Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10813

Projektin nimi: ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä /1.1.2012 alkaen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Osoite: Maliskyläntie 2

Puhelinnumero: 08-44921

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kam.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jedu.fi/asko-aikuiskoulutuksen-sahkoisten-koulutuspalveluiden-kehittamisprojekti

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Yli-Olli

Asema: Yhtymäjohtaja,KAM

Sähköposti: heikki.yli-olli(at)jedu.fi

Puhelinnumero: 050 - 5614 270

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Merijärvi, Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat:
- Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen opettajat, tutkinto- ja aikuiskoulutusvastaavat,koulutussuunnittelijat, jotka kehittävät sähköisiä koulutuspalveluita ja tieto- ja viestintäteknistä osaamistaan projektin aikana.
- Yrittäjät tai työnantajan, jotka ovat mukana kehittämässä työelämälähtöisiä ja alueellisia sähköisiä koulutuspalveluita ja jotka saavat aikuisten sähköisten koulutuspalveluiden kehittämisen myötä mahdollisuuden henkilöstönsä ja oman osaamisensa kehittämiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisten kohderyhmien lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat aikuisopiskelijat, joille uusien verkko-opintojen tarjonnan ja toteutuksen kehittämisen myötä on tarjolla monipuolisempia ja laadukkaimpia mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen.

Projektin toiminnassa ovat välillisesti mukana myös alueen yrityshautomot, elinkeinotoimet ja -yhtiöt, seutukunnat, yrittäjäjärjestöt sekä muut alueella aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 159, joista naisia 88

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalveluiden kehittämisprojektin toteutetaan 1.1.2009 - 30.06.2011 välisenä aikana Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän/1.1.2012 alkaen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimialueella. Projektin kohderyhmänä ovat ammattiopistojen opettajat,koulutussuunnittelijat, tutkintovastaavat, aikuiskoulutuksen opiskelijat sekä yritykset. Lisäksi toiminnassa ovat mukana alueen yrittäjäjärjestöt ja yrittäjyyskasvatuskeskus Pohjois-Pohjanmaa. Projektin aikana kehitetään aikuisille suunnattuja koulutuspalveluita tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Sähköisten oppimisympäristöjen avulla mahdollistetaan yrittäjyysosaamisen ja -asenteen kehittäminen ja vahvistaminen sekä koulutustoimijoiden, yrittäjien ja aikuisopiskelijoiden tiiviimpi verkottuminen.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:
1. Työelämästä saadun tiedon perusteella luodaan kysyntälähtöisesti tutkinnon/tutkinnon osan suorittamismahdollisuudet (yrittäjyys tutkinnon osa, johtamistson erikoisammattitutkinnot).
2. Sähköisten koulutuspalveluiden prosessin kehittäminen ja toteutus.
3. Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkataitojen ja osaamisen kehittäminen tutkintojen suorittamisen prosessin eri vaiheissa.
4. Verkossa tapahtuvan täydennyskoulutustarjonnan tuotteistaminen ja markkinointi
5. Sisällöntuotanto, markkinointi ja henkilökohtaistaminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektitoiminnasta tiedotetaan alkuvaiheessa KAM:n henkilöstölle sekä verkostokumppaneille. Projektille suunnitellaan visuaalinen ilme ja logo sekä markkinointiesitteet. Www.kam.fi sivustolla informoidaan projektista (tavoitteet, rahoittaja, suunnitellut toimenpiteet, yhteystiedot).
Keväällä 2009 järjestetään tiedotustilaisuus lehdistölle ja radioille samoin projektin päättymisen aikana 2011 ja aina tarvittaessa kun käytänteitä halutaan levittää ja niistä tiedottaa.
Eri koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja infoissa tiedotetaan projektin kehittämistyön vaiheista ja tilanteesta. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia. Sisäisen tiedotuksen laatuun ja onnistuvuuteen panostetaan erityisesti. Suositaan sähköisiä tiedottamisen muotoja.

Projektiryhmän jäsenet luovat järjestelmät, joiden avulla levittävät tietoa eteenpäin. Varmistetaan, että projektiorganisaation sisällä tarvittava tieto saavuttaa kohderyhmän hyvissä ajoin. Esim. kokousmuistiot/kokouskutsut lähetetään hyvissä ajoin joko kokouksen jälkeen (muistio) tai ennen kokousta (kutsu/asialista).

Kehittämsiryhmän muistiot saatetaan ohjausryhmän ja projektiryhmän tietoon, jotta kyseiset tahot ovat selvillä työryhmäm toiminnasta.


