Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10875

Projektin nimi: SILLANRAKENTAJAT - luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten valmennusohjelma

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä/Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 828 18

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sillanrakentajat.fi

Vastuuhenkilön nimi: Taina Seitsara

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: taina.seitsara(at)lamk.fi

Puhelinnumero: 050 561 9611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat seuraavat:
- luovien alojen agenteiksi tai vientiammattilaisiksi aikovat
- agenttien ja vientiammattilaisten toimeksiantajat ja/tai asiakkaat

Agentoitavat yritykset halutessaan osallistuvat seminaareihin ja workshoppeihin. Agentin ja yrityksen väliset agenttisopimukset ovat kahdenkeskisiä, eikä niiden myötä syntyvä taloudellinen toiminta kuulu projektille. Projekti hyödyntää niiden kautta syntyvää kokemusta ja tietopohjaa toimintamallien kehittämisessä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä kohderyminä ovat seuraavat tahot:

- luovien alojen tuotteiden ja/tai palvelujen asiakkaat
- luovien alojen kehittäjäorganisaatiot
- muiden toimialojen kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin toimijat
- luovien alojen koulutusorganisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 69, joista naisia 49

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisten työpaikkoja 13

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten perustamia 11

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Agenttitoiminnan puuttuminen Suomessa sekä luovien alojen kansainvälistymistarpeet ovat peruslähtökohtana Sillanrakentajat -hankkeelle. Sillanrakentajat -hankkeen tavoitteena on synnyttää kokonaan uusi, luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten ammattikunta sekä sille toimintakulttuuri ansaintamahdollisuuksineen. Agenttitoiminnan käynnistämisellä ja vientiosaamisen kasvattamisella luodaan luovien alojen mikro- ja pk-yrityksille toimintaympäristö, joka kannustaa laajentamaan markkinoita niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Projektin kohderyhminä ovat luovien alojen agenteiksi ja vientiammattilaisiksi aikovat, sekä agenttien toimeksiantajat ja asiakkaat. Välillisinä kohderyhminä ovat luovien alojen tuotteiden/palveluiden asiakkaat, luovien alojen kehittäjäorganisaatiot, muiden toimialojen kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin toimijat sekä luovien alojen koulutusorganisaatiot.

Toimenpiteinä hankkeessa on agenttien ja vientiammattilaisten valmennusten kehittäminen ja toteutus sekä uuden ammattikunnan synnyttäminen, sen toimintakulttuurin luominen sekä asiasta tiedottaminen valtakunnan tasolla. Lisäksi järjestetään alueellisia workshopeja sekä luovien alojen myyntinäyttelyitä Pietarissa ja pääkaupunkiseudulla. Verkostoja luodaan yli kulttuurin toimialarajojen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä syvennetään yhteistyötä luovien alojen, muun elinkeinoelämän, koulutuslaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä.

Hankkeen tuloksena Suomeen syntyy uusi järjestäytynyt agenttien ammattikunta, jolla on oma edunvalvontajärjestö, selkeät toimintasäännöt ja toimintakulttuuri. Hankkeessa on valmennettu 60 agenttia/vientiammattilaista. Näistä on syntynyt 10 uutta yritystä ja hankkeen tuloksena on työllistynyt 60 ihmistä. Lisäksi hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden verkottuminen ja luovien alojen vienti- ja kansainvälistymisosaaminen on lisääntynyt.

Hankkeessa luodaan useita malleja, joita myös muiden toimialojen edustajat voivat hyödyntää hankkeen päätyttyä. Näitä ovat agentti ja vientiammattilaisten valmennusmallit sekä agentuuritoiminnassa sovellettavat yleiset toimitusehdot ja muut sopimusmallit.

Hanke on kolmivuotinen ja sitä koordinoi Adulta Oy 7.4.2010 saakka ja sen jälkeen Lahden ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Fintra Projects Ltd 30.4.2010 saakka sekä Turun Seudun Kehittämiskeskus, Suomen Itämeri-instituutti, Lahden AMK 30.4.2010 saakka sekä Rovaniemen Kehitys Oy.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Heti hankkeen alettua laaditaan yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma, jonka etenemisestä ja toteuttamisesta vastaa projektipäällikkö yhdessä osahankkeiden tuottajien kanssa.
Sillanrakentajista tullaan tiedottamaan valtakunnan tasolla.Tiedotuksessa hyödynnetään Adultan ja Fintran markkinointipalveluja sekä projektissa mukana olevien osatoteuttajien sekä kaikkien yhteistyötahojen verkostoja.
Alueelliseen tiedottamiseen panostetaan Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Rovaniemellä tiedottein, artikkelein ja verkon välityksellä.
Lisäksi projektin aikana järjestetään Helsingissä kolme tiedotustilaisuutta medioille
Valmennukseen valittavien rekrytoinnissa pääpaino on osatoteuttajien ja muiden yhteistyötahojen suoramarkkinoinnilla. Lisäksi hyödynnetään sosiaalisen median kautta tehtävää markkinointia.
Toteutusvaiheessa tiedotetaan sekä Sillanrakentajat-valmennusten etenemisestä että uuden ammattikunnan (agentit ja mangerit) kehittymisestä eri medioita hyödyntäjien. Verkkotiedottamiseen panostetaan eri toimijoiden internet-sivustojen sekä Luova Suomi sivuston välityksellä. Hankkeen aikana pyritään saamaan Sillanrakentajat-projekti ja agenttien/vientiammattilaisten käyttö luovilla aloilla laajasti esille tiedotusvälineissä (TV, radio ja sanomalehdet).
Projektin päätyttyä sen tuloksista tiedotetaan sekä mediassa että loppuseminaarin yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sillanrakentajat-projekti keskittyy uuden ammattikunnan ja luovien alojen kansainvälistymisen kannalta hyvien käytäntöjen synnyttämiseen. Niistä tiedotetaan ja ne levitetään projektin aikana ja sen päätyttyä kaikkien osahankkeiden ja yhteistyötahojen verkostoja hyväksi käyttäen.

