Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10859

Projektin nimi: Kamut

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0502454-6

Osoite: PL 77700

Puhelinnumero: 09 231999

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.omnia.fi

Projektin kotisivun osoite: kamut.omnia.fi ja www.omnia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kirsi Mikkola

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: kirsi.mikkola(at)omnia.fi

Puhelinnumero: 050 300 5702

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Nurmijärvi, Siuntio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tutor-koulutukseen osallistuvat ja tutoreina toimivat opiskelijat. Tavoite: 30 opiskelijatutoria/vuosi
Projektissa mukana olevien oppilaitosten opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö.
Työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja muu keskeinen henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat hakeutumassa opiskelemaan tai opiskelevat projektissa mukana olevissa oppilaitoksissa. Omnian ammattiopistossa on n. 450 (12 %) ja aikuisopistossa n. 150 (9,5 %) opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Helsingin kaupungin ylläpitämissä ammatillisissa oppilaitoksissa on n. 600 (yli 10 %) ja Vantaan ammattiopisto Variassa 188 (7,3 %) opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Projektin toiminta kohdistuu erityisesti niihin opiskelijoihin, jotka osallistuvat läksy-/opintopiiriin tai ovat tutoroinnin kohteena.
Peruskoulun maahanmuuttajataustaisten nuorten huoltajat.
Omnian maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden huoltajat ja kotiväki.
Espoon seudun maahanmuuttajatyötä tekevät tahot ja maahanmuuttajajärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 176, joista naisia 145

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kamut

Projektin kesto: 1.9.2008 - 30.6.2011
Ohjelma ja toimenpidekokonaisuus: ESR-projekti / Toimintalinja 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
Kohderyhmä: Omnian ja osatoteuttajien oppilaitosten opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö, työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat sekä tutor-koulutukseen osallistuvat ja tutoreina toimivat opiskelijat.
Hallinnoiva organisaatio: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Osatoteuttajat: Helsingin opetusvirasto, Vantaan ammattiopisto Varia
Yhteistyötahot: Omnian omistajakunnat: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, Espoon KOTY(koulutus- ja työllistämisasiat) -ryhmä, Espoon työväenopisto, maahanmuuttajajärjestöt: Suomen Pakolaisapu, Inkerikeskus

Projektin tavoite:
-Vähentää maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten syrjäytymistä helpottamalla heidän hakeutumistaan koulutukseen ja tukemalla heitä koulutuksen aikana ja näin vähentää heidän opintojen keskeyttämistään ja edistää heidän työllistymistään.
-Parantaa projektissa mukana olevien oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen valmiuksia kohdata maahanmuuttajataustainen opiskelija sekä kehittää toimintamalleja, jotka tukevat suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään integroitumista
- Luoda pääkaupunkiseudulle toimiva verkosto maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Helsingin kaupungin opetusvirasto, Omnia, Varia yhteistyössä:
Tutor-toiminta: kehitetään malli, jossa opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat tutoroivat opinnot aloittavia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita: kummitoiminta, kulttuuri-tutorointi ja työelämään tutorointi
Monikulttuurisuuskoulutus: Projektissa mukana olevien oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen henkilöstön käytännönläheiset, yhteistoiminnalliset koulutus-/ keskustelutilaisuudet
Keskinäinen verkostoituminen ja yhteiset toimivat työryhmät esim.
- Kielitestauksen kehittäminen: vertaillaan ja selvitetään mahdollisuuksia kehittää yhteisiä käytäntöjä maahanmuuttajien hakuvaiheen kielitestaukseen ja hyvien käytänteiden levittäminen

Omnia:
Koordinointi: maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori/projektipäällikkö, joka
-luo ja kehittää yhteisiä toimintatapoja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutukseen
-ennakoi ja suunnittelee maahanmuuttajakoulutusta yhteistyössä opistojen kanssa
-vastaa Omnian yhteisestä ohjeistuksesta opiskelijahaussa
-seuraa yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista
-vastaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden vanhempien huomioimisesta infotilaisuuksissa/ kotiväenilloissa ja on mukana aikuisopiskelijoiden hakevassa toiminnassa
-toimii yhdyshenkilönä sidosryhmille, esim. yhteistyötahoihin, joissa ohjaavaa toimintaa maahanmuuttajille
-vastaa läksy-/opintopiiritoiminnan käynnistämisestä ja organisoimisesta
-järjestää henkilökunnan ja työssäoppimispaikkojen monikulttuurisuuskoulutusta
-kehittää maahanmuuttajakoulutuksen tiedonkeruuta

