Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10816

Projektin nimi: Palapeli 2

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus / Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Vapaudenkatu 58 A

Puhelinnumero: 0295 046 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.palapeli2.fi (sulkeutunut 30.11.2014)

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Kaisa Räsänen

Asema: Palvelujohtaja

Sähköposti: anna-kaisa.rasanen(at)e-toimisto.fi

Puhelinnumero: 0295046183

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alueelle muuttavat maahanmuuttajat, joista suurin osa muuttaa Jyväskylän seudulle. Keski-Suomeen muuttaa vuosittain noin 300 työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaiksi tulevaa maahanmuuttajaa. Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston kotouttamispalveluihin heitä tulee yli 200 vuosittain. Ohjauspalvelut on tarkoitettu alkuvaiheen kotouttamiskoulutukseen osallistuvien seutukunnalla asuvien maahanmuuttajien lisäksi myös myöhemmin työvoimakoulutuksessa opiskeleville ja jo pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat oppilaitokset, työ- ja elinkeinotoimistot, maahanmuuttajapalvelut, muut maahanmuuttajaprojektit, työnantajat ja kolmannen sektorin toimijat. Projektityöllä on koko yhteistyöverkoston osaamista kehittävä merkitys.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 880, joista naisia 494

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 880, joista naisia 494

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palapeli 2 -projektin kohderyhmänä ovat Keski-Suomeen,useimmin Jyväskylän seudulle, muuttavat maahanmuuttajat. Projektissa kehitetään ja toteutetaan alkukartoitusta ja alkuvaiheen omaehtoista kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika (3-5 vuotta) ei ole vielä umpeutunut. Hankkeessa annettavaa yksilö- ja ryhmäohjausta tarjotaan Palapelin ja työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijoille, mutta myös pidempään Suomessa asuneille muuttajille, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja työllistymisprosessissaan.Hanke toimii yhteistyössä koko kotoutumiskoulutukseen osallistuvan verkoston kanssa; työn kautta yhteistyösuhteet ja tehtävänjaot selkiintyvät ja toimintatapoja sovitetaan yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa laadukasta, maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavaa, alkukartoitusta ja alkuvaiheen kotoutumiskoulutusta, jota voidaan pitää omaehtoisena koulutuksena. Koulutusta järjestetään 3-4 tasoryhmässä 2-3 kuukauden jaksoissa. Aikataulutus ja aloittavien ryhmien määrä sovitetaan yhteen alueen koulutustarjonnan kanssa niin, että opinnot aloitetaan maahan muutettaessa nopeasti ja myöhemmin vältetään tarpeettomat tauot koulutuspoluissa. Hankkeessa on 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen suomen kielen opettajaa. Muu suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja palveluihin perehdyttävä koulutus toteutetaan yhteistyöverkoston kanssa niin, että maahanmuuttajat saavat asiantuntevaa tietoa eri palveluista ja maahanmuuttajatyö tulee luontevaksi osaksi eri toimijoiden työtä. Hanke kehittää yhdessä maahanmuuttajayhdistysten kanssa alkuvaiheen ohjaus- ja opetusmallia.
