Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10849

Projektin nimi: Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukena

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013-260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.eosmo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: anne.ilvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 0503116314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Savonlinnan, Joensuun

Kunnat: Liperi, Joensuu, Outokumpu, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektiin osallistuvat toimijat ja niissä oleva kohderyhmä:
1. Joensuun kaupunki, henkilöstöyksikkö, sosiaali- ja terveystoimen johto ja henkilöstö(aiesopimus liitteenä)
2. Liperin kunta ja Outokummun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen johto ja henkilöstö (molempien kuntien aiesopimus liitteenä)
3. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johto ja henkilöstö (aiesopimus tulossa)
4. Heinäveden kunta, sosiaali- ja terveystoimen johto ja henkilöstö (aiesopimus liitteenä)

Henkilöstöllä tarkoitetaan osallistuvien organisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesasemassa olevia henkilöitä sekä varsinaista henkilöstöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hanke kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäviin asiakkaisiin. Lisäksi hankkeella on välillisiä vaikutuksia alueen koulutusorganisaatioiden toimintaan. Välillisesti toiminta kohdistuu myös em. organisaatioiden kanssa yhteistyötä tekevien muiden kuntien, hoivayritysten ja kolmannen sektorin henkilöstöön.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 200, joista naisia 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 405, joista naisia 365

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukena -hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja osaamisen hallintaan muuntuvissa ja kehittyvissä sosiaali- ja terveydenhuollon työorganisaatioissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää osaamisen hallintaa tukevaa alueellista osaamisverkostoyhteistyötä eri toimijoiden, kuten työorganisaatioiden, koulutusorganisaatioiden ja muidentahojen kanssa, vahvistaa johtajien ja henkilöstön työhyvinvointia sekä hyödyntää informaatioteknologian tuomia mahdollisuuksia osaamisen hallinnan kehittämisessä. Hankkeen toimenpiteinä ovat tavoitteiden mukaisten kehitettävien asioiden suunnittelu, toteutus, mallinnus, arviointi, juurruttaminen ja levitys.

Projektin tuloksena syntyy organisaatiokohtaisia osaamisen hallintamalleja ja siihen liittyviä toimintamalleja ja työvälineitä. Näiden ja verkostoyhteisyön kehittämisen myötä syntyy alueelli-nen osaamisen hallintamalli, jossa hyödynnetään eri toimijoiden synergiaedut. Lisäksi hankkeen tuloksena esimiesten ja henkilöstön osaaminen osaamisen hallinnasta, sen työvälineistä sekä osaamisen johtamisesta lisääntyy. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalleja ja työvälineitä osaamisen hallintaan ja sen kehittämiseen tietoyhteiskunnan ja viestintäpalveluja hyödyntäen. Osaamisen hallinnan avulla työntekijöiden tietoisuus omasta osaamisesta ja kehittämistarpeista lisääntyy ja motivaatio oman osaamisen kehittämiseen lisääntyy. Nämä edistävät osaltaan heidän työhyvinvointiaan.

Projektin toiminta-aika on 1.8.2009-31.7.2011. Projekti toteutetaan yhteistyössä Joensuun yli-opiston täydennyskoulutuskeskuksen, Pohjois-Karjalan Aikuisopiston sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, joka toimii hallinnoijana, kanssa. Lisäksi hankkeen toimijana on myös Pohjois-Karjalan tietotekniikka keskus Oy. Projektin kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan sosi-aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Joensuun kaupungin, Outokummun kaupungin, Liperin kunnan ja Heinäveden kunnan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan aktiivisesti. Projektin alkamisesta tiedotetaan lehdistötiedotteen ja mahdollisesti lehti-ilmoituksen avulla. Mukana olevien kuntatoimijoiden henkilöstöä tiedotetaan sisäisenä tiedotuksena, jota koordinoidaan hallinnoijan toimesta. Tiedotuksen toteuttamiseksi laaditaan projektin alussa tiedotussuunnitelma, joka ohjaa tiedotuksen ja tulosten levittämistä. Jokaiseen mukana olevaan organisaatioon nimetään tiedotusvastaava, joka vastaa tiedotussuunnitelman mukaisesta tiedottamisesta omassa organisaatiossaan.

Hankkeesta tiedotetaan myös internet-sivustojen avulla. Lisäksi mm. hankkeen loppuraportti painetaan oppaan muotoon, mikä tukee tuloksien levittämistä. Lisäksi proejktin tuloksista käydään kertomassa SoTe alan kansallisissa tapahtumissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alussa laaditaan tiedotussuunnitelma, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti projektin tuloksista tiedottaminen ja aikataulu.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 428 328

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 322

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 503 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 483 566

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

eOSMO, osaamisen hallinnan uudet innovaatiot -hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja osaamisen hallintaan ja johtamiseen, vahvistaa siihen liittyvää osaamista ja tukea työhyvinvointia sosiaali- ja terveyden huollon organisaatioissa. Lisäksi tavoitteena oli kehittää osaamisverkostoyhteistyötä ja hyödyntää informaatioteknologian tuomia mahdollisuuksia osaamisen hallinnassa ja sen kehittämisessä. Kehittämistyöhön osallistuivat Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Joensuun kaupunki, Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue sekä Heinäveden kunta. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat näiden tahojen sosiaali- ja terveyspalvelujen esimiehet ja henkilöstö. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate sekä Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Hankehenkilöstö koostui näiden organisaatioiden henkilöstöstä.

