Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10808

Projektin nimi: seDuuni - osumaa työhön

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Törnäväntie 26

Puhelinnumero: 020 124 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sedu.fi

Projektin kotisivun osoite: seduuni.sedu.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Reija Lepola

Asema: Koulutuskeskuksen johtaja

Sähköposti: reija.lepola(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 020 124 5500

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Koulutuskeskus Sedun opettajat ja opetusta avustava henkilöstö sekä oppilaitosten yhteistyöyrityksissä toimivat työpaikkaohjaajat, esimiehet ja muut työntekijät.

Työpaikan työntekijät ja opisikelijat toteuttavat opettajajohtoisesti erilaisia kehittämisprojekteja ja kehittämishankkeita työpaikoilla, oppilaitoksissa tai muussa ympäristössä. Projektissa eri toimialoilla ja eri yrityksien välisessä toimikentässä (työmaailma-oppilaitosmaailma) toimii työelämäkoordinaattori ja oppilaitoskoordinaattori (tarvittaessa useita työpareja eri ajankohtina). Heidän tehtävänä on hoitaa käytännön yhteistoiminta työpaikkojen ja oppilaitosten välillä omalla toimialallaan ja alueellisesti. Koordinaattoreilla on tukena oppilaitoksissa koulutuspäälliköt (OPS-työ) vastuuopettajat (opetuksen toteuttamisen organisointi) (ammatti)aineenopettajat ym. opetushenkilöstö ja muu tukihenkilöstö. Työpaikalla yhteistyötä tekevät työpaikan esimiehet ja työnjohto sekä työturvallisuusvastaavat ja varsinaiset työntekijät sekä tarvittaessa muu henkilöstö kuhunkin työpaikkaan sovitetulla tavalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektissa mukana olevien opiskelijoiden ammatillinen osaaminen lisääntyy ja työllistyminen helpottuu. Työ- ja elinkeinoelämän yhteistyökumppanit yhdessä oppilaitoskumppanien kanssa edistävät paikallista ja alueellista sekä valta-kunnallista yhteistyötä ja kumppanuutta yhteisen suunnittelun, kehittämisen ja pilotoinnin kautta. Luottamus kumppaneihin kasvaa aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Koulutuskeskus Sedu osallistuu Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliiton strategiatyöhön. Yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja Etelä-Pohjanmaan yrittäjien kanssa, jolloin myös projektitiedottaminen /-kehittäminen on luontevaa.Projektista tiedotetaan myös alueella toimiville eri alojen ammattijärjestöille ja kuullaan heidän kehittämisehdotuksiaan projektin toiminnasta. Koulutuskeskuksen ammattiosaamisen toimielimen ja Sedun toimialakohtaisten työelämäyhteistyön laaturyhmien edustajien myötä projektista tiedottaminen ja projektin kokemukset leviävät. Koulutuskeskus Sedulla on eri koulutusorganisaatioiden (OSAO, SALPAUS, KAO) kanssa kehittämis- ja benchmarking -toimintaa. Tämän projektin toimintoja ja tuloksia voidaan myös arvioida koulutuksenjärjestäjien yhteistapaamisissa. Tässä projektissa, kehittämistarpeiden mukaan, kartoitetaan työalojen ja alueen parhaat kuhunkin kehittämistilanteeseen tarvittavat ja sopivat asiantuntijakouluttajat ja asiantuntijat, joita käytetään projektissa kehittämään opiskelijoiden, opettajien ja yritysten henkilöstön perehdytys ja valmiustoimintoja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 563, joista naisia 391

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SeDuuni -osumaa työhön ESR-projektin tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja yritysten/työpaikkojen välistä yhteistyötä erilaisilla työtoiminnoilla. Toiminnoilla saadaan tietoa työelämän muuttuvista osaamistarpeista, kehitetään oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä sekä tuetaan opiskelijan siirtymistä entistä valmiimpana työelämään.

Koulutuskeskus Sedun ja 1.1.2009 liittyvien oppilaitosten opettajilla on ala- ja oppilaitoskohtaisia työelämän kanssa tehtäviä yhteistyökäytäntöjä, joita kehitetään entistä työelämävastaavimmiksi. Opettajia aktivoidaan ja ohjataan tekemään opiskelijaryhmän kanssa erilaisia alan työtehtäviin liit-tyviä yhteistyöprojekteja työelämässä. Keskeistä on löytää ratkaisuja opiskelijoiden ammattiosaa-misen lisäämiseksi ja työllistymisen helpottamiseksi. Koulutuksen nivominen tiiviimpään yhteis-työhön työelämän kanssa lisää opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työhön. Samalla edistetään työpaikan tunnettavuutta ja voidaan helpottaa työhön rekrytointia.

