Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10832

Projektin nimi: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: SeAMK Liiketoiminta, Koulukatu 41

Puhelinnumero: 020 124 5400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seamk.fi/liiketoiminta

Projektin kotisivun osoite: www.liiketoimintaosaaminen.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pauliina Talvitie

Asema: T&K-päällikkö

Sähköposti: pauliina.talvitie(at)seamk.fi

Puhelinnumero: 040 830 2382

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun

Kunnat: Ilmajoki, Alajärvi, Kuortane, Kauhava, Lappajärvi, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat kasvuhaluiset, kasvun ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien yritysten johtohenkilöt, yrittäjät sekä henkilöstö. Potentiaalisina kasvuyrityksinä kohderyhmään kuuluvat kaikki terveet ja kannattavat yritykset. Lisäksi AB-toiminnasta ja/tai mentorina toimimisesta kiinnostuneet esim. kokeneet yrittäjät (entiset ja nykyiset). Erityisenä kohderyhmänä ovat vielä tilitoimistot, joiden rooli on muuttunut konsultoivampaan suuntaan, neuvonantajan rooliin.

Mentoroinnin kohderyhminä ovat eritellen kasvu- ja kehittämishakuiset, toimintaansa tavalla tai toisella laajentavat yrittäjät, omistajanvaihdostilanteissa olevat yritysten jatkajat, alkuvaiheessa olevat yrittäjät, ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavat yrittäjät sekä henkilöt, jotka ovat tehneet päätöksen yrityksen perustamisesta ja haluavat kokeneen mentorin tuekseen jo perustamisvaiheeseen, jayrittäjyyskoulutuksissa olevat opiskelijat sekä kaikki muut, jotka toimivat yrittäjinä tai suunnittelevat yrityksen perustamista.

Erityisen teemakoulutuksen, Akateeminen yrittäjyys- koulutuksen kohderyhmä on ensisijaisesti
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka toimivat toisen palveluksessa tai ovat aloittamassa omaa liiketoimintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Etelä-Pohjanmaalla liiketoimintaosaamisen kehittämisen liittyvää palvelua ja/tai koulutusta tarjoavat organisaatiot ja yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 535, joista naisia 198

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 520, joista naisia 233

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 25, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään laajalla toimijoiden (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sedu aikuiskoulutus, liikelaitos, Frami Oy, Vaasan yliopisto Levón Instituutti sekä yksityiset asiantuntijapalveluyritykset) yhteistyöllä kehittämään alueen yritysten liiketoimintaosaamista sekä poistamaan siten kasvun ja kansainvälistymisen esteitä. Menestyvien kasvuyritysten synnyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan julkisten ja yksityisten toimijoiden samaan päämäärään pyrkiviä toimenpiteitä.

Hankkeen tuloksena osallistujayritykset ovat kehittäneet liiketoimintaosaamistaan sekä löytäneet pysyvän strategisen verkoston kasvun ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen tueksi. Nämä tulokset saavutetaan tarjoamalla osallistuville yrityksille tukihenkilö ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen palvelupaletti, josta yritys voi alkukartoituksen perusteella valita tarpeelliset osat.

Hankkeessa toteutettavia palveluja ovat liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen koulutuspaketit, kansainvälistymisen kartoitukset, Advisory Board-käynnistyspalvelu, Johtoryhmän sparrauspalvelu, mentorien välitys sekä tilitoimistojen koulutus-konsultointipalvelu. Lisäksi hanke tarjoaa teemakoulutusta liittyen yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamiseen koko maakunnassa. Hankkeessa myös koulutetaan asiantuntijoita yritysten tueksi Business Mentor-koulutuksella ja heistä kootaan ylläpidetty rekisteri. Hankkeen aikana laaditaan myös kasvuohjelma maakunnan kasvuyrittäjyyden edistämiseksi.Hankkeen tutkimusosio on arvioiva seurantatutkimus, jonka tuloksena saadaan tietoa keskeisten kehittämistoimenpiteiden määrällisestä ja laadullisesta vaikuttavuudesta.

