Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10842

Projektin nimi: Brinkhallista kulttuurityöelämään

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen kulttuuriperinnön säätiö/Brinkhallin kartano

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0714082-3

Osoite: Brinkhallintie 414

Puhelinnumero: 044 094 0048

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.brinkhall.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole omia nettisivuja. www.brinkhall.fi ja www.brinkhallkierros.fi tapahtumien tiedottamiseen.

Vastuuhenkilön nimi: Essi Hautala

Asema: Kulttuuritoiminnan koordinaattori

Sähköposti: brinkhall(at)kulttuuriperinto.fi

Puhelinnumero: 044 094 0048

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä on Turun AMK:n opetushenkilöstö, joka osallistuu oppimisympäristön kehittämiseen yhteistyössä Brinkhallin kartanon kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijat ovat opiskelunsa lisäksi mukana suomalaisissa kulttuuria ja taidetta ammatikseen ja harrastuksekseen tuottavissa yhteisöissä. Useiden sellaisten yhteisöjen kanssa Brinkhallin kartano tekee jo nyt yhteistyötä. Opiskelijoiden valmiudet laajentaa omia tukirakenteitaan työelämään siirtymiseksi vahvistuvat tämän projektin mukanaan tuomien opintojen, työelämävalmiuksien ja uusien yhteyksien kautta.

Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine saa hankkeen kautta kulttuurihistorialliseen miljööseen sijoittuvan käytännöllisen oppimisympäristön. Yhteistyö valmentaa opiskelijoita soveltamaan historiaosaamistaan. Hanke tarjoaa kulttuurihistorian oppiaineelle mahdollisuuden työelämälähtöisiin kursseihin, joita yliopisto-opetukseen ei yleensä sisälly. Hankkeen aikana kulttuurihistorian oppiaine toimii asiantuntijaroolissa kolmessa eri Taideakatemian toteuttamassa osaprojektissa. Tämän yhteistyön toivotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Välillisenä kohderyhmä ovat myös kulttuuripalveluiden kuluttajat sekä Turun alueella että kansallisesti. Hankkeen tavoitteena on tehdä yleisötyötä, jonka myötä yleisö löytäisi Brinkhallin kulttuuritapahtumiin myös sesongin ulkopuolella eli talviaikaan. Lisäksi tulevien Taideakatemian ja Brinkhallin kartanon yhteisten palvelutuotteiden avulla pyritään laajentamaan kartanon yleisöpohjaa yhdistyksien, yhteisöjen ja yritysten saralla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 222, joista naisia 142

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Brinkhallista kulttuurityöelämään -projekti toteutetaan yhteistyössä Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön omistaman Brinkhallin kartanon ja Turun AMK:n Taideakatemian välillä.

Turun Kakskerran saarella sijaitsevan Brinkhallin kartanon kulttuurikeskuksen toiminta on aloitettu vuonna 2005 ja sen tiloja on alettu kohentaa vuonna 2003, jolloin se siirtyi nykyisen omistajansa hallintaan. Rakennukset ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta varustukseltaan vaatimattomia. Kuitenkin jo nyt kulttuuritoiminta on alueella vilkasta ja kartano tunnetaan laajalti ympäri Suomea mm. siellä vuosina 1997 - 2002 filmatun Hovimäki -sarjan kartanona sekä Aku Louhimiehen vuonna 2007 ohjaamasta Käsky -elokuvasta. Kartano on vähitellen tulossa tutuksi niin kulttuurimatkailun kuin erilaisten kulttuuritapahtumien toteutuspaikkana.

Tämän projektin tarkoituksena on kehittää Turun AMK:n Taideakatemialle uusi oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoiden tuotannollisten valmiuksien omaksumisen työelämäympäristössä. Hankkeen aikana Taideakatemian eri linjojen taiteilijaopiskelijat oppivat tuottamaan omaa ydinosaamistaan näyttelyiksi, konserteiksi, toiminnallisiksi työpajoiksi ja elokuvatuotannoiksi. Projektin aikana Taideakatemian ja Brinkhallin kartanon välille luodaan toimintamalli, joka mahdollistaa kiinteän, ympärivuotisen yhteistyön hankkeen jälkeenkin.

Osatavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa Brinkhallin kartanon ja Taideakatemian yhteistä kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja ympärivuotiseksi. Toimijoiden yhteisten palvelutuotteiden konsepteja kehitetään yleisöä kiinnostavaksi, selkeäksi sekä kustannustehokkaaksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sekä Turun AMK:n Taideakatemialla että Brinkhallin kartanolla on olemassa laaja tiedotusverkosto. Verkoston kautta viestitään hankkeen kannalta oleellisia asioita, kuten tietoa tapahtumista ja näyttelyistä. Kaikessa ilmoittamisessa tullaan käyttämään EU -lainsäädännön mukaisia logoja. Tiedottaminen on jo aloitettu siltä osin kuin Turun Taideakatemia ja Brinkhallin kartano ovat tehneet yhteistyötä.

Tämän projektin aloittamisesta, päämääristä ja keinoista niiden saavuttamiseksi tiedotetaan omissa organisaatioissa niin pian kuin tietoa rahoituksesta saadaan. Samoin julkiselle sanalle ja yleisölle Turun alueella. Toteutusvaiheessa yhtenä tiedottamiskeinona on jatkuva tiedottaminen ja mainonta yksittäisistä projekteista, joita tämän projektin yhteydessä koko ajan syntyy, eli kaikki erilaiset tapahtumat. Samoissa yhteyksissä jaetaan tietoa tämän projektin kulusta. Arvioinnista ja projektin tuloksista tiedotetaan samojen kanavien kautta.

Tiedotus tapahtuu mm. Turun sanomissa, Turun alueen paikallislehdissä, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n Muuriankkuri-lehdessä, AMK:n Aurinkolaiva-lehdessä, Säätiön sekä Taideakatemian sähköpostilistoilla ja tapahtumakalentereissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esitystoiminnan vakiintuessa vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 aikana kirjoitetaan projektin väliraportoinnin perusteella artikkeli projektin hyvistä käytänteistä ja se julkaistaan Turun AMK:n julkaisusarjassa sekä Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön Muuriankkuri -lehdessä. Projektin päätyttyä kirjoitetaan toinen artikkeli samaan julkaisusarjaan ja Muuriankkuriin. Projektissa hankittuja hyviä käytänteitä sovelletaan jo projektin kuluessa sekä Taideakatemian että Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 271 648

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 580

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 369 881

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 556

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Brinkhallista kulttuurityöelämään -hankkeessa luotiin Turun AMK:n Taideakatemialle oppimisympäristö Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön omistaman Brinkhallin kartanon kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön. Turun Taideakatemian opetuksessa on käytössä työelämälähtöinen, projektiperustainen opetusmenetelmä, jonka edelleen kehittäminen on oppilaitoksen tärkeimpiä tulevaisuuden haasteita. Menetelmällä pyritään luomaan silta oppilaitoksen sisällä tapahtuvan oppimisen ja valmistumisen jälkeisen työelämän välille. Hanke vastasi näihin työelämän haasteisiin koulutuksessa ja toisaalta vahvisti Brinkhallin kartanon asemaa ympärivuotisena kulttuurikeskuksena.

Brinkhallista kulttuurityöelämään -hankkeen tavoitteena oli taiteilijan työelämään siirtymisen haasteisiin vastaaminen koulutuksessa. Hankkeessa luotiin uudenlainen oppimisympäristö opetuksen järjestämiselle ja kehittämiselle. Oppimisympäristön luomisessa käytettiin hyväksi myös verkko-oppimisympäristöä. Lisäksi tuotantojen ja esitysten kautta on kehitetty yhteistyötä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa ja luotu elämyksellinen historiaoppimismateriaali nettisivuille.

Hankkeessa tuotettiin Brinkhallin kartanon ympäristössä esityksiä, tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä ja workshopeja. Hankkeen aikana toteutettiin yli 40 erilaista tapahtumaa, muun muassa Vanha Turku soi -festivaalin loppukonsertit, valoinstallaatio englantilaisen valotaiteilija Beverley Carpenterin ohjauksessa, täyspitkä ooppera Salainen avioliitto, musiikki-, teatteri- ja nukketeatterilinjan yhteistyönä osaprojekti Oopperaan!, lyhytelokuvat, animaatioelokuvat sekä Hyrinä-työhyvinvointikurssi. Lisäksi Taideakatemian ja kulttuurihistorian opiskelijat ovat suunnitelleet kansainväliseen kulttuurihistorian ISCH-konferenssiin ohjelmaa sekä draamalliset opastuskierrokset Brinkhallin kartanolle yhdessä Taideakatemian opiskelijoiden kanssa.

Projektin päättymisen jälkeen Turun AMK:n Taideakatemian ja Brinkhallin kartanon yhteistyö opiskeluympäristönä ja kulttuurin tarjoajana on vakiintunut jatkuvaksi toiminnaksi osana Taideakatemian opetussuunnitelmia ja Brinkhallin toimintaa.