Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10862

Projektin nimi: Chili, Tieto ja sosiaalinen integraatio työ- ja oppimisnäkyjen mahdollistajana

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin sosiaalivirasto, Hallinto- ja kehittämiskeskus,Kehittämispalvelut

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: PL 8502/Lehto

Puhelinnumero: 09-3104011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hel.fi

Projektin kotisivun osoite: www.chillari.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Tyyskä

Asema: Kehittämispäällikkö vs.

Sähköposti: ulla.tyyska(at)hel.fi

Puhelinnumero: 050-3071403

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Erityisessä syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset maahanmuuttajanaiset.
2. Naisten kautta koko perhe.
3. Myös välityömarkkinoiden toimijat; kolmannen sektorin toimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän naisten asuinalueiden toimijat: Srk, järjestöt, leikkipuistotoiminta ja alueentyönantajat.
Kotoutumisen kaksisuuntaisuus; syntysuomalaisten ja uusien suomalaisten vuorovaikutus ja yhteistyö, rasismin vähentyminen.
Kaikki hankkeen kanssa verkostoituneet toimijat. Verkostotoimijoita on noin 30.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 350, joista naisia 350

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 94, joista naisia 94

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Chili, tieto ja sosiaalinen integraatio työ- ja oppimisnäkyjen mahdollistajana-hankkeen kohderyhmänä on kielenopetusta, sosiaalista vahvistamista ja vertaistukiohjausta tarvitsevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat maahanmuuttajanaiset, joiden työmarkkinoille pääsyn esteenä on vaikea saavutettavuus (olemattomat kodin ulkopuoliset kontaktit: kotiäitiys, naisen ekskluusio) ja rajallinen mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen, esimerkiksi kielikurssien toimintaan.

Hanke edistää naisten aktiiviseen elämään pääsyä antamalla heille sekä perheen arjessa että työelämässä tarvittavia valmiuksia, kuten suomenkielen alkeet, yhteiskunnallinen tieto ja atk-opetus.Osallistujat tutustutetaan heidän oman asuinalueensa toimintoihin; kolmannen sektorin, harrastetoiminnan ja työelämän mahdollisuuksiin. Naiset saavat myös tietoa heidän lapsilleen sopivista alueellisista harrastetoiminnoista.

Hanke toimii Itä- ja Pohjois-Helsingin alueella ja sen kiinteät toimintatilat ovat Mellunmäessä, kantaväestön asukastoiminnan tiloissa. Korvatunturintielle sijoittuvissa tiloissa hankkeella on SOVAKI-kursseja (sosiaalisen vahvistamisen ja kielen alkeet), vertaisryhmätoimintaa sekä avointa ja suunniteltua toimintaa yhdessä kantaväestön kanssa. Vertaisryhmiä toteutetaan myös Pohjois-Helsingin alueella. Kurssilla naisilla johdatellaan oppimis- ja työnäkyjen syntyyn. Perhekeskuksen kerhotoiminta hoitaa kurssilaisten 1-3-vuotiaat lapset SOVAKI-kurssin ajan. Työelämään tutustumiskäynnit ja oman asuinalueen aktiviteetteihin kiinnittyminen sekä ystävien saaminen edistävät koheesiota. Kurssin jälkeen naiset ohjautuvat työharjoitteluun tai kielen jatko-opintoihin. Mellari-tilassa on mahdollisuus jatkaa myös Työvenopiston atk-kursseilla tai kieliopinnoissa.

Aktiivisten naisten perheissä hyvinvointi kasvaa ja kotoutuminen on saman rytmistä, vaimo ei jää kielitaidottomana kotiin. Yhteinen toiminta kantaväestön kanssa rakentaa kulttuurien välistä kanssakäymistä ja vahvistaa naisten toimijuutta. Hanke tarjoaa myös informaatiota ja keskustelua miehille, jos vaimon kodin ulkopuolinen toiminta on uutta.

Hanketta hallinnoi Helsingin Sosiaaliviraston Kehittämiskeskus ja työmallien kehittämistoiminta tuotetaan lapsiperheiden palvelujen kentässä, yhteistyössä verkoston kanssa.

Hanke tuottaa maahanmuuttajanaisten matalan kynnyksen opetukseen sopivan SOVAKI-mallin ja monitoimijaisen yhteistyömallin. SOVAKI-malli siirtyy lapsiperheiden palvelujen aluetoimintoihin hankkeen aikaisen työvaihdon, dialogin sekä strukturoidun mallin kautta.

