Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10805

Projektin nimi: Tsemppiä finaaliin

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kokkotyö-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1786351-5

Osoite: Yrittäjäntie 5-7

Puhelinnumero: 06-824 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: margita.lukkarinen@kokkotyo.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kokkotyo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Margita Lukkarinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: margita.lukkarinen(at)kokkotyo.fi

Puhelinnumero: 050-3525 860

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä on nuorten kanssa toimiva verkosto laajasti tarkasteltuna, jolle luodaan malli riskien tunnistamiseen riittävän aikaisessa vaiheessa.

Toisena kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat nuoret (esim. nuorisopsykiatrian asiakkaita), jotka tarvitsevat apua ja tukea aktivointiin erityisesti koulutuksen ja työn nivelvaiheessa sekä elämänhallintaa. Lisäksi kohderyhmänä ovat verkostossa toimivat esim. opettajat, kuraattorit terveydenhoitajat, Kokkotyö-säätiön henkilökunta, työssäoppimisen ohjaajat jne.joille projektin avulla luodaan malli tunnistaa riskit riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta koulutuksen keskeyttämiset vähenevät ja jotta verkostolla on riittävät työvälineet tukea nuorta koulutuksesta työelämään siirtymävaiheessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat
- työpaikkojen työpaikkaohjaajat
- Kokkotyö-säätiön työntekijät
- Työvoimahallinnon henkilöstö
- Yritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 9

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten tutkintoja 5

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän projektin avulla kehitetään uusi koulutusmalli, jossa luodaan verkostolle työkaluja nähdä ja tunnistaa riskejä varhaisessa vaiheessa. Keskeinen osa tätä projektia on verkoston osaamisen kasvattaminen. Kokonaisuutena verkoston osaamista tulee lisätä riskien tunnistamiseen liittyen. Osaava verkosto tunnistaa riskit aikaisessa vaiheessa ja pystyy puuttumaan riskitekijöihin sekä ohjaamaan nuoren niiden palveluiden piiriin, joista hän tosiasiallisesti hyötyy parhaiten.Projektissa keskitytään metodipuolen kehittämiseen erityisesti havainnollisen oppimisen näkökulmasta. Projektissa helpotetaan verkoston ja nuorten vuorovaikutusta sekä syvennetään yritysyhteistyötä.

Projektissa tehdään kartoitus sekä laaditaan elämänsuunnitelma nuorelle. Nuorille tarjotaan erilaisia tekemisen vaihtoehtoja esim. luonnossa liikkuen. Lisäksi projektilla pyritään hyvinvointia edistävän verkoston luomiseen. Nuorten kanssa tutustutaan erilaisiin harrastuksiin. Projektissa rakennetaan uusi, innovatiivinen arviointijärjestelmä, jossa arvioidaan elämänsuunnitelmat sekä niiden täytäntöönpanon onnistuminen koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheessa. Arviointi tapahtuu määräajoin mm. VAT-järjestelmällä siten, että kysymyspatteristo kehitetään mittaamaan koko elämänhallintaa.

Varsinaisena kohderyhmänä on nuorten kanssa toimiva verkosto laajasti tarkasteltuna, jolle luodaan malli riskien tunnistamiseen riittävän aikaisessa vaiheessa.

Toisena kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat nuoret (esim. nuorisopsykiatrian asiakkaita), jotka tarvitsevat apua ja tukea aktivointiin erityisesti koulutuksen ja työn nivelvaiheessa sekä elämänhallintaa. Lisäksi kohderyhmänä ovat verkostossa toimivat esim. opettajat, kuraattorit terveydenhoitajat, Kokkotyö-säätiön henkilökunta, työssäoppimisen ohjaajat jne.joille projektin avulla luodaan malli tunnistaa riskit riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta koulutuksen keskeyttämiset vähenevät ja jotta verkostolla on riittävät työvälineet tukea nuorta koulutuksesta työelämään siirtymivaiheessa.

