Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10837

Projektin nimi: "Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti"

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7-3.kerr

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lao.fi/luontaishoito

Vastuuhenkilön nimi: Lakkala Pertti, 1.1.2009 alkaen Taisto Arkko

Asema: Rehtori

Sähköposti: taisto.arkko(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4111

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

-Luontaishoidosta kiinnostuneet, sosiaali- ja terveysalan sekä kauneusalan ammattilaiset
-Luontaishoitojen parissa Wellness- yrittäjinä toimivat tai alan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt
-Luontaishoidon- ja luonnontuotealan opetusta tekevät henkilöt opetushallinnon organisaatioissa
-Lappilaiset luonnontuotealan yrittäjät ja raaka-ainetoimittajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

-Kylpylät, Wellness- yritysten hoito- tai tuotekehittelyn henkilöstö
-Työelämä/työntekijät
-Lappilaiset ihmiset, kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luontaishoidon ammattitaitoon ei ole yhtenevää, virallisesti hyväksyttyä tutkintoa suomalaisessa tutkintorakenteessa. Luontaishoidon ja luontaishoitotuotteiden kehittämisen ammattitaidon varmistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi tarvitaan laadukas, työelämän tarpeista rakennettu koulutus.

Suomalainen luonto ja luonnon tuotteet ovat tärkeä lähtökohta suomalaisen hyvinvointimatkailun kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Lapin luonto tarjoaa monenlaiset mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja sekä hyvänolon hoitojen että ravitsemuksen raaka-aineena ekologisia ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lappi voisi olla paikka, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen hyvänolon palveluista, jotka pohjautuvat lappilaiseen tarinaan luonnon kasvun alkulälteiltä tämän hetken elämykseen ja ovat peräisin lapin luonnosta ja luonnontuotteista.
Hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa yhä enemmän rentoutumista, virkistymistä ja hyvää oloa tuottavien palveluiden suuntaan varsinkin monipuolistuvassa hyvinvointimatkailussa. Hyvinvoinnin osa-alueelle Safe North, Turvallinen Pohjoinen tarvitaan hyvinvointimatkailuyrittäjiä, joiden turvalliset ja laadukkaat hyvinvointipalvelut perustuvat henkilöstön varmistettuun ammattitaitoon sekä hyvinvointipalveluissa käytettävien hoitotuotteiden tuotekehitykseen ja tutkimuksella osoitettuun laadun varmistamiseen koko tuotantoketjussa.
Projektin päätavoitteena on kehittää Lapin alueella luontaishoidon parissa toimivien osaamista luontaishoidon koko palveluketjulla. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat luontaishoidosta kiinnostuneet, sosiaali- ja terveysalan sekä kauneusalan ammattilaiset, luontaishoitojen parissa Wellness- yrittäjinä toimivat tai alan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt, luontaishoidon ja luonnontuotealan opetushenkilöstö, lappilaiset luonnontuotealan yrittäjät ja raaka-ainetoimittajat.

Projektissa kehitetään luontaishoidon koulutustuote, joka on ammatillinen 40 ov laajuinen lisäkoulutus. Koulutus sisältää näyttöön perustuvan ammattitaidon osoittamisen. Koulutuksen sisälle kehitetään luontaishoitoalan turvallisuuspassi.Projektissa hyödynnetään aikaisemmin kehitettyjä lappilaisia luontaishoitotuotteita ja kehitetään niitä edelleeen kaupallisesti hyödynnettäviksi kokonaisvaltaisiksi hoitopalveluiksi.

Projektin myötä Lapin alueelle saadaan osa- tai kokoaikaisia Wellness- yrittäjiä. Projekti edistää hyvinvointipalveluiden turvallisuutta ja laatua ja parantaa alueen väestölle, työelämälle ja matkailijoille suunnattujen palveluiden saatavuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelmassa kuvataan tiedotustoimenpiteet koko projektin ajalle.
Tiedottamismenetelminä ovat esitteet, www-sivut, seminaari- ja koulutustilaisuudet, alueelliset tiedotusvälineet. Tiedottamisen kohteena ovat koko ajan projektin toimijat ja yhteistyökumppanit ja verkostot (lappilaiset matkailualan yritykset ja Wellness yrittäjät). Lisäksi projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan muille sidosryhmäkumppaneille.
Tiedottamisen kohteet:
2009 Projektin käynnistyminen ja sisältö,
Luontaishoidon- ja luonnontuotteiden tuotekehittelyn koulutuksesta tiedottaminen
2010 Tiedottaminen saaduista kokemuksista, hyvistä ja huonoista käytänteistä. Asiakastyytyväisyys
2011 Tiedottaminen projektin tuloksista, hyvistä ja huonoista käytänteistä. Asiakastyytyväisyys , CD romppu, tutkinnon peruste luonnos

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia ja käytäntöjä (hyviä ja huonoja) levitetään projektin toimijoille ja yhteistyökumppanielle..

Syksy 2011 Saatuja kokemuksia jaetaan prokejtin tulosten levittämisseminaarissa ja pienimuotoisemmissa benchmarking tapaamisissa.

Projektista saatu tieto ja kokemus kootaan cd rompulle ja välitetään yhteistyötahoille ja laajemminkin aiheesta kinnostuneille

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 407 141

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 341

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 492 176

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 486 396

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti -projektin tavoitteena oli kehittää luontaishoidon koulutusta laatimalla ammatillinen 40 ov:n laajuinen aikuisten lisäkoulutus ja pilotoida se. Koulutus rakennettiin ja toteutettiin moniammatillisena asiantuntijatyönä, jossa työelämän edustus oli vahvasti läsnä. Koulutus laadittiin noudattamaan ammattitutkinnon rakennetta ja siinä huomioitiin opiskelijoiden henkilökohtaistamisen periaatteet. Koulutus ajoittui 14.9.2009 - 31.5.2011 väliselle ajalle. Opetussuunnitelmassa sovellettiin ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) filosofiaa ja opetus toteutettiin monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnettiin Optima -verkko-oppimisalustaa. Opettajat hankittiin sekä omasta oppilaitoksesta että valtakunnan tason erityisosaajista. 20 opiskelijaa valittiin 64 hakijasta. Heistä 10 suoritti koko koulutuksen näyttöineen, 8 opiskeli vaihtelevan määrän opintoja ja 2 keskeytti opinnot.

