Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10826

Projektin nimi: Pohjoiset työpaikat

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seita -säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2022924-0

Osoite: Jäähallintie 6

Puhelinnumero: 0400 985311

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seitasaatio.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seitasaatio.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eeva-Liisa Karén

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: eeva-liisa.karen(at)seitasaatio.fi

Puhelinnumero: 040 7194610

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin ja joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on vanhentunut sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avomille työmarkkinoille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Eri organisaatioiden ja yhteisöjen toimijat, jotka tarjoavat tuettuja työpaikkoja ja aktivointipaikkoja erityistä tukea tarvitseville työnhakijoille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 203, joista naisia 82

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 212, joista naisia 106

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on viisi vuotinen Sodankylän ja Inarin kunnan aluella toteutettava kehittämis-, työllistämis- ja koulutushanke. Hankkeen toteutuksessa tulee huomioida toimintaympäristöjen eroavaisuudet, kulttuurin ja etäisyyksien asettamat haasteet työllisyyden hoidossa. Hankkeen hallinnoista vastaa Seita -säätiö ja yhteistyö kumppanina Inarin kunta. Hankkeen kohderyhmänä on työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin ja joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on vanhentunut sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.
Hankkeella vahvistetaan monialaisen toimijaverkoston yhteistyötä ja toimintaa ohjauksellisella toiminnalla ja koulutuksella.
Tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa työhönvalmennusmalli kunnalliseen tukityöllistämiseen ja muiden organisaatioiden ja yhteisöjen, jotka tarjoavat tuettuja työllistymispolkuja tukea tarvitseville työnakijoille. Toiminnalla haetaan laatuja ja vaikuttavuutta olemassa oleviin toimenpiteisiin ja palveluihin kehittämällä ja tiivistämällä nivelvaiheita yksilöllisten asiakaspolkujen eteenpäin viemisessä. Hanke mahdollistaa uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämisen. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa 203 työnhakijaa. Toimenpiteisiin on mahdollisuus päästä hakeutumalla omaehtoisesti te-toimiston asiakaspalvelusta tai monialaisen verkoston kautta. Hankkeen keskeisenä toimintamallina on monialainen verkostotyö. Yhteistyötahot nimeävät vastuuvirkailijat työryhmään, jonka tarkoituksena on olla vuorovaikutteisessa yhteistyössä projektityöntekijöiden kanssa luomassa uusia käytäntöjä ja toimintamalleja sekä tiedottaa toiminnasta omiin työyhteisöihin. Toimenpiteet käynnistyvät joko ryhmä- tai yksilöllisinä valmennuksina, jonka aikana laaditaan yksilölliset toimenpiteet ja tavoitteet. Toimenpiteiden kestot vaihtelevat asiakkaan lähtötasosta ja valmiuksista riippuen.
Työhönvalmentajien tehtävänä on toimia asiakkaan tukena ja ohjata asiakasta koulutukseen tai vapaille työmarkkinoille. Ensisijaisen tärkeä on tiivis yritysyhteistyö, jossa tiedotetaan tehokkaasti toiminnasta ja eri työllistämis mahdollisuuksista sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Tavoitteena on saada työnantajan ja työntekijän tarpeet kohtaamaan ja madaltaa kynnystä sijoittua vapaille työmarkkinoille tai suuntautua koulutukseen. Hankkeeseen osallistuvilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin, joilla kohennetaan ja ylläpidetään henkistä ja fyysitä hyvinvointia.
Asiakkaan tavoitteen kehittymistä seurataan Arvi -tietohallintajärjestelmän avulla. Toiminnalla saavutetaan asiakkkaan kannalta pitempi kestoinen ratkaisu työttömyyden sijaan ja turvataan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Pohjois-Lapin alueella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta ja sen eri vaiheista tiedotetaan laaditun tiedotussuunnitelman mukaisesti.
Laaditaan erilaisia tiedotteita ja esitteitä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Suunnataan suoraa tiedottamista asiakkaille ja yrittäjille.
Hankkeesta tiedotetaan lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä.
Ylläpidetään ja kehitettään www.sivuja
Hankkeesta ja sen käytännöistä tiedotetaan eri tilaisuuksissa.
Esittely video

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toiminnasta tiedotetaan laaditun tiedostussunnitelman mukaisesti.
Vuosittain tiedotetaan hyvistä käytännöistä ja hankkeen tuomista mahdollisuuksista lehdissä ja eri tilaisuuksissa. Tavoitteena on saada positiivinen mielikuva, jolla varmistetaan asiakkaiden hakeutuminen/ohjautuminen hankkeeseen. Myös yhteistyötahoille ja yrittäjille suunnattua tiedottamista tulee tehdä tiiviisti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 741 656

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 703 638

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 851 792

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 813 005

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pohjoiset työpaikat hanke oli Manner-Suomen ESR-ohjelman osarahoittama, Toimintalinja 2. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämisen sekä syrjäytymisen ehkäisemisen piiriin kuuluva kehittämishanke.

ESR/Valtion rahoitusosuus 88% ja kuntien (Inari, Sodankylä) rahoitusosuus 12%. Hanketta hallinnoi Seita säätiö Sodankylässä. Hankkeen toteutusaika 1.3.2009 - 31.3.2014, toiminta-alueena Inarin ja Sodankylän kunnat. Hankkeen suunnittelussa olivat vahvasti mukana alueen kunnat, Seita säätiö (Sodankylä), Revontulisäätiö (Inari), Lapin TE-toimisto sekä Kalotin oppimiskeskus -säätiö (Inari).

