Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10819

Projektin nimi: VETO - Verkostojen Ennakoiva Työssä Oppiminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Teknologiakeskus TechVilla Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1579776-1

Osoite: Kankurinkatu 4 - 6

Puhelinnumero: +358198712200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.techvilla.fi

Projektin kotisivun osoite: www.techvilla.fi/veto/

Vastuuhenkilön nimi: Juha Leinonen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: juha.leinonen(at)techvilla.fi

Puhelinnumero: +358 40 1768 712

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääkohderyhmä on muodostettavien toimitusverkostojen (päähankkijat ja alihankkijat) henkilöstö, joista merkittävin osa sijaitsee Hyvinkää-Riihimäki talousalueella (asiakaskohtaisessa suunnittelussa, tuotekehityksessä ja protovalmistuksessa asiakas ja toimittaja työskentelevät kiinteässä yhteistyössä: alihankkijoiden sijoittuminen lähelle päähankkijoita korostuu). Osa toimitusverkostojen alihankkijoista ovat sijoittuneet talousalueen ulkopuolella. Toimitusverkostot (erityisesti massavalmistuksen osalta) ovat luonteeltaan valtakunnallisia; alihankkijoita on jo nyt eri puolilla Manner-Suomen ESR-ohjelma-aluetta (pl Itä-Suomi) ja jatkossa, resurssipulasta johtuen, päähankkijat etsivät osaavia alihankkijoita laajalti Suomen alueelta myös suunnittelualueelta. Koska tuotekehityksen, protovalmistuksen ja asiakaskohtaisen suunnittelun alueella paikallisuus korostuu, talousalueen kunnille avautuu mahdollisuus houkutella alueelle uusia veronmaksajia edellyttäen, että talousalue koetaan vetovoimaisena.

Potentiaalisia täsmäkoulutettavia ovat: toimitusverkostojen oma henkilöstö, oppilaitoksista valmistuneet henkilöt, uudet rekrytoitavat henkilöt, TE-toimistojen kautta tulevat henkilöt sekä työperäiset maahan muuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin koulutustarpeen ennakointiosiosta koulutustoimijat (sekä julkiset että kaupalliset) saavat oman osaamisen kehittämistä/resursointia/kurssien kehittämistä varten tarvittavaa tietoa
Yritysverkoston ja koulutustoimijoiden välisiä yhteyksiä kiinteytetään myös optimoimalla oppimisympäristöjen käyttöä.

Yhteistyö teknologialähtöisten koulutustoimijoiden kanssa kuten Innosteel Factory Oy, Hämeenlinna ja Koneteknologiakeskus Turku Oy

Yhteistyötä tehdään myös eOppimiskeskuksen kanssa. VETO-hanke antaa tietoa yritysverkoston osaamistarpeista, mutta ei kehitä sisältöjä. Silloin, kun kysymys on eOppimistuotteen tai -palvelun kehittämisestä, tieto linkittyy eOppimistuotteiden ja -sisältöjen kehittäjille.

Teknologiateollisuus ry:n TRIO-ohjelmaan osallistuvat toimijat saavat kokemusperäistä tietoa teknologia-alan yritysverkoston koulutustarpeen ennakointiin perustuvan henkilöstön täsmäkoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta

Älykkäät koneet osaamisklusterin toimijat (Tampere, Hämeenlinna, Hyvinkää-Riihimäki-talousalue, Seinäjoki, Lappeenranta) saavat kokemusperäistä tietoa teknologia-alan yritysverkoston koulutustarpeen ennakointiin perustuvan henkilöstön täsmäkoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 200, joista naisia 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 440, joista naisia 61

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Merkittävä osa standardituotteiden massavalmistuksesta ja osa standardisuunnittelusta tehdään edullisen kustannustason maissa. Tuotekehityksessä, vaativassa asiakaskohtaisessa suunnittelussa sekä prototuotannossa, kotimainen työ koetaan edelleen kilpailukykyisenä.

Tämän tyyppiset toiminnot vaativat maailmanluokan osaamista, hyvää yhteistyökykyä ja tehokkuutta. Päähankkijan ja alihankkijoiden sijainti maantieteellisesti lähekkäin on myös etu tämän kaltaisessa toiminnassa. Edellä kuvatut, osaamisintensiiviset toiminnot halutaan pitää Suomessa jatkossakin. Puhutaan yleisemminkin, että Suomen tulevaisuus on prototaloudessa

Yrityksillä on edessään myös ikärakenteesta johtuvia haasteita:

-Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyvillä työntekijöillä on paljon hiljaista tietoa, joka tulee siirtää uusille ikäluokille.
-Yritykset joutuvat täsmäkouluttamaan nykyistä henkilöstöään, uusia rekrytoitavia henkilöitä ja mahdollisesti työperäisen maahanmuuton kautta tulevia henkilöitä uusiin tehtäviin
-Tuotekehityksessä, suunnittelussa ja protovalmistuksessa työvoiman tarve on kasvamassa pitkällä tähtäimellä (mikäli näitä toimintoja tehdään Suomessa jatkossakin). Mistä ja miten osaavaa työvoimaa saadaan näille osaamisintensiivisille alueille?
-Ottaen huomioon työvoiman määrän absoluuttisen vähenemisen, alan houkuttelevuutta tulee pystyä parantamaan. Päähankkijoiden positiivinen kuva työnantajina antaa hyvän pohjan houkuttelevuuden lisäämiseksi.

