Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10828

Projektin nimi: VOIMAA - voimavaroja maahanmuuttajista

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: Bulevardi 31

Puhelinnumero: 0931083000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: voimaa.metropolia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuire Ranta-Meyer

Asema: Klusterin johtaja

Sähköposti: tuire.ranta-meyer(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: +358505262002

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Itä-Uusimaa, Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Helsingin, Forssan, Lahden, Riihimäen, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Lapinjärvi, Forssa, Hämeenlinna, Myrskylä, Askola, Humppila, Hausjärvi, Hartola, Loviisa, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Tammela, Hämeenkoski, Janakkala, Asikkala, Hattula, Kärkölä, Loppi, Sipoo, Sysmä, Jokioinen, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat yritysten osaamisen kehittämisen piirissä työskentelevät henkilöt, ammattikorkeakoulujen työntekijät, maahanmuuttajataustaiset työssäkäyvät, aikuiset työikäiset ja nuoret korkeakoulututkintojaan harkitsevat ja aloittavat maahanmuuttajat tai heidän jälkeläisensä. Edelleen kohdejoukkoon kuuluvat EU:n ulkopuolella tutkintonsa tehneet, jotka täydentävät tutkintojaan ja osaamistaan. Tämän lisäksi kohderyhmiä ovat yhteistyöverkostojen organisaatioiden ja yritysten henkilöstö sekä sidosryhminä toimivien yhteisöjen jäsenet (mm. alumnit ja opiskelijajärjestöt).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti niihin kuntiin, joiden alueella hankkeeseen osallistuvat yritykset ja korkeakoulut sijaitsevat sekä näiden kuntien toimielimiin. Lisäksi projektin välillisiin kohderyhmiin kuuluvat korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa mukana olevat yritykset ja muut työorganisaatiot mm. opetuksen kehittämisen ja omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen kautta, koulutusjärjestelmä ja muu julkinen sektori toimintamallin tuoman tieto-taidon jakamisen kautta.
Lisäksi välillisiin kohderyhmiin kuuluvat Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat taustaorganisaatioineen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 140, joista naisia 71

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VOIMAA-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintakonsepteja, joista muodostuisi maahanmuuttajan urapolku opintojen aloittamisesta esimies- ja asiantuntijatehtäviin . Toimintatapoja rakennettaessa kehitettään Sosiaalisen median keinoja, joilla pyritään rikkomaan ja muuttamaan tapoja rajat ylittäviksi. Konseptien keskeinen tavoite on nykyistä syvemmän, nopeamman ja kustannustehokkaamman yhteistyön mahdollistaminen koulutusorganisaatioiden, työelämän ja muiden yhteisöjen ja toimijoiden välillä. Näin pryritään vastaamaan ja ennakoimaan muuttuvia työelämän tarpeita.
Hanke jakaantuu työkoreihin:1) Projektin johtaminen ja hallinnointi, 2) Selvitys työelämän esimies- ja asiantuntijatarpeista 3) Pedagoginen kehittäminen 4) Työhön perehdyttäjän/-opastajan valmennuskoulutus, 3) Valmentautuminen AMK-opintoihin, 6) Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen sekä 7) Arviointi.
Kohderyhminä ovat yritysten osaamisen kehittämisessä työskentelevät henkilöt, maahanmuuttajataustaiset työssäkäyvät aikuiset ja nuoret korkeakoulututkintojaan harkitsevat/aloittavat maahanmuuttajat tai heidän jälkeläisensä, EU:n ulkopuolella opintonsa suorittaneet, jotka täydentävät osaamistaan. Kohderyhmiä ovat myös yhteistyöverkostojen organisaatioiden ja yritysten henkilöstö sekä sidosryhminä toimivien yhteisöjen jäsenet (mm. alumnit ja opiskelijajärjestöt).Hyödynsaajina ovat AMKien työntekijät,
Välillisesti toiminta kohdistuu kuntiin, joiden alueella hankkeeseen osallistuvat yritykset ja korkeakoulut sijaitsevat.Samoin välillisiin kohderyhmiin kuuluvat korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa olevat yritykset ja muut työorganisaatiot mm. opetuksen kehittämisen ja omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen kautta, koulutusjärjestelmä ja muu julkinen sektori toimintamallin tuoman tieto-taidon jakamisen kautta. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat taustaorganisaatioineen.

