinnittymiseksi opiskeluun ja tulevaan ammattiin.

Projekti tarjoaa opiskelijoille monipuolisia ura- ja elämänsuunnittelun taitoja ja työelämävalmiuksia kehittäviä lyhytkoulutuksia, infoja, tempauksia, yksilö- ja pienryhmäohjausta, työnantajatapaamisia sekä työelämälähtöisyyttä kehittäviä opintojaksoja, joita opiskelija suorittaa ennen työssäoppimista ja ennen valmistumista. Opiskelijoille tuotetaan myös materiaalia oman ura- ja elämänsuunnittelun tueksi.

Projekti tehostaa yritysten ja oppilaitoksen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön malleja valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi ja osaavan työvoiman saamiseksi. Alueella toimivat henkilöstövuokrausyritykset toimivat hankkeessa rekrytoinnin asiantuntijoina, ja heidän panostaan sekä sparrausryhmän moniammatillista asiantuntemusta hyödynnetään sekä valmennusohjemassa että opiskelijoille suunnatuissa toimenpiteissä.

Projektissa luodaan oppilaitokselle myös valmistuneiden sijoittumisseurantamalli, joka huomioi valmistuneiden jälkiohjauksen.

Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksella ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä ja työttömyyden riskiä sekä tuetaan nuorten osallisuuden kokemista. Työelämään ja jatko-opintoihin siirtyy itsetuntoisia, aktiivisia, omaan osaamiseen luottavia, työ- ja oppimiskykyisiä, motivoituneita ja hyvinvoivia nuoria.
Projektilla pyritään samalla vahvistamaan luottamusta lappilaisten nuorten osaamiseen ja luovuuteen siten, että erityisesti lappilaiset työnantajat rekrytoivat heitä nuorina ja kehityskykyisinä ja -haluisina osaajina yrityksiinsä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tarkennettu tiedotussuunnitelma laaditaan projektin käynnistysvaiheessa. Projektin tiedotus- ja viestintäsuunnitelma pohjautuu ESR-projekteille annettuun ohjeistukseen ja siinä hyödynnetään tiedotusta varten laadittua ohjeistoa, lomakkeistoa ja asiakirjamalleja.

Projektista tiedotetaan Lapin ammattiopiston henkilöstölle eri koulutusaloilla tammi-helmikuussa 2009.
Projektista tiedotetaan oppilaitoksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla. Alueen yrityksiin ja työelämän toimijoihin tiedotetaan suorilla yhteydenotoilla.
Projektin toteutusvaiheessa keskeisiä tiedotuskanavia ovat nettisivut ja verkostot, sekä järjestettävät koulutustilaisuudet.
Hankkeen eteneminen pyritään tuomaan julkisuuteen opiskelija-työnantaja -tempausten yhteydessä.
Projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä järjestetään päätösseminaari, josta tiedotetaan laajemmin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tavoitteena on uudistaa oppilaitoksen ohjauskulttuuria sekä luoda opintojen etenemistä, valmistumista ja työllistymistä/jatkokouluttautumista tukevaan ohjaukseen uusia käytänteitä ja työkaluja. Projektiin liittyvällä ura- ja elämänsuunnittelun valmennusohjelmalla on siten tärkeä rooli jatkotoimia suunniteltaessa.
Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen valmennusohjelmaa arvioidaan koulutuksen kuluessa, ja sisältöä sekä toteutusta rakennetaan tarpeiden mukaan (2009-2010). Tavoitteena on, että valmennusohjelmaan osallistuvat henkilöt levittävät uudenlaista ohjauskulttuuria työyhteisöissään.
Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli rakentuu samaan aikaan 2009-2010 valmennusohjelman kanssa, se otetaan käyttöön vaiheittain, sitä arvioidaan ja kehitetään edelleen tarpeen mukaan. Tavoitteena on edelleen, että tieto ja hyödynnettävyys ohjauksen toimintamallista levitetään koulutusaloille.
Opiskelijoille suunnatuista toimenpiteistä saadaan välitön palaute, joka otetaan huomioon eri tilaisuuksia ja tempauksia suunniteltaessa.
Opiskelijatilaisuuksista tiedotetaan aktiivisesti. Projektin toimenpiteistä ja kokemuksista tiedotetaan myös erilaisissa yhteistyöryhmissä ja verkostotapaamisissa.
Päätösseminaari (alkuvuosi 2011) kokoaa projektin toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuuden hyviksi käytännöiksi, joista tiedotetaan laajasti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 325

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 273 235

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 387 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 344 773

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoitteena on ollut tukea ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta valmistuvien nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä. Projektin toimenpiteillä vastattiin kasvaneeseen nuorisotyöttömyysongelmaan aktivoimalla nuoria ja vahvistamalla oppilaitoksessa tehtävää ura- ja elämänsuunnittelun ohjaustyötä. Samalla mahdollistettiin nuorten osallisuus ja ehkäistiin syrjäytymistä. Hankkeessa edistettiin jatko-opintoihin ohjautumista uudenlaisella kumppanuudella ja yhteistyötä monipuolistamalla eri koulutusorganisaatioiden sekä yritysten kanssa. Projektin tarve ei ole muuttunut toteutusaikana, sillä nuorten työttömyyden vähentämiseen tarvitaan edelleen tehokkaita väliintuloja ja kehittämistyötä.