.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa projektipäällikkö laatii tiedotussuunnitelman yhdessä projektityöntekijöiden kanssa.
Projektin alkuvaiheessa tiedotetaan alkaneesta projektista Helsingin ammatillisissa oppilaitoksien, Varian ja Omnian henkilöstölle Tässä käytetään hyväksi sähköistä viestintää (esim. viikkotiedotteet ja intranet) että henkilöstön tapaamisia eri toimipisteissä ja verkostopalavereissa. Projektista tehdään myös esite. Myös muihin yhteistyötahoihin mm. maahanmuuttajärjestöihin ollaan yhteydessä heti projektin alkaessa. Projektista tiedotetaan alkuvuodesta 2009 lähtien sekä opiskelijoille että opiskelijoiden huoltajille.
Työssäoppimispaikoille tapahtuva tiedottaminen ja koulutusten markkinointi suunnitellaan projektin alkaessa tiedotussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Projektille tehdään omat www.sivut, jotka linkitetään Omnian www sivujen kautta ja mahdollisesti maahanmuuttajajien asioita kokoavan nettisivuston kautta (selma-net).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyviä käytänteitä levitetään projektissa mukana olevissa oppilaitoksissa niiden toimintaan toimipiste- ja alakohtaisesti mm. henkilökohtaisissa kontakteissa, osastopalavereissa, seminaareissa ja sähköisesti (sähköposti, intranet) koko projektin ajan.

Levittämisessä hyödynnetään mukana olevia yhteistyökumppaneita ja maahanmuuttajajärjestöjä. Maahanmuuttajajärjestöt toimivat koko pääkaupunkiseudulla, joten myös niiden kautta voidaan projektin hyviä käytäntöjä levittää koko pääkaupunkiseudulle.

Projektille tehdään www-sivut vuoden 2009 aikana.

Projektin päätösseminaari keväällä 2011.
Projektin päätyttyä projetista painetaan loppujulkaisu Omnian julkaisusarjaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 346 947

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 413 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 412 347

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kamut-hanke toimi toimi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) rahoituksella 1.9.2008-30.6.2011. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli vähentää maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten syrjäytymistä. Hanketoimintojen avulla parannettiin mukana olevien oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen valmiuksia kohdata maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita sekä kehitettiin toimintamalleja, jotka tukevat integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.
Hankkeessa luotiin pääkaupunkiseudulle toimiva oppilaitosverkosto teemoitettuine työryhmineen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Vertaistutoroinnin menetelmiä kehittämällä ja pilotoimalla etsittiin ja jaettiin hyviä käytäntöjä toimijoiden kesken. Opiskelijoita pyrittiin kuuntelemaan ja heidän ideoitaan toteuttamaan aina kun se oli mahdollista. Kielitestauksen käytäntöjä, koemateriaaleja ja arvioinnin kriteerejä kehitettiin koko hankkeen ajan. Vuosina 2010 ja 2011 kielikoetta myös testattiin verkoston toimijoiden kesken. Monikulttuurisuuskoulutuksia toteutettiin eri kohderyhmille tavoitteena ymmärryksen lisääminen vuorovaikutustilanteissa sekä uusien toimintamallien hallinta osana omaa työtä monikulttuurisessa työyhteisössä. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin ja kokeiltiin useita tukitoimia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemiseksi eri vaiheissa opintoja.
Osa kehitetyistä toiminnoista on jo viety suoraan osaksi oppilaitosten toimintaa. Joidenkin toimintojen kanssa tulee vielä tehdä tarkempia suunnitelmia mm. toteutuksen ja resurssien suhteen. Hanke on ollut merkittävä oppimisprosessi niin toimijoille kuin kohderyhmillekin.
Avainsanat: syrjäytymisen ehkäisy, integroituminen, maahanmuuttajat, monikulttuurisuus, kulttuuritutorointi, vertaistutorointi, kielikoe, tukitoimet