Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10802

Projektin nimi: Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.1.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ruokasenkatu 2

Puhelinnumero: 020 63 60010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/lappi

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040-583 4615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt työ- ja elinkeinohallinnon, opetushallinnon ja työelämän organisaatioissa ja kolmannella sektorilla

Lapin työikäinen aikuisväestö, erityisesti maahanmuuttajat, työelämään kuntoutujat, jotka ovat saavuttaneet edellytykset koulutukseen osallistumiseen ja työmarkkinoille siirtymiseen sekä työstä työhön siirtyvät (muutosturvan piiriin kuuluvat, elämänvaiheesta, terveydellisestä tai muusta syystä ammattia vaihtavat tai työtehtäviä vaihtavat)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lapin elinkeinoelämän organisaatiot ja yritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti kehittää Lapin alueellisen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategian yhdessä Lapin Opin ovi-projektin kanssa; projekti on perustettu toteuttamaan Lapin Opin ovi-hankkeen TE-hallinnon osuutta. Projekti verkottuu valtakunnalliseen Osuuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin -projektin kanssa ja tekee yhteistyötä muiden vastaavien alueellisten projektien kanssa. Projektin kohderyhmänä on Lapin alueen työikäinen aikuisväestö sekä aikuisten koulutus-, opinto- ja uraohjausta sekä koulutusneuvontaa tekevä henkilökunta työ- ja elinkeinotoimistoissa ja koulutusorganisaatioissa.

Projektin tavoitteena on muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisopiskelun ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto ja toimintamalli, joka huomioi erityisryhminä erilaiset oppijat, maahanmuuttajat ja matalan koulutustason omaavat henkilöt. Projektin toimenpiteinä on tuottaa ratkaisut TE-hallinnon osalta aikuisopiskelun tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden tuottamiseen verkostona yhdessä oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Projektin aikana koulutetaan aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä toimijoita aikuisten ohjauksen ja asiantuntijuuden ja kehittyneempien käytännön ohjaus- ja verkostotyötaitojen kehittämiseksi alueella.

Projektissa on mukana Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimistojen lisäksi alueen keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot ja vapaan sivistystyön organisaatiot. Projektissa muodostetaan neljä alueryhmää (Länsi-, Keski-, Itä- ja Saamelaisalue) ja näiden ryhmien aluevastaavat toimivat kehittämistyön vastuuryhmänä. Alueryhmien tavoitteena on löytää aikuisten ohjauksen toimintaan lappilaiset, kyseisen alueen erityispiirteet ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiva koulutusneuvonta.

Pitkällä tähtäimellä projekti edistää Lapin alueen työmarkkinoiden toimivuutta, yritysten työvoiman saatavuutta ja työvoiman osaamistason nousua. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää rakennettaessa valtakunnallista aikuisten ohjaus- ja neuvontastrategiaa ja toimintapolitiikkaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö laatii tiedotussuunnitelman projektin täsmennetyn toimintasuunnitelman yhteydessä huomioiden Lapin Opin ovi -hankkeen vastaavan suunnitelman.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käytäntöjä ja arvioinnista saatua palautetietoa jaetaan projektin ja Lapin Opin ovi-projektin toimijoiden, taustaorganisaatioiden ja muiden sidosryhmäkumppaneiden kesken koko projektin ajan järjestettävissä alueseminaareissa ja julkaistavien raporttien avulla vv. 2009 - 2011.

Projekti on osa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallista kehittämisohjelmaa, johon kytkeytyy useita projekteja. Tätä verkostoa hyödynnetään hyvien käytäntöjen levittämisessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 173 834

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 231 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 173 834

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena oli valmistella Lapin alueellinen aikuisten opinto-ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto.

Projektin tuloksena ovat syntyneet:
1) Menestyjäksi Lapissa, maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 ja toimintamalliehdotus. Jatkossa maakunnallisen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta tulee vastaamaan Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä, joka on asetettu Lapin ELY-keskuksessa 12.10.2011.
2) Lapin ohjaajaverkostokartta, jossa on nimetty alueellisesti tieto-, neuovnta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt sekä yhteystiedot. Verkostokartta on tarkoitettu tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluun ohjaajan työn tueksi. Konkreettisena yhteistyön muotona pilotoitiin koulutusneuvontapalvelua, jossa ohjaajat antoivat koulutusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Pilotoinnin arvioinnin mukaan verkostomaisen työskentelyn nähtiin olevan tärkeä osa ohjaustyötä ja mahdollistavan palveluiden uudenlaisen kehittämisen.
3) Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten ohjausosaamisen kehittyminen mahdollistettiin ERKKERI- ja STUDIO-koulutuksiin ja benchmarking-vierailuihin osallistumisen myötä. Lapin TE-toimistojen virkailijoille toteutettiin myös luentosarja Koulutukseen ohjaus-käsikirjasta.

Projektissa olivat mukana kaikki Lapin keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot, työ- ja elinkeinohallinto, työyhteisöjä, säätiöitä ja vapaan sivistystyön organisaatioita. Projektissa muodostettiin neljä alueryhmää: Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin alueet sekä Saamelaisalue. Alueryhmät koottiin kehittämään alueellisia aikuisten ohjauksen ja neuvonnan verkostoja. Samalla avattiin uusia mahdollisuuksia tutustua oman toiminta-alueen aikuisten ohjauksen toimijoihin ja toimintatapoihin.

Projekti verkottui yhtenä projektina Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan sekä teki yhteistyötä muiden Opin ovi-projektien kanssa, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan Opin ovi-projektien kanssa oli aktiivista.

Projektin ensisijaisina kohderyhminä olivat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, jotka toimivat opetushallinnon, työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Pitkällä tähtäimellä projektin tuloksilla voidaan olettaa olevan myönteisiä vaikutuksia Lapin työmarkkinoiden toimivuuteen, yritysten henkilöstörekrytointiin, työllisyystilanteeseen, kohtaantoon, yrittäjyyteen, tietoyhteiskuntaan ja/tai osaamisperustaan.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä Lapissa on julkaistu raportti Opin ovesta eteenpäin (2011). Siinä kerrotaan kuinka verkosto rakentui ja prosessi eteni Lapin Opin ovi -projektin toimeenpanemana. Tämä raportti ja muut projektin tuottamat dokumentit on julkaistu Internetissä www.opinovi.fi/lappi.