Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10855

Projektin nimi: LYKKY Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.1.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Professorintie 5

Puhelinnumero: 010 27 21030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lykky.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kari Virolainen

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: kari.virolainen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23411

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen yrittäjyyskoulutuksen kohderyhmänä ovat hyvinvointiyrittäjiksi aikovat yrittäjät.Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat ne hyvinvointialanyrittäjät, joilla on tarvetta ja halua kehittää omaa osaamistaan ja yrityksensä toimintaa.Kohderyhmää ovat myös ne kolmannen sektorin hyvinvointipalveluita tuottavat organisaatiot, joilla on tarvetta ja potentiaalia palvelutuotannon kehittämiseen (mm. sosiaalinen yritys). Hanke pyrkii tavoittamaan niitä kolmannen sektorin toimijoita, jotka olisivat kiinnostuneita tuottamaan hoiva- ja hyvinvointipalvelujaan yritysmäisesti yhdistystoiminnan rinnalla.

Sosiaalisen ja yhteiskunnallisesta yrittäjyyden sekä yhteiskuntavastuullisen johtamisen koulutusta ja tiedotusta tarjotaan niin yritysten kuin julkisten työorganisaatioiden johdolle ja muulle henkilöstölle.Koulutusta suunnataan yrittäjille, joita kiinnostaa sosiaalinen yrittäjyys tai jotka tarvitsevat työvoimaa esimerkiksi avustaviin tai tukitehtäviin.

Lisäksi tiedotus- ja koulutustoiminta kohdentuu yrittäjyyttä edistävään opetushenkilöstöön,kun yhteiskuntavastuullisuuden teemoja juurrutetaan osaksi jo olemassa olevaa yrittäjyyskoulutusta. Koulutettavaa opetushenkilöstöä ovat sekä hanketta toteuttavien ammattikorkeakoulujen että hankkeen toimialueella toimivien yrityshautomoiden ja muiden oppilaitosten henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hyödynsaajina projektissa tulevat olemaan hyvinvointialan toimijat: kunnat, hyvinvointialan yritykset, alueen seutukunnat ja alan järjestöt. Hankkeen hyödynsaajina voidaan ajatella olevan myös toiminta-alueen pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset, joille tarjoutuu työllistymismahdollisuuksia sosiaalisen yrittäjyyden ja sen tunnettuuden lisääntyessä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 70, joista naisia 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63, joista naisia 53

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisten työpaikkoja 23

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten perustamia 7

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LYKKY - Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä on Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Centrian yhteishanke.

Hanke edistää hyvinvointialan yritystoimintaa tarjoamalla koulutusta hyvinvointialanyritysten perustamista suunnitteleville ja alalla vasta yritystoiminnan aloittaneille henkilöille. Hankkeen toinen keskeinen lähtökohta on kehittää hyvinvointialan toimintaympäristöä lisäämällä tietoutta sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä sekä yhteiskuntavastuullisesta johtamisesta. Hankkeen ajatuksena on nostaa yritysten, yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, yrittäjyyttä edistävän opetushenkilöstön ja julkisen sektorin päättäjien ja henkilöstön yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää osaamistasoa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jossa korostuvat joustavuus, monimuotoisuus, ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö sekä sosiaaliset innovaatiot etenkin sosiaaliseen työllistämiseen sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyen. Kolmenkymmenen (30) opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus jaetaan moduuleihin. Joitakin moduuleja tarjotaan myös erillisinä koulutuksina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeessa koulutuskokonaisuus toteutetaan kaksi kertaa kummankin hanketta toteuttavan ammattikorkeakoulun alueella vuosien 2009 ja 2011 aikana.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hyvinvointiyrittäjiksi aikovat. Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat jo toimivat hyvinvointialanyrittäjät, joilla on tarvetta ja halua kehittää omaa osaamistaan ja yrityksensä toimintaa. Kohderyhmää ovat myös kolmannen sektorin hyvinvointipalveluita tuottavat organisaatiot, joilla on tarvetta ja potentiaalia palvelutuotannon yhtiöittämiseen ja kehittämiseen yhteiskuntavastuulliseen suuntaan sekä julkisen sektorin henkilöstö.

