Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10841

Projektin nimi: KULTAHANKE

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Yrittäjäopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208850-1

Osoite: Raatihuoneenkatu 17 A, 4. krs

Puhelinnumero: 040 703 2434

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.syo.fi

Projektin kotisivun osoite: www.syo.fi -> Hankkeet -> Kultahanke

Vastuuhenkilön nimi: Försti Ylermi

Asema: Rehtori

Sähköposti: ylermi.forsti(at)syo.fi

Puhelinnumero: 0500 164280

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projekti keskittyy käsi- ja taideteollisuusalaan ja muotoiluun. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat alan ammatinharjoittajat ja yksinyrittäjät, pienet ja keskisuuret yritykset, alalle yrittäjäksi ryhtyvät sekä muut luovien alojen toimijat, esimerkiksi yritysneuvojat (käsi- ja taideteollisuusalalta erityisesti Taito-yritysneuvojat) ja yrityskehittäjät sekä kouluttajat valtakunnallisesti.
Projektin aikana pyritään verkottamaan yhteen luovien alojen ja muiden toimialojen yrityksiä ja toimijoita, joten kohderyhmänä ovat myös luovien alojen yrittäjien palveluita tarvitsevat muiden toimialojen yritykset ja toimijat sekä elinkeinoelämän edustajat kansallisesti ja jopa kansainvälisestikin.
( Kohta 6.4)
1) Varsinaisiin pitkäkestoisiin valmennuksiin (kohderyhmä) tulevien yritysten arvioitu määrä on 149
2) Muihin tapahtumiin, tapaamisiin ja lyhytkestoisiin valmennuksiin kuten Muotoiluareenat, Kultahanke tapaamiset ja tapahtuma(t) tulevien yritysten arvioitu määrä on 149. Pitkä- ja lyhytkestoisissa valmennuksissa tulee olemaan osin samoja yrityksiä. (Kohta 6.6)
1) Projektissa pitkäkestoisissa valmennuksissa aloittavien henkilöiden arvioitu määrä 99 henkilöä, joista naisia on arvioitu olevan 91.
2) Muissa tapahtumissa, tapaamisissa ja lyhytkestoisissa valmennuksissa (mm. Muotoiluareena, Kultahanke tapaamiset, tapahtuma(t) arvioitu henkilöiden määrä on 415 henkilöä, joista naisten osuus on 380 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tuloksista hyötyvät lisäksi koulutusorganisaatiot ja kehittäjäorganisaatiot, rahoittajat ja julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin toimijat.
Suomen Yrittäjäopiston kautta hankkeesta hyötyvät myös muiden toimialojen yritykset, joita haetaan aktiivisesti mukaan hankkeen toimintaan esimerkiksi Muotoiluareena-työpajojen ja Kultahanke-tapaamisten avulla. Samoin mm. Taito Group välittää hankkeen tietoa Taito.fi:n avoimilla sivuilla, jolloin hyvät käytännöt ovat esimerkiksi oppilaitosten hyödynnettävissä tätä kautta.
Yrittäjäjärjestöt valtakunnallisesti saavat projektista arvokasta tietoa ja heidän kanssaan tehdään alueilla tiivistä yhteistyötä. Valtakunnallisesti tiedon välittäjänä toimii Hämeen Yrittäjät ry, joka aluejärjestönä pystyy tehokkaasti sparraamaan niin kattojärjestöä kuin jäsenyhdistyksiäkin.
Välillisiä kohderyhmiä edustavat myös tiedotusvälineet, joiden edustajat verkotetaan osaksi luovien alojen toimijoita. Tämä on tärkeää, koska luovien alojen asioista viestittävien tahojen osaamisen kasvattaminen edesauttaa oikean tiedon välittymistä luovan alan yrittäjyydestä. Luova ala on käsitteellisesti vielä vaikeasti hahmotettava ja hankkeen tavoitteena onkin nivoa käsi- ja taideteollisuusala selkeämmin osaksi luovaa alaa, viestiä alan yrittäjyydestä sekä tuoda alan merkittävyys esiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 99, joista naisia 91

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten perustamia 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 5

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 21, joista naisten tutkintoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26, joista naisten tutkintoja 23

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KULTAHANKE on Suomen Yrittäjäopiston hallinnoima ja yhdessä osatoteuttajien (Taito ry ja Fredrika Wetterhoff-säätiö) kanssa suunnittelema hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalalla toimivien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Lisäksi tavoitteena on integroida käsi- ja taideteollisuusala entistä kiinteämmin osaksi muuta elinkeinoelämää ja muita luovia toimialoja. Samalla lisätään alan kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta, jonka seurauksena yrittäjyys käsi- ja taideteollisuusalalla kehittyy ja työllistyminen alan osaamista vaativiin tehtäviin kasvaa.

