Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10835

Projektin nimi: Tohtoreita yrityksiin

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Culminatum Innovation Oy Ltd

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1004368-8

Osoite: Tekniikantie 12

Puhelinnumero: 0207619550

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.culminatum.fi

Projektin kotisivun osoite: www.biobusiness.fi/portal/services/tohtoreita_yrityksiin__2009-2011_/

Vastuuhenkilön nimi: Riikka Paasikivi

Asema: Ohjelmajohtaja

Sähköposti: riikka.paasikivi(at)culminatum.fi

Puhelinnumero: 0505215944

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät tai työttömyysuhan alla olevat luonnontieteiden tohtorit. Koulutusosiosta pääsevät hyötymään myös tutkijakoulutettavat ja alan yritysten henkilökunta soveltuvin osin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Luonnontieteiden alalla pk-yritykset, mahdollisesti myös muutama suurempi yritys sekä tutkijakoulutettavat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 121, joista naisia 96

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 145, joista naisia 110

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 12

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on helpottaa tuoreiden luonnontieteiden tohtoreiden (mm. biokemia, molekyylibiologia, biologia, materiaalifysiikka, elintarviketieteet, ympäristöbiologia, matematiikka)
työllistymistä lisäämällä heidän valmiuksiaan toimia yritysmaailmassa ja vastaavissa organisaatioissa, tarjoamalla mahdollisesti tuettuja työskentelyjaksoja ensisijaisesti yrityksissä. Näin saataisiin hyödynnettyä pitkälle koulutettujen tohtoreiden laaja-alainen osaaminen ja innovaatiopotentiaali ja siten vahvistettua yritysten tutkimus- ja tuotekehitysaktiivisuutta. Projektin tavoitteena on myös edistää ja lisätä tutkimusmaailman ja yksityissektorin välistä yhteistyötä.

Projektin koulutusosion sisältö suunnitellaan yhdessä pääkaupunkiseudulla sijaitsevien tohtorikoulujen (perusmoduli) sekä yritysten (syventävä koulutus) kanssa. Projektin syventävä koulutus toteutetaan jaksoissa samaan aikaan kun tohtorit ovat yrityksissä töissä. Lyhytkestoisiin valmennuksiin voi osallistua myös yritysten muuta henkilökuntaa, jolloin kasvatetaan yritysten osaamista ja tuetaan yksittäisten työntekijöiden kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Koko projekti toimii pilottiprojektina kansalliselle projektille, jonka HealthBIO-terveyden bioklusteri aikoo toteuttaa. Tässä projektissa kehitetään valmennussuunnitelman ja toteutettavan valmennuspaketin lisäksi hankemalli, mentorointimalli ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma.

Projetin tavoitteen on, että 20 luonnontieteen tohtoria työllistyy pysyvästi ensisijaisesti yrityksiin tai muihin organisaatioihin. Tohtoreiden palkkaaminen pk-yrityksiin vahvistaa niiden innovaatiotoimintaa ja t&k-mahdollisuuksia ja turvaa yrityksille osaavaa työvoimaa. Tärkeää on myös pitkälle koulutettujen tohtoreiden osaamisen ja innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja tehdään projektista esite tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin. Tiedotus on aktiivista koko projektin keston ajan sidosryhmille (uutiskirjeet, nettipalvelut) ja projektin tietyissä vaiheissa myös laajemmin julkisen median kautta.

Rekrytoinnissa ja markkinoinnissa käytetään hyväksi sähköpostitiedotteita eri organisaatioiden ja sidosryhmien kautta, henkilökohtaisia tapaamisia alan tapahtumissa, sekä yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa. Osa markkinointitoimenpiteistä tehdään ostopalveluina.

Tulosten levittämisessä tiedotetaan julkisen sanan lisäksi asianosaisiin ministeriöihin, Suomen Akatemiaan ja tiedemaailman yleisemmin, sekä HealthBIO-klusterin kautta alueille. Loppuraportista tehdään myös sähköisesti kohderyhmille jaettava versio.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyviä käytäntöjä levitetään aktiivisesti erilaisten verkostojen kautta, joissa osatoteuttajat ovat osallisia. Erityisesti luonnontieteen alan tutkijakoulut ja Suomen Akatemia ovat avainasemassa koulutukseen liittyvien käytäntöjen levittäjinä; ja siksi hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tiedottamisessa (mm. tutkijakoulujen koordinaattorien ja johtajien kokoukset; tapaamiset Suomen Akatemian ja OPMn virkamiesten kanssa).

Suomen Akatemialla on tärkeä rooli käytäntöjen levittämisessä muille aloille, kaikkiaan Suomessa on tällä hetkellä yli sata tutkijakoulua (119 kpl 31.12.2009 asti). Ohjausryhmässä on jäsen Suomen Akatemiasta. Kansallinen HealthBIO-terveyden bioklusterin järjestää jatkoprojekteja viidellä paikkakunnalla tämän projektin tulosten perusteella, jotta parannetaan työllisyyttä, saadaan alaa houkuttelevammaksi ja turvataan yrityksille osaavaa henkilökuntaa koko maassa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 238 179

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 218 104

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 280 211

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 257 530

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tohtoreita yrityksiin –hankkeen tavoite oli helpottaa luonnontieteiden tohtoreiden työllistymistä lisäämällä heidän valmiuksiaan toimia yritysmaailmassa. Projektissa kehitettiin Tohtoreita yrityksiin -toimintamallin, joka koostuu liiketoiminta-koulutuksesta, uravalmennuksesta ja tohtori-yritysparien muodostamisesta. Projektin tuloksena saatiin laajempaa liiketoimintaosaamista ja toimialaymmärrystä 145 tohtorille tai tohtorikoulutettavalle sekä 18 työttömälle tai työttömyyssyysuhan alla olleelle tohtorille työsuhde alan yritykseen. Projektin keskeinen osa on ollut erilaisten kohderyhmälle suunniteltujen koulutusten ja valmennusten tarvekartoitus, suunnittelu ja kehittäminen. Culminatum vastasi projektin toteuttamisesta osittain ja osittain projektin toimenpiteet on toteutettu kilpailutettuna alihankintana (mm. koulutusten ja valmennusten toteutus). Keskeisiä yhteistyötahoja olivat viisi Suomen Akatemian rahoittamaa tohtoriohjelmaa (Helsinki Life Science Graduate Training Network; www.helisci.fi) ja Helsingin TE-toimisto. Toimittaa rahoittivat Uudenmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, Helsinki Life Science Graduate Training Network, Helsingin yliopiston rahastot ja pääkaupunkiseudun kunnat.