Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10824

Projektin nimi: VÄYLÄ- työpajakoulu

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.11.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Laptuote-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1092018-5

Osoite: Kivenkatu 2-4

Puhelinnumero: 0207432670

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.laptuote.fi

Projektin kotisivun osoite: www.laptuote.fi/ ( Projektit valikko: VÄYLÄ-työpajakoulu)

Vastuuhenkilön nimi: Mirja Laine

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: mirja.laine(at)laptuote.fi

Puhelinnumero: 0405211985

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat:
- Henkilöt, jotka työskentelevät koulutuksesta työelämään siirtymässä olevien, erityistä tukea vaativien nuorten, aikuisten ja vajaakuntoisten/osatyökykyisten parissa
- toisen asteen oppilaitoksista
- työpajoilta
- kaupunkien sosiaalitoimesta
- työvoiman palvelukeskuksesta ja/tai työvoimatoimistosta
Kohderyhmään kuuluvat myös mukana olevien yritysten työnopastajat/perehdyttäjät sekä rekrytoinnista vastaavat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

A) ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet tai keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat
B) koulutuksen ja työelämän ulkopuolella esim. sosiaalisen toimintakykynsä rajoitusten takia olevat henkilöt
C) alueen yritykset ja niiden työntekijät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 83, joista naisia 71

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on kehittää eri toimijoiden (kunta, koululaitos, työvoimahallinto, työpajat, kuntoutus- ja koulutuspalvelut, yritykset) alueellinen verkostoyhteistyömalli, jonka puitteissa pyritään parantamaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden (mm. mukautetun koulutuksen saaneet tai ammattikouluttamattomat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset/osatyökykyiset) työllistyvyyden edellytyksiä ja koulutuksesta työelämään siirtymistä.
Hankkeen avulla pyritään luomaan erilaisia pitkälti elinkeinoelämän määrittämiä työllistyvyyden kriteereitä hyödyntäviä vaihtoehtoisia kouluttautumismalleja, jotka ensi kädessä palvelevat työvoiman saatavuuden kanssa kamppailevia toimialoja, mutta joita jatkossa voidaan käyttää elinkeinoelämässä laajemminkin.
Mallin kokeillaan ja kehitetään:
1) koulumaailman ja työelämän välimaastossa toimivaa VÄYLÄ-työpajakoulutoimintaa, jossa on erilaisia toimintoja riippuen siitä, mitkä ovat osallistujan tarpeet ja mitä kautta hän toimintoon ohjautuu. Työpajakoulu palvelee sekä ammatillisia oppilaitoksia että alueen yrityksiä vahvistaen koulutuksesta työelämään siirtyvien tai jo työelämässä olevien, erityistukea tarvitsevien työntekijöiden asemaa mahdollistaen heidän riittävän, oikea-aikaisen ja osaavan tukemisensa sekä työelämän tarpeita vastaavan ammatillisen kehittymisen.
2) Tuettu oppisopimus henkilöille, joille oppisopimus on ainoa tapa saada tarvittava ammatillinen perus- tai lisäkoulutus, mutta joiden taidot eivät riitä itsenäiseen toiminnan ohjaukseen, jota oppisopimuksella opiskelu vaatii. Tuettu oppisopimus käsittää tukihenkilön palvelut sekä oppisopimuskoulutuksessa olevalle henkilölle että yritykselle, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee. Yhteistyötä tehdään tutkintoja vastaanottavien tahojen ja oppisopimustoimiston kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alustava tiedotussuunnitelma, jota tarkennetaan hankepäätöksen saavuttua vuosittaisten tiedotussuunnitelmien mukaisesti :

Hankkeelle tehdään päivittyvät kotisivut Laptuote-säätiön www-sivuille, jossa hankkeesta ja siinä syntyvistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan.
Rekrytointivaihe:
- Lehti-ilmoitukset ja internet, Laptuote-säätiön vastuulla
Toiminnan käynnistyminen ja markkinointi::
- Yhteistilaisuudet mukaan tuleville organisaatioille
- Projektiesitteet, projektipäällikön vastuulla, ohjausryhmä hyväksyy, laaja levitys
Toteutusvaihe:
- Väylä-työpajahankkeen esite ja tuetun oppisopimuspajan esite, projektipäällikkö vastaa, laaja levitys
- Lehtiartikkeleita, radio, projektipäällikkö ja projektihenkilöstö vastaa, alueellinen levitys
- Koulutukset kohderyhmälle, kaikki toimijat omien tarpeiden mukaan
- Esitelmät ja alustukset, projektipäällikkö ja projektihenkilöstö vastaa, yhteistyöryhmät, alueen muut toimijat, yrittäjät
Tulosten levittäminen:
-Raportin julkistaminen, projektipäällikkö yhdessä projektihenkilöstön kanssa, valtakunnallinen levitys
-Arviointitutkimuksen tulosten julkistaminen ( tutkimuksesta tehdään julkaisu), projektipäällikkö yhdessä projektihenkilöstön kanssa, valtakunnallinen levitys
-Päätösseminaari, projektipäällikkö vastaa, valtakunnallinen levitys

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa aikaan saatujen tulosten levittämistä tehdään hankkeen toteutuksen aikana yhteistyöryhmissä ja mahdollisissa hanketapaamisissa. Hankkeen aikana suoritetun arviointitutkimuksen tuloksista tiedotetaan seutukunnallisesti hankkeen yhteistyötahoja sekä eri viranomaistahoja. Osallistutaan rahoittajaviranomaisen mahdollisesti järjestämiin seminaareihin ja tapahtumiin, joissa hankkeen arviointitutkimuksesta ja sen tuloksista voidaan tiedottaa valtakunnallisesti. Hyvien käytäntöjen levittämisestä vastaa projektipäällikkö yhdessä muun projektihenkilöstön kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 659 451

