Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10865

Projektin nimi: Pohjois-Karjalan Verkko-Opisto

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Osoite: Tulliportinkatu 3

Puhelinnumero: 013 244200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pkky.fi/verkko-opisto

Vastuuhenkilön nimi: Veli Mäkinen

Asema: suunnittelujohtaja

Sähköposti: veli.makinen(at)pkky.fi

Puhelinnumero: 013 244 2201

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen ja aikuisopiston verkko-opiston kehitystyöhön ja pilottien toteuttamiseen osallistuvat opettajat ja kouluttajat ja tietotekninen henkilöstö. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös koulutuskuntayhtymän alueen kumppaniyritykset ja niiden työntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja edunsaajina ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstö, kouluttajat, esimiehet ja tietotekninen henkilöstö, opiskelijat ja alan yritykset ja työpaikat ja jatko-opintojen oppilaitokset.

Nuorisoasteen opiskelijoita PKKY:ssä on noin 5500 ja aikuisopiskelijoita noin 2500. Työssäoppimisen kautta työelämäyhteyksiä on noin 2800 yritykseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 139, joista naisia 87

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PKKY:n verkko-opisto -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kytkeä verkko-opetus tiiviisti osaksi
koulutuksen järjestäjän prosesseja ja toimintatapoja. Verkko-opetus, sen kehittäminen ja siihen liittyvät muut toiminnat pohjautuvat PKKY:n strategioihin ja opetussuunnitelmiin sekä kansallisiin
tietoyhteiskuntatavoitteisiin. Hankkeen tuloksena syntyy maakunnallinen verkko-opiston malli ja toimintatapa, joka täydessä laajuudessaan toimiessa varmistaa osaltaan mm. laaja-alaisen koulutus- ja kurssitarjonnan koulutuspaikkakunnasta riippumatta.

Verkko-opetuksen kehittäminen kuuluu pedagogisen johtamisen prosesseihin ja on osa muuttuvan opettajuuden ja muutoksen hallintaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisasiantuntijoiden osaamista, kehittää tarvittavia tietojärjestelmiä ja menetelmiä sekä luoda toimintamalleja, joilla voidaan tehostaa kokonaisuuden hallintaa. Samalla kehitetään organisaation yhteistyöprosesseja siten, että tieto- ja viestintätekniikka ja tietohallinto pystyvät yhdessä ennakoivasti vastaamaan teknologian muutoksiin. Sosisaalisen median välineeksi kehitetään mm. wiki-pohjaista ympäristöä. Tietojärjestelmien tekniseen kehittämiseen ja integrointiin käytetään tietohallinnon ja TVT:n asiantuntijoita.

Projektin tuloksena pystytään tukemaan sekä opiskelijoita että työelämää opiskelussa ja
yhteistyöprosesseissa. Kehittämällä verkko-opetuksen helppokäyttöisyyttä saadaan työpaikkaohjaajien koulutusta ja yitysten ja työpaikkojen henkilöstökoulutusta sähköiseen ympäristöön. Työelämälle on saatu myös malli osallistua tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Opiskelija tutustuu jo opiskelun aikana tieto- ja viestintätekniikan toimintatapoihin ja tietojärjestelmiin, joita käytetään tai otetaan käyttöön työelämässä.

Opettajien näkökulmasta tavoitteena on luoda ympäristö, jossa työskentely on helppoa ja motivoivaa ja jossa voidaan syventyä pedagogiseen ajatteluun. Erityisasiantuntijoiden oman osaamisen kehittämistä tuetaan ohjauksella ja konsultoinnilla. Erityisosaamista on opettajien saatavissa ePajan kautta. Suunnitellaan ePajan toiminta tukemaan opettajien materiaalituotantoja.

Tavoitteena on tuottaa uusi työelämäportaali, joka tuottaa kohdennetusti palveluita ja tietoa työelämän tarpeisiin ammatillisen koulutuksen ja kehittymisen näkökulmasta.
Toimintamallina on oppiminen, jossa tiedon ja osaamisen tuottajina ovat työelämä, opiskelija ja opettaja ja vastaavasti oppijoina työelämä, opiskelija ja opettaja. Opettajan rooli ohjaajana korostuu mallissa.
Tavoitteena on löytää myös toimintamalleja, joissa työelämän sähköiset ympäristöt tuodaan osaksi opiskelijan sähköisiä oppimisympäristöjä.