Tiedotus- ja koulutustoiminta kohdentuu myös yrittäjyyttä edistävään henkilöstöön, kun yhteiskuntavastuullisen yrittäjyyden sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden teemoja juurrutetaan osaksi jo olemassa olevaa yrittäjyyskoulutusta. Koulutettavaa henkilöstöä ovat sekä hanketta toteuttavien ammattikorkeakoulujen että hankkeen toimialueella toimivien yrityshautomoiden ja yrityspalveluorganisaatioiden henkilöstö.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksesta kiinnostuneille: eija.hautala at oamk.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen sisäisen tiedottamisen tavoitteena on seurata hankkeen etenemistä tavoitteiden mukaisesti.Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa projektin näkyvyys alueellisella ja valtakunnallisella tasolla sekä tulosten näkyvyys ja hyvien käytäntöjen levittäminen.
Sisäisen tiedotuksen kohteena ovat hankkeen toimijat,sidosryhmät, ohjausryhmä ja rahoittajat. Keskeistä on tehokas tiedonkulku.Välineinä ovat sähköposti,puhelin,projektityöryhmätyöskentely,erilaiset palaverit ja tapaamiset.
Ulkoisen tiedotuksen kohteena ovat tiedotusvälineet, hankkeen kohderyhmä (potentiaaliset yrittäjät, alueen yrittäjät/yritykset,kolmas sektori,koulutusorganisaatioiden henkilöstö), muut koulutusorganisaatiot, muut hankkeet ja toimijat,yrityspalvelukeskukset,yrityshautomot, julkisorganisaatiot sekä kuntalaiset. Välineitä ovat mm. hankkeen omat www-sivut, sähköposti, esitteet, julisteet, alan julkaisut, tiedotteet ja lehti-ilmoitukset sekä tiedotus- ja infotilaisuudet, vaikuttajatapaamiset, seminaarit, yhteistyöpalaverit ja verkostot. Hankkeen alkuvaiheessa tiedottamisessa keskitytään hankkeen tavoitteista tiedottamiseen sekä hankkeessa järjestettävän koulutuksen markkinointiin ja opiskelijarekrytointiin. Myöhemmässä toteutusvaiheessa keskeistä on hankkeen toiminnasta,tuloksista ja jatkosuunnitelmista tiedottaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja sosiaalisen yrittäjyyden tunnettuuden lisääminen. Kaikessa tiedottamisessa huomioidaan rakennerahastoviestinnän ohjeet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Valmisteluvaiheessa: Hanketta totettavien organisaatioiden yrittäjyyskoulutuksen hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja hyödyntäminen hankkeen koulutusta suunniteltaessa ja koostettaessa sekä muissa toimenpiteissä. Hankkeen alussa korostuu sisäinen viestintä.

Toteutusvaiheessa: Kerätään ja vertaillaan kunkin ammattikorkeakoulun toteuttaman koulutusjakson hyviä (ja huonoja) käytäntöjä. Keskeistä on vertaisarviointi ja -oppiminen. Kokemuksia hyödynnetään koulutuskokonaisuuden edelleen kehittämisessä.

Koontivaiheessa: Kerätään yhteen koulutuksesta saadut kokemukset (sekä hyvät että huonot käytännöt). Tieto kootaan yhteen koulutuskokonaisuuden viimeistelyä varten. Tulosten yhteen saattaminen alueellisella ja valtakunnallisella tasolla yhteistyöverkostojen tietoon (mm. Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto Finpin) ja käyttöön (välineinä esim. raportit, artikkelit ja muut ulkoisen tiedotuksen keinot). Selvitetään koulutuskokonaisuuden tai sen osien ottaminen käyttöön pysyvänä osana hanketta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 364 547

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 362 514

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 428 013

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 423 889

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lykky - Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -hanketta ovat toteuttaneet Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan yksikkö sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun CENTRIA Tutkimus- ja kehitys, Ylivieska.