VETO - Verkostojen Ennakoiva Työssä Oppiminen"-projektin tavoitteita ovat mm.:

-Nosto- ja siirtoalan päähankkijoiden ja näiden alihankkijoiden välisen verkottumisen tukeminen koko toimitusverkoston osaamista, prosesseja ja laatutasoa kehittämällä.

-Työvoiman ja osaamisen turvaaminen ennakoimalla järjestelmällisesti yritysverkoston osaamistarpeet ja informoimalla niistä koulutustoimijoille jotka puolestaan ohjaavat koulutus/kehitysympäristöjen kehittämistä, kouluttajaresurssien kehittämistä ja täsmäkurssien sisältöjen kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti. Täsmävalmennuksen kohderyhmiä ovat yritysten oleva henkilökunta, muista yrityksistä rekrytoitavat henkilöt, oppilaitoksista valmistuneet henkilöt, työvoimahallinnon kautta rekrytoitavat, täsmäkoulutusta tarvitsevat henkilöt
Hankkeen kärkinä on osaamisen turvaaminen tuotekehityksen, suunnittelun ja protovalmistuksen alueilla

-Yritysverkoston tukeminen täsmäkoulutusten ja kehityshankkeiden organisoinnissa koordinoimalla ennakointiprosessia, yhteyksiä koulutustoimijoihin ja koulutustukiorganisaatiohin

-Yritysverkoston tukeminen uusien osaavien resurssien saamisessa tukemalla näiden osaamisen päivittämistä täsmäkurssein.

-Yritysten ja koulutustoimijoiden oppimisympäristöjen ristiinkäytön tukeminen

--Nosto- ja siirtoalan, erityisesti siihen liittyvien osaamisintensiivisten toimintojen, kuten tuotekehityksen, suunnittelun ja protovalmistuksen houkuttelevuuden lisääminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

VETO-projektille avataan omat nettisivut. Tiedotusta toteutetaan myös TechVillan web-sivuston (www.techvilla.fi), Suunnittelulaakson sivuston (www.suunnittelulaakso.fi), Teknologiateollisuus ry:n sivuston (TRIO-osio) sekä mahdollisuuksien mukaan päähankkijoiden ja alihankkijoiden omien sivustojen kautta.

Projektista tiedotetaan myös TechVillan tiedotteessa "TechVilla Nyt", TRIO-ohjelman sähköisissä tiedotteissa ja paperitiedostoissa ja Älykkäät koneet osaamisohjelman tiedotteissa.

Infotilaisuuksista järjestetään ilmoitukset alueen päälehtiin, Aamupostiin, Varttiin jne. Niihin pyritään saamaan myös artikkeleita/haastatteluja VETO-projektissa mukana olevista yrityksistä ja näiden kokemuksista projektista ja täsmäkoulutuksista. Silloin, kun teemaan sopii, infotilaisuuksia pidetään myös yhdessä EKES-TUTKA-projektin kanssa. Tällöin syntyy uutta verkottumista ja mahdollisuuksia laajentaa toimitusverkostoja uusilla pk-yrityksillä.

TechVilla järjestää vuosittain "Osaamisesta kasvaa menestys"-seminaarin. Projektista tiedotetaan näissä seminaareissa. Tyypillisesti seminaarissa on mukana projektin kannalta tärkeät sidosryhmät.

Hankkeen tiedotussuunnitelma käsitellään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tärkeä elementti hyvien käytäntöjen luomisessa on systemaattisen osaamistarpeen ennakoinnin toteuttaminen kehitystyön ja pilottien kautta. Ennakointiin liittyvät prosessit ja hyvät käytännöt kirjataan siten, että ne on dokumentoitu 2009 aikana. Dokumentoitua tietoa hyvistä käytännöistä levitetään sidosryhmille (yritykset, koulutustoimijat, elTrio-verkosto, Trio-ohjelma) samalla, kun ennakoinnin tuloksista tiedotetaan

Koulutusten sisältöjen arvioimiseksi projektissa kehitetään laatumittarit ja palautejärjestelmä (v. 2010 aikana). Arvioinnissa saadaan palautetta myös hyvistä käytännöistä. palautetta hyödynnetään täsmäkoulutusten kehittämisessä ja palaute annetaan koulutusten pitäjille koulutuksen kehittämiseksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 330 185

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 327 231

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 587 305

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 231

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenvetona projektin tuloksista voidaan todeta, että tavoiteltuun 2 000 henkilötyöpäivän koulutusmäärään ei päästy, koska talouden taantuma vuonna 2009 hidasti koulutusten käynnistymistä. Jos projektin rahoitusta olisi ohjausryhmän suosituksen mukaisesti päätetty jatkaa vuoden 2011 puoliväliin, olisi tämä tavoite tullut todennäköisesti täytetyksi. Toisaalta myös projektin käyttämä rahoitus jäi selvästi jälkeen sille myönnetystä rahoituksesta. Tasapainoisemmalla resurssoinnilla sekä rahoituksen käyttö että koulutuspäivien määrä olisi todennäköisesti muodostunut projektisuunnitelman mukaisiksi.

Positiivisimmat tulokset projektissa saavutettiin yhdistämällä Voice of Customer -tutkimus koulutustarpeiden ennakointiin ja toisaalta Kansallisen kasvuohjelman/TrioPlus-hankkeen hyödyntämisessä koulutustarpeiden identifiointiin yrityksissä. Toisaalta osaajarekisteri jäi toteuttamatta, koska sen jatkohyödyntäminen ja ylläpito eivät olleet TUTKA-hankkeen intressissä.