KULTAHANKKEEn aikana löydetään kasvu- ja kehityskykyisiä käta-alan osaajia, joille tarjotaan mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa Muotoiluareena-työpajoissa, yrittäjävalmennusten ja Taito-yrityspalveluiden avulla sekä mahdollisesti Muotoilurenkaan kautta. Tähtäimenä on tukea eritasoisia käta-alan osaajia ammatillisessa kasvussa yrittäjyyden eri vaiheissa.
Alan tuotekehitys- ja mallistojen kehittäminen paranee samalla kun Yrittäjän ammatti- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoja suoritetaan valtakunnallisesti. Yrittäjävalmennusten avulla löydetään myös uusia liiketoiminnan ohjausvälineitä käta-alalle sekä arvioinnin mittareita.

Muotoiluareena-työpajat ovat vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joihin kutsutaan kunkin elinkeinoalueen yrittäjiä, ammatinharjoittajia ja vaikuttajia työskentelemään yhdessä ajankohtaisten teemojen avulla. Muotoiluareenoissa käytetään asiantuntijoita työskentelyn alustajina ja ohjaajina. Taito ry:n yritysneuvojat osallistuvat asiantuntijoina Muotoiluareena-työpajoihin. Pitkäjänteisenä tavoitteena on kehittää yritysten kilpailuetua muotoilun avulla. Muotoiluareena-työskentelyn avulla voidaan osallistujia ohjata syvempään kehittämistyöhön hyödyntäen valtakunnallisia verkostoja (esim. Muotoilurenkaat/Taideteollisuuden Laatumerkki, SILE-konsultit ja Jalostamot). Muotoiluareena-työpajojen avulla vahvistetaan luovien alojen osaamista omalla elinkeinoalueellaan rakentaen yhteistyömahdollisuuksia muuhun elinkeinoelämään. Muotoiluareena-työpajoihin kutsutaan mukaan myös elinkeino- ja kehittämisyhtiöiden edustajia tilaisuuden tavoitteista riippuen.
Valtakunnallisia luovien alojen kehittäjille suunnattuja Kultahanke-tapaamisia järjestetään hyvien käytänteiden jakamiseksi. Tässä tehdään yhteistyötä mm. koulutus- ja konsultointiorganisaatioiden kanssa (esim. LuovaSuomi, Luotu, Design Forum Finland, Creada-hanke).

Käta-alalle räätälöityä yrittäjävalmennusta toteutetaan valtakunnallisesti, siten että lähijaksot järjestetään pääasiallisesti Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan Kulta- tapahtumia, joissa tiedotetaan hankkeen tuloksista ja verkostoidutaan yli toimialarajojen. Suurempi valtakunnallisesti käsi- ja taideteollisuusalan toimijoita ja luovien alojen kehittäjiä kokoava Kulta-tapahtuma järjestetään syksyllä 2009 Satakunnassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

KULTAHANKKEESTA tiedotetaan www.syo.fi/www.syohame.fi-sivustolla, jolta tapahtuu ilmoittautuminen tapahtumiin ja josta pääsee myös verkko-oppimisympäristöön. Sivustolta tehdään linkitykset luovien alojen muille sivustoille (esim. www.luovasuomi.fi). Projektin aikana järjestetään tilaisuuksia ennen valmennusten alkamista, hankkeen aikana ja hankkeen lopussa. Ennen yrittäjävalmennusten alkamista tehdään myös pienimuotoista lehti-ilmoittelua kunkin alueen mediassa. Lisäksi Muotoiluareena-työpajoista tiedotetaan yhteistyökumppaneiden avulla.

Kultahankkeen tiedottamisessa pyritään menemään mahdollisimman paljon myös käsi- ja taideteollisuusalalle suunnattuihin tapahtumiin verkostoitumaan kasvokkain yrittäjien kanssa.

