Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10872

Projektin nimi: PATE - Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat vaikeasti työllistyvät, pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat työttömät henkilöt Haapajärvellä, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seutukunnan kunnat, koko työssäkäyntialueella toimivat yritykset ja yrittäjäjärjestöt, viranomaistahot sekä muut kolmannen sektorin toimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 139, joista naisia 71

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 225, joista naisia 107

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 12

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmän muodostavat vaikeasti työllistyvät, pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat työttömät henkilöt Haapajärvellä, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä.

Hankkeen tarkoituksena on kohderyhmässä olevien henkilöiden aktivointi kehittämällä erilaisia työllistämistoimia, mm. kehittämällä välityömarkkinoita ja kokoamalla monialainen toimijaverkosto ja verkoston toimintamalli. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Haapajärven kaupungin hallinoimaa Aktiivisesti Eteenpäin (AKE)- hankkeessa kehitettyä toimintamallin käyttöä ja luoda alueelle pysyvä toimintamalli pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tueksi.

Hankkeen tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa selkiyttää hankkeen kohderyhmän elämäntilannetta kartoittamalla näiden henkilöiden voimavaroja, työ- ja toimintakykyä ja laatia yksilöllisesti räätälöityjä jatkosuunnitelmia, joiden avulla he työllistyvät niin, että saavat toimeentulonsa muusta kuin toimeentulo- ja työmarkkinatuesta. Lisäksi alueelle kehitetään toimivat välityömarkkinat, jotka tarjoavat vaikeasti työllistyville ja pitkäaikaistyöttömille sekä syrjäytymisvaarassa oleville työmarkkinavalmiuksia parantavia toimia ja järjestelmällisesti työmarkkinoille johtavia tuettuja mahdollisuuksia (mm. työelämävalmennus, työharjoittelu ja kuntouttava työtoiminta, palkkatuettu työ ja työkokeilu)
Hankkeen toimesta kartoitetaan mahdolliset yritykset, järjestöt ja eri toimialat, joihin vaikeasti työllistettävät voisivat työllistyä ja joihin työvoimahallinto voi myöntää palkkatukea. Yritysyhteistyön edellytyksenä on työnantajien motivoiminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Lisäksi kehitetään toimintaa niin, että syntyy välityömarkkinoita toteuttava yhteistyöverkosto, jonka jäsenten omat ja yhteiset toimenpiteet tähtäävät pysyvien toimintaprosessien toteuttamiseen vaikeasti työllistyvien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja syrjäytymisvaarassa olevien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja heidän saattamisekseen avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen sidosryhmiä ovat seutukunnan kunnat, koko työssäkäyntialueella toimivat yritykset ja yrittäjäjärjestöt, viranomaistahot sekä muut kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvien kuntien pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyedellytykset on kartoitettu ja jokaiselle on laadittu henkilökohtainen työllistymissuunnitelma ja on löydetty toimintaedellytyksiä vastaavat työpaikat tai muu ratkaisu 2/3 pitkäaikaistyöttömistä.

Tämä on rinnakkaisprojekti Haapajärven kaupungin PATE - Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään -projektille. Tässä projektissa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus hakee rahoituksen PATE - Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään - projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rahoittajien vaatimusten mukaiset tiedotteet, yhteistyökumppaneille tiedote 3 kk:n välein, hallinnoijan www.sivuilla, hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma, jota tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, yhteistyöpalaverit toimijoiden kesken

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana yhteistyöpalavereissa sekä tiedotteissa yhteistyökumppaneille

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 877

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 482 354

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 497 976

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pate -Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään -TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET -projekti on Haapajärven kaupungin hallinnoiman Pate -Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään -projektin rinnakkaishanke. Rinnakkaishankkeessa hallinnoitiin projektista eriytettyjä työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Projektille oli myönnetty 332 500€ palkkatukimäärärahaa.

Hankealueena olivat Selänteen 4 kuntaa, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi. Hankkeen yhteisiä tavoitteita toteutettiin molemmissa projekteissa.

Asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen pääsääntöisesti TE-toimistojen kautta aktivointisuunnitelmien teon jälkeen.

PPKY Selänteen aikuissosiaalityön sekä TE-toimistojen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä lähes päivittäin. Päihde- ja mielenterveysyksiköihin sekä muihin asiakkaiden tarvitsemiin erityispalveluihin oltiin yhteydessä
tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehtiin sekä oman alueen pitkäaikais- työttömien että muiden hankkeiden kesken yhteisissä tapaamisissa. Verkostoyhteistyö aloitettiin hankkeen aikana aikuissosiaalityön, TE-toimiston, Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n ja Terveet Elintavat tavaksi -hankkeen kanssa.