Verkostoituminen itäsuomalaisten ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa tarjoaa mahdollisuuden jakaa osaamista ja hyötyä parhaista käytännöistä. Tavoitteena on vähentää päällekkäistä toimintaa. Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistymisestä ja tuloksista tiedotetaan sisäisesti varmistaen opetus- ja tukihenkilöstön ajan tasalla oleminen ja osallistumismahdollisuudet kehittämisideoineen. Lisäksi projektin vaiheista ja ajankohtaisista aiheista tiedotetaan PKKY:n käytäntöjen mukaisesti sähköpostilla, intranetissa ja www-sivuilla. Projektille laaditaan omat kotisivut. Projektia esitellään PKKY:n muun tiedotuksen yhteydessa. Isoammattiverkoston kautta tehtävällä kokemusten jakamisella on suuri merkitys.

Kuntayhtymän johtoryhmä (mm rehtorit) on keskeinen väylä viedä yhtenäisiä menettelyjä oppilaitosten käsittelyyn.

Kuntayhtymän sähköiseen kuukausitiedotteeseen laitetaan tarvittavat keskeiset tiedot, kuntayhtymän intranet toimii yhtenä tiedotuskanavana ja Internet ulkoisessa tiedottamisessa.

Hankkeesta tiedotetaan Itä-Suomen koulutuksen järjestäjien palavereissa ja valtakunnallisesti koulutuksen järjestäjien pedagogisessa työryhmässä ja seminaareissa.

Työelämälle tiedotetaan koulutusalojen maakunnallisten ohjausryhmien kautta, toimintamalli liitetään osaksi työpaikkaohjaaja koulutusta. Työelämän tiedottamisessa aktivoidaan koulutusaloja, jolloin tiedottaminen lisää myös luontevasti koulutusalojen työelämäyhteistyötä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotus hankkeen käynnistyessä.

Tiedotustoiminta ja kokemusten jakaminen projektipäällikön, asiantuntijoiden, opettajien ja koulutusyksiköiden kesken kokemuksista, onnistumisista, epäonnistumisista ja merkittävistä innovaatioista toimintojen järjestämisessä koko hankkeen aikana.

Tiedotus ja hyvien mallien jakaminen toiminnan ollessa täydessä laajuudessa ja hankkeen päättymisvaiheessa toimintamallien juurruttamisen yhteydessä.

Yhteistyö Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentässä rehtori- ja kehittämisryhmissä on vuosittaista. Yhteistyö valtakunnan tasolla vastaavien hankkeiden kesken ja eri foorumeilla tiedottaminen hankkeen tuloksista.

Itä-Suomen ammattiverkoston kautta käytäntöjä arvioidaan koko hankkeen aikana. Osaprojektien tuloksia siirretään kaikkien toimijoiden käyttöön niiden valmistuttua esim. koulutuspaketit, kurssit, oppimisaihiot, käytänteet ja tietojärjestelmät.

PKKY:n sisällä käytäntöjen levittämisestä huolehtiin projektipäällikkö yhdessä TVT-tiimin kanssa koulutusaloille ja yksiköihin. OPS-uudistuksen yhteydessä käytännöt viedään uusiin opetussuunnitelmiin ja käytännön opetuksen suunnitteluun.

Tuloksien siirtäminen työelämään tapahtuu erityisesti toteutettavan portaalin kautta sekä työssäoppimisen prosessin yhteydessä. Hyvät käytänteet työelämäyhteistyöhön liitetään osaksi työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalia. Lisäksi koulutusalojen yhteistyöstä vastaavia ihmisisä koulutetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 570 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 570 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 658 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 658 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2009-30.6.2012.

Projektin tavoitteena on ollut nostaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntämisen tasoa maakunnan kattavan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) ammatillisessa ja muussa koulutuksessa ml. yritysyhteistyö. Koulutuskuntayhtymään kuuluu ammattiopistot Valtimolla, Nurmeksessa, Lieksassa, Kiteellä, Joensuussa ja Outokummussa sekä koko maakunnan alueella toimiva aikuisopisto, jonka alla toimii kesäyliopisto ja oppisopimuskoulutus.

Hankkeen toteutus on edellyttänyt toimintamallien luomista, ohjeistuksia, valmiiden toimintatapojen arviointia ja soveltamista, toiminnan johtamista sekä strategian täsmentämistä.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa on pyritty nostamaan laajalti niin sähköisen viestinnän hyödyntämisessä osana opetusta kun taas toisaalta laajojen portaalipalvelujen tuottamisessa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota sähköisiin oppimisympäristöihin ja niihin tuotettujen palvelujen laatuun.

Toiminnan tehostamisessa keskeisenä painopisteenä on yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tukeminen.

Verkko-opetuksen ja kurssien tehokkaaseen hallintaan ja ylläpitoon tarvitaan toimivat portaalit. Opiskelija- ja opettajaportaali sekä kurssitarjotin luovat pohjan myös tuotantoprosessille. Järjestelmät pyritään integroimaan mahdollisimman tiiviisti hallinnollisiin järjestelmiin mm. käyttäjän hallinnan näkökulmasta.

