Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10836

Projektin nimi: LAAKERI - työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Käsityöläiskatu 10

Puhelinnumero: (02) 330 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: turku.fi

Projektin kotisivun osoite: www.laakeri.info

Vastuuhenkilön nimi: Pia Lagercrantz

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: pia.lagercrantz(at)turku.fi

Puhelinnumero: 044 907 3080

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaissuomalaiset yrittäjät (erityisesti pienyrittäjät) ja työntekijät
Työpaikkaohjaajat ja heidän esimiehensä sekä muu työyhteisö
Oppisopimusopiskelijoiden ohjaajat työpaikoilla
Ammatillisten oppilaitosten opettajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen yritykset, kunnalliset ja muut yhteisöt
Oppilaitosten opiskelijat/työssäoppijat
Koneteknologiakeskus Turku Oy
Teknologiateollisuus ry
Elinkeinoelämän keskusliitto
Varsinais-Suomen yrittäjät ry ja muut yrittäjäjärjestöt
Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ja ammattiliitot
Opiskelijajärjestöt
Muut toisen asteen ammatilliset oppilaitokset Suomessa
Muut työssäoppimisen ja työpaikkaohjaamisen kehittämisprojektit Suomessa

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2533, joista naisia 1966

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LAAKERI - työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa projektin 1.2.2009 -31.12.2012 tavoitteena on 1) parantaa työssäoppimisen toteuttamisen laatua luomalla työelämän ja oppilaitosten käyttöön alueellinen työssäoppimisen palvelupiste tuotteineen. Palvelupisteen tuotteita ovat: työpaikkaohjaajien koulutus- ja täydennyskoulutusmallit, opettajien työelämäjaksojen toteutusmallit, oppilaitosten yhteiset työssäoppimisen käytännöt ja materiaalit, info- ja kehittämispäivien toteutusmallit, alakohtaiset työelämän ja oppilaitosten yhteistyöverkostot 2) toteuttaa em. koulutuksia ja opettajien työelämäjaksoja 3) kehittää yritysten työssäoppimisen käytäntöjä ja lisätä työpaikkaohjaajien ohjausosaamista 4) kehittää oppilaitosten työssäoppimisen käytäntöjä ja lisätä opettajien työelämäosaamista 5) lisätä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä Varsinais-Suomessa

Projekti toteutetaan Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten ja työelämän laaja-alaisena yhteistyönä. Projektia hallinnoi ja koordinoi Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi. Projektin taustaorganisaatiot ovat Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen lisäksi Bovallius-ammattiopisto Turku, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon ammattiopisto, Turun ammattiopistosäätiö, Peimarin koulutuskuntayhtymä, alueen oppisopimustoimistot sekä yhteistyötahot yrityksistä ja yhdistyksistä.

Projektin keskeisenä kohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset yrittäjät ja työntekijät, työpaikkaohjaajat, heidän esimiehensä sekä muu työyhteisö, oppisopimusopiskelijoiden ohjaajat työpaikoilla ja ammatillisten oppilaitosten opettajat.

Projektin tavoitteena on luoda alueellinen työssäoppimisen palvelu, josta tarjotaan kohderyhmälle työssäoppimista tukevia tuotteita ja palveluja. Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat työelämälle räätälöityjen koulutuspakettien ja työelämäyhteistyön mallintaminen sekä opettajien työelämäjaksojen kehittäminen ja mallintaminen yrityksen kehittämistarpeet huomioiden.

Projektin aikana syntyviä tuotteita ovat: työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmallit yrityksille, täydennyskoulutuspaketit työpaikkaohjaajille, työelämän ja oppilaitosten yhteisten kehittämispäivien toteutusmallit ja oppilaitosten yhteiset työssäoppimislomakkeet ja käytännöt.

