Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10820

Projektin nimi: Ympäristötalouden tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen Pohjois-Suomessa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto, Thule instituutti

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: PL 7300

Puhelinnumero: 08-5531011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite: thule.oulu.fi/suomi/tutkimus/ytak.html

Vastuuhenkilön nimi: Kari Laine

Asema: Johtaja

Sähköposti: kari.laine(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 08-5531011

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät ovat tutkimuslaitoksilla, teollisuudessa ja yrityksissä tutkimus- ja kehitystyössä toimivat sekä laadusta vastaavat asiantuntijat sekä julkisella sektorilla (valtio, kunnat) ja innovaatioverkostossa toimivat ympäristö- ja luonnonvara-asioista vastaavat asiantuntijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke palvelee laaja-alaisesti pohjoisia ympäristö- ja luonnonvaraklustereita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 186, joista naisia 111

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjoisten alueiden luonnonvarat ovat laajan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Luonnonvarojen kestävän käytön ja kestävän tuotannon kehittämiseen sekä ilmastomuutokseen sopetumiseen tarvitaan ympäristötalouden osaamista ja työvälineitä. Ennusteiden mukaan näistä osaajista ja osaamisesta on tulevaisuudessa suuri kysyntä. Samalla alan kehittämiseen liittyy merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Hankkeessa muodostetaan pohjoinen ympäristötalouden osaamisyhteisö. Osaamisyhteisölle määritellään luonteva ja aluekehityksen kannalta merkittävää lisäarvoa tuova profiili. Vetureina toimivat kaksi Oulun yliopiston, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistä tutkimusprofessoria, joiden avulla rakennetaan kesteisten osaajien kumppanuutta. Toimintaympäristönä on NorNet-verkosto, joka verkottaa yhteistyöhön suuret valtakunnalliset ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuslaitokset.

Kohderyhmänä ovat tutkimuslaitoksilla, teollisuudessa ja yrityksissä toimivat tutkimus ja kehittämistyöstä ja laadusta vastaavat asiantuntijat sekä julkisella sektorilla (valtio, kunnat) ja innovaatioverkostossa toimivat ympäristö- ja luonnonvara-asioista vastaavat asiantuntijat.

Hankkeeseen palkattavat tutkimusprofessorit laativat koulutuskokonaisuuden ja tutkimusohjelman/hankekorin, joiden avulla nostetaan pohjoisen omaa osaamista. Kokonaisuuksien laatimisessa otetaan huomioon Pohjois-Suomen ja elinkeinoelämän tarpeet, joita on kirjattu mm. Avoin Pohjois-Suomi strategiaan. Tutkimusohjelmassa tunnistetaan tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämiskohteet ja se tähtää ratkaisukeskeiseen ympäristöongelmien käsittelyyn ja uusien työvälineiden ja palveluinnovaatioiden tuottamiseen. Ohjelmien avulla ympäristötalouden tutkimukselle ja koulutukselle muodostetaan alueellinen profiili, jossa otetaan huomioon muiden valtakunnallisten osaamiskeskittymien profiilit sekä yhteistyöverkostojen kautta kanavoituva osaaminen. Osallistuville laitoksille tulee mahdollisuus suunnata omia voimavarojaan uudelleen siten, että toiminta jatkuu projektin jälkeen laitosten oman rahoituksen ja täydentävän rahoituksen turvin.

Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen suunnataan kahdelle painopistealueelle: metsien monikäytön ekonomiaan ja materiaalitehokkuuteen. Projektissa kehitetään uusia toimintamalleja ja käytäntöjä sekä tuotetaan uutta tietoa sekä koulutetaan ammattihenkilöstöä, joka soveltaa tietoa työtehtävissään. Yhteisten tutkimusprofessorien rahoitus pyritään turvaamaan laitosten omana panoksena projektin jälkeen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille perustetaan www-sivut, joiden kautta pääasiallinen tiedotus hoidetaan. Sivuille kerätään projektin tavoitteet, tapahtumat ja tulokset. Projektin kaikki raportit ovat saatavilla kotisivuilta. Tämän lisäksi järjestetään tiedotustilaisuuksia koulutus- ja työseminaarikokoontumisten yhteydessä. Edelleen tuloksista ja toiminnasta välitetään tietoa laajalevikkisissä tieteellisissä julkaisuissa, ammattilehdissä ja Thule-instituutin vuosikertomuksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu tutkimus- ja kehittämishankkeista laadittavien julkaisujen avulla. Tässä vaiheessa julkaisutoimintaa ei voida aikatauluttaa.
v. 2009: keväällä laaditaan kotisivut,
v. 2012: koulutuksen laatu, hankkeen yhteydessä toteutettu verkottuminen ja osaamis- ja innovaatioyhteisön järjestäytyminen sekä näiden yhteydessä saadut kokemukset ja hyvät käytännöt julkaistaan loppuraportissa ja verkkosivuilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 156

