Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10800

Projektin nimi: Lean Production Methods - LPM

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Teinintie 4

Puhelinnumero: 03-82818

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.lamk.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.lamk.fi/lpm

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Löytty

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: tuula.loytty(at)lamk.fi

Puhelinnumero: 040-8479343

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joiden tehtävänä on kehittää tuotanto- tai palveluyritysten prosesseja yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Nämä henkilöt osallistuvat koulutukseen ja toteuttavat omissa organisaatioissaan koulutukseen kuuluvaa projektityötä. Tehtävään projektityöhön osallistuvat yrityksen muut henkilöt ovat myös varsinaista kohderyhmää.

Tätä kohderyhmää voidaan tarvittaessa muutta yritys- ja henkilötasolla, jos kohdassa 5.3 mainituista yrityksistä joku ei tee lopullista osallistumissopimusta täydessä laajuudessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

TKK:n muu henkilöstö, ja 1.1.2011 alkaen myös Lahden ammattikorkeakoulun aiheeseen liittyvä henkilöstö, on välillinen kohderyhmä sikäli kun on kyse täydennyskoulutustuotteen tuotteistamisprosessin käyttöönotosta.

Kohdassa 5.3 mainitut yritykset ja PHSOTEY ja niiden verkostot.

Hankkeessa mukana olevien yritysten koko henkilöstö, joihin parannustoimenpiteet kohdistuvat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 60, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lean Production Methods - LPM - hankkeen tavoitteena on aikaansaada seuraavia muutoksia osallistuvien organisaatioiden omissa kehittämisresursseissa:

1. On kehitetty laaja-alainen Lean-aiheinen koulutusohjelma yhdessä asiakkaiden kanssa.

2. Osallistuvien organisaatioiden kehityshenkilöt ovat osallistuneet Lean-valmennusohjelmaan.

3. Osallistuvien organisaatioiden kehityshenkilöt ovat soveltaneet Lean-menetelmiä oman
organisaationsa prosessien kehittämiseen ja sitä on tuettu laajalla tuutoroinnilla.

4. Hakija on lisännyt ja laajentanut omaa Lean-osaamistaan

5. Hankkeessa on testattu asiakasyhteistyöhön ja asiakaspalautteeseen pohjautuva
evolutionäärinen valmennustuotteen kehittämistapa.

6. On suuniteltu ja testattu laatu- ja johtamisalan koulutuksessa digitaalinen oppimisympäristö.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamissuunnitelma on seuraava:

1. Projektin käynnistyttyä sen aloitusvaihe, tavoitteet ja toimintatapa kuvataan Lahden keskuksen
nettisivuilla, joihin luodaan myös oma osio tätä (digitaalinen oppimisympäristö) projektia varten.
Asiasta vastaa Lahden keskuksen tiedottaja ja tiedot antaa projektipäällikkö. 1.1.2011 alkaen projektin tiedot ovat näkyvissä myös LAMKin nettisivujen yhteydessä, asiasta vastaa projektipäällikkö ja häntä avustaa PHKK:n viestintä ja amarkkinointitiimin henkilökunta.

2. Toteutusvaiheen aikana projektin oleellisimpia asioita tiedotetaan nettisivujen välityksellä.
Asiasta vastaa Lahden keskuksen tiedottaja ja yhdessä projektipäällikön kanssa ja 1.1.2011 alkaen tiedotuksessa projektipäällikköä avustaa PHKK:n viestintä ja markkinointitiimin henkilökunta.


3. Projektin loppuvaiheessa nettisivuille lisätään tietoa projektin yleisistä tuloksista.
Asiasta vastaa projektipäällikkö.

