Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10795

Projektin nimi: HOPI- harrastukset opintojen tukena

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuorten Akatemia ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0995462-8

Osoite: Asemapäällikönkatu 1

Puhelinnumero: 0207552678

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuortenakatemia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nuortenakatemia.fi/Yleiset_hankkeet/HOPI-hanke

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Vuojakoski

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: heikki.vuojakoski(at)nuortenakatemia.fi

Puhelinnumero: 0207552678

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-Uusimaalla ja Uusimaalla piloteiksi valittujen oppilaskuntien ohjaavat opettajat yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Piloteiksi valittujen yläkoulujen, lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten oppilaskunnat (oppilaskunnissa toimivat nuoret).
- Piloteiksi valittujen koulujen ja oppilaitosten rehtorit (ammatillisissa oppilaitoksissa yksiköiden johtajat)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 80, joista naisia 59

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa koulutetaan valituissa pilottikouluissa ja -oppilaitoksissa oppilaskuntien ohjaavia opettajia (VORO-koulutus) sekä oppilaskuntia (nuorten projektikoulutus) tavoitteena nuorten oman toiminnan (harrastamisen), osallisuuden sekä yhteisöllisyyden tunteen lisääntyminen.

Projektin keskeiset tulokset liittyvät ohjaavien opettajien valmiuksien kehittymiseen nuorten oman toiminnan ohjaajana. Ohjaavien opettajien näkökulmasta keskeisiä tuloksia ovat opettajien ohjausvalmiuksien lisääntyminen, osallistavien opetusmenetelmien käytön lisääntyminen sekä harrastustoiminnassa opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvien menetelmien käyttäminen. Nuorten näkökulmasta keskeisiä tuloksia ovat nuorten oman toiminnan lisääntyminen, osallisuuden tunteen vahvistuminen sekä koulun ilmapiirin paraneminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaskuntien ohjaavat opettajat yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi hankkeessa tuetaan oppilaskuntien toimintaa.

Hankkeeseen valitaan Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan alueelta 25 koulua- tai opilaitosta, joissa järjestetään oppilaskuntien ohjaavien opettajien koulutusta sekä oppilaskuntien koulutusta. Lisäksi pilottikouluissa kokeillaan harrastustoiminnassa opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä työkaluja.

Hankkeen toteuttaa Nuorten Akatemia yhdessä Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton - SAKKIn kanssa. Nuorten Akatemian roolina on opettajille ja oppilaskunnille suunnatun koulutuksen toteuttaminen ja opiskelijajärjestöjen tehtävänä on harrastustoiminnassa opitun näkyväksi tekeminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksen kohderyhmät ja toimenpiteet ovat:
1. Oppilaskuntia ohjaavat opettajat (vastaa NA)
- Lähetetään hankealueen ohjaaville opettajille viesti, jossa kerrotaan hankkeen käynnistymisestä ja samassa yhteydessä toteutetaan alkutilanteen kartoitus.
- Lähetetään viesti alueen oppilaitoksille pilottikoulujen ja oppilaitosten löytämiseksi. Pilottioppilaitoksia etsitään vuosittain. .
- Koulutuksiin osallistuneista opettajista muodostetaan rekisteri jatkoviestinnän toteuttamiseksi.
- Hankkeen tulokset lähetetään kaikille osallistuneille opettajille.
- Koulutusten markkinointia varten tehdään erillinen koulutusesite, jota voidaan muokata kunkin vuoden tarpeita varten.
- Nuorten Akatemian internet-sivuille laaditaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista sivusto.
2. Oppilaskunnat (oppilaat) vastaa SAKKI ja SLL
- Lähetetään kirje oppilaskunnille hankkeen käynnistyessä.
- Kootaan rekisteri oppilaskunnista, jotka ovat osallistuneet hankkeen toimenpiteisiin
- Nuorten projektikoulutusten markkinointia varten laaditaan muokattava koulutusesite (vastaa Nuorten Akatemia)
3. Muut alueella toimivat koulut ja oppilaitokset (NA)
- Kerrotaan hankkeesta ja sen tarkoituksesta hankkeen käynnistyessä.
- kerrotaan hankkeen tuloksista hankkeen päättyessä erillisissä levittämistilaisuuksissa.
4. Suuri yleisö (NA)
- Kerrotaan hankkeen tuloksista lehdistötiedottein arviointitulosten valmistuttua.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tuloksia levitetään vuonna 2011 järjestettävissä alueellisissa tiedotustilaisuuksissa (4 kpl), joihin pyritään saamaan opettajia, opetuksen hallintoa sekä oppilaita. Erityisenä painopisteenä ovat sellaiset koulut ja oppilaitokset, jotka eivät ole olleet mukana koulutuksissa eivätkä hankkeen muissa toimenpiteissä.

Valtakunnallisesti levittäminen tapahtuu Nuorten Akatemian, SLL:n ja SAKKIn verkostojen kautta.

Hyvien käytäntöjen levittämisestä tehdään erillinen suunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 222 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 241

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 237 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 241

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

HOPI- Harrastukset opintojen tukena oli Nuorten Akatemian, Suomen Lukiolaisten Liiton ja SAKKIn yhteinen hanke. Sen keskeisenä päämääränä oli nuorten oman toiminnan lisääminen yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorten oman toiminnan lisäämisellä tavoiteltiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämistä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Hankkeen keskeinen kohderyhmä oli Uudenmaan alueella toimivat oppilaskuntien ohjaavat opettajat yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Toissijainen kohderyhmä oli oppilaat kouluissa.

Hankkeessa koulutettiin oppilaskunnan ohjaavia opettajia toimimaan yhdessä nuorten kanssa sekä ohjaamaan nuorten projekteja. Oppilakuntien hallituksia puolestaan koulutettiin toteuttamaan projekteja (Nuorten Akatemia vastasi).

Nuorten oman toiminnan tunnistamisessa ja tunnustamisessa etsittiin hyviä käytäntöjä kouluista ja oppilaitoksissta. Selvitystyön tuloksena päädyttiin viestimään omassa toiminassa opitun tunnustamista ja tunnistamista sekä mallintamaan hyvää oppilaskuntatoimintaa (SAKKI ja SLL vastasi).

Hankkeessa koulutettiin 80 oppilaskunnan ohjaavaa opettajaa projektimaiseen toiminnan ohjaamiseen ja 204 nuorta projektien toteuttamiseen. Loppukyselyyn vastanneista opettajista 92,3 % piti koulutusta oman työnsä kannalta hyödyllisenä. Koulutus tarjosi ideoita ja välineitä oppilaiden ohjaamiseen.

Oppilaille koulutus oli selkeyttänyt projektin tekoa, aikataulujen ja hankintojen merkitystä ja siten tehnyt opettajan ohjeet ymmärrettävimmiksi. Koulutukset olivat antaneet innostusta ja uutta puhtia oppilaskuntatyöskentelyyn.

Koulutuksen koettiin lisänneen oppilaiden omaa toimintaa ja osallisuutta koulussa.

Hankkeessa tuotettiin oppilaskuntatoiminnan arviointimateriaali, jolla mallinnettiin hyvin toimivaa oppilaskuntaa. Materiaali tuotettiin rehtoreille, oppilaskuntaa ohjaavalle opettajalle sekä oppilaskunnalle. SAKKI ja SLL levittivät arviointimateriaalia omissa tilaisuuksissaan.