Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10867

Projektin nimi: Työkyky-ja työtaitopassi - avain takaisin työelämään

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Osoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: 044-469 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kalajoki.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anne Mäki-Leppilampi

Asema: Perusturvajohtaja

Sähköposti: anne.maki-leppilampi(at)kalajoki.fi

Puhelinnumero: 044-469 1546

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti yli 50-vuotiaat pitkään työttömänä olleet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat ja yhdistykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti yli 50-vuotiaat. Projekti yhdistää työllistymistä edistävät ja työllisyyden esteiden poistamiseen pyrkivät tahot. Projektin tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla työttömän työkyky ja työtaito ovat mitattavissa ja todennettavissa työttömälle, Kelalle, työvoimahallinnolle ja työnantajalle. Projektissa luodaan palvelu, jossa koulutuksen avulla työtön kuntoutuu ja työllistyy. Koulutuksessa määritellään tavoitteet ja toimintamallit räätälöidään erikseen yksittäisen opiskelijan tai ryhmän mukaan. Projektin tavoitteena on opinnollinen kuntoutus eli opinnot, jotka kehittävät oppijan oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa. Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksessa ohjattua työkokeilua voidaan järjestää kuntouttavalla työtoiminnalla, työharjoittelulla, työelämänvalmennuksella tai tukityöllistämisellä. Näin työkokeiluun sisältyy ammatillisten taitojen opettelujen lisäksi ohjausta elämänhallintataitoihin ja työtaitoihin. Projektin tuloksena syntyy uudenlainen työskentelymenetelmä sekä työkyky- ja työtaitopassit. Projekti luo myös selkeät toimintamallit työttömän kuntoutumiseen ja työllistymiseen ja helpottaa työttömän siirtymistä takaisin työmarkkinoille. Lisäksi työtaitopassi-koulutusta voidaan tarjota henkilöille, jotka miettivät ammatinvaihtamista, osa-aikaeläkkeelle tai sairaseläkkeelle jäämistä taikka heille, jotka joutuvat lomautetuiksi tai irtisanotuiksi työstään. Monissa näissä tapauksissa työtaitojen päivittämisen myötä voidaan ehkäistä työttömyyttä.

Pohjois-Pohjanmaan TE - keskuksen Työkyky- ja työtaitopassi - avain takaisin työelämään - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET rinnakkaishankkeen hakemuksessa haetaan rahoitusta tähän projektiin sisältyville työvoimapoliittisille toimenpiteille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmälle tehdään koulutuksesta esite, joka jaetaan työvoimatoimiston kautta. Yrityksille ja yhdistyksille tehdään myös esite, joka jaetaan postitse. Lisäksi tiedotetaan paikallislehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa yhteistyötä tehdään Kelan, työvoimahallinnon, yritysten, kaupungin, yhdistyksien ja oppilaitosten kanssa. Sekä suunnittelu- että koulutusjaksojen aikana pidetään yhteistyöpalavereja ja myös ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Jokaisen koulutuksen alussa ja lopussa tiedotetaan paikallislehdissä ja projektin päättyessä valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 281 082

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 278 593

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 236

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 531

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työkyky- ja työtaitopassi - projektin ensisijainen tavoite on ollut opinnollisen kuntoutuksen kautta työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Opinnollinen kuntoutus on oppijan oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa kehittävää koulutusta. Projektissa on yhdistetty kaksi tai useampia työvoimapoliittista toimenpidettä. Kahden kuukauden työvoimapoliittisen koulutuksen avulla kartoitettiin asiakkaan työkykyä ja työtaitoa. Koulutuksen aikana asiakkaat kävivät terveystarkastuksessa ja tarvittaessa asiakkaille hankittiin ostopalveluna tarkempia tutkimuksia. Koulutuksessa tehtiin jokaiselle asiakkaalle työnhaku- hyvinvointi- ja jatkosuunnitelmat, joita toteutettiin koulutuksen jälkeen alkavalla neljän kuukauden pituisella jaksolla. Jakso toteutettiin aina yksilöllisen suunnitelman mukaan joko kuntouttavana työtoimintana, työharjoitteluna, työelämävalmennuksena tai palkkatukityönä. Projektissa asiakas sai henkilökohtaista valmennusta työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä siihen liittyvän työharjoittelujakson aikana. Projektissa tehtiin yksilölliset työllistymissuunnitelmat 110 pitkäaikaistyöttömälle. Edelleen työttömänä on 42, palkkatukityössä 17 ja työssä 12. Kuntouttuvan työtoiminnan on aloittanut 8 projektin asiakasta. Eläkkeelle on jäänyt 9 projektin asiakasta, samoin kuin paikkakunnalta muuttanut on 8 asiakasta. Eläkettä on hakenut 4 asiakasta ja sairaslomalla on 5 asiakasta. Koulutuksen on aloittanut 4 projektin asiakasta ja työelämänvalmennuksessa on 1 projektin asiakas. Projektissa on kehitetty työllistämistä edistäviä palveluja ja yksilöllisiä ratkaisuja mahdollistavaa aikuissosiaalityötä. Kuntoutuksen onnistumisen takaa realistinen aktivoimissuunnitelma ja työttömälle räätälöity kuntouttava työtoiminta. Paikallisen elinkeinoelämän tuntemus ja tieto työttömän arjen asioista auttavat löytämään kestäviä kuntoutumis- ja työllistymispolkuja. Jos työttömän kuntoutuminen ja työllistyminen prosessina pilkotaan eri paikkakunnille ja monen ihmisen kautta tehtäväksi, johtaa se koko prosessin katkeamiseen ja työttömän passivoitumiseen ja syrjäytymiseen.