Hankkeella oli kaksi päätavoitetta: 1) Hanke pyrkii edistämään hyvinvointialan yrittäjyyttä lisäämällä hyvinvointialan yritysten määrää toiminta-alueellaan ja parantamalla jo toimivien yritysten ja yrittäjien osaamista.. 2) Hanke pyrkii lisäämään sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden sekä yhteiskuntavastuullisen johtamisen tunnettuutta ja osaamista toiminta-alueella.

Lykky-hankkeessa keskeistä toimintaa on ollut Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle -yrittäjyyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Koulutus toteutettiin samansisältöisinä Oulussa ja Ylivieskassa vuosina 2010 ja 2011. Koulutus oli laajuudeltaan 30 opintopistettä ja kestoltaan noin yhdeksän kuukautta. Koulutukset ovat keränneet hankkeen aikana yhteensä 63 osallistujaa, joiden perustamina on syntynyt 11 uutta yritystä tuottamaan erilaisia hyvinvointialan palveluja.

Kerätystä koulutuspalautteesta ilmenee, että osallistujat ovat kokeneet Lykky-koulutuksen hyödylliseksi omassa yritystoiminnassa tai laajemminkin työelämässä. Koulutuksella on saavutettu osallistujien ammattitaidon ja -tietouden vahvistumista ja motivaation kasvua yrittäjänä jatkamiselle tai yrittäjäksi ryhtymiselle.

Projektin tuloksena syntyi Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle -koulutuksen malli, joka muotoiltiin koulutuksen arvioinnin ja käytännön kokemusten pohjalta. Malli toimii jatkossa työkaluna vastaavanlaista koulutusta järjestäville organisaatioille. Koulutuksen mallin taustalla on tavoite toteuttaa erityisesti hyvinvointialalle räätälöityä joustavaa ja monimuotoista täydennyskoulutusta. Toimialakohtaisuuden lisäksi suunnitellun koulutuksen lisäarvoina ovat pienten yritysten yhteistoiminnan rakentaminen, yrittäjien verkostoituminen ja vastuullinen liiketoiminta. Koulutuksen tavoitteena on tukea yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia kehittämään hyvinvointialan asiantuntijuutta sekä liiketoimintaosaamista.

Koulutuksen malli levitetään hanketta toteuttavien oppilaitosten käyttöön ja lisäksi tarjotaan saataville kaikille asiasta kiinnostuneille hankkeen web-sivuston (www.lykky.fi) ja hanketta toteuttaneiden organisaatioiden kautta.

Lykky-hankkeen ydintoimintaa ovat olleet myös erilaisten seminaarien järjestäminen. Toiminta-aikanaan hanke oli mukana järjestämässä kahdeksaa eri seminaaria, joiden teemoina olivat esimerkiksi hyvinvointitoimialan nykytila ja tulevaisuuden näkymät sekä erilaiset näkökulmat vastuulliseen liiketoimintaan. Suuri osa tapahtumista on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seminaareihin osallistui kattavasti henkilöitä kaikista Lykky-hankkeen kohderyhmistä niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektorilta. Osaltaan tilaisuudet palvelivat hankkeen tavoitteena ollutta hyvinvointialan yrittäjyyden ja yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan edistämistä sekä osaamisen ja tunnettuuden lisäämistä.

Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuutta selvitettiin kolmannelle sektorille suunnatussa kyselytutkimuksessa. Tarvekartoituksella selvitettiin, millaisia koulutus- ja osaamistarpeita kolmannen sektorin toimijoilla on yleensä sekä niiden palvelutoimintaan liittyen. Kartoituksessa myös selvitettiin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuutta.