Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10873

Projektin nimi: Osaava kuntapalvelutoimisto OSKU

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1006538-5

Osoite: Micropolis Piisilta 1

Puhelinnumero: (08) 587 65100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulunkaari.com

Projektin kotisivun osoite: www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/kuntapalv/osku/

Vastuuhenkilön nimi: Leena Pimperi-Koivisto

Asema: kuntayhtymän johtaja

Sähköposti: leena.pimperi-koivisto(at)oulunkaari.com

Puhelinnumero: (08) 587 561 23

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Kajaanin

Kunnat: Vaala, Utajärvi, Ii, Simo, Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on kuntapalvelutoimiston henkilöstö sekä kuntapalvelutoimiston kanssa suoraan asioiva kuntayhtymän ja jäsenkuntien henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat kuntien yhteistyökumppanit, kuntien asukkaat, sekä atk-, ohjelmisto- ja laitetoimittajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 360, joista naisia 270

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 707, joista naisia 626

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulunkaaren seutuhallitus on kokouksessaan 29.8.2007 (§ 62) hyväksynyt seudullisen hajautettua
toimintamallia noudattavan kuntapalvelutoimiston perustamisen 1.1.2009 alkaen ja Iin, Yli-Iin, Utajärven,Pudasjärven ja Vaalan kunnat ovat sitoutuneet sen asiakkaiksi. Yli-Iin kunta on 31.8.2009 tehdyllä päätöksellä päättänyt erota Oulunkaaren seutukunnasta. Ero perustuu Yli-Iin kunnan liittymiseen Oulun kaupunkiin 1.1.2013 ja astui voimaan 1.1.2010. Simon kunnanvaltuusto on puolestaan 19.4.2010 hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun siirtämisen Oulunkaareen 1.1.2011 alkaen. Lisäksi Simon kunta on päättänyt 3.11.2011 myös kuntapalvelutoimistopalvelujen ostamisesta peruskunnalle.

Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston toiminta poikkeaa monella tavoin verrattuna perinteiseen kunnalliseen toimintaan ja palvelupisteisiin. Hajautettuna se on lisäksi ainutlaatuinen ja hyvin haastava organisointitapa. Osaava kuntapalvelutoimisto (OSKU) hankkeella tuetaan kuntapalvelutoimiston henkilöstön osaamisen kehittämistä kilpailukykyisen, tuottavan ja laadukkaan toiminnan takaamiseksi, työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistämistä sekä palvelujen uudelleen järjestämisestä ja rakenteellisesta muutoksesta peruskunnille aiheutuvien haasteiden lieventämistä. Hankkeeseen osallistuvat kuntapalvelutoimiston henkilöstö sekä kuntapalvelutoimiston kanssa suoraan asioiva kuntayhtymän ja jäsenkuntien henkilöstö.

Projektin välittömänä tuloksena mahdollistetaan kilpailukykyisen, kustannustehokkaan ja erityisosaamista omaavan hajautettua toimintamallia noudattavan kuntapalvelutoimiston syntyminen Oulunkaaren alueelle. Hankkeen myötä uudistetaan kuntien palvelurakennetta ja luodaan kunnallisten tukipalvelujen palvelutuotantoon uusi toimintamalli. Näin osaltaan turvataan kustannustehokkaiden kunnallisten palveluiden tuottaminen jatkossa myös maaseudulla ja luodaan palvelutuotantoon erityisosaamista. Tehokkaasti toimiva ja kilpailukykyinen kuntapalvelutoimisto tuo kunnille kustannussäästöjä ja parantaa niiden taloudellista tilannetta, turvaa tasapainoista aluekehitystä, hillitsee alueiden eriytymistä ja palveluiden saatavuuden alueellista tasa-arvoa.

Projektin tuloksena uudistuu 35 työpaikkaa ja yksi uusi yritys. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 2352 henkilökoulutuspäivää.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen toiminnasta laaditaan EU-hankesääntöjen mukaiset väli- ja loppuraportit, jotka toimitetaan
rahoittajalle yhdessä maksatushakemusten kanssa. Tarvittaessa hankkeen etenemisestä ja tuloksista laaditaan lehdistötiedotteita sekä julkaistaan artikkeleja Oulunkaaren seutukunnan www-sivuilla ja Oulunkaari-lehdessä. Hankkeen etenemiestä tiedotetaan säännöllisesti kuntien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Tiedottamisessa noudatetaan EU-hankkeille annettuja sääntöjä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Huhtikuu-toukokuu 2009
Lehdistötiedote ja Oulunkaaren seutukunnan www-sivut; projektin käynnistyminen,
tavoitteet ja tarkoitus.

Kesäkuu 2009
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan sivut

Joulukuu 2009
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan www-sivut; hankkeen tilannekatsaus

Kesäkuu 2010
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan sivut; hankkeen ensimmäisen vuoden tulokset

Joulukuu 2010
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan www-sivut; hankkeen tilannekatsaus

Kesäkuu 2011
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan sivut; hankkeen toisen vuoden tulokset

Joulukuu 2011
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan www-sivut; hankkeen tilannekatsaus

Kesäkuu 2012
Lehdistötiedote, Oulunkaari lehti ja Oulunkaaren seutukunnan www-sivut; hankkeen lopulliset tulokset ja arvio tavoitteiden saavuttamisesta, hajautetusti toteuttavan seudullisen kuntapalvelutoimiston toimintamalli

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 260 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 757 992

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 716 867

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteet
Projektin tavoitteena oli kuntapalvelutoimiston työntekijöiden työtapojen yhtenäistämisen ja osaamistason nostamisen kautta taata laadukas toiminta ja lieventää palvelujen uudelleen järjestämisestä ja rakenteellisesta muutoksesta peruskunnille aiheutuvia haasteita.

