Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10885

Projektin nimi: Sosiaalinen Sirkus -esiselvitys

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.4.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Tutkivan teatterityön keskus

Puhelinnumero: 0505648926

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://t7.uta.fi

Projektin kotisivun osoite: t7.uta.fi/fi/current/news.php?cat=1&item=107

Vastuuhenkilön nimi: Mika Lehtinen, Tutkivan teatterityön keskus / Tampereen yliopisto

Asema: Johtaja, Tutkivan teatterityön keskus

Sähköposti: mika.j.lehtinen(at)uta.fi

Puhelinnumero: 050-5648926

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Sirkukset, sirkusalan toimijat, järjestöt ja sirkusalan koulutusalan ammattilaiset
- Kuntien ja kaupunkien sosiaalityöstä vastaavat henkilöt ja toimijat
-Julkisen sektorin eri hallinto- ja toimialojen edustajat (kaupunkien sos. ja terv.toimi, kulttuuri-, kasvatus- ja
opetus-, vapaa-aika- ja liikuntatoimi sekä kaupunginkansliat)
-Yksittäiset yhdistykset ja yritykset joiden toimialana on sosiaalinen työ (esim. huumevieroitustyö, maahanmuuttaja organisaatiot jne.)
-Kulttuurialan liiketoimintaosaamisen erityisosaajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Erityislasten ja - nuorten ympärillä on tavallista laajempi aikuisturvaverkko. Omat vanhemmat ja sisarukset, sukulaiset, vertaistukiverkosto, erilaiset kuntoutustoimenpiteet. Kaikille näille tahoille on merkitystä, jos erityisesti lapsen ja nuoren elämään saadaan lisää hänen kehitystään ja itseluottamusta tukevia elementtejä.

Sirkus tarjoaa parhaimmillaan onnistumisen kokemuksen, opettaa pitkäjänteiseen työskentelyyn, toisen huomioon ottamisen, vastuun ottamista itsestä ja ryhmästä. Sirkus on sekä liikuntaa että taidemuoto itsessään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaalisen sirkuksen -esiselvityksen tarkoitus on kartoittaa sosiaalisen sirkustyön mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää sosiaalisen sirkuksen toimintatapoja, yhteistyömahdollisuuksia ja -tahoja laaja-alaisen valtakunnallisen sosiaalisen sirkuksen hankkeen käynnistämiseksi vuosille 2009-2011.

Sosiaalisen sirkuksen on mahdollista tarjota elämyksellisiä, palkitsevia, kasvattavia kokemuksia erityisesti niille lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita opetuksessa, sosiaalisessa kasvussa tai ovat syrjäytymisvaarassa. Näitä ryhmiä ovat mm. kehitysvammaiset, liikuntavammaiset, erilaisista sosiaalisista häiriöistä kärsivät lapset (esim. tarkkaavaisuushäiriöt), erityisopetusta tarvitsevat lapset ja nuoret, psyykkisesti sairaat lapset ja nuoret, maahanmuuttaja lapset. Sirkuksen keinoin voidaan vaikuttaa ryhmän yhteisöllisyyden löytämiseen ja vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen löytämiseen sekä uskallusta toimia ja vaikuttaa ryhmässä omana persoonana.

Sirkus taidemuotona on helposti lähestyttävää ja antaa monipuolisen kulttuurikokemuksen. Sirkus on sanatonta, tunteikasta, samanaikaisesti useampaaa eri taidelajeja tarjoava esitysmuoto. Yhden uuden kulttuurialueen omaehtoinen kokemus avaa usein portteja seuraavaan ja taas seuraavaan uuteen kokemukseen. Pikku hiljaa, uusia portteja avaamalla lapsen oma ja hänen lähiturvaverkostonsa kokemukset laajenevat ja vahvistuvat. Sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma kasvaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelma laaditaan tammikuussa 2009 (Projektipäällikkö)

- www-sivujen kautta tapahtuva tiedotus
- yhteistyö Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kautta tapahtuvalla tiedotuksella
- esiselvitys valmis huhtikuu 2009

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

KTS. ed. kohta 11.1. / kyseessä on esiselvitys

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 845

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 399

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 784

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sosiaalinen sirkus -esiselvityksen lähtökohtana oli kartoittaa sosiaalisen sirkuksen tekijöitä, kiinnostuneita yhteistyötahoja ja sosiaalisen sirkustyön tarvetta Suomessa. Esiselvityksen tavoite oli kehittää yhteistyötä sosiaalisen sirkuksen toimijoiden kesken, luoda tarpeellisia yhteistyömalleja eritysryhmien, sirkuksien ja kuntatoimijoiden välille ja löytää rahoitusmahdollisuuksia valtakunnallisen sosiaalisen sirkuksen hankkeen käynnistämiseksi syksyllä 2009.

