Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10854

Projektin nimi: INNOPI - innovatiivinen oppimisympäristö

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Professorintie 5

Puhelinnumero: +358 312 7111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/innopi

Vastuuhenkilön nimi: Kari Virolainen

Asema: yksikön johtaja

Sähköposti: kari.virolainen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23411

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat alueen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta tuottavat organisaatiot, opettajat, sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavat julkiset ja yksityiset organisaatiot ja niiden työntekijät sekä opiskelun kenttäohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oulun seutu
Välillisenä kohderyhmänä ovat ennenkaikkea sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät eri-ikäiset asiakkaat ja potilaat. Oppimisympäristön kehittäminen tähtää parempaan ammatilliseen osaamiseen ja laadukkaiden palvelujen tuottamiseen. Painopisteenä on tehostaa ehkäiseviä terveyspalveluita ja asiakkaiden omaehtoista terveydenhoitoa esim. uusien innovatiivisten menetelmien avulla.
Välillisenä kohdejoukkona ovat terveysalan ja lääketieteen opiskelijat, joiden oppimisprosessia kehitettävät innovaatiset oppimisympäristöt edistävät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 135, joista naisia 100

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveysalan osaamisvaatimukset ovat kasvaneet tieteen ja teknologian innovaatioiden myötä. Palvelujen tarve on lisääntynyt ja väestön terveysongelmat ovat entistä haasteellisempia.
Valtakunnalliset terveysohjelmat painottavat moniammatillisen yhteistyön ja asiakkaiden itsehoidon tehostamista. Työelämän haasteena on jatkuva henkilöstön osaamisen päivittäminen. Haasteita tuo myös kasvava palveluiden tarve ja työntekijöiden niukkeneva tarjonta. Koulutusorganisaatioiden tulee vastata osaavien asiantuntijoiden perus- ja täydennyskoulutukseen sekä yhdessä työelämän kanssa osallistua alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Projektin tulostavoitteena on kehittää alueen hyvinvoinnin ja väestön terveyden kehittymiselle tarpeellista opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä eri vaiheen opiskelijoita ja työelämän ammattilaisia palveleva innovatiivinen oppimisympäristö -toimintamalli, joka hyödyntää terveysteknologian uusia sovelluksia ja oppimista aktivoivia opetusmenetelmiä. Toimintamalli koostuu nelj'ästä kehittämispilotista ja täydennyskoulutusinterventiosta. 1) Korkeakoulujen välisiä sosiaali- ja terveysalan moniammatillista osaamista sisältäviä opintojaksoja kehitetään ja laajennetaan. 2) Vaativien hoitotoimenpiteiden ja tiimityön taitojen harjoitteluun ja osaamisen testaamiseen kehitetään simulaatio- ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö sekä peruskoulutuksen että työelämän tarpeisiin. 3) Kehitettävän toimintamallin osana käynnistetään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa oppimisterveyskeskusympäristö, joka palvelee eri koulutusohjelmien eri opiskeluvaiheen opiskelijoiden taitojen harjaannuttamista tuottamalla uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluita terveyskeskusasiakkaille tehostetussa ohjauksessa. 4) Työelämän autenttisessa hoitoympäristössä tapahtuvan harjoittelun ohjausta ja harjoittelukäytäntöjä kehitetään yhteistyössä työelämäohjaajien kanssa. 5) Opetus- ja ohjausmenetelmiä kehitetään hyödyntämään tehokkaasti innovatiivista oppimisympäristöä ja koulutusteknologian sovelluksia sekä aktivoimaan opiskelijoita tutkimus- ja kehittämisperusteiseen oppimiseen ja innostamaan työntekijöitä elinikäiseen oppimiseen. Uudistuva oppimisympäristö tehostaa mahdollisuuksia valmistuvien terveysalan- ja lääketieteen opiskelijoiden koulutuksen aikaiseen tiimityötaitojen harjoitteluun. Siihen nykyiset koulutusjärjestelmät ovat vain osittain pystyneet vastaamaan. Yhteistyön tehostuminen poistaa päällekkäisyyttä työelämässä ja palvelujen vaikuttavuus paranee. Oppimisympäristö tuottaa koulutuspalveluita alan koulutusohjelmien perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille sekä työelämän terveysalan ammattilaisille perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Oppimisympäristö toimintamalli perustuu elinikäisen oppimisen ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

projektille laaditaan tiedotussuunnitelma. Sen pohjana käytetään ammattikorkeakoulun viestintäsuunnitelman ohjeistusta huomioiden rahoittajan ohjeet mm. logojen käytöstä. Tiedotussuunnitelma on tärkeä, koska projektissa tehdään yhteistyötä usean eri kumppanin kanssa. Sisäisen tiedotuksen työkaluna käytetään tiimien ja projektiryhmien tapaamisia ja sähköisiä tiedotuksen välineitä (sisäinen sähköposti ja verkkoalusta). Ulkoinen tiedotus hyädyntää myös sähköisiä viestimiä, mutta tuloksista ja kokemuksista tiedotetaan myös kansallisissa ja kansainvälississä seminaareissa ja konferenseissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotussuunnitelma laaditaan siten, että se sisältää jo projektin aikaisen hyvien käytöntöjen välittämisen. Projektin verkkopohjaisen kotisivun kautta välitetään myös tietoa hyvistä käytänteistä. Projektin viimeinen toimintavuosi painottuu tulosten kokoamiseen, toimintojen vakiinnuttamiseen ja levittämissuunnitelman tekemiseen. Jatkohankeaihioita ideoitaan myös viimeisen vuoden aikana. Kehitettävä toimintamalli tulee olemaan sekä OAMK:n lisärakennuksen suunnittelussa että Kontinkankaan vanhaan sairaalaan saneerattavien opetusterveyskeskustilojen suunnittelun perustana. Ensimmäisessä vaiheessa hyviä käytänteitä tullaan levittämään Pohjois-Suomen alueelle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 493 945

