Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10890

Projektin nimi: Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Rastaantaival 2

Puhelinnumero: 0201244500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi/Suomeksi/Projektit/Tyo_ja_tekijat_kohtaamaan.iw3

Vastuuhenkilön nimi: Virpi Lehtimäki

Asema: Aikuiskoulutuspäällikkö

Sähköposti: virpi.lehtimaki(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 0408680817

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan seutukuntien TE-toimistojen asiakkaat, jotka hakevat työtä seuraavilta aloilta: teollisuustyö (metalli- ja rakennusala), hallinto ja toimistoala, kaupan ala, terveydenhuolto ja sosiaaliala sekä palveluala. Projektin toimenpiteitä kohdistetaan seutukuntakohtaisesti em. ammattiryhmiin kuuluviin henkilöihin. Erityisesti toimenpiteitä kohdistetaan naisiin ja maahanmuuttajiin. Tarkempi kohdentaminen tehdään yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa.

Toisena kohderyhmänä ovat työvoimapulasta kärsivät eteläpohjalaiset yritykset ja työpaikat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat työvoimahallinto, ammatillista aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset ja muut projektit sekä työmarkkinajärjestöt ja etelä-pohjalaiset yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1200, joista naisia 800

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 637, joista naisia 371

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan seutukuntien työvoimatoimistojen asiakkaat, jotka hakevat työtä seuraavilta aloilta: teollisuustyö (metalli- ja rakennusala), hallinto ja toimistoala, kaupan ala, terveydenhuolto ja sosiaaliala sekä palveluala. Projektin toimenpiteitä kohdistetaan seutukuntakohtaisesti em. ammattiryhmiin kuuluviin henkilöihin. Toisena kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset yritykset ja työpaikat.

Projektilla haetaan ratkaisua työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan sekä rakennetyöttömyyteen, jossa työttömien ammattitaito ei vastaa avoimien työpaikkojen vaatimuksia. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella työttömyysaste oli joulukuun 2008 lopussa 8,6 %. Naisten osuus (43,8 %) on selvästi tavanomaista pienempi. Työttömänä olevien miesten määrä on lisääntynyt (24,2 %). Lomautukset ja työvoiman kysynnän hiipuminen ovat kohdistuneet teollisuuden toimialoille, mikä selittää muuttunutta tilannetta.

Tilanne elokuun lopussa 2010. Työttömyysaste 7,6 %.

Tavoitteena on kartoittaa seutukuntakohtaisesti työnhakijoiden määriä valituissa ammattiryhmissä sekä tehdä osaamiskartoituksia työnhakijoille.

Hankkeessa vaikutetaan niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin asenteisiin niin, että työnhakijat hakeutuisivat aloille, jossa on avoimia työpaikkoja ja että työnantajat palkkaisivat myös naisia ja maahanmuuttajia palvelukseensa.

Hankkeen tuloksena rakennetyöttömyys pienenee ja työvoiman liikkuvuus maakunnan sisällä lisääntyy. Hankkeen tuloksena naiset hakeutuvat miesvaltaisille aloille, mutta myös miehiä hakeutuu naisvaltaisille aloille. Työnantajien asenteet naisten työllistämistä kohtaan muuttuvat myönteisiksi. Maahanmuuttajia houkutellaan hakeutumaan ja kouluttautumaan työllistäville aloille. Työnantajien asenteet maahanmuuttajien palkkaamista kohtaan muuttuvat myönteisiksi.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat:
Selvitetään eri seutukunnissa oleva työvoiman tarve toimialoittain
Selvitetään eri seutukunnissa olevien työttömien jakautuminen toimialoittain sekä naisten ja maahanmuuttajien osuus eriteltynä
Valitaan jokaisesta seutukunnasta tarkempaan osaamiskartoitukseen n.1000 työnhakijaa, jotka hakevat työtä seuraavilta aloilta: teollisuustyö (metalli- ja rakennusala), hallinto- ja toimistoala, kaupan ala, terveydenhuolto ja sosiaaliala sekä palveluala.
Osaamiskartoitusten perusteella tehdään osaamisprofiilit ammattiryhmittäin sekä annetaan asiantuntijalausuntoja ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi ja työllistymisedellytysten parantamiseksi.
Kehitetään menetelmiä, joilla työnhakijat ja työnantajat kohtaavat, esim. rekrytoinnin merkeissä.
Muokataan työnhakijoiden asenteita myönteisiksi työllistäviä aloja kohtaan ja työnantajien asenteita myönteisiksi naisten ja maahanmuuttajien työllistämistä kohtaan.
Tehdään tiedottamista ja markkinointia eri medioissa.
Järjestetään työttömille infotilaisuuksia ja yritysvierailuja alueen yrityksiin yhdessä työnantajien ja työhallinnon kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus tapahtuu ESR:n ohjeistuksen mukaan. Tiedotuksessa käytetään tätä tarkoitusta varten suunnniteltuja logoja sekä noudatetaan tiedotuksesta annettuja ohjeita.