4. Projektiin osallistuvia tahoja informoidaan sähköpostin välityksellä sellaisista asioista, joita ei
voida julkisesti tiedottaa. Tällaisia asioita ovat mm. palautekyselyjen tulokset. Asiasta vastaa projektipäällikkö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana selvitetään varsinkin loppuvaiheessa, mitkä ovat olleet parhaat hyvät käytännöt, joita tulisi levittää kaikkiin kohderyhmäyrityksiin. Tämä järjestetään omassa päätösseminaarissa.

Julkisesti levitettävät hyvät käytännöt laitetaan nettisivulle. Asiantuntijat levittävät projektista saatuja kokemuksia ammattilehdissä julkaistuilla artikkeleilla. Tavoitteena on saada aikaan vähintään yksi ammattilehtiartikkeli.

Parannettu ja testattu koulutustuotteen kehittämisprosessi viestitään sekä TKK Lahden keskuksen muille osastoille että myös TKK Otaniemeen laatutoiminnan puitteissa puoli vuosittain. 1.1.2011 alkaen hyvät käytännöt levitetään myös LAMKin täydennyskoulutustoimintaa tukevaksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 525 621

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 502 156

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 668 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 648 604

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lean Production Methods - hanke saavutti lähes kaikki sille asetetut tavoitteet.

Hankkeen pääkohderyhmänä oli yrityksen ja yhteisöjen prosessien kehittämiseen osallistuvat henkilöt. Välillisenä kohderyhmänä oli hankeen hallinnoivan organisaation oma toiminta.

Hankkeen testialustana oli laaja Lean -valmennusohjelma, jonka puitteissa neljän vuoden aikana testattiin a) osallistujien kokemuksia lähiopetusjaksoista, b) kehittämisosaamisen lisääntymisestä, c) osaamisen viemisestä käytäntöön sekä d) Lean -menetelmien käytön vaikutuksista yrityksen tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Lähiopetusjaksot
Osallistujien arviointia lähiopetusjaksojen sisällöstä ja toteutuksesta käytettiin hyväksi kun suunniteltiin seuraavan vuoden toteutusta, mutta vielä olennaisempaa se palaute jonka hallinnoija sai lähiopetusjaksojen aikana osallistujilta sekä tuutorointipäivien aikana.

Kehittämisosaamisen lisääntyminen
Lean - valmennusohjelman tarkoitus oli antaa näkemystä ja työkaluja kehittämistoimintaan yrityksissä ja yhteisöissä. Osallistujien palautteen mukaisesti; joka oli samansuuntainen kuin hallinnoijan tuntemus; kehittämisosaaminen oli lisääntynyt.

Osaaminen on viety käytäntöön
Lisääntynyt kehittämisosaaminen ei ollut passiivista. Tämä osoitettiin mm. niillä prosessiin kohdistuneilla muutoksilla ja parannuksilla mitä osallistujat olivat kuluneen vuoden aikana toteuttaneet omassa työyhteisössään.

Lean-menetelmien käytön vaikutukset
Vuoden kuluttua Lean - valmennuksen lopettamisesta hallinnoija kysyi osallistuneilta henkilöiltä heidän näkemystään Lean - menetelmien käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta. Käyttö on ollut heidän mielestään keskinkertaista ja vaihtelua on ollut paljon, mutta varsin yksimielisesti on arvioitu, että Lean - menetelmät ovat vaikuttavia.

Hallinnoijan omaa toimintaa kehitettiin mm. lisäämällä Lean - osaamista sekä testaamalla muuttujia, jotka vaikuttavat asiakasläheisen koulutustuotteen kehittymiseen. Lisäksi hankkeessa testattiin täydennyskoulutustuotteen laadun 4-vaiheista arviointitapaa.

Lean Production Methods - hankkeen toteutus on ollut sekä projektihenkilöstölle että osallistujille matka, jonka aikana on opittu, kokeiltu, erehdytty ja uudestaan yritetty. Matka jatkuu, koska uusi hanke -Let Learning Lead- on käynnistetty ja siinä hyödynnetään Lean Production Methods- hankkeessa opittuja tietoja ja taitoja.