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 461 315

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 603 255

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 563 405

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

INNOPI-hankkeen tulostavoitteena oli kehittää alueen hyvinvoinnin ja
väestön terveyden kehittymiselle tarpeellista opetus-, tutkimus- ja
kehittämistoimintaa sekä eri vaiheen opiskelijoita ja työelämän ammattilaisia palveleva innovatiivinen oppimisympäristö -toimintamalli,
joka hyödyntää terveysteknologian uusia sovelluksia ja oppimista
aktivoivia opetusmenetelmiä. Yhteistyökumppaneina projektissa olivatt
lääketieteen ja terveysalan koulutusorganisaatiot, Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö ja Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta sekä alueen keskeiset työelämän kumppanit Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun kaupungin terveyskeskus.
Projekti organisoitiin neljään osaprojektiin, joissa kehitetiin yhteistä opetusta, simulaatio-oppimisympäristöä ja simulaatio-oppimista, oppimisterveyskeskustoimintaa ja työelämässä tapahtuvan harjoittelun ohjausta. Jako oli selkeä ja antoi kehittämisvastuuta terveysalan koulutuksen eri oppimisalueille ja asiantuntijoille. Moniammatillinen oppiminen oli projektin punainen lanka. Kehittämistyöstä vastasivat osaprojektvastaavat yhdessä projektipäällikön kanssa. He muodostivat yhdessä projektiryhmän, jossa oli edustajat kaikista yhteistyöorganisaatioista.Tuloksena kehitetty toimintamalli jakaantuu kolmeen pääluokkaan: korkeakoulujen välinen yhteistyö, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö sekä moniammatillisten tiimitaitojen oppiminen. Lähtökohtana toimintamallissa oli sosiaali- ja terveysalan alueelliset tarpeet ja yhteisenä päämääränä väestön terveyspalvelujen laadun ja potilasturvallisuuden kehittäminen. Koulutusorganisaatioiden ja työelämän kumppaneiden kesken löydettiin luontevasti yhteisiä kehittämisen alueita, joihin kaikilla oli osaamista ja joista jokainen osapuoli hyötyi.
Projektin tuloksena suunniteltiin, pilotoitiin, kehitettiin ja vakiinnutettiin uusia moniammatillisia opintojaksoja. Niissä hyödynnettiin uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä ja opiskelijoita aktiivoivia opetusmenetelmiä.Kaiken pohjana oli opettajien ja harjoittelun ohjaajien osaamisen lisääminen. Uudet oppimisympäristöt, kuten tietokoneohjatut potilassimulaatiot edellyttävät uudenlaista pedagogista osaamista. Projektissa toteutettiin yhteensä kahdeksan erilaista koulutusinterventiota. Moniammatillisia opintojaksoja kehitettiin kymmenkunta. Korkeakoulujen yhteisiä opintojaksoja vakiintui opetussuunnitelmiin kaksi.Uusia moniammatillisia harjoitteluympäristöjä pilotoitiin ja mallinnettiin sekä terveyskeskus- että sairaalaympäristöissä. Eri asteen opiskelijat osallistuivat kehittämistyöhön mm. tekemällä 24 opinnäytetyötä, joissa kehitettiin esim. skenaariopaketteja simulaatio- ja virtuaaliopetukseen.
Projektia ja sen tuloksia esiteltiin yhteensä 19:ssa kansallisessa ja kansainvälisessä seminaarissa tai konferenssissa. Uudessa simulaatioympäristössä vieraili projektin aikana lukuisa määrä erilaisia delegaatioita.

INNOPIn kehittämistyö ja tulokset eivät loppuneet, vaan ne ovat
jääneet elämään. Jatkokehitys ja hyvien kokemusten laajentaminen
on jo käynnissä. Organisaatioiden väliset rajat eivät ole olleet
esteenä, kun toiminnalle on löytynyt yhteinen päämäärä ja halu
toimia yhdessä. Kaikilla tasoilla työntekijöiden, ohjaajien, opettajien
ja opiskelijoiden hyvät kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä
ja oppimisesta ovat innostaneet jatkamaan. Kerättyjen palautteiden
perusteella uudet oppimisympäristöt ja pedagogiikan kehittyminen
ovat mahdollistaneet uudenlaisia tapoja toimia ja oppia yhdessä.
Asenteet ovat muuttuneet kun on työskennelty ja opiskeltu yhdessä.
Projektista ja sen keskeisistä tuloksista julkaistiin myös painettu loppuraportti.