Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10863

Projektin nimi: Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6

Puhelinnumero: 017-2556000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: tapahtumaverkosto.blogspot.com

Vastuuhenkilön nimi: Hilkka Lassila

Asema: vs. tutkimuspäällikkö

Sähköposti: hilkka.lassila(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044-785 6088

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankeen lopullinen kohderyhmä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan ja matkailualan ammatillisen (toinen aste) koulutuksen opiskelijat ja opettajat.

Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa yksityisiin henkilöihin, mutta myös maaseudulla toimivien mikroyrityksiin sekä Pohjois-Savon tapahtumiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

o Pohjois-Savon alueen kunnat, matkailualan yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat
o hankkeeseen mukaan tulevat yksityishenkilöt
o Kuopion Matkailupalvelu Oy:n henkilöstö
o Pohjois-Savossa toimivat matkailuyritykset ja yritysverkostot
o Pohjois-Savon alueen tapahtumajärjestäjät
o Pohjois-Savossa toimivat muu yritystoiminta, kuten vähittäiskauppa ja huoltamot
o Alueen tapahtumiin ja matkailuun liittyvät julkishallinnon edustajat
o Matkailun opetus- ja tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisia 29

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu on Pohjois-Savon alueella merkittävä työllistäjä ja tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa alueen elinkeinon tuntevia osaavia ammattilaisia palvelemaan kasvavia matkailijavirtoja. Siksi matkailun koulutuksen tulisi vastata työelämän osaamistarpeita ja tukea työelämää ja yritystoimintaa palvelevia rakenteita kehittämällä koulutusta työelämälähtöiseksi ja työelämäläheiseksi. Osaamis- ja työvoimatarpeiden kohtaanto-ongelmaan on vastattava kehittämällä ja tukemalla uudenlaisia, työelämän tarpeita vastaavia ja oppijan ammatillisen kehittymisen takaavia oppimisen malleja.

Tapahtumamatkailu on yksi matkailustrategiassa esille nostettu kehittämisen painopiste Pohjois-Savossa ja se on maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvava matkailun ja vapaa-ajan sektoreista. Tapahtumilla on myös huomattava välitön ja välillinen matkailun tulo- ja työllistämisvaikutus Pohjois-Savossa.

Hankkeen tavoitteena on
- kehittää osaamiskumppanuuksia matkailualan ammattikorkeakoulutuksen, matkailualan ammatillisen koulutuksen ja erilaisten matkailualan työympäristöjen välille
- edistää kyseisten toimijoiden osaamisverkostojen toimintaa matkailupalvelujen kehittämiseksi
- edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia
- luoda uusia sosiaalisia innovaatioita kehittämällä rakenteita, jotka edistävät matkailuopiskelijoiden ja paikallisten asukkaiden kansainvälisyyttä ja kansainvälistymistä
- parantaa matkailuopiskelijoiden työelämäläheisyyttä uusien työtilaisuuksien luomiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi
- siirtää alueen yritystoimintaa ja yrittäjyyttä edistävää uutta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimustietoa ja osaamista matkailutoimijoiden ja matkailun kehittäjien käyttöön
- kehittää ja toteuttaa matkailutuotteiden tuotekehitystä ja osaamiskumppanuuteen perustuvia yhteistyömalleja siten, että ne leviävät ja juurtuvat pysyviksi käytännöiksi

Matkailualan koulutusjärjestelmän kehittämiseksi tehtävät konkreettiset toimenpiteet kohdentuvat kolmeen toimintalinjaan. Toimenpiteet luovat uusia oppimisen malleja, osaamiskumppanuuksia ja palvelurakenteita Pohjois-Savon matkailuelinkeinon tueksi.

Tl 1: Verkosto-osaamisen kehittäminen
Tl 2: Majoituselinkeinon osaamisen laajentaminen yksityiselle sektorille
Tl 3: Matkailun ohjelmapalvelujen tuotteistamisosaamisen kehittäminen yksityisellä sektorilla

Hanke tukee ja edistää oppilaitosten ja elinkeinoelämän verkostomaisten toimintamallien ja uusien osaamiskumppanuuksien kehittymistä ja edistää korkeakoulujen tutkimustiedon ja osaamisen siirtymistä alueen käyttöön.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan Savonia-amk:n ja Savon ammatti- ja aikuisopiston matkailualan opettajien ja opiskelijoiden toimesta muodostamalla osaamiskumppanuus, johon osallistuu molempien organisaatioiden edustajia toimenpiteiden vaatimassa laajuudessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aloitusvaiheessa projektista laaditaan esite (sähköinen ja paperinen), jota jaetaan alueen matkailun ja tapahtumien toimijoille sähköpostilla ja postitse (tammi-maaliskuu 2009).