Lapsiperheiden palvelujen kumppaneita hankkeessa ovat Monika-Naiset Litto ry., Väestöliiton Kotipuu, Helsingin Työväenopisto, Diak, Helsingin Terveyskeskus, Suomen Mielenterveysseuran Ovi-hanke, Tyttöjen talo sekä MLL:n Uudenmaanpiirin perhekahvilat ja Amoral-hanke. Lisäksi verkostokumppaneina on Maahanmuuttoyksikkö, viraston aluetyö ja useita hankkeita ja järjestöjä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä omaa toimintaansa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotusta on tehty laajalti hankekauden 2009-2011aikana: sosiaaliviraston verkkosivuilla, suoraan jokaiselle itäisen ja pohjoisen alueen sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle, jotka voivat katsoa omien asiakkaidensa kurssitarpeet, yhteistyökumppaneille, Infopankin kautta, STT, alueuutiset, erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa (mm. Vaasan yliopiston täydennyskoulutus)
Hanke on tuottanut paljon kirjallista materiaalia jota on levitetty paikallisissa julkaisuissa (mm. Mellunmäki-lehti, alueportaali). Yhteisötasolla hanketyöntekijät ovat osallistuneet eri alueellisiin työryhmiin tiedottamalla hankkeesta.
Projektilla on www-sivut www.chillari.fi, jotka päivitetään jatkuvasti. Projektin etenemistä ja innovaatioita voidaan seurata valtakunnallisesti.
Helsingin alueella projektin toiminnan prosessi viedään alueellisiin perhekeskuspalvelujen että sosiaalisen tuen johtoryhmiin. Samoin kuljetetaan prosessia yhteistyökumppaneiden johtoryhmissä. Näin on mahdollista havaita toiminnan vaikutus ja suunnata suunnittelua ja budjetointia pysyviä rakenteita ajatellen.
Projektipäällikkö ja toiminnan ja johtamisen tuki vastaavat johtoryhmätiedottamisesta.
Lapsiperheiden palvelujen toiminnan ja johtamisen tuki avustaa projektia tiedotusvälineiden kautta tiedottamisessa, esim. lehtijuttujen kirjoittamisessa. Projekti ja sen merkittävät vaikutukset pyritään saamaan näkyväksi myös kv-foorumeilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke tuo esiin sekä hyvät käytännöt että epäonnistumiset tai korjausta vaatineet toimenpideratkaisut.
Hankkeella ei ole ongelmaa tiedon levittämisen kannalta, koska tieto valuttautuu johtoryhmiin ja toiminta implementoituu olemassa oleviin toimintoihin pitkin projektia.
Projektin toimivia käytäntöjä on kokeiltu ja kehitetty vuosien 2009-2011 aikana. Käytännöistä on tiedotettu eri toimijoille. 2012 aikana strukturoitua mallia levitetään .
Toiminnan ja johtamisen tuki antaa implementoinnin tukea ja hoitaa kumppanuussuhteita.
SOVAKI-malli on kaikkien halukkaiden kokeiltavissa ja hanketyöntekijät avustavat ja antavat tukea.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 640 878

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 617 352

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 753 974

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 723 272

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

HANKE KEHITTI VUOSIEN 2009-2011 AIKANA SOVAKIMALLIN. SOSIAALISEN VAHVISTAMISEN JA KIELEN OPPIMISEN TOIMINNAN KOKONAISUUDEN MAAHAN MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAANNUTTAJANA:

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN JA KIELI, SOVAKI -kurssit. SOVAKI-KURSSIEN TULOKSIA: 94 naista osallistui kursseille vuosien 2009-2011 aikana. Suurin osa oli 25-44 vuotiaita.73% oli naimisissa tai avoliitossa. 87% oli lapsia. Puolella oli perusasteen koulutus. Kurssit antoivat oman elämän hallinnan tietoa ja taitoja. Kielen alkeita opeteltiin toiminnallisia ja vuorovaikutteisin menetelmin. Kursseilla vieraili yhteistyökumppaneita. Kurssilaiset perehdytettiin oman asuinalueen toimintoihin ja mahdollisuuksiin. Työelämään tutustuttiin pienryhmissä. Työ- ja oppimisnäyt kirjattiin. Kurssilaiset saivat osallistumistodistuksen. Osallistujille etsittiin jatkopolut, uudet kurssit, opiskelu- tai työharjoittelupaikat. Vertaisryhmämahdollisuutta tarjottiin idän ja pohjoisen Helsingin alueella: Mellarin kulttuuri ja vapaa-ajantilassa, leikkipuistoissa ja asukastaloissa.
LASTENHOITO: Kurssien aikana osallistujien 1-3-vuotiaille lapsille järjestettiin lastenhoito. Lastenhoito oli tavoitteellista, ammatillista ja tapahtui suomen kielellä. LASTENHOIDON TULOKSIA: Lasten kotoutumisprosessi edistyi ja siirtyminen esimerkiksi kunnalliseen päivähoitoon helpottui. Vanhemmat kokevat lapsen yksilönä huomioon ottavan hoitomuodon hyväksi. Lapsen hyvinvointi vaikutti positiivisesti koko perheen hyvinvointiin. Luottamus suomalaiseen päivähoitojärjestelmään vahvistui.

