Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10861

Projektin nimi: Elämäntapa - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mari Tuomikoski

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: mari.tuomikoski(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 436 8211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pudasjärvellä asuvat lapsiperheiden työttömät vanhemmat, ammattikoulutetut työttömät nuoret, pienituloiset toimeentulotukiasiakkaat sekä ns.kadonneet eli he, jotka ovat hankkineet peruskoulutuksen mutta eivät ole työelämässä eivätkä työvoimahallinnon rekistereissä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Em. kohderyhmien perheet sekä pudasjärveläiset yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pudasjärven kaupungin korkea työttömyysaste, pudasjärvisten työttömien alhainen koulutustaso tai ammattikoulutuksen huono hyödynnettävyys Pudasjärvellä sekä muuttotappio ovat taustana Elämäntapa-projektin tarpeellisuudelle. Projektin kohderyhmänä ovat Pudasjärvellä asuvat lapsiperheiden työttömät vanhemmat, ammattikoulutetut työttömät nuoret, pienituloiset toimeentulotukiasiakkaat sekä kadonneet eli he, jotka ovat hankkineet peruskoulutuksen mutta eivät ole työelämässä eivätkä työvoimahallinnon rekistereissä. Projektin päämääränä on kohderyhmän aktivoiminen sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Kannustamalla aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan ja itsensä tavoitteelliseen kehittämiseen luodaan mahdollisuuksia ulkoiseen yrittämiseen yhdessä yrittäjyystaitojen kouluttamisen ja varamiesjärjestelmän luomisen kanssa. Pyrkimyksenä on etsiä ja kehittää työ- ja toimintamahdollisuuksia kohderyhmässä olevien omaehtoisen selviytymisen tukemiseen ja edistää yhteiskunnallista sopeutumista ja lisätä henkilöiden osaamista yksilöllisin ohjaus- ja koulutusratkaisuin. Kohderyhmään kuuluvat saavat koulutusta työnhaussa ja osaamisensa markkinoinnissa, atk- ja tulityökorttien sekä hygieniapassien suorittamisessa, yrittäjyystaidoissa sekä asennekasvatusta sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen ymmärtämiseksi. Projektiin mukaan tulevien kanssa tehdään yksilöllinen elämäntilanteen kartoitus ja suunnitelma ja he oppivat itse ideoimaan, valmistelemaan ja hankkeistamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Projektiin osallistuvat yritykset pyritään sitouttamaan työnantajakummeiksi, jotka toimivat kokonaisvaltaisesti tukien ja ohjaten työllistämäänsä henkilöä. Perustetaan työttömien omia vertaistukitiimejä sekä työllistämisrinkejä että varamiesjärjestelmä yritysten tarpeiden pohjalta. Yhdessä Pudasjärven kaupungin työpajan kanssa luodaan uusi toimintafoorumi työttömien keskinäistä kommunikointia varten sekä www-verkkosivut toimimaan tiedotus- ja yhteistyöpisteenä työttömien ja yritysten välillä. Projekti auttaa toiminnallaan kohderyhmää selviytymään eteenpäin elämässä, lisäämään osaamista ja eri osapuolten välistä yhteistyötä , ehkäisemään syrjäytymistä sekä auttaa yrityksiä turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saannin niukoista resursseista.

Tämä on rinnakkaishakemus Pudasjärven Perhekeskusyhdistyksen Elämäntapa -projektihakemukselle. Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan TE - keskus hakee rahoituksen Elämäntapa - projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma ja noudatetaan rahoittajien suosittelemia menettelyjä ja kanavia. Tiedottamisessa hyödynnetään paikallista ja maakunnallista mediaa ja laadittavia www- sivustoja. Sidosryhmille tiedottaminen hoidetaan tiedottein.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Heti projektin alussa luodaan www-sivut jota päivitetään koko ajan ja näin tiedotetaan projektin toimenpiteistä reaaliajassa. Myös paikallisten lehtien välityksellä tiedotetaan heti projektin alkaessa projektin tavoitteista ja koko projektin ajan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Projekti osallistuu myös paikallisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin mm. markkinoille ja kyläpäiville ja tiedottaa toiminnastaan. Tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 208 515