Hankkeen tavoitteena on myös Etelä-Pohjanmaan liiketoimintaosaamisen kouluttajien, kehittäjien ja asiantuntijapalveluyritysten verkostoituminen, toimiminen yhteistyössä sekä toistensa palvelutarjonnan tunteminen. Liiketoimintaosaamisen kehittämisen palvelutarjontaa pyritään myös selkeyttämään ja tuomaan näkyvästi esille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma, joka koostuu koko projektin yhteisestä osuudesta ja eri osatoimintojen omista tiedotussuunnitelmista. Hankkeelle laaditaan omat nettisivut (www.liiketoimintaosaaminen.fi), jolla pääosa internetissä tapahtuvasta tiedottamisesta tapahtuu. Lisäksi eri osatoimijoiden omilla kotisivuilla tiedotetaan projektista ja sen tapahtumista. Yritysten rekrytoinnissa hyödynnetään osatoimijoiden yhteistyökanavia sekä suoramarkkinointia. Koulutuksia markkinoidaan lisäksi lehti-ilmoituksilla maakunta- ja paikallislehdissä.
Hankkeen tuloksista tiedotetaan lehtiartikkelein sekä loppuseminaarin avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen painottuu hankkeen loppuvaiheeseen, kun tuloksia on käytettävissä. Tässä pääpaino on tutkimuksella, jonka tulosten perusteella voidaan arvioida erilaisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta. Tiedotus tapahtuu loppuseminaarin, artikkeleiden sekä internetin välityksellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 455 584

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 414 034

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 486 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 486 385

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tärkein tavoite oli eteläpohjalaisten pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen, kilpailukyvyn lisääminen, jatkuvuuden turvaaminen ja kasvun tukeminen. Tavoitteeseen pyrittiin tarjoamalla yrityksille monipuolisia kehittämisen työkaluja. Projektilla pyrittiin myös Etelä-Pohjanmaan liiketoimintaosaamisen kouluttajien, kehittäjien ja asiantuntijapalveluyritysten verkostoitumiseen, yhteistyöhön sekä toisten palvelutarjonnan tuntemiseen.

Projektissa oli mukana useita toimijoita; Seinäjoen ammattikorkeakoulu Liiketoiminta, Sedu Aikuiskoulutus liikelaitos, Frami Oy (entinen nimi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy), Seinäjoen yliopistokeskuksen puolesta Vaasan yliopisto Levón Instituutti ja Tampereen Yliopisto, Solutum Oy ja Prover Oy. Hankkeen pääkoordinoijana toimi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminta.

Projektin pääkohderyhmä olivat kehittämishaluisten, kasvun ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien eteläpohjalaisten pk-yritysten yrittäjät, johtohenkilöt ja henkilöstö. Potentiaalisina kasvuyrityksinä kohderyhmään kuuluivat kaikki terveet ja kannattavat yritykset.

SeAMK:n tehtävänä oli järjestää liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen koulutuskokonaisuudet sekä erilaisia teemakoulutuksia. Pidempikestoisten koulutusten järjestäminen koettiin haasteelliseksi osallistujamäärien suhteen ja mukaan saatiin yhteensä noin puolet tavoitteesta eli 35 yritystä. Hankkeen edetessä kävi selväksi, että tietyillä osaamisalueilla, esim internetmarkkinointiosaaminen, oli erityisesti tarvetta lyhytkestoiseen teemakoulutukseen ja SeAMK keskittyikin tämän tuottamiseen. Siitä huolimatta, että teemakoulutuksien osalta tavoite oli kunnianhimoinen 165 yritystä, tämä ylitettiin ja koulutuksiin osallistui yhteensä 228 yritystä. Hankkeen puitteissa luotiin myös Kasvuyrittäjyys-ohjelma, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli saada aikaan maakunnan yhteinen tahtotila toimenpiteistä, joita tehdään kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Tuloksena syntyi Kasvufoorumi, jossa alueen toimijoiden yhteistyötä tiivistetään ja palvelutarjontaa selkeytetään.