Lisäksi hankkeen aikana järjestetään Kulta-tapaamisia ja tapahtumia, joissa toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan. Pääasiallisesti tiedotus toteutetaan sähköisten viestimien avulla, osittain kirjepostina sekä hyödyntäen harkitusti esitemateriaalia. Tiedotusyhteistyöstä on sovittu Design Forum Finlandin (Kulta-tapahtuma), Luovasuomi-hankkeen sekä TaitoGroupin kanssa (www.taito.fi, taito-uutiskirjeet, Taito-lehti), jotka ovat valtakunnallisia toimijoita.

Muotoiluareena-työpajoista tiedotetaan lisäksi muiden alueilla toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa,kuten kehittämisyhtiöt ja yrittäjäjärjestöt sekä käta-alan oppilaitokset tilanteesta riippuen.
Lehdistötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa ja mediaa tiedotetaan aktiivisesti hankkeesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tarkempi tiedotus- ja viestintäsuunnitelma hankkeesta tehdään heti hankkeen alkuvaiheessa hyödyntäen. Tiedotusyhteistyöstä ja tähän liittyvistä käytänteistä sovitaan osatoteuttajien kanssa.

Alustava prosessi:
1. Hankepäätöksen jälkeen nettisivuston avaaminen ja tiedote hankkeesta
2. Verkko-oppimisoppimisalausta avaaminen hankkeen toteuttajien käyttöön
3. Muotoiluareena-työpajoista tiedottaminen kevät 2009
4. Massapostitukset sähköisesti käta-alan yrittäjille ja oppilaitoksille
5. Ohjausryhmän kokoontuminen kevät 2009
6. Osallistuminen valtakunnallisiin kehittäjätapaamisiin
7. Tiedotustilaisuudet medialle kevät 2009
8. Muotoilurengas/Taideteollisuuden laatumerkki -raportin julkistaminen syksy 2009
9. Kultahanke-kehittäjätapaamiset 3- 5 krt. vuodessa
10. EAT-valmennuksista tiedottaminen yrittäjille
11. Valtakunnallinen Kulta-tapahtuma syksyllä 2009
12. Yrittäjien menestystarinoista kertominen 2010-2011
(esim. tiedotustilaisuudet ja näyttelyt/Kulta-tapahtumat alueilla)
13. Hankkeen yhteenveto- ja raportointi ja julkistamistilaisuus 2011 loppuvuosi
14. Hankkeen arviointi