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 364 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 530

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kohderyhmänä oli lapsiperheiden työttömät vanhemmat, toimeentulotukiasiakkaat, ammattikoulutetut työttömät nuoret sekä "kadonneet", jotka eivät kuulu minkään yhteiskunnallisen palvelun piiriin. Projektin tavoitteena oli kohderyhmän aktivoiminen sekä sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Tavoitteena oli tesiä ja kehittää työ- ja toimintamahdollisuuksia omaehtoisen selviytymisen tukemiseen, yhteiskunnallisen sopeutumisen edistämiseen sekä henkilöiden osaamisen edistäminen yksilöllisin ohjaus- ja koulutusratkaisuin. Projektin tavoitteena oli lisätä toiminnallaan eri osapuolten välistä yhteistyötä. Tarkoituksena oli auttaa syrjäytymisen ehkäisemisessä ja helpottaa yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Projektissa etsittiin ja kehitettiin erilaisia työ- ja toimintamahdollisuuksia. Yksilöohjaus oli keskeinen ja merkityksellinen työmuoto. Jokaisen projektilaisen tilanne käytiin heti alkuvaiheessa läpi, jonka pohjalta rakennettiin yksilöllinen tavoite työhön joko suoraan tai koulutuksen kautta. Yksilöohjauksen myötä tieto projektilaisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä selkiintyi ja heidän polkuaan työhön näin helpotettiin. Yksilöohjaus ulottui myös palveluna työnantajille. Projektista autettiin käytännön työllistämisasioissa yhdessä TE-toimiston kanssa. Muita keskeisiä työkaluja olivat palkkatuki sekä UraStartti -koulutus. UraStartti -koulutus lisäsi työelämä- ja työnhakuvalmiuksia, samoin lupakorttikoulutukset. Projektissa aloitettiin vertaistiimitoiminta projektilaisille sekä heidän perheilleen. Vertaistoiminnassa huomioitiin niin työnhaulliset teemat kuin kokonaishyvinvoinnin kehittäminenkin. Mukana oli aina vertaisia sekä asiantuntijooita eri aloilta yrittäjistä sosiaalityöntekijään. TE-toimiston palveluista tarjottiin työelämävalmennusta, työharjoittelua, työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutuskokeiluja. Lisäksi tarjottiin myös terveystarkastuksia sekä kuntoutustutkimuksia. Projektissa mukana olevia pyrittiin tukemaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja ohjattiin heidät tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Projektin loppuessa maaliskuussa 2012, projektilaisia oli 32 henkilöä. Heistä noin puolet eli 17 oli jossain toimenpiteessä. Työttömänä oli 15 ja heistä 7 oli pitkäaikaistyöttömiä. Avoimilla työmarkkinoilla oli 3 ja tuetussa työssä 6 henkilöä. Työelämän ulkopuolella oli 8 henkilöä, 4 heistä oli koulutuksessa ja 3 kuntouttavassa työtoiminnassa. Työsuhteet rakentuivat niin, että noin puolet työnantajista oli yksityiseltä ja puolet julkiselta sektorilta.

Projektilla oli käytettävissä palkkatukimäärärahaa 233 000€ ja työvoimakoulutusmäärärahaa 82 000€. Palkkatukirahoja käytettiin yhteensä 137 325,08€ (59%) ja koulutusrahoja 77 184,90€ (94%). Palkkatuella työllistyi yhteensä 23 henkilöä kolmannelle sektorille, yrityksiin ja kunnalle. Uusia työpaikkoja saatiin 5 kappaletta ja projektissa tehtiin yhteistyötä 23 yrityksen kanssa. UraStartti -koulutuksessa oli mukana 34 opiskelijaa ja lupamuotoisia korttikoulutuksia suoritettiin yhteensä 12 kappaletta.