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 658 698

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 770 576

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 770 375

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli kehittää yhdessä kohderyhmän kanssa niitä toimintoja, jotka edesauttavat erityistukea tarvitsevien nuorten tai aikuisten koulutusta, työllistymistä tai koulusta työelämään siirtymistä. Hankkeen päämääränä oli koota yhteen kaikki maakunnalliset toimijat ja kehittää heidän kanssaan yhdessä asioita. Verkostoyhteistyön toimivuutta kokeillaan työpajakoulussa, tuetussa oppisopimuskoulutuksessa sekä tuetussa harjoittelussa, jotka olivat kaikki VÄYLÄ työpajakoulu hankkeen kehittämiskohteita.

Verkostoyhteistyö on toiminut hyvin ja sen kautta olemme saaneet tarvittavat tahot yhteen erilaisten ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Myös verkostoryhmän kanssa yhdessä ideoidut koulutukset olivat ajankohtaisia ja niihin osallistuminen tuotti hyviä tuloksia.

Työpajakoulu toimintaa kehitettiin niin että siinä mukana oleva henkilö voi hyödyntää työpajalla hankittua osaamista ammatillisen toisen asteen opinnoissa. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset voivat taas hyödyntää mallia erityisopetuksen järjestelyissä. Pajalla hankittu osaaminen liitetään opintoihin ja näin opiskelija saa opintosuorituksia työpajajaksolta ja samalla kiinnitetään erityisesti huomiota heidän elämänhallintataitoihin. Työpajakoulu -toiminta on koettu hyvin tarpeelliseksi ja hyväksi niin Etelä-Karjalan ammattiopiston että opiskelijaterveyden taholta Olemme pystyneet yhteistyöllä ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja osa viimeisen vuosikurssin opiskelijoista on jo saavuttaneet päämääränsä eli opiskelun loppuun saattamisen. VÄYLÄ työpajakoulu hankkeen kehittämän toiminnan jalkauttaminen todelliseksi jatkuvaksi toiminnaksi toteutetaan Etelä-Karjalan ammattiopiston, Laptuote-säätiön ja INTOa Työstä ry keskinäisellä kirjallisella sopimuksella, jossa Työpajakoulu toimenpiteisiin voi osallistua kaikki ne ammattiopiston opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistukea opintojensa jatkamiseksi.

Työpajakoulu toiminnan kehittäminen on luonut tarpeen myös opetussuunnitelmatyöllä, jossa työpajoille luodaan opetussuunnitelmat samoista tutkinnonperusteista, jota ammattiopistokin käyttää. Näin saatiin osaamisen tunnistaminen toimimaan hyvin ja luotettavasti ammattiopiston ja työpajan välillä.

Tuettu oppisopimus on kohdennettu henkilöille, joille oppisopimus on ainoa tapa saada tarvittava ammatillinen perus- tai lisäkoulutus, mutta joiden taidot eivät riitä itsenäiseen toimintaan, jota oppisopimuksella opiskelu usein vaatii. Projektin tarkoituksen oli kehittää tuettu oppisopimusmalli, jossa opastetaan ja tuetaan sekä itse opiskelijaa että yrityksen ohjaajaa.
Projektissa kehitettiin oppisopimusmalli, mutta suurta asiakasmäärää emme tällä toiminnalla tavoittaneet. Tuetun oppisopimus- toiminta ei ole edennyt sillä intensiteetillä kuin alun perin olimme ajatelleet. Syynä on ilmiselvästi työpaikkojen saamisen vaikeus oppisopimusopiskelun ajaksi. Oppisopimus on aina työsuhde ja se tarkoittaa sitä, että siinä pitää aina työnantajan sitoutua ja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajat ovat usein haluttomia sitoutumaan ammattitaidottoman nuoren palkkaamiseen, joka tarvitsee ohjausta ja maksaa samanlaista palkkaa kuin henkilölle jolla jo on ammatti hallussaan ja tuottaa yritykselle oman työnsä kautta tulosta.

Väylä-työpajakoulun tavoitteena oli kehittää yrityksiin suunnattuihin työharjoitteluihin liitetty yksilöllinen tukijärjestelmä, jossa huomioidaan sekä harjoittelijan että yrityksen tuen tarpeet. Tuettuja harjoitteluja toteutui 5 nuoren osalta, samalla etsittiin sopivaa kanavaa hankkeesta tiedottamiseen. Tiedotustoiminnassa päädyttiin informoimaan tukimahdollisuudesta työhallintoa, koska harjoittelusopimukset kulkevat työvoimaviranomaisten kautta. Asiakkaita ei kuitenkaan ohjautunut palvelun piiriin useista infotilaisuuksista ja muistutuksista huolimatta.

Hankkeessa tehtiin arviointi- ja vertailututkimus, jossa tuotoksena syntyi valtakunnallisesti hyödynnettävä arviointi- ja vertailututkimus Väylä -työpajakoulun ja tanskalaisen tuotantokoulun järjestelmän eroista ja yhtäläisyyksistä Vertailututkimus Tanskan mallista on herättänyt myös kiinnostusta projektin ulkopuolella. Olemme jakaneet tutkimusta ja tiedottaneet Tanskan mallista eri toimijoita. Tulokset ovat jaettavissa nettisivullamme, vielä projektin päättymisenkin jälkeen.