Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10818

Projektin nimi: OSMOS -osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: PL 4000 (Bulevardi 31) 00079 Metropolia

Puhelinnumero: 020 783 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: osmos.metropolia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Johanna Holvikivi

Asema: Klusterinjohtaja

Sähköposti: johanna.holvikivi(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: 050-345 6151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat

1) Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmien opettajat

2) Helsingin itäisen perhekeskuksen monikulttuurista työtä tekevät perhetyöntekijät, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi projektin toiminta kohdistuu:

- Helsingin itäisen alueen asukkaisiin, erityisesti itäisen perhekeskuksen palveluja käyttäviin monikulttuurisiin perheisiin

- Metropolia ammattikorkeakoulun ja muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opettajiin ja opiskelijoihin

-Helsingin sosiaaliviraston eri yksiköiden, kolmannen sektorin ja muiden monikulttuurista työtä tekevien organisaatioden henkilöstöön.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 144, joista naisia 126

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin taustalla on tutkittu tieto siitä, että sosiaalipalvelut eivät riittävästi kohtaa maahanmuuttajaperheiden tarpeita. Kohtaamattomuus haastaa sekä koulutuksen kehittämistä että sosiaalipalveluiden työntekijöiden monikulttuurisen työn osaamista.

Projektin kohderyhmät ovat Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmien opettajat ja Helsingin itäisen perhekeskuksen monikulttuurista työtä tekevät perhetyöntekijät, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät. Näiden rinnalla projektin toiminta kohdistuu Helsingin itäisen alueen monikulttuurisiin perheisiin, laajemmin ammattikorkeakoulujen opettajiin ja opiskelijoihin sekä sosiaalivirastojen, kolmannen sektorin ja muiden monikulttuurista työtä tekevien organisaatioden henkilöstöön.

Projekti toteutetaan tiiviissä kumppanuussuhteessa Metropolian sosiaalialan koulutusohjelman ja Helsingin sosiaaliviraston Itäisen perhekeskuksen kanssa. Projektin toteuttaminen tapahtuu monikulttuurisen Vuosaaren kasvavalla ja lapsirikkaalla alueella.

Projektin tavoitteena on sekä ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksessa tuotettavan että sosiaalipalveluissa toteutettavan sosiaaliohjauksen monikulttuurisen osaamisen kehittäminen. Projektissa tavoitellaan myös valmistuvien opiskelijoiden entistä tehokkaampaa rekrytoitumista monikulttuuriseen työhön

Projektin toiminta rakentuu työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteisen oppimisen ja reflektion prosessille. Projektissa toteutetaan sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksoja työelämän yhteyksissä. Näin mahdollistetaan eri osapuolten yhteistoiminnallinen oppiminen autenttisessa yhteydessä työlämään ja sen kehittämiseen.

Keskeisen työmuodon projektissa muodostaa kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen linkittyvä oppimislaboratoriotoiminta. Oppimislaboratoriossa ammattikorkeakoulun opettajat, opiskelijat ja itäisen perhekeskuksen työntekijät tutkivat käytännöstä nousevia monikultturisen sosiaaliohjauksen haasteita ja kehittelevät teoreettisesti perusteltuja toimivia käytäntöjä ja maillinnuksia monikulttuuriseen sosiaaliohjaukseen.

Projektissa toteutettavan koulutuksen ja työelämän kumppanuusmallin tuloksena syntyy osallistavan monikulttuurisen sosiaaliohjauksen toimintamalleja, välineitä sekä uudenlaista osaamista.

Projekti järjestää yhteistyökumppaneille kolme teemallista seminaaria: monikulttuurisen työn haasteet, kansainväliset kokemukset sekä osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus (tulokset). Projekti tuottaa aiheesta opinnäytetöitä sekä ammatillisia julkaisuja.

Projektin tuotoksena koulutuksen ja työelämän yhteistyö vahvistuu. Opiskelijoiden ja työntekijöiden monikulttuurisen työn asiantuntijuus lisääntyvät ja ammatti-identiteetti vahvistuu.

Monikulttuuriset perheet hyötyvät projektista paremmin kohdentuneina ja tuloksellisina palveluina. Pidemmällä aikavälillä perheiden lisääntynyt hyvinvointi edesauttaa kotoutumista, yhteisöjen voimaantumista ja yhteiskunnan tasapainoista kehitystä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vuonna 2009:
Projektiesite ja www-sivut. Esitteiden ja www-sivujen teossa hyödynnetään joko ulkopuolista asiantuntijaa tai metropolian viestintäalan Valo-projektia

Sisäisessä tiedottamissa hyödynnetään Knowledge Lab'n alustaa

Projektista tiedottaminen tapahtuu myös ohjausryhmän työkokouksien kautta ja yhteistyöverkostojen tapaamisissa

Sosiaalialan koulutusohjelman opettajille ja itäisen perhekeskuksen työntekijöille järjestetään tiedotustilaisuuksia

Järjestetääm projektin aloitusseminaari teemalla: Monikulttuurisen sosiaaliohjauksen haasteet

Vuonna 2010:
Jatketaan projektin sisäistä tiedottamista Knowledge labin välityksellä, ohjausryhmän kokouksissa ja yhteistyöverkoistoissa

Järjestetään projektin toinen seminaari, jossa kerrotaan projektin kansainvälisestä benchmarking -matkan kokemuksista ja esitellään projektin alustavista tuloksista

Kirjoitetaan artikkeli/artikkeleita monikulttuurisen sosiaaliohjauksen haasteista projektin kokemusten pohjalta

Ylläpidetään www -sivustoa

Vuonna 2011:
Jatketaan projektin sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja järjestetään projektin loppuseminaari projektin tuloksista.

