Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10882

Projektin nimi: VAKA Valtakunnallinen Klubi - ja aluekiertuehanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Organisaatiotyyppi: Muu yhteisö

Y-tunnus: 0727178-6

Osoite: PL14, Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040-1902500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cursor.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vaka-hanke.fi, Sivut avautuivat helmikuussa 2010

Vastuuhenkilön nimi: Mia Hämäläinen

Asema: seudun kehittämisjohtaja

Sähköposti: mia.hamalainen(at)cursor.fi

Puhelinnumero: +358 40 1902541

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Valtakunnalliset musiikin alojen järjestöt ja säätiöt, joiden yhteistoimintaa kehittämään tahot itse ovat hankkeen suunnitelleet.
Neljällä pilottialueella, eli pääkaupunkiseudulla, Kotkan-Haminan seudulla, Oulun seudulla ja Tampere - Jyväskylän seuduilla varsinaiset kohderyhmät ovat alan yrittäjät ja ammatinharjoittajat, ohjelmatoimistot sekä klubi- ja estraditoiminnan yksityiset yrittäjät. Yhteistyö julkisten tahojen kanssa on tarpeellinen.
Aluekehittämisen näkökannasta kohderyhmät ovat elinkeinojen kehittäjätahot ja rahoittajat sekä kaupungeissa ja kunnissa strateginen kaupunkipolitiikan johto sekä operatiivisen tason yhteistyö esimerkiksi kulttuuri- ja nuorisotoimien sekä alan koulutusta tarjoavien yksiköiden kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Mikäli kiertuetukijärjestelmän uudistaminen jalkautuu, pitkän tähtäimen hyödyt hankkeesta kohdentuvat yrityksille: musiikin vapaan kentän yrittäjät ja ammattikiertuetoimintaa harjoittavat, välittävän yritystoiminnan edustajat eli ohjelmatoimistot ja estraditoiminnan yrittäjät hyötyvät suoraan alueklubiverkostosta sekä estraditietokannasta.

Alueklubi- ja kiertuetoiminnan kumppanuusverkostoa laajennetaan jo hankkeen aikana, ja haetaan onnistuneeseen toimintamalliin mukaan uusia yhteistyökaupunkeja ja niissä toimivia yrityksiä. Alueklubitoiminnasta hyötyvät välillisesti laajemmin yhteistyökaupungit ja niiden keskustojen muut palveluyritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 106, joista naisia 36

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetoiminnan kehittämishanke VAKA ratkoo esittävien taiteiden, erityisesti rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vanhan musiikin ammatti- ja yritystoiminnan kasvun esteitä, ja tarjoaa ratkaisuja kaupunkiseutujen viihtyvyyden strategiselle kehittämiselle.

Rytmimusiikki 2010 -visiossa asetettiin tavoitteeksi julkisen yhtye- ja kiertuetuen nousu 10 milj.€ vuodessa. Tuen määrän nousun lisäksi tukijärjestelmän kansallinen toimintamalli täytyy uudistaa takaamaan alan yrittäjyyden ja työmarkkinan kasvua ja kehittymistä.

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kilpailukyvyn näkökulmasta pääkaupunkiseudulle sekä maakuntakeskuksiin luodaan alueklubiverkosto, joka tarjoaa aktiivista ja laadukasta viihde- ja kulttuuripalvelua yritysvetoisesti. Kotimarkkinaa, genrenvälistä sisällöntuotantoa ja artisteja kehittämällä luodaan edellytyksiä myös kansainvälisesti potentiaalisten suomalaisten artistien ja kokoonpanojen syntymiselle.

Hankkeessa luodaan:
1. Uusi kansallinen kiertuetuen toimintamalli ja sitä tukeva vapaan kentän tilastointijärjestelmä.
Kiertuetuen toimintamallin pohjana on Eurooppalaisten tukijärjestelmien vertaisanalyysi, kotimarkkinan analyysi sekä eri mallien pilotointi kentällä vuoden 2010 aikana.
2. Alueklubiverkosto, joka tarjoaa ammattilaisille korkeatasoisia markkinoinnin ja logistiikan oheispalveluja. Kansallinen markkinointistrategia, klubien palvelutuotteet sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusverkostot alueilla rakentavat yritys- ja ammattitoiminnan kotimarkkinan kasvun edellytyksiä.