Projektin tuloksena työssäoppimisen käytännöt alueella yhtenäistyvät, toimintatavat mallinnetaan, niitä kokeillaan ja ne otetaan käyttöön. Myös mallit opettajien työelämäjaksolle hakeutumisesta, siitä raportoimisesta ja tulosten levittämisestä koulutusalalle, oman organisaation muille opettajille sekä alueen oppilaitoksille otetaan käyttöön. Projektin tuloksena työssäoppimisen toteutuksen laatu Varsinais-Suomessa paranee, projektin aikana luotu yhteinen toimintatapa juurtuu ja sitä levitetään onnistuneesti myös valtakunnallisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotustoiminta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen.
Sisäisen tiedotuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat projektin toteuttajatahot. Sisäisen tiedotuksen avulla välitetään tietoa projektin etenemisestä, kehittämistarpeista, hyvistä käytännöistä jne. Sisäisen tiedotuksen aikajänne kattaa koko projektin elinkaaren.
Ulkoisen tiedotuksen kohderyhmänä ovat projektin varsinaisen kohderyhmän lisäksi kohderyhmän kanssa toimivat yritykset, järjestöt, työmarkkinajärjestöt, tiedotusvälineet sekä ns. suuri yleisö.
Kaikille edellä mainituille kohderyhmille tiedotetaan projektin toiminnasta ja saavutetuista tuloksista koko projektin elinkaaren ajan. Projektin alkuvaiheessa tiedottaminen keskittyy projektin tavoitteisiin ja tulevaan toimintaan, jolloin keskeisenä tavoitteena on sitouttaa kohderyhmä, toteuttajaorganisaatiot sekä muut yhteistyökumppanit ja toimijat projektin toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. Myöhemmässä vaiheessa yhä keskeisemmäksi nousee projektin tuloksista, hyvistä käytännöistä ja toimenpide-ehdotuksista tiedottaminen.
Projektin sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa käytettävät keinot valitaan aina tiedotettavan asian ja kohderyhmän mukaan. Käytössä ovat muun muassa seuraavat tiedotuskanavat:
Internet (esim. verkkolehti), yhteistyöverkostot, sanoma- ja henkilöstölehdet, seminaarit ja kokoukset sekä omat esitteet. Hakemuksen liitteenä ovn tarkempi suunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levittämistoiminnan tavoitteena on juurruttaa projektissa syntyvät hyvät käytännöt toteuttaja- tai muiden organisaatioiden normaalitoiminnaksi sekä levittää tuloksia muiden toimijoiden käyttöön. Levittämistoimintaa toteutetaan projektin koko elinkaaren ajan. Projektin alkuvaiheessa levittämistoiminnan tavoitteena on toteuttajien ja muiden yhteistyökumppanien sitouttaminen ja myöhemmässä vaiheessa tulosten juurruttaminen ja laajempi levittäminen.
Hyvien käytäntöjen levittämisessä keskeisessä roolissa on suunnitteluryhmä ja paikalliset toimijat ja heidän taustalla olevat organisaatiot ja näiden verkostot. Erityistä huomiota kiinnitetään alusta saakka toimijoiden välisen aidon luottamuksen ja avoimen kommunikaatiokulttuurin rakentamiseen. Myös ohjausryhmällä on tärkeä rooli tulosten levittämisessä.
Levittämistoiminassa luodaan uusia ja hyödynnetään jo olemassa olevia verkostoja. Levittämistavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi käytetään muun muassa seuraavia keinoja:
Hyvien käytäntöjen kerääminen, mallintaminen ja tuotteistaminen
Projektin sisäinen levittämistoiminta
Tiivis yhteistyö muiden projektien kanssa
Alueellisten ja kansallisten verkostojen ja kumppanuuksien hyödyntäminen
Erilaisten materiaalien tuottaminen
Seminaarien, workshopien ja muiden levittämistilaisuuksien järjestäminen
Tiedotus- ja markkinointi
Levittäminen alueen ulkopuolisille tahoille
Hakemuksen liitteenä on tarkempi suunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 245 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 245 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 556 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 572 279