Tiedotus oli jatkuvaa yhteydenpitoa ja hankkeen toimenpiteistä tiedottamista yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Hanketta käytiin esittelemässä eri tilaisuuksissa, tapahtumissa ja kokouksissa, kuntajohtajien luona ja kuntien johtoryhmissä. Asiakkaat saivat tietoa hankkeesta myös TE-toimistoissa sekä aikuissosiaalityön kautta. Yrityksiin tehtiin henkilökohtaisia käyntejä sekä informoitiin sähköpostitse.

Asiakkaalle tehtiin toimenpidesuunnitelma ja pyydettiin suostumus tietojen vaihtoon eri viranomaistahojen sekä hankkeen kesken, jotta asiakasta pystyttiin auttamaan mahdollisimman kattavalla tavalla.

Hankkeessa kävi haastatteluissa yhteensä 380 henkilöä. Naisia asiakkaista oli 157 ja miehiä 223 henkilöä. Syrjäytymisuhan alla olevia 16%, pitkäaikaistyöttömiä 30% ja vaikeasti työllistyviä 54%. Työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistui 225 henkilöä (60%). Useammassa kuin yhdessä toimenpiteessä oli 36 asiakasta.
Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 155 eri henkilöä, 69% aloittaneista, jatkuvasti kuntouttavassa oli n. 65 henkilöä. Työtoimintapaikat jakaantuivat seuraavasti: kunnat 56%, PPKY Selänne 22%, yhdistykset jaseurakunnat 22%.

Kuntien saama valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta vuodesta 2009 vuoden 2011 loppuun kasvoi 75%:lla. Vuoden 2012 alussa, kasvua oli edelleen 35%.

Projektin palkkatukimäärärahalla työllistettiin yhteensä 47 henkilöä, kunnissa 49% ja yksityisellä sektorilla 51%. Työelämävalmennukseen, työkokeiluun tai työharjoitteluun osallistui 33 henkilöä. Asiakkaita ohjattiin myös työterveystarkastuksiin ja 18 asiakasta kävi hankkeen kustantamissa tarkemmissa työ- ja toimintakykytutkimuksissa.
Uusia työpaikkoja hankkeen vaikutuksella syntyi 18, näistä oli 12 naistyöpaikkoja.

Asiakkaiden työmarkkinatilanne oli päättymishetkellä: Määräaik. työ 45, pysyvä työ 16, opiskelu 14, työttömänä 171 henkilöä. Työllistymistä edistävissä toimenpiteissä jatkoi 75. Työelämän ulkopuolella 33, osaa asiakkaista (26) ei tavoitettu.

Hankkeen lopussa tehtiin palautehaastattelut puhelimitse. Vastausprosentti oli 47%. Myönteisen palautteen (166) antaneista, apua ja tukea työnohjaajilta eri asioissa ja ongelmissa koki saaneensa 22%, työllistymisen 36%, eläkkeelle pääsyn tai tarkempiin työkyky-/terveydentilaselvityksiin oli tyytyväinen 4% asiakkaista ja kuntouttavan työtoiminnan tai muun toimenpiteen koki mielekkääksi 38% asiakkaista.
Vähäistä kielteistä palautetta tuli siitä, ettei asiakas jostain syystä ollut saanut työpaikkaa tai koki toimenpiteen turhauttavaksi. Osaa asiakkaista ei enää tavoitettu.

Hankkeessa oli mukana 27 yritystä ja 25 eri organisaatiota. Haapajärvelle vakiintui kaksi kuntouttavan työtoiminnan työpajaa. Pyhäjärvellä käynnistettiin vertaistukiryhmätoiminta kuntouttavana työtoimintana.

Asiakkaita pyrittiin auttamaan ja ohjaamaan kokonaisvaltaisesti, heidän koko elämäntilanteensa huomioon ottaen ja asiakkaiden haluamalla tavalla. Hankkeen aikana otettiin käyttöön palautekeskustelut ja niiden perustella täytettävä palautelomake, joka lähetettiin myös asiakkaan omalle työvoimaneuvojalle. Kuntouttavan työtoiminnan koko lomakkeisto yhtenäistettiin hankealueen kuntiin ja se jäi käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Toimenpiteestä koottiin myös työtoimintapaikkoihin jaettava tieto- /materiaalipaketti. Kuntouttavan työtoiminnan malli luotiin yhdessä TE-toimiston ja aikuissosiaalityön kanssa ja se otettiin käyttöön vuoden 2012 puolella.

Yhteistyöverkoston toiminta jatkuu PPKY Selänteen aikuissosiaalityön järjestämänä. Haapajärven kaupunki jatkaa toimintaa joko yksin tai yhteistyössä Reisjärven kunnan kanssa palkkaamalla yhden hankkeen työnohjaajista. Kärsämäen kunta jatkaa toimintaa yhteistyössä PPKY Selänteellä työskentelevän työnohjaajan toimesta. Pyhäjärven kaupunki jatkaa toimintaa oman pitkäaikaistyöttömien hankkeen kautta.