Projekti on toteutunut projektisuunnitelman vuosittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoille on pidetty erilaisia tapahtumia, infoja ja tempauksia sekä koko projektin ajan ohjattu ryhmissä toiminnallisin ja aktivoivin menetelmin. Erityisesti ohjaukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja vaikuttavimmiksi opiskelijoiden kannalta. Opiskelijoiden itsetuntemus on vahvistunut harjoituksilla ja omalla pohdinnalla. He ovat myös saaneet konkreettisia neuvoja työnhakuun ja urasuunnitteluun.

Nuorten osalta tavoitteiden asettelu on ollut realistista. Tosin urasuunnittelun painotuksen sijaan on syytä erityisesti vahvistaa koko elämänsuunnittelua, sillä nuorten elämän näkeminen kokonaisuutena on todettu olevan erittäin olennaista. Nuorta on ohjattava omassa elämässään kokonaisuudessaan tavoitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Tämän vuoksi toimenpiteissä on loppua kohden painotettu enemmän ryhmänohjauksia kuin ns. yleisiä tapahtumia. Näin nuori on saanut enemmän yksilöllistä tukea ja mahdollisten ongelmien havaitseminen on mahdollistunut.

Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen valmennusohjelmalla kehitettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön asiantuntijuutta elämänhallinnan ohjauksessa ja urasuunnittelun tukemisessa. Opettajille järjestettiin yhden lukuvuoden mittainen valmennusohjelma. Koulutukseen osallistui yhteensä 17 henkilöä. Valmennusohjelman ohella pidettiin pienryhmätapaamisia ja työryhmiä, joissa työstettiin ura- ja elämänsuunnittelun toimintamallia oppilaitokselle. Malli kehittyi käsikirjamuotoiseksi opettajien arjen työkaluksi, josta rakennettiin myös verkkoversio. Konkreettinen tuotos sai nimen Amis ammattiin. Toimintamalli/käsikirja sekä verkkosivusto valmistuivat keväällä 2011.

Tavoitteet opetushenkilöstön koulutusten ja osallistumisen suhteen ovat olleet varsin korkeat. Opettajien ohjausosaamisen kehittäminen laadullisena tavoitteena on erittäin onnistunut ja realistinen, sillä vain siten opiskelijan elämänsuunnittelun ohjaus voi kehittyä ja samalla koko oppilaitoksen ohjauskokonaisuus vahvistua. Määrälliset tavoitteet jäivät osin täyttymättä, koska monta hanketta on alkanut yhtä aikaa ja opettajien työaika on kiireistä. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuvia ei hankesuunnitelmassa oltu tavoiteltu lainkaan, mutta niihin osallistui kuitenkin yhteensä 156 henkilöä. Tiedottamisen sekä tuotosten ja hyvien käytänteiden levittämisen kannalta lyhytkestoiset toimet olivat tärkeitä, syvempää asiantuntemuksen kehittämistä ei niillä ole voitu saavuttaa.

Projektin tavoitteena on ollut opintotarjottimen monipuolistaminen ja työelämänäkökulman tuominen vahvemmaksi osaksi opintoja Lapin ammattiopistossa. Tämä on toteutunut siten, että projektipäällikkö on osallistunut HOPS- ja OPS -työryhmiin sekä vaikuttanut opetussuunnitelmaan, mm. uuteen opetussuunnitelman yhteiseen osaan.

Hankesuunnitelmassa mainittu paikallisen yhteistyön lisääminen oppilaitosten, yritysten ja nuorten palveluntuottajien osalta ei muodostunut hankkeen aikana niin merkittävämmäksi kuin hakemusvaiheessa ajateltiin. Yhteistyötä kyllä tehtiin työelämän ja oppilaitosten välillä, mutta silti opiskelijanäkökulma ja oppilaitoksen ohjausosaamisen kehittäminen painottuivat enemmän. Uratakomo sitoutui tekemään yhteistyötä 3 organisaation ja 15 yrityksen kanssa. Yrityksistä on ollut puhujia eri opiskelijatilaisuuksissa, kuten kesätyöinfoissa, työnhakuvalmennuksissa ja messuilla. Yhteistyöyritykset ja organisaatiot on valittu siten, että edustajia olisi mahdollisimman monelta alalta. Yritysten mukaan tulon perustana on ollut myös halukkuus yhteistyöhön ja tarve tiivistää yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Sijoittumisseurantamallin kehittäminen on ollut yksi tavoite hankkeessa. Hankesuunnitelmassa on tavoiteltu systemaattista seurantamallia, joka huomioisi opiskelijoiden jälkiohjauksen. Sijoittumisseurantaa pilotoitiin tuotantoaloilta valmistuneille tammikuussa 2011. Systemaattisen mallin sijaan hankkeessa on päädytty suositukseen, jonka mukaan sijoittumisseurantaa suositellaan tehtävän vuoden kuluttua valmistumisesta ryhmänohjaajan toimesta, puhelimitse.

Hankkeessa on tehty itsearviointia koko hankkeen ajan. Myös ohjausryhmä on arvioinut hankkeen toimintaa ja vaikuttavuutta.