Ammattitaidon osoittamiseksi laadittiin koulutuksen osittain toteutettu näyttöjärjestelmä, jossa osaaminen osoitettiin näyttösuunnitelmien mukaisesti käytännön työtilanteissa ja jossa arviointi toteutettiin kolmikantaan. Näyttötilaisuuksia järjestettiin yhteensä 8, joista 3 oli hylättyjen näyttöjen uusintatilaisuuksia.

Pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta rakennettiin luontaishoidon koulutustuote, luonnos tutkinnon perusteista ammattitaitovaatimuksineen, arvioinnin kohteineen ja kriteereineen. Opetusmateriaalia kerättiin sekä laadittiin asiantuntijalista tulevaa tarvetta varten. Kehiteltiin myös turvallisuuspassikoulutus, jota pilotoitiin. Näiden sekä elinkeinoelämän lausuntojen pohjalta laadittiin Opetushallitukselle esitys uudesta ammattitutkinnosta Suomen tutkintojärjestelmään kesällä 2011. Lapin ammattiopisto tarjoaa osia pilotoidusta koulutuksesta lisä- ja täydennyskoulutuksena kevätlukukaudelta 2012 lähtien.

Toisena tavoitteena oli kehittää lappilaisia luonnontuotteita hyödyntäviä palvelutuotteita alan yrityksille. Opiskelijat työstivät näitä ohjatusti läpi koko koulutuksen, erityisesti osana työssäoppimisen jaksoja, joiden aikana palvelutuotteita harjoiteltiin. Jokainen opiskelija työsti vielä itselleen vähintään yhden palvelutuotteen, joka viimeisteltiin yrittäjyysopinnoissa hinnanmäärittelyyn ja markkinointiin asti.

Kahden palvelutuotteen kehittämiseen perustettiin tuotekehitysryhmät, jotka konsultoivat oman osaamisensa lisäksi kylpy- ja saunahoitojen asiantuntijoita sekä Lappi Luo -työohjelman lääketieteellistä asiantuntijaryhmää ratkaisujensa tueksi. Näiden kahden palvelutuotteen (saunahoito kertaluonteisina ja kylpyhoito sarjahoitona) vaikuttavuutta tutkittiin Ramk:n toimesta. Aiheesta julkaistiin 5 opiskelijoiden opinnäytetyötä sekä vastuuopettajan toimittama tutkimusraportti koko aineistosta. Tutkimustiedosta saadaan konkreettista hyötyä luontaishoidon yrityksille palvelutuotteiden kehittämiseen ja ja niiden laadun varmistamiseen. Myös lappilaisten kataja- ja koivuraaka-aineiden sekä näistä jalostettujen hoitotuotteiden analyysit antavat tietoa hoitavien aineiden pitoisuuksista erilaisissa valmistusprosesseissa.

Luontaishoitohankkeen tavoitteena oli myös Lapin alueen luontaishoito- ja luonnontuotealan verkostoitumisen ja työllistymisen edistäminen. Verkostoitumiseen ja yhteistoimintaan Lapin luonnontuotealan kehittäjien ja yrittäjien kanssa on panostettu vahvasti. Lappi Luo -työohjelma on toiminut "sateenvarjona" eri kehittämishankkeille ja linkkinä yrittäjiin tai yritystoimintaa suunnitteleviin. Toiminta on ollut yhteisten tapahtumien, retkien yms. järjestämistä, toinen toistensa tukemista ja toiminnan juurruttamista käytännön tasolle. Verkottumista tehtiin myös muihin luontaishoidon koulutusta järjestäviin tahoihin Suomessa ja hieman myös Viron suuntaan. Muutamat matkailuyritykset toimivat yhteistyökumppaneina esim. opiskelijoiden työssäoppimisessa, kuten Hullu Poro ja Santasport. Green Care toimintaan on pyritty tuomaan luontaishoidon näkökulmaa sekä Lapissa että koko Suomessa.

Hankkeen loppuvaiheessa on suunniteltu toimenpiteitä, joilla yrityksien kannattavuutta voidaan tukea ja tarjota yrittäjille heidän tarvitsemiaan kehittämistoimenpiteitä. On suunniteltu uusia hankkeita ja perustettu sosiaalisen median alustalle luontaishoidon yritysten ryhmä yhteydenpitoa ja tiedon välittämistä varten. Yrittäjien tueksi laadittiin hankkeen lopuksi vihkonen, jossa esitellään projektissa edistettyjä asioita. Vihkosen avulla yrittäjät voivat perustella alan vetovoimaisuutta ja kannattavuutta esim. rahoittajille. Tietoa ja hyviä käytänteitä on levitetty monien tilaisuuksien ja aktiivisen tiedottamisen kautta. On järjestetty kaikille avoimet Hyvinvointia yrteistä ja Hyvinvointia turpeesta seminaarit sekä päätöstilaisuus.

Luontaishoidon pilottiryhmän opiskelijoista 7:llä oli yritys koulutuksen alkaessa ja koulutuksen aikana perustettiin 4 uutta yritystä. Lisäksi 2 henkilöä työllistyi luonnontuote- ja luontaishoitoalalle.