Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10847

Projektin nimi: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen toiminnallisen yhteistyön kehittäminen /yhteistyötä koulutukseen!

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan oppisopimuskeskus, Porin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0137323-9

Osoite: Otavankatu 5A

Puhelinnumero: 02-6212430

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Seppo Laakkonen

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: seppo.laakkonen(at)pori.fi

Puhelinnumero: 044-7012431

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat hankkeeseen osallistuvien kuntien toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat toisen asteen oppilaitosten johto- ja tukihenkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 877, joista naisia 467

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen toiminnallisen yhteistyön kehittämisprojektin kohdealue muodostuu Satakunnan alueelle sijoittuvista kunnista. Kokonaistavoitteena on, että hankkeen tuloksia voidaan soveltaa myös valtakunnallisesti. Varsinaisen kohderyhmän muodostavat hankkeeseen osallistuvien kuntien toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajat. Välillisinä kohderyhminä ovat oppilaitosten johto- ja tukihenkilöstö.
Projekti tukee Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen Satakunnassa 2006-2008 -kokonaisuutta, jonka toiminta-ajatus on seuraava: Ammatillinen koulutus on aluekehityksen aktiivinen vaikuttaja ja elinkeinopolitiikan kehittämisväline, samalla kun se tarjoaa nuorille ja aikuisille laadukkaita urapolkuja.

Projektin toiminta keskittyy toiminnallisen yhteistyön kehittämiseen , jossa kohteena ovat opetus-toiminta ja opetuksen tukitoiminta. Tämän hankkeen suunnittelun aikana on tehty erillisellä rahoituksella hallinnollisen, taloudellisen ja koulutustarpeen ennakointiin liittyvän yhteistyön kehittämistä alue- ja maa-kuntatasolla (toteuttaja: Rauman kaupunki / Seppo Laakkonen).

Yhteistyön kehittäminen painottuu toiminnan sekä hallinnon, talouden ja koulutustarpeen enna-koinnin yhteiseen kehittämiseen sekä neljän hakeutumisalueen sisällä että koko maakunnan tasolla. Tavoitteena on, että laadukkaan toiminnan mahdollistavat yhteiset toimintajärjestelmät ja -tavat kehittyvät yhteisen oppivan prosessin kautta mahdollisimman valmiiksi ennen yhteisen koulutuksen järjestäjän käynnistymistä.

Projektin keskeinen tehtävä:
Tehostaa oppilaitosten voimavarojen hyödyntämistä tarkoituksenmukaisella työnjaolla ja yhteistyöllä maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhtenäistämisessä.
Toiminnallisen yhteistyön tavoitteet
- Yhteistyötä Satakuntalaiseen koulutukseen
- Edistää opetustoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista
- Tehostaa oppilaitosten voimavarojen hyödyntämistä tarkoituksenmukaisella työnjaolla ja yhteistyöllä
- Luoda konkreettisia toimintatapoja ja -malleja yhteistyölle
Lähtötilannekartoitus oppilaitoksissa
- Kunta / alueelliset painotukset oppilaitoksissa
- Oppilaitosten erikoistumisalueiden kartoitus
- Oppilaitosten hyvien toimintamallien kartoitus
- Henkilöstön koulutustarve
- Tulevaisuuden henkilöstötarpeiden kartoitus
- Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyömuodot ja kehitystarpeet (ammatillinen-lukio, peruskoulu yritykset, yhteisöt, opinto-ohjaus, työpajat jne.)

Tiedottaminen:
- Toiminnan painopisteet
- Toiminnan etenemisen kuvaaminen
- Valtakunnallisten hyvien toimintamallien välittäminen
- Tiedottaminen projektin vaiheista

Toisen asteen ammatillinen koulutus:
- Koulutuksen järjestäjien käytäntöjen kehittäminen
- Ammatillisen koulutuksen markkinointi ja tiedotus

Projektin toiminnan painopisteet määrittyvät lähtötilannekartoitusten perusteella
Toiminnan painopisteitä voidaan muuttaa projektin vaiheiden ja kentän tarpeiden mukaisesti