Hankkeen aikana testataan klubi- ja kiertuetukimalleja tuen haussa ja raportoinnissa Oulussa, testataan valtakunnallisen kiertuepilotoinnin tukimalleja ja vahvistetaan klubitoimijoiden yhteistyötä Jyväskylä-vetoisesti. Vahvistetaan pääkaupunkiseudun toimijoiden yhteistyötä ja testataan aluekiertuetoimintamalleja. Kehitetään yhteisiä viestintämalleja ja valtakunnallinen klubi- ja kiertuetoiminnan brändi, jonka vetovastuu on Tampereella.

Alueklubiverkoston toiminta lisää vetovoimaisia palveluja maakuntakeskustoissa; pilottialueilla eli pääkaupunkiseudulla, Oulun, Jyväskylän ja Tampereen seudulla kootaan elinkeinojen kehittäjätahot, kunnat ja kaupungit, klubi- ja estraditoiminnan julkiset ja yksityiset tahot, paikalliset esiintyvien taiteiden ammattiyhdistykset, yrittäjät, ohjelmatoimistoyritykset ja muut myynnin ja markkinoinnin välittäjäportaan yksityiset ja julkiset tahot hankkeen toteuttamiseen.

Hanketta hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, ja osatoteuttajatahot ovat Suomen Muusikkojen Liitto ry, Oulun kaupungin nuorisotoimi Rockpolis ja Tampereen Tullikamarin kulttuurikeskus yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa.

VAKA hankkeen asiantuntijatahoina toimivat kaikki Suomen keskeiset musiikin vapaan kentän toimijoita edustavat valtakunnalliset organisaatiot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kaikissa tavanomaisessa medioissa tarkemman tiedotussuunnitelman mukaisesti. Laaditaan hankkeen käynnistyessä osana tavanomaista hanketoiminnan organisoimista.

Verkkoviestintä organisoidaan hankkeen kumppanitahojen sivustojen sekä osallistuvien yritysten markkinointikanavien kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toisena vuonna saavutettujen tulosten perusteella laajennetaan alueklubitoiminnan verkostoa muihin kuin pilotointiin osallituviin maakuntakeskuksiin asiantuntijaryhmän tahojen toimesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 368 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 303 416

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 433 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 359 397

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektia hallinnoi Cursor Oy, joka vastasi myös Kotkan-Haminan seudun aluetoiminnan toteutuksesta. Hankkeen päätoteuttaja oli Suomen muusikkojen liitto ja osatoteuttajina Oulun kaupunki, nuorisotoimi ja Tampereen tullikamarin kulttuurikeskus. Lisäksi hankkeessa oli syksyn 2010 ajan osatoteuttajina myös 7 pilottitoimijaa: Elmu Ry (Helsinki), Jelmu Ry (Jyväskylä), Selmu Ry (Seinäjoki), Volume Ry (Vaasa), Käärmekeitto Oy (Kouvola), Tampereen Yo-talo Oy (Tampere), Bar Loose/Fun House Catering oy (Helsinki).

VAKA-hanke saavutti useita pysyviä tuloksia, joista keskeisimpänä on uusi musiikin vapaalle kentälle tarkoitettu tukimuoto VAKA-tuki, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja jakaa ESEK. VAKA-tuessa toteutuvat uudenlaisella, luovalla tavalla julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteistyö sekä hankkeen ennalta asetettu tavoite uuden tukimuodon luomisesta.

VAKA-hankkeen toinen keskeinen tavoite, musiikin vapaan kentän tilastointi sai pysyvän toteuttajan, kun Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic otti vetovastuun tilastoinnin kehittämisestä. Tilastointijärjestelmä luodaan yhdessä tekijänoikeusjärjestö Teoston ja Tilastokeskuksen kanssa. Tilastointijärjestelmän yhteydessä kehitetään myös pysyvä estraditietokannan malli.

VAKA-hankkeen tulokseksi osaltaan voidaan myös laskea se, että uuden hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu taiteen vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen ja taiteilijayrittäjyyden tukeminen.

