Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10868

Projektin nimi: Työkyky-ja työtaitopassi - avain takaisin työelämään - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 436 8211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti yli 50-vuotiaat pitkään työttömänä olleet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat ja yhdistykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 120, joista naisia 81

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 110, joista naisia 44

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti yli 50-vuotiaat. Projekti yhdistää työllistymistä edistävät ja työllisyyden esteiden poistamiseen pyrkivät tahot. Projektin tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla työttömän työkyky ja työtaito ovat mitattavissa ja todennettavissa työttömälle, Kelalle, työvoimahallinnolle ja työnantajalle. Projektissa luodaan palvelu, jossa koulutuksen avulla työtön kuntoutuu ja työllistyy. Koulutuksessa määritellään tavoitteet ja toimintamallit räätälöidään erikseen yksittäisen opiskelijan tai ryhmän mukaan. Projektin tavoitteena on opinnollinen kuntoutus eli opinnot, jotka kehittävät oppijan oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa. Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksessa ohjattua työkokeilua voidaan järjestää kuntouttavalla työtoiminnalla, työharjoittelulla, työelämänvalmennuksella tai tukityöllistämisellä. Näin työkokeiluun sisältyy ammatillisten taitojen opettelujen lisäksi ohjausta elämänhallintataitoihin ja työtaitoihin. Projektin tuloksena syntyy uudenlainen työskentelymenetelmä sekä työkyky- ja työtaitopassit. Projekti luo myös selkeät toimintamallit työttömän kuntoutumiseen ja työllistymiseen ja helpottaa työttömän siirtymistä takaisin työmarkkinoille. Lisäksi työtaitopassi-koulutusta voidaan tarjota henkilöille, jotka miettivät ammatinvaihtamista, osa-aikaeläkkeelle tai sairaseläkkeelle jäämistä taikka heille, jotka joutuvat lomautetuiksi tai irtisanotuiksi työstään. Monissa näissä tapauksissa työtaitojen päivittämisen myötä voidaan ehkäistä työttömyyttä.

Tämä on rinnakkaishakemus Kalajoen kaupungin Työkyky- ja työtaitopassi - avain takaisin työelämään -projektihakemukselle. Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan TE - keskus hakee rahoituksen Työkyky- ja työtaitopassi - avain takaisin työelämään - projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmälle tehdään koulutuksesta esite, joka jaetaan työvoimatoimiston kautta. Yrityksille ja yhdistyksille tehdään myös esite, joka jaetaan postitse. Lisäksi tiedotetaan paikallislehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa yhteistyötä tehdään Kelan, työvoimahallinnon, yritysten, kaupungin, yhdistyksien ja oppilaitosten kanssa. Sekä suunnittelu- että koulutusjaksojen aikana pidetään yhteistyöpalavereja ja myös ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Jokaisen koulutuksen alussa ja lopussa tiedotetaan paikallislehdissä ja projektin päättyessä valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 005

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 311 814

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 447 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 376 411

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työkyky- ja työtaitopassi -projektin ensisijainen tavoite on ollut opinnollisen kuntoutuksen kautta työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Opinnollinen kuntoutus on oppijan oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa kehittävää koulutusta. Projektissa on yhdistetty kaksi tai useampia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Kahden kuukauden työvoimapoliittisen koulutuksen avulla kartoitettiin asiakkaan työkykyä ja työtaitoa. Koulutuksen aikana asiakkaat kävivät terveystarkastuksessa ja tarvittaessa asiakkaille hankittiin ostopalveluna tarkempia tutkimuksia. Koulutuksessa tehtiin jokaiselle asiakkaalle työnhaku-, hyvinvointi- ja jatkosuunnitelmat, joita toteutettin koulutuksen jälkeen alkavalla neljän kuukauden pituisella jaksolla. Jakso toteutettiin aina yksilöllisen suunnitelman mukaan joko kuntouttavana työtoimintana, työharjoitteluna, työelämävalmennuksena tai palkkatukityönä. Projektissa asiakas sai henkilökohtaista valmennusta työvoimapoliittisten toimenpiteiden aikana.

Projektissa tehtiin yksilölliset työllistymissuunnitelmat yhteensä 110 pitkäaikaistyöttömälle. Edelleen työttömänä on 42, palkkatukityössä 17 ja työssä avoimilla markkinoilla 12. Kuntouttavan työtoiminnan on aloittanut 8 projektin asiakasta, eläkkeelle on siirtynyt 9 henkilöä ja paikkakunnalta on muuttanut pois 8. Eläkettä on hakenut 4 asiakasta ja sairauslomalla on 5. Koulutuksen on aloittanut 4 ja työelämävalmennuksessa on 1 henkilö. Projektissa on kehitetty työllistämistä edistäviä palveluja ja yksilöllisiä ratkaisuja mahdollistavaa aikuissosiaalityötä. Koulutuksen onnistuminen takaa realistinen aktivoimissuunnitelma ja työttömälle räätälöity kuntouttava työtoiminta. Paikallisen elinkeinoelämän tuntemus ja tieto työttömön arjen asioista auttavat löytämään kestäviä kuntoutumis- ja työllistymispolkuja. Jos työttömän kuntoutuminen ja työllistyminen prosessina pilkotaan eri paikkakunnille ja monen ihmisen kautta tehtäväksi, johtaa se koko prosessin katkeamiseen ja työttömän passivoitumiseen sekä syrjäytymiseen.