Tarkempi kuvaus Asko projektisuunnitelmassa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

ASKO -projektin hyvin käytäntöjen levittämisvaihe alkaa syksyllä 2010. Koulutustuotteiden käyttäjäkokemusten analysoinnin ja palveluiden edelleen kehittämisen myötä on mahdollista koota yhteen ne käytännöt, jotka halutaan juurruttaa osaksi aikuiskoulutusta asiakaslähtöisinä, toimivina ja tuottavina palveluina. Projektin seminaari järjestetään syksyllä 2011.


1.1.2012–30.6.2012 välisenä aikana hankkeessa:
-levitetään hyviä käytänteitä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä toteuttamalla työpajatyyppinen opettajien kehittämisprosessi kohderyhmänä erityisesti Siika-Pyhäjokialueen ammattiopistot, jotka liittyvät JEDUun. Samalla verkko-opetuksen työpajatoimintaa kehitetään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 016

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 297 216

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 353 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 347 287

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulutus ja tutkimus 2011-2016 -kehittämissuunnitelman mukaan tieto- ja viestintätekniikan käytön vahvistaminen on koulutuspolitiikkamme keskeisimpiä tavoitteita. Tieto- ja viestintäteknologia liittyy oleellisena osana koulutukseen, työelämään ja koko yhteiskunnan toimintaan. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä voidaan tarjota mahdollisuus joustavampiin ja yksilöllisempiin opintoihin ja uudistaa opetusta. Tämä vaatii mm. opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamisen vahvistamista sekä koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamista. Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön tilannekatsauksessa vuodelta 2011 todetaan, että 2000-luku on ollut TVT:n opetuskäytön läpimurron aikaa. Painoarvon kasvusta huolimatta TVT:n opetuskäyttöön liittyy myös ongelmia. Sitä rajoittavat monet pedagogiset, asenteelliset ja laitekantaan liittyvät tekijät. Suomalaisopettajat suhtautuvat kansainvälisissä vertailuissa verraten epäilevästi TVT:n hyötyihin. TVT nähdään yleisesti oppimisen tuen välineeksi, ei niinkään omaksi pedagogiseksi ja didaktiseksi opetukselliseksi kokonaisuudekseen. Sekä TVT laitteiden riittävyydessä että pedagogisissa ratkaisussa ja verkko-opetuksen tarjonnassa on vielä kehitettävää.
Edellä mainitut haasteet ja vaatimukset olivat keskeisiä Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä 1.1.2009 alkaneessa ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 30.6.2012 päättyneessä ASKO- aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalvelujen kehittämishankkeissa. Hanke vahvisti erityisesti opetushenkilöstön tietoa ja osaamista verkkopedagogiikasta ja verkko-opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä. Lisäksi hanke mahdollisti kuntayhtymään yhteisten toimintaperiaatteiden kehittämisen verkko-opetukseen, uusien toimintamallien kuten verkkoneuvottelujen käyttöönoton, sosiaalisen median ja uusien työvälineohjelmien käyttöön perehtymisen. Hankkeessa kehitettiin yrittäjyysosaamista, työelämän edustajien arviointiosaamista sekä johtamisosaamista vahvistavia verkko-opintoja. Lisäksi tuloksena syntyi verkko-opintoina suoritettavia täydennyskoulutuksia sekä sähköisen henkilökohtaisen toimintamalli.
Projektitoiminnan käytännön työstä vastasi kuntayhtymän opetushenkilöstöstä muodostettu ASKO- toimijaryhmä. Toimijoiden panos ja sitoutuminen kehittämistyöhön oli ensiarvoisen tärkeää tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö tulee muuttamaan myös JEDUn toimintakulttuuria. Opiskelijoiden tulee saada tietotekniset perusvalmiudet ja ennen kaikkea heidän tulee oppia ymmärtämään ne laajat mahdollisuudet, joita tieto- ja viestintätekniikka antaa, osatakseen joustavasti hyödyntää tulevaisuuden tekniikkaa sekä ylläpitää ammattitaitoa. Pedagogisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä on kehitettävä käytettäessä tekniikan mahdollisuuksia tehokkaasti hyväksi. Tämä on haaste, joka jokaisen opettajan kannattaa ottaa vastaan!
Lämpimät kiitokseni kaikille hankkeentoimintaan osallistuneille, yhteistyötahoille ja rahoittajalle!
Ulla Mäntykangas
projektipäällikkö