Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10860

Projektin nimi: Elämäntapa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1740388-5

Osoite: Lenkkitie 15

Puhelinnumero: 040 5916782

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.perhekeskusyhdistys.fi

Projektin kotisivun osoite: www.perhekeskusyhdistys.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Ekdahl

Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Sähköposti: umekdahl(at)gmail.com

Puhelinnumero: 040-5916782

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pudasjärvellä asuvat lapsiperheiden työttömät vanhemmat, ammattikoulutetut työttömät nuoret, pienituloiset toimeentulotukiasiakkaat sekä ns.kadonneet eli he, jotka ovat hankkineet peruskoulutuksen mutta eivät ole työelämässä eivätkä työvoimahallinnon rekistereissä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Em. kohderyhmien perheet sekä pudasjärveläiset yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pudasjärven kaupungin korkea työttömyysaste, pudasjärvisten työttömien alhainen koulutustaso tai ammattikoulutuksen huono hyödynnettävyys Pudasjärvellä sekä muuttotappio ovat taustana Elämäntapa-projektin tarpeellisuudelle. Projektin kohderyhmänä ovat Pudasjärvellä asuvat lapsiperheiden työttömät vanhemmat, ammattikoulutetut työttömät nuoret, pienituloiset toimeentulotukiasiakkaat sekä kadonneet eli he, jotka ovat hankkineet peruskoulutuksen mutta eivät ole työelämässä eivätkä työvoimahallinnon rekistereissä. Projektin päämääränä on kohderyhmän aktivoiminen sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Kannustamalla aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan ja itsensä tavoitteelliseen kehittämiseen luodaan mahdollisuuksia ulkoiseen yrittämiseen yhdessä yrittäjyystaitojen kouluttamisen ja varamiesjärjestelmän luomisen kanssa. Pyrkimyksenä on etsiä ja kehittää työ- ja toimintamahdollisuuksia kohderyhmässä olevien omaehtoisen selviytymisen tukemiseen ja edistää yhteiskunnallista sopeutumista ja lisätä henkilöiden osaamista yksilöllisin ohjaus- ja koulutusratkaisuin. Kohderyhmään kuuluvat saavat koulutusta työnhaussa ja osaamisensa markkinoinnissa, atk- ja tulityökorttien sekä hygieniapassien suorittamisessa, yrittäjyystaidoissa sekä asennekasvatusta sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen ymmärtämiseksi. Projektiin mukaan tulevien kanssa tehdään yksilöllinen elämäntilanteen kartoitus ja suunnitelma ja he oppivat itse ideoimaan, valmistelemaan ja hankkeistamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Projektiin osallistuvat yritykset pyritään sitouttamaan työnantajakummeiksi, jotka toimivat kokonaisvaltaisesti tukien ja ohjaten työllistämäänsä henkilöä. Perustetaan työttömien omia vertaistukitiimejä sekä työllistämisrinkejä että varamiesjärjestelmä yritysten tarpeiden pohjalta. Yhdessä Pudasjärven kaupungin työpajan kanssa luodaan uusi toimintafoorumi työttömien keskinäistä kommunikointia varten sekä www-verkkosivut toimimaan tiedotus- ja yhteistyöpisteenä työttömien ja yritysten välillä. Projekti auttaa toiminnallaan kohderyhmää selviytymään eteenpäin elämässä, lisäämään osaamista ja eri osapuolten välistä yhteistyötä , ehkäisemään syrjäytymistä sekä auttaa yrityksiä turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saannin niukoista resursseista.

Pohjois-Pohjanmaan TE - keskuksen Elämäntapa - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET rinnakkaishankkeen hakemuksessa haetaan rahoitusta tähän projektiin sisältyville työvoimapoliittisille toimenpiteille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma ja noudatetaan rahoittajien suosittelemia menettelyjä ja kanavia. Tiedottamisessa hyödynnetään paikallista ja maakunnallista mediaa ja laadittavia www- sivustoja. Sidosryhmille tiedottaminen hoidetaan tiedottein.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Heti projektin alussa luodaan www-sivut jota päivitetään koko ajan ja näin tiedotetaan projektin toimenpiteistä reaaliajassa. Myös paikallisten lehtien välityksellä tiedotetaan heti projektin alkaessa projektin tavoitteista ja koko projektin ajan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Projekti osallistuu myös paikallisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin mm. markkinoille ja kyläpäiville ja tiedottaa toiminnastaan. Tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 163

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 991

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 763

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kohderyhmänä oli lapsiperheiden työttömät vanhemmat, toimeentulotukiasiakkaat, ammattikoulutetut työttömät nuoret sekä "kadonneet", jotka eivät kuulu minkään yhteiskunnallisen palvelun piiriin. Projektin tavoitteena oli kohderyhmän aktivoiminen sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Tavoitteena oli etsiä ja kehittää työ-ja toimintamahdollisuuksia omaehtoisen selviytymisen tukemiseen, yhteiskunnallisen sopeutumisen edistämiseen sekä henkilöiden osaamisen edistämiseen yksilöllisin ohjaus-ja koulutusratkaisuin. Projektin tavoitteena oli lisätä toiminnallaan eri osapuolten välistä yhteistyötä. Tarkoituksena oli auttaa syrjäytymisen ehkäisemisessä ja helpottaa yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Projektissa etsittiin ja kehitettiin erilaisia työ-ja toimintamahdollisuuksia. Yksilöohjaus oli keskeinen ja merkityksellinen työmuoto. Jokaisen projektilaisen tilanne käytiin heti alkuvaiheessa läpi, jonka pohjalta rakennettiin yksilöllinen tavoite työhön joko suoraan tai koulutuksen kautta. Yksilöohjauksen myötä tieto projektilaisen työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä selkiintyi ja heidän polkuaan työhön näin helpotettiin. Yksilöohjaus ulottui myös palveluna työnantajille. Projektista autettiin käytännön työllistämisasioissa yhdessä Te-toimiston kanssa. Muita keskeisiä työkaluja olivat palkkatuki sekä UraStartti-koulutus. UraStarttikoulututus lisäsi työelämä- ja työnhakuvalmiuksia, samoin lupakorttikoulutukset. Projektissa aloitettiin vertaistiimitoiminta projektilaisille sekä heidän perheilleen. Vertaistoiminnassa huomioitiin niin työnhaulliset teemat kuin kokonaishyvinvoinnin kehittäminenkin. Mukana oli aina vertaisia sekä asiantuntijoita eri aloilta yrittäjistä sosiaalityöntekijään. Te-toimiston palveluista tarjottiin työelämävalmennusta, työharjoittelua, työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutuskokeiluja. Lisäksi tarjottiin myös terveystarkastuksia sekä kuntoutustutkimuksia. Projektissa mukana olevia pyrittiin tukemaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja ohjattiin heidän tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Projektin loppuessa maaliskuussa 2012, projektilaisia oli 32 henkilöä. Heistä noin puolet eli 17 oli jossakin toimenpiteessä. Työttömänä oli 15 ja heistä 7 oli pitkäaikaistyöttömiä. Avoimilla työmarkkinoilla oli 3 ja tuetussa työssä 6 henkilöä. Työelämän ulkopuolella oli 8 henkilöä, 4 heistä oli koulutuksessa ja 3 kuntouttavassa työtoiminnassa. Työsuhteet rakentuivat niin, että noin puolet työnantajista oli yksityiseltä ja puolet julkiselta sektorilta.