Hankkeelle rekrytoitiin projektipäällikkö, jonka johdolla selvitettiin olemassa olevia sosiaalisen sirkuksen hankkeita, tiedotettiin esiselvityksestä, kartoitettiin sähköpostikeskusteluiden ja henkilökohtaisten tapaamisten avulla sirkusalan organisaatioiden ja ammattilaisten kiinnostusta sosiaalisen sirkuksen kehitystyöhön, neuvoteltiin yhteistyöstä sirkusten, erityisjärjestöjen, sirkusalan oppilaitosten ja kuntien kanssa ja tehtiin hankehakemus Sosiaalinen Sirkus –hankkeelle 2009 – 2011.

Esiselvityksen tavoitteet toteutuivat erinomaisesti ja kartoitus löysi laajaa kiinnostusta sosiaalisen sirkuksen tekijöiden, rahoittajien ja siitä hyötyvien tahojen keskuudessa. Esiselvityksen tuloksena saatiin aikaan hankehakemus valtakunnallisesta Sosiaalinen Sirkus-hankkeesta, jonka valmistelussa oli mukana useita sirkuksia, kuntia ja järjestöjä. Hankehakemukseen kehitettiin erilaisia sosiaalisen sirkuksen hyvinvointipalvelumuotoja, jotka voidaan ottaa pilottiprojekteissa käyttöön, ja joiden toimivuutta voidaan vertailla toteutuvan hankkeen aikana. Hankesuunnittelussa kokeiltiin myös erilaisia yhteistyökuvioita kunnan kanssa, joita syvennetään entisestään varsinaisessa hankkeessa sen toteutuessa.

Hankehaussa ovat mukana Sorin Sirkus, Tuliteatteri Flamma, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo, Sirkus Supiainen, Cirko – Uuden Sirkuksen Keskus, Espoon Esittävän taiteen koulu (Esko) ja Oulun Tähtisirkus. Yhteistyösirkukset ovat kaikki kiinnostuneita sosiaalisen sirkuksen kehittämisestä ja niiden toiminta-alueen kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Sirkuksien omat kontaktiverkostot ja kuntien esittämät toiveet ja tarpeet ohjasivat alustavaa erityisryhmien valintaa.

Esiselvityksen vaikutus välittömiin kohderyhmiin on merkittävä. Sirkusalan järjestöt ja toimijat saavat haettavassa hankkeessa olla mukana käytännön työssä, joka pyrkii laajentamaan sirkuksen toimintakenttää, luomaan uusia työllistymismahdollisuuksia ja muodostamaan uusia sosiaalityön palvelumalleja. Hankkeen aikana tapahtuvat liiketoimintaosaamisen koulutus, sosiaalisen sirkuksen erikoistumisopinnot ja kansainväliset seminaarit pyrkivät varmistamaan sen, että hankkeen aikana kerätty tieto ei unohdu tai jää omaan arvoonsa, vaan synnyttää uutta hyvinvointipalvelujen tuotteistamiseen perustuvaa yritystoimintaa. Lisäksi jo olemassa olevat sosiaalisen sirkuksen projektit ja hankkeet jatkavat toimintaansa entistä paremmin verkostoituneina.

Esiselvityksen merkitys välillisille kohderyhmille on vastaavasti myös merkittävä. Hankesuunnitelmassa on otettu useita eri erityisryhmiä huomioon heille tarjottavien työpajojen muodossa. Sosiaalinen sirkus tarjoaa ryhmille merkityksellisiä voimauttavia kokemuksia, jotka kehittävät sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä ryhmässä toimimisen avulla. Sirkus mahdollistaa monipuolisuudessaan välillisille kohderyhmille sellaisen kokemuksien kirjon, joka monilta muilta taidemuodoilta puuttuu. Esiselvitys esitteli sosiaalisen sirkuksen toimintaa monille sellaisille järjestöille, joille sirkus välineenä oli entuudestaan tuntematon. Vastaisuudessa näiden järjestöjen on helpompi hakeutua sosiaalisen sirkuksen pariin ja nähdä siitä saatava hyöty.