Projektin tuotokset kootaan julkaisuksi ammattikorkeakoulujen, työelämän ja opiskelijoiden ja muiden monikulttuurista työtä tekevien käyttöön.

Tehdään suunnitelma ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön jatkumisesta ja hyvien käytäntöjen juurruttamisesta

Ylläpidetään www-sivustoa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektiryhmä tekee tarkemmin aikataulutetun suunnitelman hyvien käytäntöjen levittämisestä ja juurruttamisesta. Tavoitteena on, että projektissa kehitelty ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyömalli jää pysyväksi käytännöksi ja osallistavan monikulttuurisen sosiaaliohjauksen hyvät käytännöt leviävät seminaarien ja yhteistyön kautta laájempaankin käyttöön sosiaalialan koulutuksessa ja työssä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 307 748

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 285 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 362 056

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 335 600

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osmos-projektin taustalla on ollut tutkittu tieto siitä, että sosiaalipalvelut eivät riittävästi kohtaa maahanmuuttajaperheiden tarpeita. Kohtaamattomuus on haastanut sekä sosiaalialan koulutuksen että sosiaalipalvelujen kehittämiseen.

Projektin kohderyhmät ovat olleet Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmien opettajat ja Helsingin sosiaaliviraston alaisen itäisen perhekeskuksen monikulttuurista työtä tekevät sosiaaliohjaajat. Näiden rinnalla projektin toiminta on kohdistunut Helsingin itäisen alueen monikulttuurisiin perheisiin, laajemmin ammattikorkeakoulujen opettajiin ja opiskelijoihin sekä sosiaalivirastojen, kolmannen sektorin ja muiden monikulttuurista työtä tekevien organisaatioden henkilöstöön.

Projekti on toteutettu tiiviissä kumppanuussuhteessa Metropolian sosiaalialan koulutusohjelman ja Helsingin sosiaaliviraston Itäisen perhekeskuksen kanssa. Projektin toteuttaminen on tapahtunut Helsingin itäisellä alueella, jossa maahanmuuttajaperheiden lukumäärä on Helsingin suurimpia.

Projektin tavoitteena on ollut sekä ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen että sosiaalipalveluissa toteutettavan monikulttuurisen sosiaaliohjauksen kehittäminen ammattikorkeakoulun opetus ja tutkimustoiminnan entistä tiiviimmällä kytkennällä työelämän kehttämiseen. Projektissa on tavoiteltu myös valmistuvien sosionomien (AMK) entistä tehokkaampaa rekrytoitumista monikulttuuriseen työhön

Projektin toiminta on rakentunut työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteisen oppimisen ja reflektion prosessille. Projektissa on integroitu sosiaalialan koulutusohjelman opetusta ja tutkimustoimintaa työelämän kehittämistoimintaan siten, että hyöty toiminnasta tulee kaikkien osapuolten hyväksi. Tavoitteena on ollut samanaikaisesti kehittää monikulttuurisille asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluja, tuottaa sosiaaliohjaukseen entistä parempaa monikulttuurista osaamista sekä mahdollistaa opiskelijoille ammatillista kasvua edistäviä elämyksellisiä oppimiskokemuksia.

Keskeisen työmuodon projektissa on muodostanut kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen ja muutoslaboratoriomenetelmiin linkittyvä oppimislaboratoriotoiminta. Oppimislaboratoriossa ammattikorkeakoulun opettajat, opiskelijat ja itäisen perhekeskuksen sosiaaliohjaajat ovat tutkineet käytännöstä nousevia monikulttuurisen sosiaaliohjauksen haasteita ja kehitelleet teoreettisesti perusteltua pilottitoimintaa sekä mallittaneet uusia kokeiluja monikulttuuriseen sosiaaliohjaukseen.

Projektissa toteutetun koulutuksen ja työelämän yhteiskehittelyn tuloksena on syntynyt uudenlaista osaamista sekä uusia osallistavan monikulttuurisen sosiaaliohjauksen toimintamalleja, joista hyvinä käytänteinä ja muihinkin konteksteihin soveltuvina voidaan mainita 1) Maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluohjaus, oppimista ja kehittämistyötä työelämäympäristössä, 2) Somalilasten voimaryhmä, 3) Maahanmuuttajaäitien toimintaryhmä ja 4) Mentorointi tukena kotoutumisen arjessa. Projektin tuloksena on syntynyt myös ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyä ylläpitävä ja yhteistyötä edelleen kehittävä yhteistyörakenne Juuri.

Projekti on järjestänyt yhteistyökumppaneille kolme teemallista seminaaria: 1) monikulttuurisen sosiaaliohjauksen haasteet 2) Sosiaaliohjauksen tuottama osallisuus, kansainvalisiä ja kansallisia kokemuksia ja 3) Hyvinvointia ja osallisuutta maahanmuuttajaperheiden arkeen Projekti on tuotanut aiheesta 13 sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyötä (www.metropolia.fi) sekä käytännön sosiaaliohjaajille ja ammattikorkeakoulun opettajille ja opiskelijoille suunnatun julkaisu: Osallista monikultuurinen sosiaaliohjaus (www.metropolia.fi)