Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10801

Projektin nimi: Pohjois-Pohjanmaan REKI-hanke (Reilua kierrätystä ja työtä sosiaalisissa yrityksissä)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuorten Ystävät ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0195035-8

Osoite: Torikatu 28

Puhelinnumero: 08-5341 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuorten-yst.fi

Projektin kotisivun osoite: www.rekihanke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja Irjala

Asema: Pääsihteeri

Sähköposti: marja.irjala(at)nuorten-yst.fi

Puhelinnumero: 044-0685 962

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat vajaakuntoiset, pitkäaikaistyöttömät ja henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä.
_______________________________________
Vajaakuntoisella tarkoitetaan henkilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet vamman, sairauden tai vajavuuden takia. (Työvoima 2020 raportti)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ja muita tahoja ovat: Tervatulli Oy, Nuorten Ystävät ry, Osuuskunta NetSer Suomi ja sen jäsenet, rahoittajat (Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Oulun kaupunki ja yritykset), puolustusvoimat, Oulun yliopisto, sosiaaliset yritykset, sosiaalisen työllistämisen parissa toimivat tahot, sosiaalisen yrityksen perustamista suunnittelevat, ympäristöalalla toimivat tai alan palveluja alihankintana ostavat yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 23, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoimaresurssien vajaakäyttöön sekä vammaisten ja osatyökykyisten yhtäläisiin oikeuksiin työhön on kiinnitetty huomiota useissa ohjelmissa ja kannanotoissa. Välityömarkkinoihin kohdistuu odotuksia ja kehittämishaasteita.

"REKI - Reilua kierrätystä ja työtä sosiaalisissa yrityksissä" hankkeessa haasteeseen vastataan synnyttämällä uudenlaista konkreettista kumppanuutta sosiaalisten yritysten ja puolustusvoimien sekä yrityssektorin kesken. Kumppanuuden myötä uusia työpaikkoja, osaamista sekä liiketoimintoja syntyy erityisesti sosiaalisiin yrityksiin. Myös välityömarkkinoiden toimivuus paranee ja yhteistoiminta on selkeyttänyt sosiaalisten yritysten roolia välityömarkkinoilla.

REKI-hanketoiminnoissa yhteiskuntavastuullinen yritystoiminta ja kestävä kehitys on keskeistä. REKI-hanke jakautuu osaprojekteiksi.

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät ja henkilöt, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä.

Pohjois-Pohjanmaan REKI-hankkeessa (PP-REKI) osallistutaan sosiaalisten yritysten ja puolustusvoimien sekä Millog Oy:n välisen toimintamallin kehitystyöhön ja toteutetaan mallin mukaista toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla.
Yhtenä tehtävänä on selvittää linja-autojen purkutyön käynnistämismahdollisuutta Oulussa.

Kansainväliseen yhteistyöhön sisältyy mm. osallistuminen eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden ja kierrätyksen RREUSE-verkoston toimintaan.

Hankkeen tuloksena kohderyhmään kuuluville on luotu uusia työpaikkoja. Lisäksi puolustusvoimilta ja yrityksiltä poistuvaa materiaalia käsitellään ympäristöllisesti, kokonaistaloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Pohjois-Pohjanmaan REKI-hankkeen päätoteuttaja on Nuorten Ystävät ry ja osatoteuttajina Tervatulli Oy, Nuorten Ystävät palvelut Oy, Oulun yliopisto sekä Osuuskunta NetSer Suomi. Keskeisiä kumppaneita ovat puolustusministeriö, puolustusvoimat, Millog Oy, Koiviston Auto yhtymä, NetSerin jäsenyritykset sekä rahoittajat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen aloitus ja käynnistys: tehdään hankkeen www-sivut. Käytetään tiedotustyössä työvoimatoimistojen palveluja.

Tehdään ohjausryhmän päätettäväksi menevä viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotuksen kohderyhmänä ovat erityisesti hankkeeseen osallistuvat ja rahoittajat sekä välityömarkkinatoimijat, joiden kautta tietoa hankkeesta välittyy hankkeen ydinkohderyhmälle eli vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Hankkeen toteutusvaihe ja tulosten levittäminen: hankkeen www-sivuja päivitetään.

Merkityksellisistä ja laajempaa yleisöä koskevista asioista tehdään mediatiedotteita. Tehdään markkinointimateriaaleja hankkeen keskeisistä toiminnoista. Osallistutaan alan kokouksiin, tapahtumiin ja seminaareihin, joissa tehdään tunnetuksi hanketta ja verkostoidutaan sekä välitetään tietoa hanketuloksista.

Hanketoimijoiden välinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse. Tiedotuksen kohteet ovat samat kuin hankkeen alussa, minkä lisäksi tiedotuksessa huomioidaan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä muut tahot, joiden arvioidaan olevan ko. tiedon tarvetta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Loppuvuonna 2009 käynnistyy PP-REKI:n ensimmäisten tulosten ja hyvien käytänteiden levittämistyö. Levittämistyössä hyödynnetään etenkin välityömarkkinatoimijoiden verkostoja, sosiaalisten yritysten forumia ja RREUSE-verkostoa

Hanketuloksia ja hyviä käytänteitä levitetään REKI-tapahtumissa, joissa mm. välityömarkkinatoimijat ja yritykset kohtaavat. REKI-tapahtumia toteutetaan kaksi v. 2010 ja 2011.

Levittämistyössä hyödynnetään www-sivuja ja tehtyjä markkinointimateriaaleja.
Keskeisimmistä hanketuloksista ja kokemuksista tehdään vuosien 2010 ja 2011 aikana mediatiedotteita.
Kaikki keskeiset hanketulokset ovat saatavilla hankkeen www-sivuilla. Tehtyjä materiaaleja jaetaan REKI-tapahtumissa, seminaareissa ja kokouksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 287 368

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 279 097

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 427 014

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 329 845

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

REKI VETI TÖITÄ ESIIN

Kuinka saada aikaan uudenlaista kumppanuutta ja yhteistoimintaa osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen? Siinä tausta Pohjois-Pohjanmaan REKI-hankkeelle (PP-REKI). Marraskuussa 2011 päättyneen hankkeen päätoteuttaja oli Nuorten Ystävät ry. Muina partnereina oli sosiaalisten yritysten muodostama yhteisyritys NetSer sekä Oulun yliopisto.

Keskeisenä tehtävänä oli aikaansaada yhteistyömalli sosiaalisten yritysten ja puolustusvoimien sekä sosiaalisten yritysten ja puolustusvoimille kunnossapitopalveluja tuottavan Millog Oy:n välille.

PP-REKI toteutti selvitystyön, jossa kartoitettiin viiden Pohjois-Suomen Maavoimien joukko-osastojen osalta sellaisia Puolustusvoimien avustavia tehtäviä ja palveluita, jotka olisi tarkoituksenmukaista ja mahdollista teettää sosiaalisissa yrityksissä. Työn valmisteluun saatiin evästystä puolustusministeriön, puolustusvoimien sekä partneriyritysten edustajilta ja se toteutettiin Maavoimien Esikunnan päätöksen mukaisesti. Keväällä 2010 valmistuneessa raportissa todetaan joukko-osastoissa olevan sellaisia välttämättömiä avustavia työsuoritteita, jotka on mahdollista toteuttaa ostopalveluina. Näistä työsuoritteista koottiin raporttiin kuusi erilaista palvelukoria. Raportissa oli myös muita ehdotuksia sosiaalisten yritysten ja puolustusvoimien välisen työllistymisyhteistyön edistämisestä.

Maavoimien Esikunta toteaa raportissa antamassaan lausunnossa sosiaalisten yritysten voivan tehdä yhteistyötä ja tarjota palveluitaan hankintalain ja hankintaohjeiden mukaisesti muuallakin maavoimissa kuin pelkästään Pohjois-Suomen alueella. Lisäksi todetaan olevan mahdollista laittaa puolustusvoimien ja sen hallintoyksiköiden hankintaohjeisiin mainita sosiaalisten kriteerien sekä sosiaalisten yritysten huomioimisesta hankintoja kilpailutettaessa.

Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Kajaanin yksikön kanssa toteutettiin vuonna 2010 pilotti, jossa yksikkö osti avustaviin työtehtäviin yhden osatyökykyisen työntekijän työpanoksen verran palveluja Nuorten Ystävät ry:ltä. Noin vuoden ajan kestäneessä pilotissa saatiin kokeiltua ja testattua selvitystyössä esille tuotuja kehittämisehdotuksia. Pilotin jälkeen vastaavasta avustavien töiden palvelusta oli hankintakilpailutus, jossa palvelutuottajan edellytettiin palkkaavan työhön osatyökykyisen työntekijän. Kilpailutuksen voitti sosiaalinen yritys.

Hankkeessa on kehitetty varsin harvinaista yhteistyötä suuren julkisen organisaation Puolustusvoimien ja sosiaalisten yritysten sekä Nuorten Ystävät ry:n välillä. Hankkeen pohjalta NetSerin jäsenyritys Bovallius Palvelut Oy konkretisoi yhteistyömallin sosiaalisen yrityksen, Puolustusvoimien ja Millog Oy:n välille. Tämän myötä yritys on saanut työtilauksia, jotka ovat varmistaneet useiden työsuhteiden jatkumisen sekä luoneet uusia työpaikkoja. Yhteistyö antaa mahdollisuuden Bovalliuksen ja muiden sosiaalisten yritysten väliselle alihankintatoiminnalle. Näin vaikutukset ovat laajempia eivätkä koske vain yhtä toimijaa tai toimialaa.

Myös Oulussa Millog Oy:n kanssa tehdyn yhteistyön kautta on päästy kiinni muun muassa joukko-osastoilta poistuvan materiaalin käsittelyn työtilauksiin. Välillisesti hankkeen aikaansaamana syntyi muutama uusi työpaikka Ouluun perustetun Millog Oy:n SA-myymälän myötä.

Puolustusvoimiin päin lisättiin yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yritystoiminnan tunnettuutta. Hankepartnereille tuli lisää kokemusta ja osaamista hankintalaista sekä Puolustusvoimien hankintamenettelyihin ja hankintoihin liittyvistä asioista.

PP-REKIssä tehtiin työtä myös muiden yrityskumppanuuksien käynnistämiseksi. Yhteyksiä otettiin oululaisiin, pääosin kaupan ja kiinteistöpalvelualan yrityksiin. Hyvänä tuloksena oli S-ryhmän Osuuskauppa Arinan elokuussa 2011 tekemä myönteinen päätös työllistymisyhteistyön aloittamisesta Nuorten Ystävät ry:n kanssa. Hankkeesta saatujen kokemusten viitoittamana käynnistyi loppukeväästä 2011 Nuorten Ystävien Oulun ja Muhoksen toimipaikoissa avustavien työtehtävien kartoitus. Avustaville töille ilmeni tarvetta ja näihin töihin päätettiin palkata vuoden 2012 alussa neljä osatyökykyistä työntekijää.

Kansainväliseen toimintaan sisältyi osallistuminen eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden ja kierrätyksen RREUSE-järjestön ja verkoston toimintaan ja vaikuttamistyöhön.

Hanke osallistui kahden valtakunnallisen tapahtuman toteutukseen. Molemmissa yhteiskunnallisten yritysten ja niihin kuuluvien sosiaalisten yritysten tunnettuutta lisättiin ja tuotiin esille hankkeesta saatuja tuloksia.

Aivan kaikki ei silti sujunut suunnitelmien mukaan. Hanke alkoi samaan aikaan kun talouden taantuma syveni, mikä vaikeutti etenemistä. Myös puolustusvoimien taloudelliset raamit osoittautuivat ennakoituakin tiukemmiksi. Tavoitteena oli 23 uuden työpaikan syntyminen osatyökykyisille tai pitkään työttömänä olleille. Projektin tuloksena syntyi kahdeksan uutta työpaikkaa. Lisäksi työllistyi useita henkilöitä lyhytkestoisiin työtehtäviin.