Hankkeen tuotteina syntyy 2 sosiaalisen median keinoja hyödyntävää toimintakonseptia : maahanmuuttajan valmentaminen työssäperehdyttäjäksi ja -ohjaajaksi/asiantuntijaksi sekä maahanmuuttajan valmentautuminen ammattikorkeakouluopintoihin ja osamisensa kehittämiseen korkea-asteella. Konseptien pohjalta ja tueksi tuotetaan 2 - 3 koulutuskokonaisuutta opetushenkilöstön ja maahanmuuttajien valmiuksien kehittämiseen. Osa niistä julkaistaan virtuaali-AMKssa (ja opettaja.tv:ssä).
Konseptien työstämisen yhdeydessä laaditaan selvitys työnantajien halukkuudesta ja valmiudesta valmentaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin.
Lisäksi tuotetaan toimintaesitys tulosten ja toimintakonseptien valtavirtaistamiseen ja juurruttamiseen erityisesti hyödyntäen sosiaalisen median keinoja.
Toimintakonseptista tehdään myös ohjeistus ja sen keskeiset tulokset julkaistaan sähköisesti ja printtinä. Pedagogisena aineistona tuotetaan arvioinnin työkalut osaamisen tunnistamiseen, henkilökohtaistamiseen ja ohjaukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan omat verkkosivut, jossa hyödynnetään sosiaalisen median keinoja.
Ajankohtainen tiedotus hoidetaan tiedotussyötteillä (ns. RSS-syötteillä).
Kumppaniammattikorkeakoulujen Alumnit ja opiskelijakunnat toimivat tiedotusväylänä opiskelija- ja työelämään.
Hankkeelle luodaan sähköpostijakelulista.
Hankkeen toiminnasta tiedotetaan maahanmuuttaja- ja viranomaisorganisaatioissa erityisesti.
Hanke on läsnä alan kansallisissa tapahtumissa.
Hankkeesta laaditaan printtiesite yleiseen jakeluun ja siitä tiedotetaan emo-organisaatioiden asiakaslehdissä.
Hankkeen loppuraportti ja tulokset jaetaan sekä sähköisenä että printtinä.
Hankkeen toiminnasta ja hyvistä käytänteistä tehdään dokumentaarinen av- materiaali.
Benschmarkkausmatkoista laaditaan erilliset raportit ja niistä tiedotetaan vähintäänkin verkkosivustoilla

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Työkori 6: Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen

2008
- Tiedotussuunitelman, hanke-esitteen ja valtavirtaistamissuunnitelman laatiminen (tiedottaja)

2009
- Hankkeesta tiedottaminen emo-organisaatioissa (pp Metropoliassa, muut omissa organisaatioissaan)
- Verkkosivujen avaaminen, sähköpostilista ja tiedotussyötteet (tiedottaja)
- Hankkeesta tiedottaminen pilottiverkostoille (temaattisten työkorien verkostot)
- Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet järjestelmistä, toiminnasta ja toimintatavoista, 2 kpl (tiedottaja)
- Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet ja opintomahdollisuuksista tiedottaminen (tiedottaja)
- Työpajat kumppaniorganisaatioissa (tiedottaja ja osatoteuttajat)
- Verkostotilaisuudet, 4 kpl (tiedottaja ja korivastaavat)
- Sivustojen ylläpito ja päivitys sekä tiedoteiden laatiminen (tiedottaja)
- Valtavirtaistamismateriaalien ja - keinojen työstäminen (tiedottaja)