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

LÄHTÖKOHDAT

Varsinais-Suomessa työelämä on toivonut ammatillisten oppilaitosten tekevän keskenään parempaa yhteistyötä, jotta työssäoppimisesta sopiminen ja menettelytavat yhtenäistyvät. Oppilaitokset ovat ha-lunneet kehittää laadukasta työpaikkaohjaajien koulutusta ja luoda verkkopalvelun tiedotus- ja palvelu-kanavaksi. Opettajat ovat toivoneet pääsevänsä itsekin työpaikoille oppimaan ja auttamaan työpaikan oppimiskäytäntöjen kehittämisessä. Näistä lähtökohdista käynnistyi Laakeri -työelämäyhteistyö suju-vaksi Varsinais-Suomessa -hanke keväällä 2009.


TOTEUTUS VARSINAIS-SUOMALAISENA YHTEISTYÖNÄ

Yhteistyössä on ollut mukana 7 koulutuksen järjestäjää (Turku, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Pei-marin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhty-mä, S. ja A. Bovalliuksen säätiö ja Turun ammattiopistosäätiö) ja 13 ammatillista oppilaitosta Varsi-nais-Suomesta (Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Ammattiopisto Livia / Yrkesinstitut Livia, Bovallius ammattiopsto, Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto, Naantalin ammattiopisto, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali, Raision ammattiopisto, Raision kauppaopisto, Salon seudun ammattiopisto, TAO, Turun ammattiopistosäätiö ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida)


TULOKSIA

Varsinais-Suomessa 600 työpaikalla työssäoppimisen laatu ja ammattiin opiskelevien ohjaus on parantunut

Työssäoppimisen laatu on parantunut Varsinais-Suomessa kuluneen neljän vuoden aikana lähes 2000 koulutetun uuden työpaikkaohjaajan avulla. 525 yrityksessä ja 114 muussa organisaatiossa henkilöstön ohjaus- ja arviointiosaaminen on lisääntynyt. Hyödyn saajia ovat ammattiin opiskelevat nuoret ja heidän opettajansa. Ohjaajia ovat kouluttaneet alueen ammatilliset oppilaitokset yhteistyössä varsinaissuomalaisen mallin mukaan.

Opettajan työelämäjaksojen tuloksena opetukseen on siirtynyt työpaikan käytäntöjä ja työssäoppimisen järjestäminen yrityksissä on helpottunut. Oppilaitosten yhteinen Laakeri-hanke on mahdollistanut 98 ammatin ja yhteisten aineiden opettajan osallistumisen kuukauden pituiselle työelämäjaksolle.

Alueen yritysten on helpompi sopia työssäoppimisesta, sillä oppilaitokset ovat ottaneet käyttöön yhtenäisen sopimusmallin ja työssäoppimisen verkkopalvelun www.laakeri.info. Se kertoo perustiedot työssäoppimisesta, tiedot alkavista työpaikkaohjaajakoulutuksista ja sieltä löytyy niiden koulutusmateriaali. Opettajille verkkopalvelu toimii tietopankkina. Verkkopalvelun ylläpidosta ja kehittämisestä on sovittu alueen koulutuksen järjestäjien kesken.

uutta
yhteisten aineiden opettajien osallistuminen työelämäjaksolle
työpaikkaohjaajia koulutettu myös työpaikoilla
yhteinen alueellinen työssäoppimisen sopimus
yhteinen koulutusmateriaali työpaikkaohjaajille
työpaikkaohjaajan osaamisen kertymiseen passi
työssäoppimisen verkkopalvelu

faktat
1886 uutta työpaikkaohjaaja koulutettu neljässä vuodessa
1533 työpaikkaohjaa osallistunut täydennyskoulutukseen
98 opettajaa osallistunut kuukauden pituiselle työelämäjaksolle
525 yritystä ja 114 muuta organisaatiota on osallistunut toimintaan
varsinaissuomalainen malli kouluttaa työpaikkaohjaajia on vakiintunut käyttöön
alueellinen verkkopalvelu www.laakeri.info on työpaikkaohjaajien ja opettajien käytössä