Toimenpiteistä tiedotetaan kaikkia tapahtumajärjestäjiä suoraan sähköpostilla. Toimijoista kerätään sähköpostiosoitteet, joita käytetään hankkeen koko ajan tiedottamiseen.
Myös muiden toimijoiden osalta pyritään tiedottamiseen käyttämään sähköpostia.

Hankkeesta tiedotetaan lehti-ilmoituksin yksityisten henkilöiden rekrytoimiseksi.

Projektin toiminnasta laaditaan lehdistötiedotteita tiedotusvälineille ja pyritään yhteistyössä eri tiedotusvälineiden kanssa tiedottamaan alueen toimijoille ja väestölle hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Mm. kotimajoitustoiminnasta on julkaistu artikkeleita lehdissä, internetissä ja tehty juttuja RadioSavoon.

Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista laaditaan loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä ja paperisena versiona.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa syntynyt tapahtumamatkailuun liittyvä koulutuksen yhteistyömalli säilytetään jatkuvana käytäntönä. Kokemuksia hyvistä käytännöistä voidaan levittää matkailuopettajien valtakunnallisen seminaarin yhteydessä kaikilla matkailukouluttajille.

Loppuraportti leviää valtakunnallisen matkailutoimijoiden sähköisen tiedotuskanavan kautta kaikille matkailuopettajille ja myös muille alustalle kirjautuneille matkailutoimijoille tiedoksi.

Hankkeen tuloksena kehitetyt matkailutuotteet jäävät pysyviksi myytäviksi tuotteiksi Kuopion Matkailupalvelu Oy:n tarjontaan ja ne liitetään tulevaisuudessa osaksi sähköistä portaalia. Hankkeessa kehitettyjä palveluja voidaan jatkossa täydentää uusilla palvelujen tarjoajilla kysynnän mukaan ja levittää uusille alueille (kiinnostusta ovat ilmaisseet mm. Iisalmi, Varkaus ja Hyvinkää).

Kehitetty tapahtumajärjestäjien ja matkailutoimijoiden verkosto siirtyy verkoston toimijoiden edelleen kehitettäväksi ja käytettäväksi yhteistyöfoorumiksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 583

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 998

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 128 397

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin ajalla 27.3.2009-31.3.2011.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakoulun ja toisen asteen matkailualan kolutusta ja lisätä yhteistyötä matkailualan koulutuksen toteutuksessa. Tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen matkailukoulutuksen yhteistyömalli, jota jatkossa voidaan levittää käytettäväksi myös muilla koulutusaloilla. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää oppilaitosten ja elinkeinoelämän verkostomaisten toiminta-mallien ja uusien osaamiskumppanuuksien kehittymistä. Hankeen kohderyhminä olivat opiskelijat ja opettajat, kotimajoitusta ja ohjelmapalveluja matkailijoille tarjoavat yksityishenkilöt. Hankkeen hyödynsaajia olivat Pohjois-Savon alueen kunnat, matkailualan yrittäjät, Kuopion Matkailupalvelu Oy, Savon Matkailu, tapahtumajärjestäjät sekä muu yritystoiminta, kuten vähittäiskauppa ja huoltamot ja julkishallinnon edustajat.
Toimenpiteet kohdentuivat kolmeen toimintalinjaan: 1) Konkreettisen tapahtumajärjestäjien ja matkailualan verkoston suunnittelu ja toiminnan aloitus (Verkosto-osaamisen kehittäminen), 2) Yksityismajoituskapasiteetin kartoitus, tuotteistaminen ja palvelujen tarjoajien koulutuksen käynnistäminen (Majoituselinkeinon osaamisen laajentaminen) ja 3) Muiden matkailutuotteiden mahdollisuuksien kartoitus, tuotteistaminen ja palvelujen tarjoajien koulutuksen käynnistäminen (Matkailun ohjelma
palvelujen tuotteistamisosaamisen kehittäminen). Verkosto-osaamisen kehittämisen toimenpiteiden tarkoituksena oli luoda malli Pohjois-Savon tapahtumatoimijoiden yhteistyöverkostoksi. Hankkeen aikana järjestettiin tapahtumatoimijoiden alueellisia tilaisuuksia.Alueilla toimivat yhteyshenkilöt. Alueet eli Pohjois-Savon tapahtumatoimijoiden osaverkostot
olivat: Ylä-Savo, Tahko/Koillis-Savo, Kuopion seutu, Sisä-Savo ja Varkauden-Pieksämäen seutu.
Hanke järjesti neljä Pohjois-Savon tapahtumatoimijoille tarkoitettua koulutus- ja infotilaisuutta, joiden
aiheina olivat markkinointi, viranomaismääräykset tapahtumien järjestämisessä sekä tapahtumien rahoitus
ja sponsorointi sekä Benchmarking-matkan Tampereelle. Hanke osallistui alueen tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen luoden opiskelijoille työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja.
Majoituselinkeinon osaamisen laajentamisen osiossa suunniteltiin ja kehitettiin järjestelmä
kotimajoitusten tarjoamiseksi matkailijoille. Hankkeen aikana järjestettiin info- ja koulutustilaisuuksia.
Kohteiden markkinoinnista ja myynnistä vastasi Kuopion Matkailupalvelu Oy ja kohteet tuotteistettiin ja
markkinointi materiaalit suunniteltiin ja toteutettiin osana opiskelijoiden opintojaksoja. Kesän 2009
pilotointiin osallistui 13 kohdetta, kun kesällä 2010 oli 39 kohdetta. Toimintakonsepti tuotettiin kirjallisena
Savonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.
Majoituselinkeinon osaamisen laajentaminen osiossa tavoitteena oli suunnitella ja kehittää kotiympäris-
tössä tuotettavia ns. life-style -tyyppisiä ohjelmapalveluja lähinnä ulkomaalaisille matkailijoille. Toiminnan
tavoitteena oli luoda kymmenen ohjelmapalvelua, mutta tavoitetta laskettiin kuuteen, koska Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hankkeelle antaman lausunnon mukaan aamupalapalvelujen tarjoamisen ohella tarjottavat ruokapalvelut eivät ole enää ns. pienimuotoista toimintaa ja siten laajempi kotiympäristössä tarjottavat ruokailupalvelut vaativat tarkastettavat elintarviketilat. Hankkeessa on kehitetty tapahtumamatkailun koulutukseen uusi opetuksen yhteistyömalli, jonka lähtö-kohtana on sekä tapahtumaorganisaation että opiskelijoiden saaman hyödyn varmistaminen. Keskeisenä ajatuksena on, että eri koulutusasteiden opiskelijoiden työskentely tapahtumissa toteutuu suunnitelmal-lisesti, opetussuunnitelmien määrittelemiä osaamistavoitteita tukien ja tapahtumia tuottavien organisaati-oiden ja tahojen etuja palvellen.
Hankkeessa on kehitetty Pohjois-Savon tapahtumatoimijoiden verkoston toteutusmalli, joka koostuu viidestä alueellisesta osaverkostosta. Verkostoa koordinoi Kuopion Matkailupalvelu Oy, joka kehittää verkostoa edelleen. Verkoston toiminnan jatkosuunnittelun pohjaksi toteutettiin kysely Savonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Verkoston tiedonjako- ja keskustelukanavaksi on kehitetty blogisivusto.
Hankkeen toimintoihin on osallistunut yhteensä 88 Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijaa, joiden tapahtumamatkailu- ja majoituspalvelujen tuotteistamisosaaminen on lisääntynyt. Lisäksi 12 opettajan käytännön osaaminen sekä työelämälähtöisyys ja läheisyys ovat lisääntyneet. Hankkeen toimintoihin on osallistunut yhteensä 49 eri organisaatiota, joiden toimijat ovat lisänneet tietämystään ammattikorkeakoulun ja toisen asteen matkailualan opetuksesta, muista palveluista ja toiminnasta yleensä. Hankkeen toteuttajatahojen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö on sujunut hyvin. Hankkeen toimijat ovat toimineet aktiivisesti, joskin pieniä aikataulullisia ongelmia toimintojen toteutuksessa ilmeni.