VERTAISRYHMÄT: VERTAISRYHMISSÄ OSALLISTUJIA OLI 2009- 2012 yhteensä 2860 asiakaskäyntiä: 2009 naisia ryhmissä 280, lapsia ryhmien aikana 65, maat yhteensä 13, palvelukielet 10, 2010 naisia ryhmissä 900, lapsia ryhmien aikana 282, maat yhteensä 34 palvelukielet 6, 2011 naisia ryhmissä 1064, lapsia ryhmien aikana742, maat yhteensä 33 palvelukielet 5. 2012 naisia ryhmissä 615, lapsia, 346, maat yhteensä, 18, palvelukielet, 4

SOSIAALIOHJAUKSET VUOSIEN 2009- 2012 AIKANA OLIVAT YHTEENSÄ 362: 2009 henkilökohtaisen ohjauksen asiakkuuksia yhteensä 25, yhteydenottoja 243 palvelukielet 6, maat yhteensä 14, 2010 henkilökohtaisen ohjauksen asiakkuuksia yhteensä 135, yhteydenotot 422, palvelukielet 7, maat yhteensä 14, 2011 henkilökohtaisen ohjauksen asiakkuuksia yhteensä 134, yhteydenotot 244, palvelukielet 7, maat yhteensä 24, 2012 henkilökohtaisen ohjauksen asiakkuuksia yhteensä 68, yhteydenotot 181, palvelukielet 4,maat yhteensä 7. Sosiaaliohjauksen palvelukielet olivat (kielet suomi, venäjä, arabia, kurdi, englanti, ranska, somalia, persia, bosnia ja espanja).

Vertaisryhmien keskusteluissa yleisimpinä aiheina esiintyivät: Yksinäisyyden kokemukset. Naisilta puuttui tieto omista oikeuksista palvelujärjestelmässä (esim. kela, sosiaalitoimisto, terveydenhoitopalvelut). Oma kotoutumisprosessi oli kesken eivätkä he saaneet siihen apua tai eivät osanneet hakea sitä. Velvollisuudet kotimaassa asuvan perheen elättämiseen ja rasismin kokemukset.

Asiakaspalautteen ja arvioinnin perusteella vertaisryhmätoiminnan keskeisimmät merkitykset olivat: Omien kokemusten jakaminen. Omaa elämäntilannetta ymmärtävien ihmisten löytyminen ja mahdollisuus ystävystymiseen. Ryhmäläisten henkilökohtaiseen tilanteeseen saatu tuki, tilanteen muuttuminen. Omien voimien ja voimavarojen löytyminen ryhmän avulla. Asioihin vaikuttaminen yhdessä. Tiedon jakaminen ja vaihto palveluista, tuista ja arkea helpottavista ratkaisuista.

YKSILÖOHJAUKSEN TULOKSIA: Yksilö/sosiaaliohjaukset vuosien 2009 - 2012: Elämänhallinta 54%: tukikeskustelu, kulttuuritulkkaus, kotikäynnit, Monika-Naiset Liitto ry:n Mona-kodin, MoniNaisten talon ja Voimavarakeskuksen tuki. Palveluohjaus 48%: asiointiapu, asuntopalvelu, sosiaaliohjaus, atk ja Internet -opastus, koulutus ja suomen kielen kurssit. Palveluun ohjaus 31%: Kela, poliisi ja työ- ja elinkeinotoimisto. Lasten ja perheiden palvelut 45%: lastenhoito, lastensuojelu, sosiaalitoimisto, leikkipuistot ja turvakoti. Terveydenhuoltopalvelut 13%: neuvola, laboratorio, lääkäri, terveyskeskus ja psykologi.

VERKOSTON TULOKSIA: Verkostokontaktien kautta on pohdittiin yleisellä tasolla sopivia ratkaisuja asiakasperheiden tarpeisiin sekä keskusteltiin teoreettisemmin aihealueen problematiikasta. sekä yhteisötasolla että laajemmin yhteiskunnassa. Monitoimijainen verkosto löytää ja ohjaa naiset lähimpään alueelliseen SOVAKI- toimintaan.

Mallia voidaan soveltaen toteuttaa esimerkiksi leikkipuistojen, asukastalojen ja kulttuuritilojen kaltaisissa ympäristöissä. Malli motivoi, aktivoi ja saattelee muun alueellisen toiminnan piiriin ja ohjaa eteenpäin oppimisen ja työllistymisen poluilla.

Hankkeen mallista tehty käsikirja ja se on viety Helsingin sosiaaliviraston Helmiseen tietopalvelun sivustolle (Helminen - Työn tuki - Tietopalvelu - Julkaisusarjat - Oppaita ja työkirjoja).