Syksyllä 2010 Helsinki Design Weekin aikana Pörssisalissa ja keväällä 2011 järjestettävän Pietarin myyntinäyttelyn, Suomi-aseman yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuudet, joiden yhteydessä levitetään tietoja hyvistä kokemuksista ja käytänteistä, sekä tietopaketti ja linkkilista osoitteista, joiden kautta päivitettyä tietoa on saatavissa. Molemmat myyntinäyttelyt toteutetaan myös ns. projektin ulkopuolisella rahoituksella, lukuunottamatta projektin yhteisosastoa.

Projektin viimeisenä vuonna levitetään hyviä käytäntöjä agentti ja managerivalmennusmalleista myös muihin oppilaitoksiin ja kehittäjäorganisaatioihin loppuseminaarin yhteydessä. Loppuseminaarissa julkistetaan Sillanrakentajat -julkaisu, johon kootaan projektin hyvät käytännöt, valmennusohjelmien sisällöt/asiantuntijat, asiakaspalautteita ja käyttäjäkokemuksia, sekä toteutetut tuotannot.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 768 777

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 646 711

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 786 874

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 763 095

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

SILLANRAKENTAJAT -hanke oli luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten valtakunnallinen 3-vuotinen valmennusohjelma.
Sillanrakentajat-ESR-hankkeen tavoitteina oli kehittää
luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten ammattikuntaa, toimintakulttuuria ja -edellytyksiä sekä laatia sille yleiset toimitusehdot ja sopimukset. Hankkeen aikana perustettiin AGMA ry, luovan talouden agenttien ja managerien etujärjestö. Agma ry:n tavoitteena on edistää luovan alan agentti- ja manageritoimintaa ja tehdä sitä tutuksi sekä rakentaa alalle yhteiset ja toimivat pelisäännöt.

Hankkeen laajan valtakunnallisen yhteistyön tuloksena on syntynyt luovien alojen agenttien valmennusohjelma, jota on pilotoitu Helsingissä ja Rovaniemellä. Valmennusohjelman tuotekehitykseen ovat osallistuneet aktiivisesti myös valmennuksessa mukana olevat henkilöt.

Projektin toteutuksessa ovat olleet mukana koordinaattoritahojen (ensin Adulta, myöhemmin Lahden ammattikorkeakoulu) lisäksi osatoteuttajina Fintra Projects Ltd, Suomen Itämeri-Instituutti, Lahden ammattikorkeakoulu,Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Rovaniemen Kehitys OY sekä kuntarahoittajana Helsingin kaupunki.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina Opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Rovaniemen kehitys Oy, Suomen Itämeri-instituutti, Lahden ammattikorkeakoulu, Hämeen ELY-keskus, Ornamo, Grafia Ry, Hohtokari Oy, Taito Ry, Favex Ry, Finnfoto Ry ja Huippu Design Management Oy.


SILLANRAKENTAJAT LUKUINA:
Valmennuksessa aloittaneita 69
Valmennuksen suorittaneita 48
Koulutuspäiviä yht. 392
Mukaan tulleita yrityksiä 29
Uusia yrityksiä syntynyt hankkeen aikana 20
Uusia työpaikkoja syntynyt hankkeen aikana 23

HANKKEEN MATCH MAKING -TILAISUUDET:
Rovaniemi 11.-12.11.2009
Tampere 26.11.2009
Lahti 27.11.2009
Turku 14.12.2009
Lahti 25.5.2010
Tampere 5.5.2011, Luovat Verkot -tapahtuman yhteydessä
Turku 9.5.2011, Turku Design Weekin yhteydessä
Helsinki 13.10.2011, yhteinen tilaisuus TAIVEX-hankkeen kanssa
PÖRSSISALIN MINI-SUOMI-ASEMA oli osa Sillanrakentajat-projektin toimintaa. Se tuotettiin yhteistyössä Agma ry:n kanssa, jota Helsingin kaupunki tuki tilavuokran osalta.
Mukana oli 14 agenttiyritystä päämiehineen ja viisi ilman agenttia esittäytynyttä luovan alan yrittäjää.

PIETARIN SUOMI-ASEMAlla oli näytteilleasettajia 79. Bisnespäivän matchmaking tilaisuuteen oli etukäteen ilmoittautunut 105 yritystä, median edustajaa ja virallista organisaatiota. Venäläisen mediaseurannan raportoimia lehdistöosumia oli 90. Syntyneitä venäläisiä yhteistyökontakteja kertyi 80.