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kehittää monialaisen toimijaverkoston yhteistyötä, verkostomaisen monialaisen työvoimapalveluiden palvelujärjestelmiä ja toimintamalleja sekä huomioida paikkakuntakohtaiset toimintaympäristöjen eravuudet, kulttuurin ja etäisyyksien asettamat haasteet työllisyyden hoidossa.

Tavoitteena oli saada vaikuttavuutta ja sisällöllistä laatua hankkeen kohderyhmäasiakkiden palveluihin sekä työvoimapoliittisten palveluiden tehokas hyödyntäminen ylsilöllisessä asiakastyössä.

Määrälliset tavoitteet: hankkeen aloittavien asiakkaiden määrä 203 henkilöä, mukaan tulevia yrityksiä yhteensä 50 sekä muita toimijoita 10 organisaatioa (kunnat, järjestöt, yhdistykset). Uusia työpaikkoja 10, yrityksiä 2 sekä suoritettuja tutkintoja/osatutkintoja yhteensä 10.

Hankkeen kohderyhmä
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat olleet työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin ja joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on vanhentunut sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat ykslöllistä ohjausta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.

Välillisinä kohderyhminä olivat toiminta-alueen kunnat toimialoineen, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus, kolmannen sektorin toimijat (välityömarkkinatoimijat), yritykset, muut hankkeet ja toimijat.

Hankkeen toteutus
Hankkeen päälinjoja toteutettiin osaprojektien kautta. Jokaiseen päälinjaa valikoitui organisaatioittain toimijat, riippuen päälinjan sisällöstä, toiminnan muodoista, laajuudesta ja vastuista.

1. Moniammatillisen verkostotoiminnan kehittäminen
Moniammatillista verkostotoimintaa kehitettiin laajapohjaisella sektorirajat ylittävän ryhmän aktiivisella toiminnalla.

2. Työllistämistä edistävät palvelukokonaisuudet
Tavoitteena oli tuottaa yhteistyön tuloksena työhönvalmennusmalli, koulutusmallit, kuntien palkkatukimallit, Sodankylän ryhmätoimintamalli

3. Työllistymistä tukevat palvelut
Työllistymistä tukevat palvelut kohdentuivat ensi sijaisesti asiakastyöhön. Keskeisinä palvelukokonaisuuksina, mitä kehitettiin hankkeen johdolla olivat;

Työhönvalmennus > asiakkaan (myös työnantaja) tuki, ohjaus, neuvonta sekä yksilölliset koulutuspolut > asiakastuki, ohjaus, neuvonta

Asiakkaat ohjautuivat hankkeelle suoraan TE-toimistosta, kunnista tai säätiöiltä. Työllistymistä tukevat palvelut pitivät sisällään yksilöllistä asiakkaan ohjausta, neuvontaa ja tukea, työn etsintää, työpaikkakäyntejä, työssä tukemista, erilaisten työllistämismuotojen selvittelyä sekä palkkatuen että avoimien työmarkkinoiden osalta.

Koulutusta tukevissa palveluissa annettiin ohjausta ja tukea koulutuspaikkojen etsinnässä, tukea koulutuksen alussa ja tarvittaessa sen aikana. Asiakkaiden koulutusmuotoja olivat mm. valmentavat koulutukset, tutkintoon tähättävät koulutukset, oppisopimuskoulutukset sekä omaehtoinen opiskelu.

Hankkeen toimintoihin ja eri palveluihin osallistui kaikkiaan 212 työtöntä työnhakijaa. Heistä 106 oli naisia. Pitkäaikaistyöttömiä asiakkaista oli 116 henkilöä. Iän keskiarvo 50 v, vaihteluväli 20 - 64 vuotta.
Asiakkaiden koulutustausta: perusasteen koulutus 89 (42%), keskiasteen koulutus 113 (53%), keskiasteen jälkeinen, ei korkea-aste 8 (4%), korkea-asteen koulutus 2 (1%).

Asiakkaiden osallistuminen hankkeen eri palvelukokonaisuuksiin;
Työllisyyspalvelut - työllistyminen, 141 asiakasta (66,5%)
Koulutuspalvelut, 187 asiakasta (88,2%)
Lyhytaikaiset palvelut, 103 asiakasta (48,5%)
Terveystarkastukset, 77 asiakasta (36,3%)
Valmentava toiminta, 54 asiakasta (25,4%)

Asiakkaat osallistuivat mahdollisesti useampaan eri palvelukokonaisuuteen hankkeen aikana.

Koulutukset
ATK-osaamiskartoitus, koulutuksia toteutetiin kaikkiaan seitsemän 19.10.2009 - 25.11.2011 välisenä aikana.
Palvelu- ja tekniikanalojen valmentava koulutus toteutettiin 23.11.2009 - 23.6.2010.
Työpajaklubi -valmentava koulutus. Koulutus toteutettiin Ivalossa 28.11.2011 - 10.1.2013 ja Sodankylässä 30.10.2011 - 28.2.3013.
Hoiva-avustajakoulutus, osatutkintokoulutus 13.2.2012 - 21.1.2013. Koulutus oli osa valtakunnallista TEM:n ja STM:n kehittämishanketta.

Yhteistyöyrityksiä hankkeessa oli 64 yritystä sekä muita yhteistyötahoja 21 eri toimijaa.