Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10889

Projektin nimi: Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut - Kainuu-verkosto

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1905652-2

Osoite: PL 142

Puhelinnumero: 08-61651

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinraitti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Sivonen

Asema: rehtori

Sähköposti: raimo.sivonen(at)kao.fi

Puhelinnumero: 044 3089175

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät eri hallinnon alojen (ml. työhallinnon) ja aikuiskoulutuksen edustajat ja vapaan sivistystyön organisaatiot.
Näitä organisaatioita ovat hakija eli Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun yliopistokeskus, Kainuun kesäyliopisto, Kainuun kansalaisopistot (9 kpl), Kajaanin lukion aikuislinja, Kainuun työvoiman palvelukeskus, Kainuun työvoimatoimistot (3 kpl) ja Kainuun TE-keskus, Kainuun Etu Oy, Kansaneläkelaitos ja kirjastotoimi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat kohdassa 5.6 kuvatut aikuiskoulutuksen asiakkaat (koulutettavat ja elinkeinoelämä) sekä lyhyellä aikavälillä KAIRA- ja Tulevaisuuden työvoima -hankkeet, joiden avulla hyödynsaajien joukko laajennee myös kolmannelle sektorille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86, joista naisia 71

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut-Kainuun verkosto-hanke 1.5.09-30.6.11
Aikuiskoulutuksen neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuuden, riittävyyden ja monipuolisen asiantuntemuksen turvaaminen edellyttää vahvaa alueellista ja paikallista verkostoitumista.
Yleistavoite:
Luodaan aikuiskoulutuksen tiedotus-, ohjaus- ja neuvontaprosessiin palvelumalli Kainuussa
Hankkeen toiminnalliset tavoitteet:
1) Luoda aktiivinen, muutoksiin nopeasti reagoiva, alueellinen ja poikkihallinnollinen toimirajat ylittävä asiakaslähtöinen aikuisopiskelijan tiedotus-, neuvonta ja ohjauspalvelumalli
2) Vahvistaa aikuiskoulutuksen ohjausosaamista ja toimivia käytäntöjä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
3) Liittää palvelumallin toiminta osaksi Oulun läänin rinnakkaishankkeen mallia ja valtakunnallisia toimintamalleja
Ensisijaiset kohderyhmät:
Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät eri hallinnon alojen ja aikuiskoulutuksen edustajat ja vapaan sivistystyön organisaatiot.
Välilliset kohderyhmät ja hyödynsaajat:
Aikuiskoulutuksen asiakkaat
1) kainuulainen työikäinen aikuisväestö kokonaisuudessaan (ml. maahanmuuttajat): aikuiset työssä olevat (täydennys- ja jatkokoulutus), työttömät ammatinvaihtajat, matalan koulutustason omaavat ja ilman ammatillista koulutusta olevat sekä
2) alueen elinkeinoelämä ja kolmas sektori.
Keskeiset toimenpiteet:
1. tavoitteessa
Kainuun aikuiskoulutusorganisaatioiden järjestäytyminen hankkeeseen
Laaditaan palvelumallisopimus kehittäjäryhmässä ja kehittäjävalmennuskoulutuksessa
Rakennetaan tieto- ja viestintätekniikan menetelmiin perustuvat toimintarakenteet
2. tavoitteessa vahvistetaan ohjausosaamista verkostotoimijakoulutuksella sekä Studio- ja Erkkeri-tyyppisillä koulutuksilla
3. tavoitteessa Kainuun malli osaksi Oulun läänin ja valtakunnallista mallia kiinteällä yhteistyöllä muiden tahojen kanssa
Hankkeen tuottama palvelumalli:Asiakaslähtöinen, palvelujen saatavuuteen panostava maakunnallinen aikuisten ammatillisen opintojen ohjauksen ja koulutusneuvonnan palvelumalli sisältää työikäiselle aikuisväestölle ja yrityksille suunnatut, verkostona tuotetut ammatillisten opintojen ohjaus- ja koulutusneuvonnan verkkopalvelut sekä palvelua tarjoavan liikkuvan pisteen, jolla palvelut jalkautetaan asiakkaiden luokse erityisesti alueille, joissa sitä ei ole kiinteästi tarjolla. Toiminta perustuu palveluverkostosopimukseen.
Vaikuttavuus:Aikuiskoulutuksen palvelujen saavutettavuus on asiakkaiden näkökulmasta parantunut pysyvästi ja kynnys opiskelun aloittamiseen madaltunut uudella palvelumallilla ja toimijoiden osaamistason kohottamisella ja sitä kautta edistetty kainuulaisten aikuisten osaamisen kehittymistä ja työllistymismahdollisuuksia. Elinkeinoelämän ja koulutuspalvelujen tarjoajien kontaktit sujuvoituvat ja näin edesauttavat koulutustarjonnan kysyntälähtöisyyttä. Palvelumalli toimii samoilla periaatteilla Oulun läänin vastaan toiminnan kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään tiedotussuunnitelma, joka sisältää kohderyhmän, ajankohdan, menettelytavan (www, intra, sähköposti, mediat, julkaisut, infotilaisuudet) , vastuuhenkilön ja ko tiedotuksen sisällön (tavoitteen).