Hankkeen toiminta suunniteltiin prosessiorganisaatiomuotoon; hankkeen päätavoitteet muodostivat hankkeen ydinprosessit ja näiden prosessien toimintaa tukivat tukiprosessit ja ohjausprosessit. Hankehenkilöstön työnjako tehtiin prosesseittain hyödyntäen hankehenkilöstön osaamisvahvuuksia. Tämä selkeytti eri organisaatioista tulevien hankehenkilöiden työn- ja vastuujakoa. Hankkeen kehittämistyö organisoitiin osaamisyhteisöajatteluun. Kehittämistyötä toteuttivat erilaiset osaamisyhteisöt, joilla oli selkeä oma kehittämistavoite.

Kehittämistyö käynnistyi alkukartoituksilla, joissa selvitettiin hankkeessa mukanaolevien organisaatioiden nykyinen osaamisen johtamisen tilanne ja työvälineet sekä kehittämistarpeet. Lisäksi toteutettiin kohderyhmälle suunnattu alkukysely, jossa yhtenä osiona toteutettiin osaamisen johtamista koskeva osaamiskartoitus. Tätä tietoa hyödynnettiin valmennusohjelman suunnittelussa. Lisäksi tehtiin benchmarking matkoja. Mukana olevien organisaatioiden johto ja esimiehet valmennettiin osaamisen hallintaan ja johtamiseen, ja he määrittelivät valmennuksen tukemana organisaation ydinosaamiset sekä täsmensivät organisaatiokohtaiset tavoitteet kehittämistyölle. Mukana oleviin organisaatioihin perustettiin osaamisyhteisöt, jotka valmennuksen ja ohjauksen tukemana kehittivät organisaatioonsa sopivia osaamisen hallinnan ja johtamisen työvälineitä ja malleja. Osaamisyhteisöt valmennettiin osaamisyhteisötyöskentelyyn. Hankehenkilöstö ohjasi osaamisyhteisöjen toimintaa. Hanke kilpailutti ja toteutti osaamisen hallinnan kehittämistä tukevan valmennuskokonaisuuden. Lisäksi hankkeessa kehitettiin luovaa ongelmanratkaisua ja innovointia tukeva Inno-Osaamiskukka työvälineen. Kehitetyt osaamisen hallinnan työvälineet pilotoitiin ja arvioitiin, jonka jälkeen ne työstettiin valmiiksi. Mukana olevien organisaatioiden johto ja esimiehet laativat osaamisen hallinnan kokonaismallin omaan organisaatioonsa. Kehittämistyössä hyödynnettiin hankkeessa kehitettyä osaamisen hallinnan dynaamista palapeliä. Kehittämistyön tuloksena syntyi neljä osaamisen hallinnan ja johtamisen kokonaismallia sisältäen erilaisia työvälineitä. Kokonaismallit olivat strategialähtöisiä ja ne integroitiin osaksi organisaatioiden johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja talouden johtamista.

Osaamista kehittävän urapolkumallin kehittämisessä perehdyttiin aluksi perehdytys- ja seniorimestarivalmennuksen teoriaan ja sen käytännön sovelluksiin. Tämän tarkastelun jälkeen päädyttiin kehittämään laajempi osaamista kehittävä urapolkumalli, joka integroitui luonnolliseksi osaksi osaamisen hallinnan kokonaismalleja. Malli kuvattiin teoreettisesti ja sen eri osia pilotoitiin (valmentava perehdytys, osaamista kehittävä työkierto, työn varjostaminen).

Maakunnallinen sosiaali- ja terveysalan Osaamisverkosto perustettiin 25.5.2011 pitkän ja perusteellisen suunnittelutyön jälkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmän alaisuuteen. Osaamisverkoston tehtäviksi muotoutui mm. sosiaali- ja terveysalan laadullisen ennakointitiedon tuottaminen ja tukea maakunnan toimijoita osaamisen johtamisessa.

Osaamisen hallinnan opas laadittiin www.eosmo.fi Internet-sivuille. Opas on tarkoitettu osaamisen hallinnan ja johtamisen kehittämisen tueksi ja se sisältää osaamisen hallinnan työkirjan, Dynaamisen palapelin, työkierron, työn varjostamisen ja Inno-Osaamiskukan.

Hanke saavutti sille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Hankkeen tuotokset saatiin kehitettyä ja jalkautettua mukana oleviin organisaatioihin. Hankkeen tekemän loppuarvioinnin mukaan hanke on lisännyt tietämystä osaamisen hallinnasta ja johtamisesta sekä lisännyt työyhteisöissä keskustelua työssä tarvittavasta tärkeästä osaamisesta. Lisäksi hankkeen myötä strategian jalkautuminen on mahdollistunut, työhyvinvointi on parantunut, yhteinen keskustelu ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden kokeminen lisääntynyt. Osaamisyhteisötyöskentely koettiin myönteisenä työskentelytapana.