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 290 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 256 178

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa profiloitiin ja vahvistettiin pohjoissuomalaista ympäristötalouden osaamista, tutkimusta ja koulutusta sekä luotiin alalle kumppanuusverkosto ja hankekori, jotka tukevat pohjoisten luonnonvarojen taloudellista ja kestävää käyttöä sekä näihin liittyviä innovaatioita ja koulutusta.

Hankkeen puitteissa laaditun koulutusohjelman mukaiseen koulutukseen ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistui 250 henkeä, mikä on merkittävä osa niistä henkilöistä, jotka työskentelevät ympäristötalouden kysymysten parissa ennen kaikkea LYNET-tutkimuslaitoksissa ja aluehallintoelimissä. Myös yritysten työntekijöitä osallistui tähän koulutukseen vähäisemmässä määrin. Suuri osa hankkeen potentiaalisesta kohderyhmästä tuli näin ollen tavoitetuksi ja heidän tietämys ympäristötaloudesta lisääntyi merkittävästi tämän hankkeen ansiosta.Heidän valmiutensa huomioida ympäristötaloudelliset seikat on parantunut huomattavasti, millä on erityisen suurta merkitystä, koska Pohjois-Suomen luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuu tällä hetkellä erityisen suuria odotuksia.

Alan korkeinta osaamista vahvistettiin perustamalla kolme yhteistä ympäristötalouden tutkimusprofessuuria Oulun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen välille. Ympäristötalous on kestävän kehityksen kannalta keskeinen tulevaisuuden osaamisala, jolla on suuri merkitys pohjoisessa. Muodostuneen tiimin myötävaikutuksella alue profiloituu tutkimusalalla suomalaiseksi kärkiosaajaksi, jolla on myös hyvät kansainväliset yhteydet.

Tutkimusyhteistyö on luonut hyvän pohjan ympäristötalouden tutkimuksen voimistamiseen myös jatkossa projektin päättymisen jälkeen. Hankkeessa muodostetut kolme yliopiston ja tutkimuslaitosten yhteistä tutkimusprofessoria jatkavat työtään hankkeen jälkeen pysyväisluonteisessa työsuhteessa. Tehtävänä on toteuttaa projektin aikana käynnistetyt hankkeet ja kehittää uusia hankkeita.

Projektissa kehitettiin, käynnistettiin ja toteutettiin yhteensä yhdeksän tutkimushanketta, joita toteutettiin ja toteutetaan täydentävän rahoituksen avulla. Alan koulutusta järjestettiin kolmen laajan tutkijaseminaarin ja useiden iltapäiväseminaarien puitteissa. Lisäksi tehtiin ympäristötalouden koulutuksen resurssikartoitus ja kehittämismahdollisuuksien arviointi.

Projektin aikana ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkijat muuttivat alueen tutkimuslaitoksista yhteiseen Ympäristötietotaloon Oulun yliopiston yhteyteen. Ympäristötalouden tiimi toimii ko. taloon sijoittuneessa 145 henkilön tutkimusyhteisössä. Se tarjoaa hyvän ja monipuolisen yhteistyö-mahdollisuuden monitieteiseen tutkimukseen, jossa ympäristötalous on tärkeänä osaamisen alana.

Ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuksessa on maanlaajuisesti selkeä tarve ympäristötaloudellisen osaamisen ja tutkimuksen vahvistamiseen sekä erillisinä ympäristötaloudellisina tutkimuksina että varsinkin ympäristöalan laajoissa monitieteisissä hankkeissa. YTAK-projekti on lisännyt merkittävästi Pohjois-Suomen resurssipohjaa tämän tutkimukseen tekemisessä ja sen voimistamisessa edelleen.