VAKA-hanke osallistui ministeri Wallinin perustamaan taiteen vapaan kentän ryhmien toimintaedellytyksiä kehittävään työryhmään, joka luovutti toimenpide-esityksensä ministeri Wallinille eduskuntavaalien alla maaliskuussa 2011.

Pitkällä tähtäimellä VAKA-hanke on onnistunut nostamaan musiikin vapaan kentän toimintaedellytykset kulttuuripoliittisen keskustelun keskiöön sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla sekä kannustamaan vapaan kentän toimijoita omaan edunvalvontaansa.

Hankkeen päättymisen jälkeen vapaan kentän edunvalvonta jää kentän omiin käsiin, ja siksi on tärkeää että kentän oman edunvalvonnan välineistöä on kehitetty hankkeen aikana. Tärkeä yksittäinen saavutus hankkeen puitteissa oli klubiyrittäjien ja festivaali- ja konserttijärjestäjien etujärjestön perustamispäätöstä Tampereella lokakuussa 2009.

Hankkeessa tehtiin muusikkokysely Suomen muusikkojen liiton jäsenille sekä kysely konserttijärjestäjille. Muusikkokyselyyn vastasi 415 muusikkoa eri puolilta Suomea, konserttijärjestäjäkyselyyn noin 90.
Kyselyiden lisäksi tehtiin parikymmentä artisti/bändihaastattelua täydentämään kyselyistä saatavaa tietoa.

VAKA-pilotteihin osallistui 27 toimijaa. Pilotteihin sisältyi 39 tapahtumaa tai kiertue- ja konserttikokonaisuutta, yhtyeitä tai artisteja esiintyi 308 ja yleisöä tapahtumissa oli 11204. Valtakunnallista
promootiopilottia toteutti 7 toimijaa, yhteensä 19 pilottitapahtumaa, joissa 32 eri esiintyjää, yleisöä 3978.

Lisäksi toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston erillisrahoituksella pääkaupunkiseudun pilotti ja Oulun aluepilotti. Oulun aluepilottiin osallistui 13 toteuttajaa, 13 eri kiertuetta tai konserttikokonaisuutta 10
paikkakunnalla eri puolilla Suomea, esiintyjiä 231, yleisöä 6276. Pääkaupunkiseudun pilottiin osallistui 7 toimijaa, jotka toteuttivat 7 konserttikokonaisuutta pääkaupunkiseudulla, esiintyjiä 45, yleisöä 950.

Lisäksi hankkeen tuloksista tiedotettiin musiikialan eri järjestöjen tilaisuuksissa, joihin osallistui yhteensä 496 henkilöä. Projektiin osallistui 46 eri organisaation edustajaa. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi hankkeen aikana 101.

Hanke on saanut positiivista näkyvyyttä alan valtakunnallisesti vaikuttavimmissa organisaatioissa ja tapahtumissa.

Tulokset:
1. Uusi musiikin vapaalle kentälle tarkoitettu tukimuoto VAKA-tuki, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja jakaa ESEK.
2. Yritys- ja ammattitoiminnan alueinfrastruktuurin sekä verkostojen kehittäminen.
3. Klubiyrittäjien, festivaali- ja konserttijärjestäjien etujärjestön perustaminen 2009.
4.Tilastointijärjestelmä. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicille vetovastuu tilastoinnin kehittämisestä. Tilastointijärjestelmä luodaan yhdessä tekijänoikeusjärjestö Teoston ja Tilastokeskuksen kanssa.
Tilastointijärjestelmän yhteydessä kehitetään myös pysyvä estraditietokannan malli.
5. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan saatu kirjattua taiteen vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen ja taiteilijayrittäjyyden tukeminen.
6. Muusikkokysely Suomen muusikkojenliiton jäsenille.
7. Kysely konserttijärjestäjille.
8. VARES- työryhmän raportti (musiikin vapaan kentän osuus)
9. Nyt on musiikin vapaan kentän vuoro! - loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset. Raportti saatavissa Suomen muusikkojen liitosta, Cursor Oy:stä ja aluetoteuttajilta sekä hankkeen ja toteuttajien omilta verkkosivuilta.