Projektin tuloksena on käytössä Kokkotyö-säätiössä sekä muissa sidosryhmissä uusi koulutusmalli, jossa on löydetty työkalut moniammatillisen verkoston osaamisen lisäämiseen sekä kykyyn nähdä ja tunnistaa riskejä

Kehitetään arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan elämänsuunnitelmat koulutuksesta työhön siirryttäessä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Lehdistötiedote laaditaan hankkeen alkuvaiheessa ja hankkeen päätyttyä. Tulosten levittäminen toteutetaan hankkeen aikana ja lopussa. Hankkeesta kerrotaan eri yhteyksissä erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään hyvien käytäntöjen levittämistilaisuus, jossa esitellään koulutusmalli sekä arviointijärjestelmä. Tilaisuuteen kutsutaan koulutusorganisaatioiden järjestäjiä.

Tiedotus jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen:
- Kolutussuunnittelija huolehtii sisäisestä tiedottamisesta hankkeessa mukana oleville organisaatioille sekä ohjausryhmälle.
- Koulutussuunnittelija hoitaa myös ulkoisen tiedottamisen osallistuville organisaatioille, potentiaalisille asiakkaille, työnantajille, välityömarkkinoille sekä avoimille työmarkkinoille.

Tiedotusta hoidetaan seuraavilla menetelmillä/kavavilla:
- info- ja opastustapahtumat
- yhteistyö- ja kehittämispäivät
- yhteiset asiakastapaamiset
- seminaarit
- luontokoulutapaamiset
- esitteet, kirjeet, puhelinsoitot, sähköpostit, käyntikortit ym.
- verkostointi/verkostotyhteistyö, yrityskäynnit, työnetsintä, henkilökohtaiset tapaamiset

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana kerrotaan hankkeen hyvistä käytännöistä eri tahoille, päätösseminaarissa esitellään hankkeen aikan luotu koulutusmalli sekä arviointijärjestelmä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 869

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 099

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulutuskokonaisuus kilpailutettiin ja toteutettiin Verkostokonsultit-pl Oy:n kanssa siten, että projektipäällikkö oli mukana toteuttamassa toimijaryhmän koulutuksia ja seminaareja. Kohdejoukko jaettiin kehittäjä- ja toimijaryhmiin. Kehittäjäryhmän jäsenet olivat eri organisaatioiden edustajia ja ryhmän tavoitteena oli kehittää verkostotyötä ja työkaluja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kehittäjäryhmässä kerättiin eri toimijoiden palvelut verkostossa ja erilaisia toimintamalleja, esim. miten psyk.polille lähetetään nuori ja kuka saa palautteen hoitojaksosta.
Toimijaryhmään kuului koko verkosto eli hankkeen kohderyhmä. Heille järjestettiin koulutusta mielenterveys-, motivaatio-, keskittymisvaikeus- ja oppimisvaikeusongelmista sekä vuorovaikutuksesta nuoren kanssa.
Koulutusten luentomateriaalit ovat luettavissa www.kokkotyo.fi-sivustolta. Lisäksi järjestettiin kolme yleisseminaaria, joihin kutsuttiin verkoston lisäksi johtotason henkilöitä. Seminaarien teemoina oli erilaiset tutkinnon suorittamismahdollisuudet, erilaiset työllistymismahdollisuudet ja päätösseminaarissa käsiteltiin nykynuoren elämän taustaa ja hankkeen tuloksia.
Arviointityökalu kehitettiin VAT-ohjelmaan ja sen lisäksi kerättiin oppimisvaikeustestejä ja keskuteluteemoja, joilla voi selvittää kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja.
Hankkeessa oli mukana 30 nuorta, joista 12 sai tutkinnon valmiiksi hankkeen aikana. Nuorten elämänsuunnitelmia edistettiin myös ohjaamalla heitä työvoimahallinon ja terveys- ja sosiaalialan palvelujen piiriin.