Ohjauspalveluissa maahanmuuttaja saa yksilö- ja ryhmäohjausta. Ohjauksen tavoite on sujuvampi, paremmin ajoitettu ja kunkin yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltu koulutuspolku, joka tähtää työllistymiseen. Aikaisemman ammattitaidon hyödyntämistä tuetaan ohjauksella, johon voi kuulua rinnastamispäätösten hakua, ammattitaitokartoituksia ja tarvittavan lisäkoulutuksen selvittämistä. Ohjauspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä alueen Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa ja rakentavat yhteistyöverkostoa, jossa käydään vuoropuhelua mm. oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Oppilaitosten kanssa suunnitellaan koulutuksia ja niissä tarvittavia tukirakenteita. Työ perustuu työnantajilta saatuun tieton siitä, millaista osaavaa työvoimaa alueella tarvitaan ja miten maahanmuuttajien ammattitaito voidaan päivittää työelämän tarpeita vastaavaksi.
Hankkeeseen kuuluu suomen kielen ja alkuvaiheen ammatinopettajien täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on suomen kielen opetuksen ja ammatillisten opintojen lomittaminen yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi sekä opetusmenetelmien ja -materiaalien kehittäminen.
Hankkeen aikana rakennetaan toimiva alkuvaiheen koulutus- ja ohjausmalli, joka toimii yhteistyöverkoston osana. Projektin tilat antavat mahdollisuuden kehittää yhteistyötä eri projektien ja esimerkiksi maahanmuuttajayhdistysten kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille on laadittu ESR-ohjeiden mukainen tiedotussuunnitelma. Maahanmuuttajille tehdään selkokielinen esite projektin alussa, jota myös yhteistyökumppanit voivat käyttää projektista tiedottaessaan. Projektista tehdään nettisivusto, joka linkitetään myös Jyväskylän kaupungin ylläpitämiin monikulttuurisiin, maahanmuuttajille tarkoitettuhin sivustoihin. Toteuttamisvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja työnantajien kanssa ja tiedotetaan projektin toiminnasta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin nettisivuja päivitetään ja niiden selkokielisyyttä parannetaan, nettisivuilla julkaistaan myös projektin tuotoksia. Projektin toimintaa kuvaava teksti käännätetään useille kilelille ja tekstit sijoitetaan projektin nettisivuille. Projektin työstä, kehitetyistä materiaaleista ja menetelmistä kerrotaan erilaisissa yhteistyökokouksissa ja seminaareissa sekä paikalllisesti että valtakunnallisesti (Alpo-projekti). Projekti osallistuu myös Active citenship and intercultural dialoque with migrant people hankkeen tapaamisiin ja levittää viranomaisten kanssa (Jkl kaupunki) tehtävää yhteistyömallia eri Euroopan maissa.