Tiedotussuunnitelma käsitellään projektin alkaessa ohjausryhmässä ja sitä päivitetään jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toimenpiteet mallien luomiseksi sisältävät myös niiden käytänteiden vakiinnuttamisen hakijan sekä kohderyhmäorganisaatioiden toimintaan. Ne on kuvattu kohdassa 8 toimenpiteet sekä tarkemmin kohdassa 9. Projektin toteuttamissuunnitelma.
Hankkeen viimeisellä jaksolla 1.1.-30.6.2011 ei enää toteuteta mallin luomiseen liittyvää toimintaa, vaan keskitytään mallin jalkauttamiseen mm arvioituttamalla (ja sen perustella korjaamalla sitä) eri sidosryhmillä, jolloin se toimii samalla hyvien käytäntöjen levittämisenä. Jaksolle tehdään tarkempi suunnitelma ohjausryhmässä syksyn 2010 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 245 764

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 230 657

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 293 318

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 281 233

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli käynnistää ja kehittää Kainuun alueen aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista sekä laajentaa ja monipuolistaa toimijoiden yhteistyötä. Kohderyhmänä olivat aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, aikuiskouluttajat ja heidän taustaorganisaationsa. Välillisenä kohderyhmänä olivat kaikki kainuulaiset aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt sekä kainuulaiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Tavoitteena oli lisätä koulutustoimijoiden yhteistyötä, vahvistaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden osaamista ja aikuiskouluttajien pedagogisia ja ohjauksellisia valmiuksia sekä parantaa aikuiskoulutukseen liittyvän neuvonnan ja ohjauksen oikea-aikaista saatavuutta, joilla haluttiin madaltaa kynnystä koulutukseen hakeutumisessa, edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja lisätä kysyntälähtöistä koulutusta.
Toteutus
Tav1: Verkostoituminen ja yhteinen palvelumalli
Toimijaverkosto: aktiivinen muutoksiin nopeasti reagoiva, alueelliset ja poikkihallinnolliset toimirajat ylittävä asiakaslähtöistä palvelumalli . Tavoitteena yhteistyöverkostona tuotetun palvelun avulla helpottaa opiskelussa tarvittavien neuvonta- ja ohjauspalvelujen oikea-aikaista saatavuutta, madaltaa kynnystä hakeutua aikuisopiskelijaksi ja aktivoida koulutuksen tarjoajien ja työelämän organisaatioiden vuorovaikutusta lisäten mm. kysyntälähtöisen koulutuksen määrää. Tässä tavoitteessa hanke onnistui erinomaisesti.
Verkostoitumisen ja yhteisen palvelumallin rakentamisen tueksi käynnistettiin vuonna 2010 verkostokoulutus. Koulutus sisälsi askelmat verkostonrakentamiseen ja verkostona tuotetun yhteispalvelun toteuttamisen.
Tav2: Osaamisen vahvistaminen koulutusten avulla
Koulutukset tukivat sekä neuvonta- ja ohjaustyössä toimivien henkilöiden että aikuiskouluttajien osaamisen vahvistamista. Laajalle aikuiskoulutuksen toimijaverkostolle järjestetty verkostotoimijakoulutus loi uutta toimintakulttuuria ja uusia toimintatapoja Kainuun alueen aikuiskoulutuskenttään.Koulutukset käynnistyivät tammikuussa 2010.
