Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10886

Projektin nimi: Ammatillisen koulutuksen kehittäminen äkillisissä toimintaympäristön muutoksissa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemijärven kaupunki/Sivistysosasto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Osoite: Vapaudenkatu 8A 2.krs

Puhelinnumero: 020 753 8816

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemijarvi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kemijarvi.fi/ilo/palvelut/hankkeet, www.kemijarvi.fi/ projektit

Vastuuhenkilön nimi: Ilkka Korkalo

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: ilkka.korkalo(at)kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040-522 86 47

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, Posio, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö.
Yritysten työntekijät ja toimihenkilöt.
Projektien ja hankkeiden henkilöt.
Alan yrittäjät.
Koulutuksen järjestäjä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisten kohderyhmien yhteistyötahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Lapin oppimiskeskuksella on merkittävä rooli alueen elinkeinoelämän kehittäjänä, jota vahvistaa aikuiskoulutuksen järjestämislupaan määritelty työelämän kehittämis- ja pelvelutehtävä. Yhteistyö on tiivistä kaupungin elinkeinotoimen kanssa mm. yhteisten työntekijöiden osalta.

Alueelle on sijoittunut/ sijoittumassa merkittävästi uutta teollisuutta. Tämä aiheuttaa voimakkaan paineen koulutussektorin kykyyn vastata lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutuksen kysynnän kasvuun.

Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei mahdollista riittävää resursointia toimintaympäristön muutoksiin nopealla aikataululla. Hankkeen tarjoama resurssi antaa mahdollisuuden lisätä koulutusta sekä parantaa koulutuksen laatua ja reagointinopeutta. Täten väestöllä on paremmat edellytykset työllistyä kotiseudullaan ja pysyä paikkakunnalla. Turvatakseen kilpailukykynsä yritykset tarvitsevat yhä laajemmin koulutettua, teknologisen taidon lisäksi liiketoimintaosaamisen omaksunutta työvoimaa.

Esiin nousseisiin lisäpanostustarpeisiin ei valtionosuusperusteisista yksikköhinnoista ole irrotettavissa resurssia normaalia opetusta heikentämättä.

Hankkeen tavoitteet:
1. Tukea alueen elinkeinoelämää äkillisissä toimintaympäristön muutoksessa.
2. Resursoida mekaanisen puualan koulutusta, joka on elinkeinoelämän painopisteala.
3. Tukea yksilöllisten opintopolkujan suunnittelua.
4. Tiivistää työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä sekä luoda toimintamalli alan trendien ennakointia varten.
5. Suunnitella yhteistyöhankkeita yhteistyössä yritysten ja elinkeinotoimen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Paikallisen median ja internetin avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

V. 2009 kartoitus, suunnittelu ja toteutus sekä niistä tiedottaminen jatkuvat. Toimintamallin esittely, tuotteistaminen ja raportointi. Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden haastatteluja tiedotusvälineissä, projektin tulosten esittelyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 203

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 101 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 568

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen akillisissä toimintaympäristön muutoksissa -hanke toteutettiin yhteistyössä alueen puutuotetoimialan yrittäjien, elinkeinotoimen sekä oppilaitosten kanssa. Hankevalmistelussa hyödynnettiin elinkeinotoimen aiemmin työstämää suunnittelu- ja selvitystietoa, joka perustui kaupungin ja yritysten kehittämishankkeiden sekä ostopalveluna suoritettujen esiselvitystöiden tuloksiin.
Itä-Lapin oppimiskeskus, Kemijärven sivistysosasto, Kemijärven kaupungin elinkeinotoimi, työhallinto ym. teki hankkeen toimesta tiivistä yhteistyötä yrityskentän kanssa mm. uusien opetussunnitelmien laadinnassa, koulutussuunnittelussa ja -toteutuksessa (esim. osaopintoja yrityksissä) sekä yrittäjien palvelukeskussuunnittelussa.
Hankkeessa tehtiin yritys- ja koulutustarvekartoitus, joka liitettiin myös kaupungin elinkeino-osaston toimeenpanemaan toimialaa koskevaan laajempaan selvitystyöhön. Lisäksi tehtiin Kemijärven seudun puutuotetoimialan strategia kehittämistyön pohjaksi sekä käynnistettiin yrittäjien palvelukeskuksen (virtuaaliorganisaatio) toimijoiden, tuotteitten ja palveluiden täsmentäminen ja tarjonnan tuotteistaminen yhden luukun periaatteella sisältäen myös koulutustarjonnan. Selvityksiin perustuen toteutettiin koulutuksen yhteishankinnan toimintasuunnitelma sekä valittiin alueen puutuoteteollisuuden kehittämisen painopisteiden teemat vuosille 2010 - 2013:
1. Osaaminen/koulutus;
Avainalue:
- T&K&I loppukäytöstä johdetut jalostuksen ja jatkojalostuksen teknologiat ja niiden nopea, kannattava soveltaminen
- osaava työvoima - monialakoulutus, saatavuus

2. Laadunhallinta/alkuperä;
Avainalue:
- eurocode mukaiset tuotestandardit tuotteille (EN)
- tuotteiden alkuperän todentaminen koko toimitusketjussa

3. Ympäristö/ekologia;
Avainalue:
- puutuotteiden ekologinen arvo ja merkitys (ympäristö ja energia)
Tavoitetaso mahdollistaa vapaaehtoisen ympäristömerkintäoikeuden hakemisen.

4. Markkinointi/viestintä;
Avainalue:
- osoitetaan puutuotteiden argumentit sekä ekologinen kilpailukyky johdonmukaisesti
- yhteinen seudullinen markkinointistrategia alueen ja toimialan positiivisen imagon luomiseksi

5. ICT-palvelujärjestelmä;
Avainalue:
- www- julkaisujärjestelmä, intra - extranet, lisäarvoa tuottavat tukipalvelut
- puutuoteteollisuutta palveleva tieto- ja viestintäteknologia ja logistiikka

Osaamisen painopistealueen kehittämistoimenpiteenä toteutettiin opetussuunnitelmien uudistaminen moniosaamista tukevaksi (nuorisoaste, aikuiskoulutus; puuala/rakennusalan perustutkinnot).
Yhteistyön laajentamiseksi kaikkiin avaintoimijoihin käynnistettiin oppilaitoksen t&k&i toimintasuunnitelman laatiminen, sekä siihen liittyvien koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen.
Lisäksi toteutettiin avainteemoihin ("Laadunhallinta; Ympäristö;
Markkinointi-viestintä;Ict) liittyvien yritysten henkilöstölle ja johhdolle suunnatut koulutusohjelmat. Koulutukselle ja koulutuksen kehittämistyölle laadittiin laadunvarmistusohjeistus opetushallituksen määritelemien ammatillisten oppilaitosten laadunhallinnan kriteerien mukaisesti. Kemijärven kaupungin elinkeino-osaston ja yritysryhmän kanssa yhteistyössä valmisteltiin projektipäällikön toimesta puutuotealan seudullinen kehittämishanke "Wood Age".