Projektissa oli myös Solutum Oy:n järjestämä Advisory Board palvelu sekä Prover Oy:n järjestämä johtoryhmätyöskentely. AB on yrityksen kanssa valituista osaajista koottu ryhmä, joka kokoontuu hallituksen tapaan tuomaan suunnitelmallisesti yritykselle sen tarvitsemaa ulkopuolista osaamista sekä uusia näkökulmia. Johtoryhmän käynnistyspalvelu on suunnattu yrityksille, joissa ei vielä ole toimivaa johtoryhmää tai joissa johtoryhmä halutaan rakentaa uudelleen. Johtoryhmän sparrauspalvelun tavoitteena on kehittää jo olemassa olevaa johtoryhmää. AB-toimintaan saatiin mukaan 11 yritystä ja ne yritykset, joissa AB toiminta käynnistettiin, ovat olleet tyytyväisiä sen tuloksiin. Johtoryhmäsparraukset toteutettiin kahdessa yrityksessä ja molemmista saatu palaute on ollut kannustavaa.

Sedu Aikuiskoulutus liikelaitos tarjosi hankkeen puitteissa yrittäjille mentorointipalveluita. Tavoitteena oli valmentaa 50 mentoria kolmen vuoden aikana sekä löytää yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa yrittäjien mentoripankille pysyvä kotipesä Etelä-Pohjanmaalla. Yhteensä mentoreita valmennettiin hankkeen aikana 49. Business Mentor-valmennus tarkoitettiin yrittäjien mentoripankkiin mukaan tuleville, aidosti sitoutuneille, kokeneille ja ansioituneille yrittäjille, aktiiviyrittäjyydestä vetäytyneille senioreille sekä elinkeinoelämän asiantuntijoille, jotka haluavat tukea alkuvaiheessa olevien tai toimintaansa kasvattavien ja kehittävien yrittäjien osaamista ja verkostoja. Mentorointitoimeksiantoja oli hankkeen aikana lähes 70. Suomen Yrityskummien verkostoon on hankkeen lopussa siirtynyt 12 Business Mentoria, mutta varsinaista "kotipesää" ei ole vielä löytynyt.

Frami Oy:n toiminta on hankkeen aikana painottunut verkostomaisen yhteistyömallin kehittämiseen ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä yritysten KV-analyysien tekemiseen ja niiden jatkotyöstöön. Henkilöstöresurssien vähäisyydestä johtuen alun perin hankkeen aikana suunnitelluista 40 toteutettavasta casestä toteutui 32. Tätä voidaan pitää kuitenkin varsin hyvänä määränä suhteutettuna hankkeen toteutuneeseen budjettiin.

Vaasan yliopisto Levón Instituutin tavoitteena tässä projektissa oli lisätä innovatiivisia tapoja yrittäjyyden edistämiseksi tutkimuksellisista lähtökohdista. Osatoimija järjesti hankkeen aikana Akateeminen yrittäjyys- teemakoulutuksen, jonka kohderyhmänä olivat ensisijaisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka toimivat toisen palveluksessa tai olivat aloittamassa omaa liiketoimintaa. Vaasan yliopisto Levón Instituutti järjesti myös tilitoimistoille suunnattua koulutusta sähköisestä taloushallinnosta ja tilitoimistotyöntekijöiden muuttuneista työnkuvista.

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa yhteensä 535 henkilöä ja 350 yritystä. Kaikenkaikkiaan projektiin mukaan tuli 520 henkilöä, joista 233 naista, ja 344 yritystä, joka on loistava saavutus alkuperäistä pienemmällä budjetilla.