Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10817

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelma, Keski-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Suhonen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024601

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat ensisijaisesti aloittavat yrittäjät/yritykset sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista hakevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Erityisenä painopisteenä ovat innovatiivisen uuden yritystoiminnan, naisyrittäjyyden- ja palveluyrittäjyyden sekä omistajanvaihdosten edistämistoimet. Lisäksi huomioidaan kasvuyrittäjyys sekä maakunnan kärki- ja kasvualojen yritysverkostoihin kuuluvat yritykset.
Projekti täydentää näiltä osin Osaamisesta kasvua -aluosiota (hak. no 701450). Suuret yritykset voivat olla mukana, jos ne tukevat pk-yritysten kehittämistä ja ovat osana kehittämisen kohteena olevaa yritysverkostoa.
Jalostamo-koordinaation pääkohderyhmä oli Jalostamo-asiantuntijat, ELY-keskukset, muut kehittämispalveluiden tarjoajat sekä kehittäjätahot/kehittämisprojektit valtakunnallisesti. Jalostamo-palvelun, johon Jalostamo-koordinaatio kohdentuu, kohderyhmänä olivat luovan alan pk-yritykset tai yrittäjiksi aikovat.
Projektin toimenpiteitä voidaan kohdistaa myös yritysten kehittämis- ja palvelutehtävissä toimiviin
sidosryhmiin (ks. kohta 6.5.1)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten työntekijät sekä pk-yritysten alihankintaverkostot sekä verkostoihin liittyvät
yhteistoimintatahot.Projektin toimenpiteitä toteutettaessa kehitetään samalla organisaation sisäisiä toimintatapoja, mm. kasvuyrityspalvelua ja kokonaisvaltaista asiakaspalvelua ELY-keskuksen sekä yrityspalveluorganisaatioiden kesken.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1000, joista naisia 415

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 965, joista naisia 402

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten käyntiin lähdön ja/tai kasvun edistäminen sekä yritysten johdon ja avainhenkilöstön osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointiin sekä kentältä verkostojen kautta saatavaan tietoon. Tavoitteena on yritysten entistä aktiivisempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Turvataan johdon ja henkilöstön osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. aloitusvaihe, kasvu, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen, suhdanteet). Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa.
Kehittämisohjelmassa tarjotaan räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritysten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen edistämiseksi. Palvelut voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen:
1. palvelut pk-yritysten alkutaipaleen ja yritysverkostojen kasvun aktivointiin
2. pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut
3. yrityspalveluverkoston kehittämiseen liittyvät toimet mm. luovan alan yritysneuvontapalvelun koordinaatio vuosina 2010-2011.
4. sisäinen asiakkuuden palvelumalli ELY-keskuksen kehittämisen osana
Vuosina 2008-2013 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Keski-Suomessa 270 pk-yritykseen ja 700 henkilöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Hyödynnetään paikallista lehdistöä sekä yrittäjäjärjestöä ja muuta yhteistyöverkostoa tiedotuskanavina. Lisäksi hyödynnetään ASKO -järjestelmän tarjoamaa viestintämahdollisuutta sekä mm. internet -sivuja.
Hyvistä käytännöistä tiedotetaan lisäksi ELY-keskusverkostolle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Vuosittaisissa TEMin yhteistapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja toimintatapoja eri ELy-keskusten kanssa ja 2012 käynnistyneissä työryhmissä kartoitetaan myös hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää jatkossa maan laajuisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 656 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 577 015

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 656 140

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 577 015

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on ollut tukea keskisuomalaisten yritysten osaamista ja kasvua. Tavoitteena on ollut panostaa yritysten liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen pitkäkestoiseen kehittämiseen ja parantamiseen huomioimalla: pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen, pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen, kansainvälistymisen ja yritysten tuottavuuden ja kasvun edistäminen. Projektin toteutusajankohta oli 1.9.2008 - 30.4.2015.

Yritysten ja yrityspalvelujen kehittämistoiminnan keskeisiä toimenpiteitä olivat konsultointi- ja valmennusohjelmat sekä teemaseminaarit yritysjohdolle ja asiantuntijoille, tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yrityskohtaiset konsultoinnit sekä tarvekartoitukset ja esiselvitykset. Projektissa on ohjattu yrityksiä myös muihin käytössä oleviin palveluihin koskien organisaatioiden kehittämistä ja rahoitusmahdollisuuksia.

Pk-yrityksille on tarjottu kehittämistyökaluja ja valmennusohjelmia ja tuotu käyttöön uusia johtamismalleja vastaamaan kehittyvien ja kansainvälistyvien yritysten tarpeisiin. Merkittävä osa toteutusta ovat olleet pitkäkestoiset valmennusohjelmat, kuten esimerkiksi Pk-yrityksen taloushallintokoulutus tai Pk-yrityksen myynti- ja markkinointikoulutus. Projektissa testattiin ja pilotoitiin myös erilaisia yrityspalveluiden kehittämistoimintoja ja pyrittiin yhteistyössä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa löytämään ajankohtaisia ja räätälöityjä palvelumalleja yrityksille.

Vuosina 2010 -2011 projekti koordinoi valtakunnallista Jalostamo-yritysneuvontapalvelua. Jalostamo-palvelun avulla kehitettiin luovien alojen yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien liiketoimintaosaamista mm. kinikkapäivätapahtumissa, sekä tuettiin Jalostamo-toimintamallin vakiinnuttamista ELY-keskusten ja muiden alueellisten toimijoiden normaaliksi toiminnaksi.

Projektista saatuja kokemuksia on hyödynnetty valtakunnallisten kehittämispalveluiden uudistamisen suunnittelussa ja toteuttajaorganisaation yrityspalvelujen kehittämisessä.