Kehittämällä verkko-opetuksen helppokäyttöisyyttä saadaan työpaikkaohjaajien koulutusta ja yritysten ja työpaikkojen henkilöstökoulutusta sähköiseen ympäristöön. Uusien toimintatapojen ja -järjestelmien käyttö edellyttää myös materiaalin jakamiseen uusia palveluja ja palvelimia (oma inv. hanke). Sosiaalisen median välineeksi kehitetään mm. wiki-pohjaista ympäristöä. Laajeneva sähköisen materiaalin jakaminen pakottaa uudistamaan tuotantoprosessien kehittämisen yhteydessä myös itse tietojärjestelmiä

Hankkeen yhtenä keskeisiä tavoitteita oli luoda toimintatapoja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi yritysyhteistyössä. Tekniikan hyödyntämisellä pyrittiin vahvistamaan olemassa olevia kumppanuuksia ja luomaan uusia kumppanuuksia sekä parantamaan opiskelijoiden valmiuksia työskennellä yritysympäristöissä.

Hankkeessa lähestyttiin yritysyhteistyötä seuraavin keinoin:
1. Yhteinen alusta informaation jakamiseksi
2. Etäopiskelu yritysympäristössä
3. Koulutusmateriaalin tuottaminen yritysympäristössä
4. Yrityksen pedagogisten valmiuksien parantaminen
5. Yrityksen tuottaman materiaalin antaminen opiskelijoiden käyttöön
6. Yrityksen asiantuntijoiden antamat neuvot heidän tuotteiden oikeasta käytöstä
7. Projektiportaali

Hankkeessa toteutettiin seuraavat oppimisympäristöprojektit:
1. Opettaja- ja opiskelijaportaali
http://stp.pkky.fi (toistaiseksi käytössä vain PKKY:n tunnuksilla, konseptidokumentti on ladattavissa hankkeen verkkosivuilta.)
2. Moodle -oppimisympäristön kehittäminen
http://moodle.pkky.fi
3. Videopalvelun kehittäminen
http://video.pkky.fi
4. Wiki -pohjainen sisällön tuottamisympäristö
http://verkko-opisto.pkky.fi/mediawiki
5. Yhteisöllisen median ohjeistus
ladattavissa hankkeen verkkosivuilta
6. Projektiportaali
konsepti ja lähdekoodi ladattavissa hankkeen sivuilta, portaalia pilotoi Mahdollisuus maaseudulla -hanke.

Lisäksi hankkeessa tehtiin digitaalitekniikkaa hyödyttäviä pilottikursseja, etsittiin tuotantomalleja opetusmateriaalin tuottamiseksi ja laadittiin sopimusluonnokset opetusmateriaalien tuotantoon. Hankkeessa kehitettiin ePaja -toimintakonsepti, jossa opiskelijat tuottavat tukipalveluita opettajille digitaalisen teknologian hyödyntämiseksi. Hankkeen aikana syntyi Verkko-opiston toiminatkonsepti. Hankkeessa selvitettiin lukuisia erilaisia verkko-opetukseen ja digitaalisen teknologian hyödyntämiseen liittyviä käytänteitä. Näitä käytänteitä löytyy hankkeen sivuilta.

Hankkeessa käytiin Benchmarkkaus matkalla Englannissa Doncaster Collegessa sekä Berliinin Online Educa ja Lontoon Bett -seminaareissa.
Doncaster Collegesta saatiin runsaasti hyvää palautetta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen digitaalista tekniikkaa käyttäen.

Digitaalitekniikan huippuosaamisen seuraaminen kansainvälisellä tasolla osoittautui menestyksekkääksi. Sen lisäksi että maailmalta sai käsityksen tulevista uutuuksista ja tutustui kansainvälisiin toimijoihin, osallistuminen kv-tapahtumiin oli myös erinomaista verkkottumista. Suomalaisten osallistuminen Berliinin tapahtumaan on vuosittain vahvaa ja siellä verkottuminen yli alue- ja oppilaitosasteiden oli luontevaa.

Hanke pyrki kaikessa toiminnassaan olemaan opiskelija- ja työelämälähtöinen ja näkemään PKKY:n kokonaisuutena, johon kuului henkilöstön ohella olennaisena ja yhdenvertaisena toimijana niin opiskelijat ja kuin työelämä.

Opettaja- ja opiskelijaportaali on toteutettu siten, että samassa palvelussa on niin opiskelijoille suunnattu informaatio kuin henkilöstöllekin suunnattu.