Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10874

Projektin nimi: Metsät täyskäyttöön

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1869983-3

Osoite: Haapaniementie 17 B 12

Puhelinnumero: 020 413 5400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mhy.fi/keskisuomi

Projektin kotisivun osoite: www.keskisuomi.fi/bev/apua_yrityksille/kasvu-_ja_kehittamispalvelut/metsat_tayskayttoon/?id=455

Vastuuhenkilön nimi: Ilpo Pentinpuro

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: ilpo.pentinpuro(at)keski-suomi.mhy.fi

Puhelinnumero: 040 554 3857

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- työnhakijat. Työllistyjinä tulisivat kyseeseen alueen työkykyiset työttömät, alan vaihtajat, muualta Suomesta Keski-Suomeen muuttavat ja maahanmuuttajat
- metsäkonealalla jo toimivat yritykset (auto + hakkuu+e-puu)
- metsäenergia-alalla toimivien yritysten henkilöstö
- talvella konetyötä mahdollisesti tekevät maatalousyrittäjät ja turveyrittäjät
- alueen metsänhoitoyhdistykset
- metsänomistajat

Saarijärvi - Viitasaari seutukunnalle kohdentuu kustannuksista arviolta 40 %

3.3 Välilliset kohderyhmät

- metsäenergiaa käyttävät laittokset
- puuta jalostava teollisuus
- metsä- ja kuljetusalalle opetusta antavat oppilaitokset
- metsätalous- ja bioenergia laitteita valmistava teollisuus ja muu alaan liittyvä teollisuus

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 340, joista naisia 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 171, joista naisia 48

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 95, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Metsät täyskäyttöön projektilla haetaan ratkaisuja kolmeen tällä hetkellä keskeisimpään ongelmaan Keski-Suomessa: kotimaisen puun ja energiapuun lisääntyvään tarpeeseen ja metsäalan suorittavalla puolella olevaan työvoimapulaan. Keskeistä projektissa on pyrkiä ratkaisemaan tällä hetkellä pahin tulppa eli työvoimapula autopuolella, puun korjuussa, energiapuun korjuussa ja metsuripuolella.

Projektin keskeisinä toimijoina ovat Keski-Suomen kolme suurta metsänhoitoyhdistystä, alueen energiapuun käyttäjät ja metsäalan yrittäjät.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- projektin etenemisestä lähetetään tiedotteita paikallislehdille ja maakunnalliselle medialle
- tiedotusvälineenä käytetään myös metsänhoitoyhdistysten asiakaslehtiä ja sähköisiä tiedotuskirjeita
- valmennettavia haetaan mainoskamppanjalla lehdissä ja suorilla yhteydenotoilla
- yrittäjia ja sidosryhmiä tiedotetaan suorilla kirjeillä ja yhteydenotoilla

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- projektin kuluessa tuotettu mahdollinen kirjallinen materiaali eri tahojen käyttöön esim. internetin välityksellä
- projektin kuluessa tiedotteet medialle
- syys-lokakuussa 2010 projektin päätöstilaisuus yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.marraskuussa
- projektin loppuraportointi lokakuussa 2010

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 233 771

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 341 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 403

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITTEET
Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet kirjattiin projektisuunnitelmaan keväällä 2008. Tuolloin maakunnassa vallitsi akuutti työvoimapula useissa metsätalouden alan työtehtävissä ja pätevistä työntekijöistä käytiin kovaa kilpailua. Lisäksi vuonna 2008 keskisuomalaisessa metsätaloudessa odotettiin hakkuumäärien edelleen nousevan ja työvoimatarpeen kasvavan.

Projektin tavoitteet ja odotetut tulokset olivat tiivistettynä seuraavat::
- Projekti etsii, kouluttaa ja ohjaa koulutukseen uutta työvoimaa metsäalalle.
- Projekti kasvattaa energiapuun korjuuyksiköiden määrää ja lisää koneyrittäjien energiapuukorjuun osaamista.
- Projekti neuvoo ja kouluttaa yrittäjiä, toimihenkilöitä ja metsänomistajia energiapuun korjuun ja energiapuumarkkinoiden erityispiirteistä
- Projekti edistää ja aktivoi Keski-Suomen yksityismetsien talouskäyttöä ja metsänhoidon tasoa yleensä.
- Projekti edesauttaa metsänhoito- ja energiapuukohteiden löytymistä, kohteiden ohjautumista markkinoille ja edelleen suoritettavaksi työksi.
- Projekti edistää metsäalan imagoa työllistäjänä ja ammattina maakunnassa

Projektin toteutus tapahtui mhy Keski-Suomen, mhy Metson ja Päijänteen mhy:n yhteistyönä. Projektin hallinnoiva organisaatio oli mhy Keski-Suomi. Projektiorganisaatioon kuului kolme henkilöä, projektipäällikkö ja kaksi projektineuvojaa. Kullakin henkilöllä oli vastuullaan oma toiminta-alue, käytännössä oma metsänhoitoyhdistys. Projektipäällikkö vastasi lisäksi hankkeen toiminnan koordinoinninsta ja raportoinnista. Projektihenkilöt hoitivat esim. yhteisissä koulutustapahtumissa tehtäviä myös oman toimialueensa ulkopuolella. Projektin kirjanpidosta ja rahaliikenteestä vastasi nimetty toimistovirkailija mhy Keski-Suomen pääkonttorissa.