2010
- Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet ja opintomahdollisuustiedotteet (tiedottaja)
- Työpajat kumppaniorganisaatioissa (tiedottaja ja osatoteuttajat)
- Verkostotilaisuudet, 4 kpl (tiedottaja ja korivastaavat)
- sivustojen ylläpito ja päivitys sekä tiedotteiden laatiminen (tiedottaja)
- valtavirtaistamismateriaalien ja - keinojen työstäminen (tiedottaja)

2011
- lopputiedotuksen suunnittelu ja julkaisujen tekeminen, sähköinen ja printti (tiedottaja
- Saavutettujen tulosten ja käytäntöjen julkaisutapahtuma (pp ja tiedottaja)
- Loppuraportoinnin toteuttaminen (tiedottaja ja pp)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 700 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 699 976

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 825 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 825 302

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja kuvattiin seuraavat toimintamallit

1) Kehitetyt toimintamallit työyhteisöille:
- Oppilaitoksen ja yrityksen yhdessä kehittämä perehdytysmalli työyhteisön käyttöön (Itella Oyj)
- Yrityksen perehdytyskokonaisuuden soveltaminen maahanmuuttajille oppilaitoksen avustuksella (HOK-Elanto)
- Opiskelijatyönä toteutettu videomateriaali perehdytystilanteen havainnollistamiseksi (HSL)
- Asiantuntijaluentoon perustuva videoaineisto itseopiskeluun (Itella Oyj, HOK-Elanto)
- Opettajien työelämäkytköksen vahvistaminen toimimalla asiantuntijaluennoitsijana/ konsulttina työyhteisössä (Itella Oyj, HOK-Elanto)
- Yritykselle räätälöity perehdytyskokonaisuus, jota oppilaitos voi hyödyntää (Muxlim Oy, Community Manager)
- Opiskelijoiden työelämän kehitysprojekti (Päivähoitoyksikkö Merirasti-Siima, perehdytysaineistoa uudelle työntekijälle)
- Oppilaitoksen kumppanuusmahdollisuuksien tarjoaminen ja markkinoiminen toimialueen yrityksille (Muut kontaktit ja yhteistyöneuvottelut)

2a) Kehitetyt toimintamallit ammattikorkakouluille:
- Toimintamallit amk-opintoihin valmentavan koulutuksen suunnittelulle (henkilöstökoulutuksena ja kehittämistiimityönä)
- Toimintamalli valmentavan koulutuksen opiskelijarekrytoinnille ja -valinnalle
- Toimintamalli opiskelijoiden ohjaukselle valmentavan koulutuksen toteutusvaiheessa
- Toimintamalli opettajien väliselle yhteistyölle valmentavan koulutuksen toteutusvaiheessa
- Toimintamalli todistuksen myöntämiselle valmentavan koulutuksen päättyessä

2b) Kehitetyt koulutuskokonaisuudet ammattikorkeakouluille:
- Monialainen amk-opintoihin valmentava koulutus (30 op)
- Alakohtainen kulttuurialan amk-opintoihin valmentava koulutus päivä ja -iltatoteutuksina (30 op)
- Alakohtainen tieto- ja viestintäteknologian amk-opintoihin valmentava koulutus päivätoteutuksena (25 op)

Projektissa toteutettiin myös Samalle viivalle -niminen selvitys yritysten mielenkiinnosta ja tarpeesta maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen sekä tuotettiin pedagogista aineistoa (mm. Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus sekä Puurtajasta uranuurtajaksi; uusia väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen -artikkelikokoelmat) ml. audiovisuaalista materiaalia. Av-materiaali pitää sisällään maahanmuuttajuusaiheisia reportaaseja, uutisjuttuja sekä itseopiskeluun soveltuvia videoluentoja.

Lisäksi sosiaalisen median käyttökokemuksia dokumentoitiin Voihan wiki -mikrojulkaisuun.