Levitystyötä tehdään koko projektin ajan, mutta se painottuu erityisesti rahoituskaudelle 2010-2013. Aikaisempina vuosina paneudutaan levittämiseen liittyvään taustatyöhön, kuten palautteen keräämiseen, materiaalien ja menetelmien kehittämiseen, arviointitiedon kokoamiseen ja julkaisujen valmisteluun.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 222 996

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 071 008

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 895 925

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 736 623

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Palapeli2-projektin tavoitteena oli kotoutumiskoulutuksen ja muiden kotoutumista tukevien toimenpiteiden mahdollisimman nopea käynnistyminen maahanmuuttajan Suomeen muuttamisesta. Pitemmän ajan tavoitteena oli opiskelijaksi valittujen työllistyminen kielikoulutuksen ja muun tarvittavan koulutuksen jälkeen. Projektissa aloitti suomen kielen opiskelun sen toiminta-aikana 880 opiskelijaa eri maista ja esimerkkinä mainittakoon vuosi 2013, joilloin opiskelijoita oli 53 eri maasta. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä projektille kertyi sen toiminta-aikana n. 40 000 ja ohjaus ja konsultointipäiviä lähes 450.
Projekti tarjosi Keski-Suomen alueella asuville maahanmuuttajille alkukartoitusta, suomen kielen alkuvaiheen opintoja, Suomi-infoa ja muita kotoutumista tukevia opintoja ja pitkäjänteistä ohjausta. Opiskelujakson pituus oli n. 2,5 kuukautta. Yleensä opiskeluaika oli 2,5 kuukautta mutta heikosti luku- ja kirjoitustaitoisilla aika oli usein pitempi. Odotusaika kurssille pääsyyn oli keskimäärin 2-3 kuukautta.
Palapelin alkukartoituksesta on kirjoitettu artikkeli Alkukartoituksen avuksi - julkaisussa (TEM, Alpo). Alkukartoituksen ohelle kehitettiin tiedonsiirtolomake, jolla opiskelijasta haastattelussa (tulkattu) saadut opiskeluun vaikuttavat tiedot voitiin opiskelijan hyväksynnällä siirtää seuraaville kouluttajille ja TE-toimistoon. Tietoja käytettiin myös projektissa opinnot aloittavien ryhmäjaon tueksi. Alkukartoitukseen kehitetyn mallin mukaista alkukartoitusta kilpailutettiin loppuvuodesta 2014 Keski-Suomen TE-toimiston alueelle.
Suomen kielen opetuksessa painopiste oli opiskelu- ja viestintätaitojen oppimisessa. Jakson aikana opiskelija oppi käyttämään suomen kieltä arkielämän tilanteissa. Alkuvaiheen suomen kielen opetuksen yhteydessä kehitettiin oppimateriaali, joka soveltuu myös oppimisvalmiuksiltaan erilaisille opiskelijoille. Opiskelijan viikkolukujärjestykseen sisältyi myös paljon muita kotoutumista tukevia opintoja ja toimenpiteitä. Nämä toteutettiin projektihenkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektin ohjauspalvelut aloittivat pitkäjänteisen ohjauksen jo alkukartoituksessa tai viimeistään opintojen alkaessa. Ohjauskeskusteluissa voitiin käyttää apuna tulkkeja ja näin saatiin pitkäjänteisen ohjauksen kannalta tärkeää tietoa opiskelijan oppimisvalmiuksiin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvistä asioista projektin työntekijöille ohjausta varten. Ohjauksen malli pyrittiin juurruttamaan kotoutumiskoulusta antaviin oppilaitoksiin ja niiden yhteistoimintaan.
Suomi-infon sisältönä oli tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja Suomessa asuvien kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomi-info tarjottiin aluksi niille etnisille ryhmille omalla kielellä, joilla oli toimiva yhdistys paikkakunnalla mutta myöhemmin myös englannin kielellä niille, joiden kielitaito riitti infoissa esitettyjen käsitteellisten asioiden ymmärtämiseen. Yhdistyksen edustaja ohjasi uusia tulijoita asettumaan uuteen kotiinsa ja asuinalueelle. Suomi - infoissa, joita järjesttiin myös yhteistyössä viranomaisten kanssa yhdistysten edustajat toimivat kulttuuritulkkeina ja auttoivat merkittävällä tavalla luottamuksen syntymistä maahanmuuttajien ja viranomaisten välille.
Palapeli2-projektin laaja yhteistyöverkosto mahdollisti monipuoliset sisällöt kotoutumiskoulutuksen omaehtoiseen alkuvaiheeseen opiskelijoille. Opiskelijoiden tarpeisiin voitiin helposti vastata yhteistyökumppaneiden avulla. Näistä esimerkkeinä olivat Keski-Suomen Marttojen ruokakurssi heikosti luku- ja kirjoitustaitoisille ja Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden monikulttuurinen liikuntaprojektin tarjoamat liikuntatunnit.
Palapeli2-projektin tuloksina ovat alkukartoitusmalli, joka antaa tietoa myös pitkäjänteiselle ohjaukselle, oppimateriaali suomen kielen opetuksen tueksi ja malli kotoutumisen tukemisesta yhteistyössä maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Pitkäjänteinen ohjaus oli myös projektissa edelleen kehitetty toimintatapa, jonka avulla maahanmuuttajan kotoutumiskoulutus ja työllistymiseen tarvittava muu koulutus muodostavat eheän jatkumon, jonka avulla maahanmuuttaja saavuttaa sellaisen kielellisen tason että voi hakeutua työelämään.
Palapeli2-projektin toimintaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin materiaalissa joka löytyy http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi-projektit-ja-hankkeet#.VBLI6KNmOV8 ja Kotoutuminen.fi- sivuilta on linkitetty em. sivuille.

.