Projektin alkaessa kohderyhmänä oli kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston työntekijät eli talous- , henkilöstö- ja atk-palveluiden henkilöstö, sekä kuntiin jäävä kuntapalvelutoimiston kanssa suoraan asioiva toimisto- ja hallintohenkilöstö. Kuntayhtymän työntekijämäärä lisääntyi projektin aikana yli 600:lla henkilöllä, jolloin kohderyhmään lisättiin kuntapalvelutoimiston kanssa suoraan asioiva kuntayhtymän ja jäsenkuntien henkilöstö. Näin pystyttiin paremmin sujuvoittamaan palveluprosesseja läpi organisaation.

Projektin toteutus
Projektissa oli kolme keskeistä toimenpidettä. Toimenpiteet ja niihin kuuluvat osatoimenpiteet on suunniteltu alkuperäiselle kohderyhmälle, joten kaikkia niitä ei ole voitu toteuttaa muuttuneelle, suuremmalle kohderyhmälle.
1) Osaamisen kehittäminen kuntapalvelutoimiston henkilöstön ja kunnissa toimivien yhteyshenkilöiden keskuudessa
- Projektin alussa kuntapalvelutoimiston käynnistyessä työtehtävien jakoon ja tiimiytymiseen kiinnitettiin erityistä huomiota mm. koulutuksilla, jolloin annettiin myös perehdyttämiskoulutusta.
- Kustannuslaskennan ja tuotteistamisen käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tehtiin jo vuonna 2009. Maisema-mallin käytöstä järjestettiin myös koulutusta. Kuntapalvelutoimiston tuotteistamisprosessi aloitettiin projektin loppupuolella.
- Kuntapalvelutoimiston työntekijät ovat osallistuneet projektin järjestämiin räätälöityihin koulutuksiin ja muiden tahojen järjestämiin, projektin kustantamiin koulutuksiin.

2) Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistäminen työurien pidentämiseksi ja työntekijöiden jaksamisen ja tuottavuuden lisäämiseksi
- Projekti on järjestänyt esimieskoulutuksia, mm. varhaisen tuen toimintamallin koulutuksia, joissa vahvistettiin esimiesten osaamista mallista mm. henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.
- Syksyllä 2011 järjestettiin koko kuntayhtymän ja jäsenkuntien henkilöstölle yhteinen Työhyvinvointipäivien kokonaisuus. Kymmeneen työhyvinvointipäivään osallistui yhteensä 520 henkilöä.
- Helmikuussa 2012 projekti järjesti kaksi samansisältöistä Työhyvinvointiseminaaria koko kuntayhtymän ja kuntien henkilöstölle. Osallistujia oli 176.

3) Palvelujen uudelleen järjestämisestä ja rakenteellisesta muutoksesta peruskunnille aiheutuvien haasteiden lieventäminen
- Projekti järjesti runsaasti koulutuksia kuntapalvelutoimiston asiakkaille eli kuntayhtymän ja kuntien työntekijöille mm. yhteisten sovellusten käytöstä.
- Projekti järjesti tietohallintoseminaarin kuntien ja kuntayhtymän johdolle. Seminaarin tarkoitus oli auttaa ymmärtämään tietohallinnon merkitys palvelujen tuottamisen muuttuessa ja kehittyessä edelleen.

Projektin tulokset
Projektin aikana toteutettiin yhteensä n. 200 koulutusta. Kaiken kaikkiaan kolmen vuoden aikana koulutuksiin osallistui 1035 kuntayhtymän ja kuntien työntekijää. Oppilastyöpäiviä kertyi 2028 kappaletta (tavoite 2352).

Projektin vaikutukset kohderyhmään ovat olleet merkittävät. Projektin avulla on saatu muun muassa koulutettua paljon eri sovellusten käyttäjiä kun uusia sähköisiä ohjelmia on otettu käyttöön kuntayhtymässä ja jäsenkunnissa. Projektilla on vaikutettu työntekijöiden työhyvinvointiin ja tuettu työurien pidentämistä mm. järjestämällä työhyvinvointipäivät ja antamalla työntekijöille mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Projektissa on kehitetty esimiesosaamista täsmäkoulutusten avulla. Esimerkiksi varhaisen tuen mallin tunnettuus Oulunkaaren esimiesten keskuudessa oli vuoden 2011 toiminnan arvioinnin mukaan erittäin hyvä.

Projektin kirjoittamisvaiheessa haetut tulokset ovat olleet erilaiset ja kohderyhmä on oleellisesti muuttunut välillä. Kuntayhtymän palvelurakenne on uudistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden mukaan tulon myötä ja kuntapalvelutoimisto on kehittynyt projektin aikana. Projekti on pystynyt koulutusten myötä vahvistamaan hajautetun kuntapalvelutoimiston mallia.

Projektin päätoimenpiteiksi nousivat koulutukset ja muut osa-alueet jäivät hieman sen varjoon. Toisaalta monet projektin toimenpiteistä olivat sellaisia, joita käynnistettiin kuntayhtymässä vasta hankkeen loppuvaiheessa. Esimerkiksi kuntapalvelutoimiston tuotteistamista ei olisi aikaisemmin voitu toteuttaa kuntapalvelutoimiston vielä hakiessa muotoaan. Lisäksi koulutukset ovat vaikuttaneet myös muihin osioihin eikä sitä voi niistä kokonaan erottaa. Projekti on tehnyt tärkeää pohjatyötä, esimerkiksi yhteistyön lujittamisessa, jotta prosesseja on saatu käynnistettyä. Muun muassa tietohallintomallin kehittymisessä projekti on ollut tärkeä tuki.