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma. Projektin tiedottaminen voidaan jakaa ryhmiin. Nämä ryhmät ovat: suora koulutuksen järjestäjien ja opettajien informointi, esitelmät kohde- ja sidosryhmille, seminaarit ja kirjalliset julkaisut toisen asteen ammatillisen koulutuksesta kiinnostuneille sekä maakunnallisille että valtakunnallisille päättäjille.
Tiedottamisen tehokkuuden kannalta edellä mainitut levitystavat ovat projektin kohderyhmältä saadun palautteenkin kannalta tärkeimmät. Tätä hyväksi koettua linjaa pyritään jatkamaan projektin aikana syntyneiden hyvien käytäntöjen levittämisessä.
Projektista ja sen kehittämistä hyvistä käytänteistä julkaistaan loppuraportti siinä muodossa, että se palvelee käyttäjäänsä ja antaa hänelle mahdollisuuden hankkia lisätietoa ammatillisen koulutuksen toiminnallisesta kehittämisestä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levityssuunnitelma:
Projektin hyvien käytäntöjen levittäminen voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Nämä ryhmät ovat: suora koulutuksen järjestäjien informointi, esitelmät, koulutukset, seminaarit ja kirjalliset julkaisut.
Levityksen tehokkuuden kannalta edellä mainitut levitystavat ovat projektin kohderyhmältä saadun palautteenkin kannalta tärkeimmät. Tätä hyväksi koettua linjaa pyritään jatkamaan tämän projektin hyvien käytäntöjen levittämisessä.
Projektin levittämistyötä edistävät tekijät:
- Laaja maakunnallinen verkosto
- Hyvät suhteet valtakunnallisiin opetustoimesta päättäviin elimiin
- Hyvät toimintatavat
- Hyvä asiantuntemus koulutusasteista
- Tutkimukseen perustuvat toimintatavat
Aikataulutus:
Rahoittajalle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosien 2009-2012 aikana ja loppuraportti syksyllä 2012. Kohderyhmän ja kohdeorganisaation kanssa sovitaan yhteistyöstä ja tiedotetaan projektin etenemisestä, tuloksista ja jatkotoimenpiteistä vuosina 2009-2012.
Ohjausryhmälle raportoidaan projektin tavoitteista ja etenemisestä kaksi kertaa vuodessa vuosien 2009-2012 aikana ja päätösvaiheessa vuonna 2012 jatkotoimenpiteistä.
Ohjausryhmälle raportoidaan projektin tavoitteista ja etenemisestä kaksi kertaa vuodessa vuosien 2009-2012 aikana ja päätösvaiheessa vuonna 2012 jatkotoimenpiteistä.
Projektin loputtua syksy 2012 jälkeen projektista saadut tulokset liitetään osaksi koulutuksenjärjestäjien lakisääteistä toimintaan