Verkoston henkilöstöä osallistui myös valtakunnallisen koordinaa-tioprojektin järjestämiin työseminaareihin vuoden 2009 aikana.
Vuoden 2010 aikana järjestettiin koulutukset aikuisohjaus- ja neuvontatyön osaamisen vahvistamiseksi sekä aikuiskouluttajien pedagogisen osaamisen ja ohjaustaitojen kehittämiseksi. Koulutusten teemat nousivat esille alkukartoituksesta. Koulutukseen osallistui aikuisten neuvonta- ja ohjaustyötä tekevää henkilöstöä aikuiskoulutusorgani-saatioista ja työ- ja elinkeinohallinnosta.Koulutukset vahvistivat osallistujien henkilökohtaista ohjauksen ja neuvontatyön osaamista ja mahdollistivat alueen moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisen.
Aikuiskouluttajien pedagogisen osaamisen ja ohjaustaitojen kehittämisen koulutusmoduulien tavoitteena oli syventää osallistujien henkilökohtaista ja samalla heidän organisaatioidensa työelämäosaamista tutustumalla työelämän kehityssuuntiin.
Tulokset
Verkkopalvelu opinraitti.fi
Hankkeessa luotiin pysyvä, uusi verkostomaisessa yhteistyössä tuotettu, Kainuun alueen moniammatillinen ja poikkihallinnollinen aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelumalli joka toteutettiin opinraitti.fi -verkkopalveluna. Verkoston yhteistoiminnalle laadittiin kumppanuussopimus toiminnan jatkuvuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi.
Opinraitti.fi -verkkopalvelu koostuu seuraavista osa-alueista; opiskelu, rahoitus ja koulutustarjonta. Pikalinkkien kautta lisätietoa löytyy mm. koulunsa keskeyttäneille ja opintojaan jatkaville, ammatin-vaihtajille, lisä- ja täydennyskoulutusta etsiville, maahanmuuttajille sekä aloittaville ja jo toiminnassa oleville yrityksille.Verkkopalvelun maahanmuuttajille suunnattu osio on käännetty sekä englannin että venäjän kielelle.
Jatkuvuutta verkostovalmennuksella
Vuoden 2010 aikana toteutetussa verkostovalmennuksessa rakennettiin systemaattisesti pohjaa ja toimintamallia verkostomaisen yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksiaikuiskoulutuksen verkkopalvelun tuottamisessa ja kehittämisessä.Verkkopalvelua johtaa Opinraitti -työryhmä. Työryhmän muodostavat verkoston organisaatioiden nimetyt henkilöt. Opinraitti -työryhmän rinnalle muodostettiin neuvonnan ja ohjauksen ammattilaisista koostuva moniammatillinen tiimi seuraamaan ja kehittämään neuvonta- ja ohjaus-palveluja.
Toimialapäivät -tapahtuma
Hankkeen aikana luotiin pohja myös Toimialapäivät -konseptille. Tapahtuma kokoaa yhteen toimiala-kohtaisesti yrityksiä, alueen koulutuksentarjoajia sekä työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoita. Tapahtuma muodostuu esittelypisteistä ja tietoiskuista. Yrityksillä on mahdollista myös tehdä suoraa rekrytointia tapahtuman aikana. Toimialapäivien tavoitteena on nostaa alakohtaisesti esille alueen yrityksiä sekä koulutustarjontaa. Tapahtuma toimii myös verkostoitumisen sekä eri ammattilaisten tiedonvaihdon foorumina. Tapahtumien järjestäminen aloitettiin toukokuussa 2010 ja tapahtumista on tullut jo jatkuva käytäntö.