Projektista tiedotetaan erilaisissa tiedotusvälineissä mm. sanomalehdissä, internetissä ja Sedu
Aikuiskoulutuksen omilla www-sivuilla. Hanke itsessään sisältää tiedottamista, joten hankkeen toteuksessa käytetään samoja menetelmiä ja kanavia kuin hankkeesta tiedotettaessa.

Hankkeessa toteutettavista infoista ja muista tapahtumista tiedotetaan internetissä mm. Metalliverkko.netissä, joka on Sopimushankkijoiden kehittämisprojektissa kehitetty metallialan yritysten käyttämä portaali ja Yrittäjän koulutuskalenterissa, joka on yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden käyttämä verkkopalvelu.

Projektin käynnistysvaiheessa laaditaan hankkeen esittelymateriaali: markkinointiesitteet ja lehti-ilmoitukset sekä www-sivujen sisältö. Yrityksille suunnattua tiedottamista ja markkinointia tehdään sähköpostilla, www-sivuilla sekä yrittäjille jaettavissa julkaisuissa (Pohjalainen Yrittäjä, Yrittävä Lakeus) sekä maakunta- ja ilmaisjakelulehdissä. Hankkeen toteutuksesta tehdään lehtijuttuja em. lehdissä.

Sedu Aikuiskoulutuksen sivuille tehdään caseja onnistuneista rekrytoinneista työvoimapula-aloille, esim. maahanmuuttajien tai naisten työllistymisestä metallialallialalle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen alkaa projektin toteutuksen vielä ollessa käynnissä.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään TE-keskuksen tiedotuskanavia sekä EP:n yrittäjien kanavia selä haetaan julkisuutta lehtijuttujen kautta. Hyviä käytäntöjä levitetään myös esimerkiksi työvoimahallinnon järjestämissä työkokouksissa ja muissa koulutustilaisuuksissa.

Lisäksi Sedu Aikuiskoulutuksen www-sivuilla on tietoa projektin toteutuksesta ja tuloksista.
Projektissa toteutetun kartoituksen tulokset sekä hankkeen toteutus ja siitä saadut tulokset kuvataan loppuraportissa, joka on nähtävillä EURAssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 177 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 172 443

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 177 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 172 443

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla projektin (02.03.2009-30.06.2011) tavoitteena oli hakea ratkaisuja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan ja rakennetyöttömyyteen, jossa työttömien ammattitaito ei vastaa avoimien työpaikkojen vaatimuksia.

Hankkeessa kartoitettiin seutukuntakohtaisesti työnhakijamääriä ja työttömyyden syitä, mm. työnhakijoiden osaamista suhteessa hakemaansa työhön. Hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan työnhakijoiden asenteisiin hakeutua joko suoraan tai koulutuksen kautta aloille, jotka tulevaisuudessa työllistävät.

Projektin keskeiset toimenpiteet
Yhteistyössä TE-toimistojen kanssa kutsuttiin osaamiskartoituksiin 915 työnhakijaa, jotka hakivat työtä seuraavilta aloilta: teollisuustyö (metalli- ja rakennusala), hallinto- ja toimistoala, kaupan ala, terveydenhuolto ja sosiaaliala sekä palveluala. Määrät ja toimialat vaihtelivat TE-toimistokohtaisesti.
Kutsutuista 637 työnhakijaa osallistui osaamiskartoituksiin. Osaamiskartoitusten perusteella tehtiin osaamisprofiilit ammattiryhmittäin sekä annettiin asiantuntijalausuntoja ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi ja työllistymisedellytysten parantamiseksi. Osaamisprofiilit toimitettiin TE-toimistojen käyttöön.
Projektin toteutuksesta vastasi projektipäällikkö. Osaamiskartoituksia toteuttivat projektipäällikön lisäksi eri toimialojen kokeneet aikuiskouluttajat.
Projektin kohderyhmänä olleet työnhakijat kokivat osaamiskartoitukset pääsääntöisesti mielekkäinä tapahtumina. Osaamiskartoitustilanteessa työnhakijalla oli mahdollisuus keskustella oman toimialansa kouluttajan kanssa ja saada ajantasaista tietoa omasta hakuammatistaan ja kehittämismahdollisuuksistaan. Monet työnhjakijat pohtivat myös ammatinvaihtoa.
TE-toimiston näkökulmasta projektin aikana pystyttiin kehittämään osaamiskartoituksia siihen suuntaan, että ne antavat käyttökelpoista lisätietoa työnhakijan osaamisesta ja jatkosuunnitelmista.
Jatkossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että osaamis- ja ammattitaitokartoitukset olisivat osa työllistymiseen liittyvää polkua. TE-toimistojen tulisi voida osoittaa työnhakija tarvittaessa kartoituksiin, joita koulutusta antavat tahot tarjoaisivat säännöllisesti.