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 438 852

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 437 664

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 522 337

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 521 049

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kultahanke on valtakunnallinen luovien alojen yrittäjyyshanke, joka kuului Manner-Suomen ESR-ohjelman tl 1:een; työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen ja yrittäjyyden lisääminen. Hankkeen toimintakausi oli 1.1.2009 - 31.12.2011. Kultahankkeessa keskityttiin käsi- ja taideteollisuus- sekä muotoilualan yrittäjyysosaamisen kehittämiseen. Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana oli Suomen Yrittäjäopisto ja osatoteuttajina Taito Group ja Fredrika Wetterhoff-säätiö. Projektin toimijat edustavat yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä käsi- ja taideteollisuuden kokemusta ja osaamista. Hanke syntyi halusta nostaa luovan toimialan sisällä esiin perinteiset käsityöyrittäjät, käsi- ja taideteollisuuden ja muotoilun osaajat ja nivoa käta-ala selkeämmin osaksi luovaa alaa, viestiä alan yrittäjyydestä ja tuoda alan merkittävyys esiin. Käta-alan yritykset ovat varsin usein kooltaan pieniä ja tasapainoilevat liiketoiminnallisesti haasteellisella, mutta mielenkiintoisella toimialalla. Hanke keskittyi mukaan tulleiden toimijoiden yrittäjyys- , liiketoimintaosaamisen ja verkottumisen kasvattamiseen. Tavoitteena oli kehittää yrittäjävalmennusmenetelmiä juuri käta-alalle sopiviksi. Hankkeessa kehitettiin myös Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta. Taito-yritysneuvojat myös osallistuivat hankkeen valmennuksiin asiantuntijoina. Wetterhoffin kortteli osaamiskeskuksena on ollut niin ikään kiinnostava osahanke. Kultahankkeen kautta yrittäjät osin tutustuivat tiloihin ja säätiön tekstiilikokoelmiin ja saivat säätiön asiantuntemusta hyödynnettäväkseen. Projektissa liiketoimintaosaamista kehitettiin seitsemällä pitkäkestoisella yrittäjyysvalmennuksella, joihin osallistui yht. 100 henkilöä, sekä lyhytkestoisilla koulutuksilla ja tilaisuuksilla, joihin osallistui yli 400 henkilöä. Valmennuksen sisällöissä korostuivat oman osamisen tuotteistaminen ja tuotekehitys, oman osaamisen esiintuominen, hinnoittelu, tekijänoikeudet, markkinointi, ajankäytön hallinta ja tekemisen suunnitelmallisuus. Valmennuksissa hyödynnettiin yhteistoiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä, luovan alan case-esimerkkejä, harjoituksia ja yritysvierailuja. Monen käsityöalan yrittäjän tavoitteena oli elannon hankkiminen omasta yritystoiminnasta: kasvuodotuksia ei ollut kovinkaan monella. Toimialan tyypilliset haasteet kuten harrastajien toiminta, osa-aikaiset yrittäjät ja erilaiset apurahat tekevät ansaintalogiikasta haasteellisen. Portfolioyrittäjyys on jatkossakin monelle arkea. Hankkeen pitkäkestoisiin valmennuksiin osallistuneilla oli erilaisia lähestymistapoja yrittämiseen. Monet osallistujat näkivät yrittäjyyden mahdollisuutena tehdä oman alan töitä: yrittäjyys oli heille tapa ja muoto, joka mahdollistaa käsillä tekemisen. Osalla oli vahva ideologinen suhtautuminen elämään, halu tehdä elämässään valintoja ja elää niiden mukaan. Liikevaihdon maksimoimista tämä joukko ei nähnyt tärkeänä, vaan tärkeämpinä asioina elämässä nähtiin oman ajankäytön määritteleminen ja yrittäjän vapaus. Joillekin oli itsensä esille tuominen ja hinnan laittaminen omalle työlle vaikeaa. Ulkopuolisesta näytti, että liikeideassa olisi potentiaalia isommankin liikevaihdon saavuttamiseen. Joukossa oli myös oli hyvin tavoitteellisia yrittäjiä, jotka asettivat yritykselleen selkeitä kehittymistavoitteita ja olivat valmiita tekemään määrällisesti paljon töitä tavoitteeseen päästäkseen. Murto-osa yrityksistä harkitsi kansainvälistymistä, suurimmalla osalla kehitettävää riitti perustoiminnoissa, kuten tuotannon järjestämisessä, hinnoittelun ja markkinoinnin kehittämisessä. Valmennuksissa pyrittiin tukemaan jokaista osallistujaa niissä tavoitteissa, joita tämä omalle tekemiselleen asetti. Toisaalta pyrittiin tuomaan esiin yrittämiseen liittyviä realiteetteja, toisaalta taas kannustamaan ja rohkaisemaan sekä ohjaamaan eteenpäin. Hankkeen aikana osallistujien liiketoimintaosaaminen kaiken kaikkiaan kehittyi huomattavasti, yrittäjämäinen ajattelutapa ja toiminnan toiminnan suunnitelmalliseen korostuivat. Jotkut osallistujat tulivat tietoisesti pohdinnassaan siihen tulokseen, että yrittäjyys ei olekaan heille sopiva vaihtoehto. Tämä nähtiin myös hankkeen kannalta hyvänä tuloksena.
Yrittäjäosaamisen ja yrittäjämäisen toimintatavan kehittäminen on tärkeää. Yhä edelleen toivotaan myös julkisia yrityspalveluita kehittettävän siten, luovan alan toimijalla olisi mahdollisuus saada mahdollisimman helposti apua esimerkiksi rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
Kultahanke onnistui keskeisissä tavoitteissaan hyvin. Valmennuksiin osallistuneet vastasivat päätös-Webropol-kyselyssä kokeneensa ammatillista kasvua ja itsetuntoa toimia nimenomaan yrittäjinä. He ovat olleet ryhminä hyvillään siitä, että käta-ala on nostettu esiin ja näkyviin valtakunnallisesti. Moni koki tarvitsevansa lisää tietoa tai asioiden syventämistä jatkokurssilta tai työpajasta. Esim. koulutuksia kustannuslaskennasta, rahoituksesta, kirjanpidosta tai verkkoviestinnästä toivottiin lisää.