TOIMINTA
Projektin järjestämät tapahtumat ja koulutukset
- 21 lyhytkestoista (< 1 päivä) koulutustapahtumaa ja -tilaisuutta
- INFO-tilaisuuksia 5 kpl
- 11 yli päivän kestävää koulutustapahtumaa, joista kahdeksan projektin omin varoin ja kolme yhteishankinta

Tilakäynnit, yhteydenotot metsänomistajiiin:
- 218 tilakäyntiä
- 45 metsänomistajatapaamista
- Kohteiden yhteispinta-ala noin 2050 ha, joista toteutushankkeisiin noin 570 ha,
- Toteutushankkeissa energia-ja ainespuukertymä noin 25.000 m3 (noin 50 GWh)

Alueellisten energiapuuvaratietojen ajantasaistaminen
- Yhdessä Keski-Suomen Metsäkeskuksen ja VTT:n hallinnoiman Metsäenergian uudet mahdollisuudet -hankkeen kanssa
- Päivitettiin Keski-Suomen energiapuuvarat kunnittain.
- Tietoja voidaan hyödyntää mm uusiutuvan energian käytön suunnittelussa ja investointilaskelmien pohjatietona.
- Kuntakohtaiset tulokset valmistuivat lokakuussa 2009 ja ne on saatavilla Keski-Suomen Metsäkeskuksen verkkosivustolla

Energiapuukorjuun korjuujälkitutkimus mhy Keski-Suomen alueella
- Toteutettiin yhdessä Metsäenergian uudet mahdollisuudet -hankkeen kanssa
- 20 koealaa eri puolilla yhdistyksen toimialuetta
- Hakkutapojen erot, hakkuuajankohdan vaikutus, ennakkoraivaus
- Tulokset valmistuu marras-joulukuussa

TULOKSET
Työllistäminen ja uudet yritykset
- Tavoite 95 uutta työpaikkaa, 5 uutta yritystä
- Tilakäyntien jälkeen toteutuneissa hankkeissa syntyi arviolta 5-7 henkilötyövuotta
- Tilakäyntien kokonaispotentiaali kolminkertainen, toteutuessaan 15-21 henkilötyövuotta
- RekrytointiKoulutusten kautta työllistyi 12 metsuri, joista kaksi yrittäjänä. RekryKoulutuksen tuloksia ei seurannassa voida sisällyttää projektin tuloksiin vaikka projektilla keskeinen rooli koulutusten järjestämisessä olikin

Projektin osallistujamäärät ja koulutustavoitteet
- Projektissa aloittaneita 171 (tavoite 340), joista naisia 48 (70)
- Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä 374 (600)
- Yhteishankintakoulutukset huomioiden yhteensä 222 osallistujaa ja 935 henkilökoulutus-ja henkilötyöpäivää

Energiapuutoiminnan edistäminen
-Kymmenen aihetta käsitellyttä lyhytkestoista tilaisuutta, joissa noin 830 kävijää
- Neljä koulutustapahtumaa, joissa 123 osallistujaa
- Kaikille keskeisille kohderyhmille (toimihenkilöt, korjuuyrittäjät, suorittavan työn tekijät, bioenergiayrittäjät, metsänomistajat)
- Lisäksi metsurien koulutus sisälsi energiapuuhakkuuosion

Metsänomistajien aktivointi metsien hyödyntämiseen
- Metsänomistajat: tilakäynnit, yhteydenotot
- 218 tilakäyntiä, 45 metsänomistajatapaamista
- Lyhytkestoisia ja infoluonteisia tapahtumia 14 kpl, 848 osallistujaa
- Koulutuksia 7 kpl, osallistujia 92 henkilöä

Metsäalan imagon kehittäminen, yhteenveto viestinnästä
- Jutut valtakunnallisissa medioissa 5 kpl (3 MaasTu, 1 Metsälehti, 1 YLE TV1)
- Jutut maakunnallisissa medioissa 8 kpl (4 KSML, 2 maakuntaradio, 2 alueTV)
- Jutut paikallislehdissä 5 kpl
- Jutut mhy:iden omissa lehdissä 10 kpl
- Jutut ammattilehdissä 1 kpl (Koneviesti)
- Esitelmät, seminaarit 5 kpl
- Jutut internetissä 15 – 20 kpl
- Seminaariesitelmät internetissä noin 20 kpl
- Ilmoitukset lehdissä 40 kpl
- Mediatiedotteet 15 kpl