SeDuuni -osumaa työhön projektitapaa pilotoitiin Oppilaitosten yritysyhteistyön kehittäminen ESRprojektina L-S:n läänin rahoittamana (S86556) syksyn 2007 aikana Seinäjoen koulutuskeskus, Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksen ja Kurikan aol:n sekä Kurikan Hoitokoti Tuulikellon välisinä yhteistyötoimintoina. Kokemukset toteutuneesta yhteistyöstä olivat myönteiset niin opiskelijoiden, opettajien, koulutuksenjärjestäjän kuin yrityksenkin näkökulmasta. Pilotoinnin aikana luotiin oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön toimintamalli, jota testataan laajemmin seDuuni -osumaa työhön projektissa.

Työpaikalla tapahtuvia toimintoja suunnitellaan opetuksen tavoitteiden ja työelämän tarpeiden
pohjalta. Yhteistyön kohtaamiseksi projektissa toimivat alan opettajat ja työelämäkoordinaattorit sekä työpaikkojen yhteistyöhenkilöt. Projektitoimet voivat olla erilaiset eri aloilla ja paikkakunnilla.
Projektin aikana tuotetaan käytänteitä, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta, työpaikkojen ohjaustaitoja sekä jaetun asiantuntijuuden lisääntymistä.

Projektin aikana testataan Monimuotoinen työpaikkaohjaajakoulutus Momu-toko-hankkeessa ( 3/2005-12/2007) luotua mobiiliohjauksen teoreettista toimintamallia ja laaditaan mobiiliohjauksen tueksi perustutkintokohtaisia ja yhteisiä (perehdytys, työturvallisuus ja yleiset työelämätaidot) kysymyspatteristoja opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Liitteenä alustava tiedotussuunnitelma aikataulu 2008-2011 luonnoksessa. Varsinainen suunnitelma on laadittu hyväksytyn projektipäätöksen tullessa keväällä 2009. Hankkeen toiminnoista ja tuloksista levitetään valtakunnallisesti tietoa alakohtaisten verkostojen sekä ammattijulkaisujen kautta.

Hankkeen toiminnoista ja tuloksista tiedotetaan myös muille hanketoimijoille.

Keskeisenä tiedotuskanavana toimivat hankkeen omat www-sivut, jotka suunnitellaan ja toteutetaan Koulutuskeskus Sedun alustalle. Näin varmistetaan projektista saatavan tiedon säilyminen myös hankkeen päätyttyä.

Keskeisenä tiedottamisen keihäänkärkenä ovat yhteistyössä toteutetut uudet toimintamallit ja niistä saatavat oppimiskokemukset. Tiedottamisen tavoitteena on levittää hanketyössä syntyneitä hyviä käytänteitä sekä oppilaitoksen sisällä että ulkoisiin sidosryhmiin. Tiedotuksessa noudatetaan rakennerahastojen tiedotus- ja viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toiminnasta, malleista ja kokemuksista tiedotetaan jatkuvasti mm. hankkeen nettisivuilla, henkilöstökokouksissa, Sedun ohjausryhmässä ja työelämätapaamisissa sekä opetuksenjärjestäjien verkostoissa.

Muita toimenpiteitä ovat mm:

Kevät 2011:
-SeDuuni -toimintamallien ja työelämäkoordinaattoritoiminnan esittely Jyväskylän ammattiopistolla helmikuulla
-eTaitava -toimintamallin esittely Tampereen ammattiopistolla maaliskuulla
-levitysseminaari Lapualla 18.5.2011 (Seminaarista tiedotetaan hankkeen nettisivulla http://seduuni.sedu.fi sekä aktiivisella suoramarkkinoinnilla eri tahoille
-TosiDuuni -mallin esittely "Uudet oppimisympäristöt terveysalalla" -konferenssissa Helsingissä 30.-31.5.2011


Syksy 2011:
- eTaitavan esittelytilaisuudet opetuspisteittäin elo-lokakuu (sovitaan kevään aikana tarkemmin)
-eTaitava -toimintamallista ja vastuuhenkilöistä tiedottaminen Sedu-tasoisesti syksyllä 2011 ja keväällä 2012 ennen työssäoppimisjaksojen alkamista
- verkostotapaamiset ja benchmarking eTaitava-kehittäjien kanssa syyslukukauden kuluessa
- työelämäyhteistyön asiantuntijapaneelit syyslukukaudella (5kpl)

Kevät 2011:
- työpaikkaohjaajakoulutusmallin testaaminen (tammi-maaliskuu)
- loppuseminaari (maalis-huhtikuu)

Levityssuunnitelma on laadittu projektin käynnistysvaiheessa, täsmennetty kesällä 2010 ja keväällä 2011, ja sitä päivitetään itsearvioinnin perusteella jatkuvasti projektin edetessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 574 904

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 560 701

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 886 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 894 157

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työelämän ja työmarkkinoiden muutosten nopea ennakointi ja uusiin tarpeisiin vastaaminen edellyttävät entistä tiiviimpää vuorovaikutusta oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Opetuksen työelämävastaavuuden kehittämistyössä tarvitaan työelämän näkemystä ja opettajien ajantasaista työelämäosaamista.

Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi. Käytäntö on osoittanut, että oppilaitoksissa ei tunneta riittävän hyvin työelämän vaatimuksia, eikä työelämän edustajilla ole ollut mahdollisuuksia osallistua opetuksen kehittämiseen työelämälähtöisemmäksi ja työelämän tarpeisiin paremmin vastaavaksi. Tästä syystä nähtiin tarpeelliseksi rakentaa uusi silta oppilaitos-yritysyhteistyön kehittämiseen ja molemminpuoliseen tiedon jakamiseen.

Tavoitteeseen pyrittiin lisäämällä opettajien ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Opettajat ja työpaikkojen yhteyshenkilöt ohjasivat opiskelijoita työpaikalla tapahtuvissa, projektinomaisissa oppimistilanteissa ja oppimisympäristöjä laajennettiin oppilaitoksen tiloista oikeille työpaikoille. Lisäksi järjestettiin yritysten ja oppilaitoksen yhteisiä koulutuksia ja opintomatkoja, asiantuntijapaneeleja sekä tarjottiin opettajille mahdollisuutta lyhyisiin työelämäjaksoihin.

Hankkeen aikana kehitettiin ja jalkautettiin yhteistyö- ja toimintamalleja eri opetuspisteisiin ja paikkakunnille. Hanke mahdollisti yhteistyön syventämisen ja uudenlaisten tavoitteiden asettelun yhteistyölle. TosiDuuni, EtäDuuni ja TuttuDuuni -toimintamallien toteuttamisessa oppilaitoksen näkökulmana oli oppimisympäristöjen laajentaminen oikeille työpaikoille ja opetussuunnitelmien osittaisen toteuttamisen työpaikoilla tapahtuvan työskentelyn muodossa. Työpaikkojen kannalta antoisaa oli mahdollisuus tutustua suureen määrään alan opiskelijoita, mahdollisia tulevia työntekijöitä. Työpaikat pääsivät vaikuttamaan opetuksen sisältöön konkreettisesti tarjoamalla työtilaisuuksien kautta tapahtuvia oppimiskokemuksia opiskelijoille.


Hankkeessa kehitettiin työssäoppimisen ohjaamiseen tarkoitettua työkalua, eTaitavaa. eTaitava on sähköinen järjestelmä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan väliseen yhteydenpitoon matkapuhelimella tai tietokoneella työssäoppimisen aikana. eTaitavan avulla työssäoppimisen ohjaaminen ja yhteydenpito on mahdollista entistä tiiviimmin ja reaaliaikaisemmin. eTaitavan avulla tuetaan työpaikkaohjaajia opiskelijan ohjauksessa ja saadaan tietoa suoraan työpaikoilta koulutuksen sisältöjen osuvuudesta alan työtehtäviin. Laadukas ja strukturoitu ohjaus työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aikana helpottaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja oppimisen arviointia. eTaitavan käytöstä saatuja tietoja voidaan hyödyntää systemaattisesti ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.
Mobiiliohjauksen tavoitteet:
o Osuvalla kysymysten asettelulla opettaja ohjaa opiskelijaa kohti jakson tavoitteiden saavuttamista koko harjoittelun ajan reaaliaikaisesti.
o eTaitava-kysymysten avulla työpaikkaohjaaja saa tukea opiskelijan ohjaukseen ja harjoittelu kehittyy sisällöllisesti entistäkin laadukkaammaksi.
o Tavoitteet selkiytyvät ja konkretisoituvat oikeanlaisten kysymysten avulla niin opiskelijalle kuin harjoittelun ohjaajalle.
o Osaamistarpeet konkretisoituvat ja itsearviointi helpottuu kun harjoittelun tavoitteet toistuvat kysymysten muodossa koko jakson ajan.

Hankkeessa tapahtuneiden toimintojen yhtenä keskeisenä saavutuksena voidaan pitää molemminpuolista osaamisen kehittymistä ja luottamuksen vahvistumista eri osapuolten välillä. Tärkeänä hankkeen myönteisenä vaikutuksena koettiin myös yhteisten pelisääntöjen noudattaminen koulussa ja työpaikoilla tapahtuvassa opiskelijoiden ohjauksessa, mikä vahvisti myös oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun motivaatiota. Työpaikkaohjaajien ohjaustaidot kehittyivät järjestettyjen koulutusten ja mobiiliohjauksen ansiosta ja opettajien työelämäosaaminen vahvistui ja vuorovaikutus voimistui teemakoulutusten, asiantuntijapaneelien ja työelämäjaksojen avulla. Vuorovaikutuksesta syntyi väylä, jota pitkin voidaan vahvistaa ja hyödyntää jaettua osaamista.