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 010 118

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 940 026

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 485 468

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 385 041

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

yhteistyötä koulutukseen! oli Satakunnan toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä toteutettu, oppilaitosten välistä toiminnallista yhteistyötä tukeva kehityshanke. Projektin toiminta-alueena oli Satakunta. kohderyhmän muodostivat siihen osallistuvien oppilaitosten opettajat, rehtorit ja tukihenkilöstö. Projekti alkoi alkuvuodesta 2009 ja päättyy heinäkuussa 2012.
Opetussisältöjen kehittäminen
Projekti keskittyi uudistettujen ammatillisten perustutkintojen yhtenäisen satakuntalaisen opetussuunnitelmamallin kehittämiseen, soveltamiseen ja toteuttamiseen. Projekti synnytti myös erilaisia koulutustuotteita. kokonaisuuden olellisena osana olivat uudistuneiden ammatillisten perustutkintojen sisältökoulutuksia opettajille ja työelämän edustajille. Opetussuunnitelmien uudistamis- ja yhdenmukaistamistyötä tehtiin kokonaisuutena, painottaen satakuntalaista yhteistyötä ja samalla jatkettiin myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen uudistamisen valmistelutyötä. Projektin resursseja käytettiin opetussuunnitelmien liittämiseen oppilaitosten järjestelmiin, joka tukee niiden toteutusta ja modulointia. Projektin rahoituksella pystyttiin palkkaamaan oppilaitoksiin henkilöitä, jotka jalkauttavat opetussuunnitelmat käytännön opetustyöhön.. Työ tulee jatkumaan osana oppilaitosten toimintaa.
Kehittämishankkeiden koordinointi
Hankeyhteistyötä toteutettiin laajasti eri oppilaitosten kanssa. Oppilaitosten kehittämishankkeet koottiin yhteiseen hankerekisteriin, joka antoi sysäyksen oppilaitosten omien hankkeiden siirtämiseen nettisivulle. Oppilaitosten edustajien kanssa perustettiin Hyvät Käytännöt ryhmä edistämään levitystyötä. Hankkeita esiteltiin yhteisesti eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa (mm.Projektisenssit). Hankkeiden koordinointia eri toimintaohjausjärjestelmissä kokeiltiin hankkeen aikana. Oppilaitosten yhteistyön tuloksena syntyi koulutuksenjärjestäjille käsikirja, jossa hanketoimintaa käsitellään. Projektin tuotoksena kirjattiin hankkeiden arviointiohjeistus.
Opetushenkilöstön verkostoituminen
Koulutuksen järjestäjien välinen ja opintoalojen välinen yhteistyö oli projektin aikana laajaa ja monipuolista. Projektin alkaessa Satakunnassa oli koulutuksenjärjestäjiä 14 ja tällä hetkellä niitä on neljä (4). Nykyisten koulutuksen järjestäjien välillä (Länsirannikon Koulutus Oy, Sataedu, Kankaanpää Opisto, Palmgren Konservatorio) yhteistyö tehtiin eri osa-alueilla (opetussuunnitelmatyö, näyttötutkintomestarikoulutukset, osaamiskartoitukset, jne) Oppilaitosten opettajat järjestivät opintoaloittain yhteisiä kokouksia, joiden pohjalta erilaisia koulutukseen liittyviä suunnitelmia ja käytänteitä arvioitiin ja yhtenäistettiin. Oppilaitokset paransivat yhdistelmäopintojen järjestelyjen toimivuutta ja sovittiin järjestelyjen kehittämisestä lukioiden kanssa. Tarkastelun kohteena oli yhdistelmäopintojen suorittaminen ilman ylioppilastutkintotavoitetta, jatko-opintovalmiuksien parantaminen ja työelämässä tarvittavan kielitaidon vahvistaminen. Projekti julkaisi suosituksen henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa.
Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
Kohderyhmän osaamisen hyödyntäminen yhteistyön kehittämisessä toteutui hyvin. Yhteistyössä toteutetut koulutukset oppilaitosten, opettajien ja työelämän kanssa tukivat opetustyötä. Kohderyhmä osallistui netin kautta järjestettyyn osaamistarvekartoitukseen, jonka pohjalta kartoitettiin koulutustarpeita. Verkko-opinnoista hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Wiki-koulutukset. Oppimisen ja osaamisen arviointikoulutuksia pidettiin tärkeinä. Opetus- ja työelämäyhteistyötä tukevaa koulutusta järjestettiin viidellä eri näyttötutkintomestarikurssilla. Projektin järjestämien kurssien ansiosta satakuntaan valmistui 100 uutta näyttötutkintomestaria. Ammattiosaamisen näyttöjä ja työelämäyhteistyötä käsiteltiin projektin järjestämissä seminaareissa. Uusille opettajille järjestettiin mentorointikoulutusta.
Yhteistyön tukeminen eri kouluasteiden, yritysten ja yhteisöjen välillä
Projektin kuluessa oppilaitokset ovat tehneet yhteistyössä koulutuksen määrällistä ennakointia. Suunnitelmana on jatkaa ja edelleen kehittää ennakointityötä ja ottaa ennakointiin mukaan myös laadullinen ennakointi. Alueen määrällisestä ja laadullisesta työvoimantarvetta on kartoitettu yhdessä työelämäsektorin kanssa.Maakunnan toisen asteen koulutuksen kanssa myös Satakuntaliitto on ollut aktiivinen yhteistyökumppani. Uusien työelämälähtöisten ammattitutkintojen kehittämisen lähtökohtana on ollut saumaton yhteistyö työelämän edustajien kanssa ja suunnitelutyön perustana on ollut elinkeinoelämälle tärkeiden alojen vetovoiman ylläpitäminen ja kohentaminen. Eri kouluasteiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa on pidetty toimintaa tukevia ja selventäviä yhteisiä seminaareja.
Osatoteuttajat
WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy
SATAEDU, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Kankaanpää Opisto, Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Palmgren konservatorio, Porin kaupunki